Yang ikadowa na Sorat ni Paulus adto sang Jamaa sang Banwa ng
Tisalonika
Pagpatigam makapantag sini na Sorat
Yaning ikadowa na sorat pyadaa ni Paulus adto sang jamaa sa Tisalonika kay madaig pa yang mga osip nilan makapantag sang pagbarik ni Isa Almasi. Yang kadaigan kanilan yatoo na byomarik da yang Almasi. Awgaid yagalaong si Paulus na bago pa bomarik si Isa Almasi mallabi pa yang kamasiyatan adi sang donya. Aw aon madatung na otaw na magabuut sang manosiya aw masopak sang Almasi. Sabap sinyan tyowadaan nan yang mga kalomonan na dait nilan pabagsugun yang pagpangintoo nilan sang bunna na indowan.
1
Pagsalam
Ako yani si Paulus na yagasorat kamayo upud sang mga inagad ko na si Silas aw si Timotiyo. Yagasalam kami kamayo na mga jamaa ansan sa Tisalonika na kamo yang sakop ng Tohan na kanatun Ama aw sakop oman ni Isa Almasi na kanatun Tagallang.
Pangayoon ko sang Tohan na kanatun Ama na amadawat mayo yang kadyawan aw kalinaw sikun kanan aw sikun oman kang Isa Almasi na kanatun Tagallang.
Makapantag sang Paghokom ng Tohan sang Manosiya
Mga kalomonan, yabay kami manginsokor sang Tohan sabap kamayo. Aw dait gaid na inangun nami yan kay yabay magkabagsug yang kamayo pagsarig sang Tohan aw yagakadakowa oman yang looy mayo sang matag-isa. Agaw, pyasibantog nami kamo adto sang kadaigan na mga jamaa ng Tohan kay maskin pyasikotan aw pyairapan kamo, yagapadayon kamo sang pagpangintoo.
Na, yan kariko yang tanda na matorid yang paghokom ng Tohan. Kay sabap ng yaka-agi kamo ng kasikotan para sang pyagdatowan nan, yakahokom yan na dait kamo sakopon sang kanan pyagdatowan. Sang bunna-bunna na matorid yang Tohan kay apasikotan nan idtong yagapasikot kamayo. Aw kamo na pyasikotan, apadiskansoon nan kamo sikun sang kariko ng kasikotan aw maskin oman kami. Ma-inang yani sang wakto na makunsad si Tagallang Isa sikun sa sorga upud sang mabarakat na mga malaikat nan. Magabarik yan na pyagalibotan ng yamallaga na atoon untak siksaun yang wa apangintoo sang Tohan aw wa apangagad sang Madyaw na Gogodanun makapantag kang Isa na kanatun Tagallang. Yani yang siksa kanilan na ilasak silan adto sang narka aw amabuag silan kang Tagallang Isa taman sa taman na di silan makakita sang kanan dakowa na kabarakat. 10 Amatoman yani sang allaw ng pagbarik nan adi sang donya. Magabarik yan untak pojiun aw bantogon yan ng kanan mga sakop na silan yang kariko ng mga yagapangintoo kanan. Kamo oman amaka-upud kanilan kay yagapangintoo kamo sang pyaga-osiyat nami kamayo.
11 Na, sabap sinyan yabay kami magdowaa para kamayo. Pyagapangayo nami sang Tohan na ma-inang kamo ng mga otaw na amakasowat kanan kay pinili nan kamo na sakop nan. Pyagapangayo oman nami na sabap sang kanan kabarakat atabangan nan kamo untak ma-inang mayo yang kariko ng madyaw na karim mayo inangun aw yang maskin ono na gawbuk na bonga ng pagpangintoo mayo. 12 Yani yang pyagapangayo nami untak bantogon si Tagallang Isa sabap kamayo aw bantogon oman kamo kay sakop kamo nan. Aw amatoman yani sabap sang looy ng Tohan aw looy ni Isa Almasi na kanatun Tagallang.