Yang ikadowa na Sorat ni Paulus kang
Timotiyo
Pagpatigam makapantag sini na Sorat
Yaning ikadowa na sorat pyadaa ni Paulus adto kang Timotiyo untak magtowada kanan silbi kaupudanan sang gawbuk para sang Tagallang. Tyowadaan nan si Timotiyo na magsabar aw magpadayon ng pag-osiyat makapantag kang Isa Almasi abir pa sang tunga ng kasikotan aw pagsopak ng mga otaw. Dogang pa sinyan pyalikay nan si Timotiyo sang mga panaglalis na di maka-atag ng kadyawan awgaid makasapad gaid sang mga yamaningug atawa yamapil sinyan.
Ansini na sorat pyadumdum ni Paulus si Timotiyo daw monono yang kanan batasan, yang kanan pagpangintoo sang Almasi, yang pagsabar, looy, pagkabagsug ng pangatayan aw pagpadayon ng pag-osiyat abir pa sang mga kasikotan untak ka-atagan nan si Timotiyo ng opamaan na sonodon nan.
1
Pagsalam
Ako yani si Paulus na sahabat ni Isa Almasi sabap sang kahanda ng Tohan. Syogo nan ako untak magpayapat ng makapantag sang bunna na kinabowi na pyasad nan sang kariko ng mga otaw na yagakasambok kang Isa Almasi. Pyasampay ko yani na sorat kammo, kay Timotiyo, na ikaw mag-onawa ng pyasaya ko na anak.
Pangayoon ko sang Tohan na kanatun Ama na amadawat mo yang kadyawan, looy aw kalinaw sikun kanan aw sikun oman kang Isa Almasi na kanatun Tagallang.
Yang Pagpanginsokor ni Paulus aw mga Pagtowada kang Timotiyo
Dakowa yang pagpanginsokor ko sang Tohan na pyangagadan ko na sotti yang kanak pangatayan, mag-onawa ng ininang ng kanak mga kaompowan. Kada wakto na kyadumduman ta kaw sang kanak pagdowaa allaw-gabi, yamanginsokor ako sang Tohan sabap kammo. Kong kadumduman ko yang kammo pagtiyao sidtong pagpanaw ko sikun kamayo, yamamingaw ako kammo. Karim ko gao na magakita oman kita untak pa gaid ako masowat. Di ko karingawan yang kaiklas ng pagpangintoo mo na mag-onawa ng pagpangintoo ni ompo mo Loida aw si ina mo Yonisa, aw makasigoro ako na yan na pagpangintoo iyan oman kammo. Yan agaw yang sabap nanga ipadumdum da ko kammo na agamitun mo gao oman yang kagaga na yatag ng Tohan kammo sidtong wakto na dyapunan ta kaw ng kanak mga arima. Kay yatagan kita ng Nyawa ng Tohan untak di da kita malluk sang kadaigan, kondi untak mabagsug yang kanatun pangatayan aw untak aon looy natun sang kapag-onawa ta, aw untak makapogong kita sang sarili ta.
Agaw, ayaw pagkamomowa maglaong adto sang kadaigan ng makapantag sang kanatun Tagallang aw ayaw oman ako ikamomowa na yapiriso sabap sang pagpangagad ko kanan. Awgaid mag-onawa kanak pagsabari yang mga kasikotan na madatung kanatun sabap sang pagpayapat ng Madyaw na Gogodanun aw yang Tohan yang maga-atag kammo ng kusug. Lyowas kita nan aw pinili nan kita untak ma-inang ng mga otaw na sakop nan. Aw ininang nan yani dili sabap sang maskin ono na madyaw na ya-inang ta kondi sabap kay idto yang kahanda nan aw sabap sang looy nan kanatun. Kay maskin sang wa pa akabaoy yang donya, pyagakahanda da ng Tohan na akaoyan nan kita sabap sang Almasi. 10 Aw adon pyakita da nan yang looy nan kanatun pagdatung adi sang donya ng kanatun Manlolowas na si Isa Almasi. Makalowas yan kanatun kay kyamangan nan ng kapatot yang kamatayun aw pyatigam nan na sabap sang Madyaw na Gogodanun aka-aonan kita ng kinabowi na way kataposan.* 1:10 Sabap sang ininang ni Isa Almasi waa day kapatot yang kamatayun makapantag sang mga otaw na yagapangintoo kang Isa kay pagdatung ng Allaw na Maori, abowiun oman silan aw atagan silan ng badan na di da amatay. Tanawa sa Kitab Injil, 1 Korinto 15:25 aw 50-54. 11 Aw pinili ako ng Tohan untak ma-inang ng sahabat untak magpayapat aw mag-indo ako nining Madyaw na Gogodanun makapantag kang Isa Almasi. 12 Yang idto oman yang sabap nanga pyasikotan ako adon. Awgaid wa ako akamomowa sini na yamaitabo kanak kay yamatigam ako daw sino yang syarigan ko. Aw makasigoro oman ako na pagabantayan nan yang syarig nan kanak sampay sang allaw ng pagbarik ni Isa Almasi.
13 Pangagadi yang opamaan na yatag ko kammo aw indoon mo gao yang bunna na indowan na dyawat mo sikun kanak. Pabagsuga yang pagpangintoo mo aw pakitaan yang looy mo sang kapag-onawa mo kay yan yang kabatasanan natun na yagakasambok kang Isa Almasi. 14 Sabap sang tabang ng Nyawa ng Tohan na ini paga-uya sang kanatun pangatayan, bantayi ng madyaw yang bunna na indowan na syarig kammo.
15 Na, kyatigaman mo kowaw na pyasagdaan ako ng kariko ng mga kalomonan ta na yagasikun sang probinsya ng Asiya sampay da kang Pigilos aw si Hirmogin. 16 Kaoyan pa gao ng Tohan yang pamilya ni Onisiporos kay makapila yan tomabang aw magpabagsug kanak. Wa nan ako ikamomowa maskin yapiriso ako. 17 Sagaw, pagdatung nan adi sa Roma, bali na pag-anap nan kanak sampay na kinita da nan ako. 18 Aw kyatigaman mo oman na dakowa yang tabang nan kanak singaon adto sang banwa ng Ipisos. Pangayoon ko sang kanatun Tagallang na akaoyan yan ng Tohan sang Allaw ng Paghokom.

*1:10 1:10 Sabap sang ininang ni Isa Almasi waa day kapatot yang kamatayun makapantag sang mga otaw na yagapangintoo kang Isa kay pagdatung ng Allaw na Maori, abowiun oman silan aw atagan silan ng badan na di da amatay. Tanawa sa Kitab Injil, 1 Korinto 15:25 aw 50-54.