Yang Sorat ni Paulus adto sang Jamaa sang Banwa ng
Kolosa
Pagpatigam makapantag sini na Sorat
Si Paulus yagasorat sang mga Almasihin adto sang syodad ng Kolosa kay kyatigaman nan na aon mga goro ansidto na banwa na yaga-indo ng dili ng bunna. Yagalaong silan na kinaanglan kono magsambayang sang mga malaikat aw yagapa-ambog silan na maum yang kanilan katigam. Yagalaong oman silan na yang mga Almasihin kinaanglan magpangagad sang mga sogowan ng agama Yahodi mag-onawa ng pagpatoli aw kinaanglan oman maglikay sang mga pagkan na haram untak silan tarimaun ng Tohan aw untak silan malowas.
Ansini na sorat pyatigam ni Paulus na sayup yang idto na mga indowan aw pyakita nan kanilan na si Isa Almasi yang labaw sang kariko. Kay iyan kang Isa yang kariko ng kabarakat ng Tohan aw sabap kanan kyatigaman natun daw sino yang Tohan. Agaw, si Isa Almasi gaid yang makalowas sang manosiya aw way labot sang kalowasan yang kadaigan pa na mga sogowan.
1
Pagsalam
Ako yani si Paulus na sahabat ni Isa Almasi sabap sang kahanda ng Tohan. Kami sang lomon ta na si Timotiyo yagasorat kamayo ansan sang Kolosa na mga sakop ng Tohan aw mga kalomonan nami sang pagpangintoo sabap sang pagkasambok mayo kang Isa Almasi.
Pangayoon ko sang Tohan na kanatun Ama na amadawat mayo yang kadyawan aw kalinaw sikun kanan.
Yang Pagdowaa aw Pagpanginsokor ni Paulus
Kada wakto na yagadowaa kami para kamayo yamanginsokor kami sang Tohan na Ama ni Isa Almasi na kanatun Tagallang kay yadungug nami na mabagsug yang pagpangintoo mayo kang Isa Almasi aw dakowa yang looy mayo sang kariko ng mga otaw na sakop ng Tohan. Maynan yang pagpangintoo aw looy mayo kay aon pyagatagadan mayo na kadyawan na pyagakahanda ng Tohan para kamayo adto sa sorga. Aw yadungug mayo yang makapantag sini na kadyawan singaong pag-osiyat kamayo ng kabunnaan na yan yang Madyaw na Gogodanun makapantag kang Isa Almasi. Yani na Madyaw na Gogodanun yapayapat da sang tibok donya aw madaig da yang yagapangintoo sinyan. Aw yang kariko ng yagapangintoo, yamabago da yang batasan nilan mag-onawa mayo. Kay yamabago da yang batasan mayo sikun sidtong allaw na yadungug mayo yang makapantag sang looy ng Tohan sang manosiya aw kyatigaman mayo na idto yang kabunnaan. Na, yang yaga-indo kamayo sining Madyaw na Gogodanun si Ipapras. Dakowa yan sang kanami pangatayan aw kaibanan nami sang gawbuk para sang Almasi. Kasarigan yan sang pya-inang kanan ng Tohan aw yan yang yagapayapat adto kamayo ng poli kanami. Yan oman yang yagagogod kanami na yagsikaoyay kamo sabap sang looy na yatag kamayo ng Nyawa ng Tohan.
Agaw, sikun sidtong wakto na yadungug nami yang makapantag kamayo, wa kami paga-ondang magdowaa para kamayo. Pyagapangayo nami adto sang Tohan na sabap sang kabarakat ng kanan Nyawa atagan nan kamo ng katigam aw pagsabot untak katigaman mayo daw ono yang kahanda nan para kamayo. 10 Yani yang pyagapangayo nami kay untak yang kinabowi mayo maka-atag ng kabantog kang Tagallang Isa aw amakasowat kamo kanan. Kay kong maynan, ma-inang mayo yang maskin ono na madyaw aw akadogangan pa yang katigam mayo sang Tohan. 11 Pyagapangayo oman nami na sabap sang bali na kabarakat ng Tohan atagan kamo ng kabagsug kay untak abir ono yang amaitabo, makapadayon kamo na aon pagsabar. Pagkasowat kamo 12 aw panginsokor kamo sang Tohan na kanatun Ama kay yatagan nan kamo ng kapatot na amakadawat kamo ng kadyawan na pyasad nan sang mga otaw na sakop nan na iyan sa kapawa. 13 Kay lyowas nan kita-kamo sikun sang kapatot ng Saytan na yagadato sang kadugguman aw pyaballin nan kita adto sang pyagdatowan ng pyakadakowa nan na Anak na si Isa Almasi. 14 Sabap kanan yalowas kita-kamo sikun sang kasiksaan, mana nan na yampon da kita ng mga dosa ta.
