Yang ikadowa na Sorat ni
Pitros
Pagpatigam makapantag sini na Sorat
Yani na sorat pyadaa ni Pitros adto sang mga jamaa sang yagakatuna-tuna na mga banwa untak pabagsugun nan yang kanilan pangatayan. Sidto na panahon pyasikotan yang mga yagapangagad sang Almasi sabap sang kanilan pagpangintoo aw aon yakasuud sang mga jamaa nilan na mga otaw na yaga-indo na di da kono magabarik si Isa.
Ansini na sorat yagalaong si Pitros na asiksaun yan na mga otaw sang wakto ng pagbarik ni Isa Almasi. Aw pyagalaong nan yang mga kalomonan na dait nilan pagsabaran yang mga kasikotan aw dait na ipakita nilan sang kadaigan yang madyaw na pamatasan nilan.
1
Pagsalam
Ako yani si Simon Pitros na sambok na sogowanun aw sahabat ni Isa Almasi. Yagasorat ako kamayo na yagapangintoo kang Isa Almasi na kanatun Tohan aw Manlolowas. Sabap ng matorid yang Almasi aw way pyalabi nan yatagan nan kamo ng pagpangintoo na labi na mahalaga mag-onawa kanami na mga sahabat.
Pangayoon ko sang Tohan na amadawat mayo yang dogang pa na kadyawan aw kalinaw sabap sang pagkilaa mayo sang Tohan kipat yang Isa Almasi na kanatun Tagallang.
Yang Madyaw na Addat ng mga Otaw na Pinili ng Tohan
Sabap sang dakowa na kabarakat ng Tohan yatagan nan kita ng kariko ng pyagakinaanglan natun untak madyaw yang pagpangagad natun kanan. Aw makapangagad kita kanan sabap ng yakilaa da kita kanan kay pinili nan kita untak ma-inang ng mga sakop nan sabap sang kabarakat aw kadyaw nan. Sabap sang kabarakat aw kadyaw nan yatagan nan kita ng mga pasad na bali na barapantag aw labi na mahalaga kay untak yang kanatun kinaiya maga-onawa da sang kinaiya ng Tohan aw di da kita magpadaa ng maat na napso adi sang donya na amakasapad kanatun.
Na, sabap sinyan dait kamo magpaningkamot untak yang pagpangintoo mayo agadan ng madyaw na batasan. Aw yang madyaw na batasan mayo dogangan oman mayo ng katigam makapantag sang karim ng Tohan. Aw dili gaid inyan kondi dait oman na matigam kamo magpogong ng maat na napso mayo aw makasabar kamo ng kasikotan. Aw dait na pabagsugun mayo yang pagpangagad mayo sang Tohan. Kamo na mga maglomon sang pagpangintoo, dait kamo magsikaoyay. Aw dogang pa sinyan dait na aon oman looy mayo sang kariko ng mga otaw. Na, kong maynan yang kinaiya mayo aw abay pa mayo sonodon yani na pamatasan, makasigoro kamo na yang pagkilaa mayo kang Isa Almasi na kanatun Tagallang di kawaan ng kapantagan. Awgaid yang sino-sino na wa asonod sini na pamatasan, mag-onawa yan ng bota na di makakita kay kyaringawan da nan na yampon da yan ng kanan mga dosa.
10 Agaw, mga kalomonan ko, paningkamoti mayo na madyaw yang batasan mayo untak makasigoro kamo na pinili kamo ng Tohan na sakop nan. Kay kong inangun mayo yani, di kamo kawaan ng pagpangintoo mayo 11 aw madyaw yang pagdawat kamayo sang pyagdatowan ng kanatun Tagallang aw Manlolowas na si Isa Almasi. Aw yan da yang magadato taman sa taman.
12 Na, sabap sinyan yabay ta kamo padumdumun sini na mga butang maskin kyatigaman da mayo aw maskin mabagsug da yang pagpangagad mayo sang bunna na indowan na tyarima da mayo. 13 Awgaid madyaw kanak na padumdumun ta kamo sinyan sarta bowi pa ako. 14 Kay kyatigaman ko na sang di amadogay apanawan da ko yani na donya. Yani yang pyatigam kanak ng kanatun Tagallang na si Isa Almasi. 15 Agaw, paningkamotan ko magpatigam kamayo ng kariko nini na mga butang untak di mayo karingawan maskin waa da ako adi sang donya.
Yang mga Yakasaksi ng Kabantogan ni Isa Almasi
16 Adon, yang pyapayapat nami kamayo makapantag sang kabarakat ni Isa Almasi na kanatun Tagallang aw makapantag sang pagbarik nan adi sang donya dili ng istorya na pyaga-inang-inang gaid nami. Kay kami mismo yang yakakita ng bali na kabantogan nan. 17 Iyan kami sidtong wakto na yatagan yan ng Tohan na Ama ng bali na kabantog aw kabarakat.* 1:17 Yang makapantag sang pagpakita ng dakowa na kabantogan ni Isa mabatya sa Kitab Injil, Matiyo 17:1-8. Kay yagasowara kanan yang Tohan na labi na mabarakat aw laong nan, “Yani yang pyasaya ko na Anak. Dakowa yang kasowat ko kanan.” 1:17 Yani na ayatan yakasorat sa Kitab Injil, Matiyo 17:5. 18 Kami mismo yang yakadungug nidtong sowara sikun sa sorga kay yaka-upud kami kanan adto sang butay na ansidto pyakita yang kanan kabarakat.
19 Agaw, sabap sinyan yagakabagsug pa yang kanami pagsarig sang pyatigam ng mga nabi singaon makapantag sang Almasi. Madyaw pa aw pangintowan mayo yang pyaglaongan nilan kay idtong pyatigam nilan mag-onawa sang ilawan na yagasiga sang kadugguman sampay na ma-ilaw da aw malogwa da yang bitoon ng omaga, mana nan sampay na magabarik da yang Almasi aw maga-atag ng kapawa sang kamayo pangatayan. 20 Awgaid tadumi mayo na way otaw na makapagmana ng pyaglaongan ng mga nabi na iyan sang Kitab pina-agi gaid sang sarili nan na dumduman. 21 Kay yang pyaglaongan ng kanabian wa pagasikun sang dumduman atawa pagbuut ng manosiya, awgaid idtong mga nabi, pyagabuutan silan ng Nyawa ng Tohan aw yagalaong silan ng pyatigam kanilan ng Tohan.

*1:17 1:17 Yang makapantag sang pagpakita ng dakowa na kabantogan ni Isa mabatya sa Kitab Injil, Matiyo 17:1-8.

1:17 1:17 Yani na ayatan yakasorat sa Kitab Injil, Matiyo 17:5.