Yang Almasi yang Labaw sang Kariko
15 Na, yang Anak yang yagapakita kanatun daw sino yang Tohan na di natun makita. Sang wa pa akabaoy yang maskin ono, iyan da yang Anak aw labaw yan sang kariko ng byaoy. 16 Kay sabap kanan byaoy ng Tohan yang kariko na adto sa sorga aw adi sang donya, yang kariko ng makita natun aw yang kariko ng di natun makita na aon kapatot aw kabarakat sampay oman sang mga malaikat. Agaw, yang kariko ng yama-aon byaoy sabap kanan aw para kanan. 17 Iyan da yan sang wa pa yang maskin ono aw yan yang yaga-atiman sang kariko ng mga butang. 18 Yan oman yang yaga-atiman sang kariko ng mga yagapangintoo kanan, yang tyawag na jamaa, na silan yang mag-onawa ng kanan lawas aw yan yang mag-onawa ng oo nilan. Yan yang pyagasikunan ng kinabowi aw yan yang ona na yabowi oman sikun sang kamatay kay untak yan yang labaw sang kariko. 19 Kay yang karim ng Tohan na yang kariko ng pagkaTohan nan* 1:19 Yang mana ng kariko ng pagkaTohan nan yang kariko ng kabarakat aw kinaiya nan. iyan oman sang Anak nan. 20 Aw sabap sang kanan Anak pya-ori nan adto kanan yang madyaw na relasyon ng kariko ng byaoy na adto sa sorga aw adi sang donya kay idto oman yang kyallinian nan. Aw ya-inang yani kay pyakadyaw nan yang relasyon ng kariko sabap sang dogo ng kanan Anak na yaboos sang pagkamatay nan adto sa kros.
21 Na, singaon mawat kamo sang Tohan aw mga kalaban nan kamo sabap sang maat na dumduman aw ininang mayo. 22 Awgaid adon pya-ori da ng Tohan yang madyaw na relasyon mayo adto kanan sabap sang pagkamatay ng Anak nan nang yagapakorban yan sang lawas nan. Agaw adon makadood da kamo adto kanan na waa day ikasaway kamayo aw sotti da kamo sa adapan nan kay kyamang da yang mga dosa mayo. 23 Awgaid dait na magpadayon kamo na mabagsug yang pagpangintoo mayo aw di kamo magdowa-dowa. Aw dait oman na pabagsugun mayo yang kasigorowan mayo na amadawat mayo yang kadyawan na pyasad ng Tohan na iyan sang Madyaw na Gogodanun. Yani na Madyaw na Gogodanun pyaga-osiyat da kamayo aw adon yapayapat da oman sang kariko ng mga otaw adi sa babawan ng donya. Aw ako si Paulus yatagan ng gawbuk ng pag-osiyat nining Madyaw na Gogodanun.
Yang Gawbuk ni Paulus para sang Jamaa
24 Adon yamasowat ako kay yaka-agi ako ng kasikotan para kamayo. Aw yani na kya-agian ko yakadogang sang kasikotan na kya-agian ng Almasi para sang kadyawan ng jamaa na mag-onawa ng kanan lawas. 25 Na ako, pinili ako ng Tohan untak maggawbuk para sang jamaa. Syogo nan ako untak mag-osiyat kamayo na dili ng Yahodi sang kariko ng pyaglaongan ng Tohan. 26 Aw yang kanan pyaglaongan yang makapantag sang kanan kahanda na sang kadogay ng panahon wa nan apatigaman sang manosiya, awgaid adon pyatigam da nan adto sang mga otaw na sakop nan. 27 Kay karim nan na matigam da kita-kamo daw ono yang kadakowa ng kadyawan na pyagakahanda nan para sang kariko ng mga bangsa na dili ng Yahodi. Aw yani yang kahanda nan na wa akatigami singaon na mapakay da adon na maga-uya yang Almasi sang pangatayan mayo. Aw sabap sinyan makasigoro kamo na sang madatung na mga allaw atagan kamo ng kadyawan adto sa sorga.
28 Agaw adon, yang makapantag gaid sang Almasi yang pyaga-osiyat nami sang kariko ng mga otaw. Pyaga-indowan aw pyagatowadaan nami silan sang kariko ng katigam na yatag kanami ng Tohan kay untak yang kada isa kanilan ipa-adap nami adto sang Tohan na way ikasaway kanilan sabap sang pagkasambok nilan sang Almasi. 29 Na, yang idto yang pyaningkamotan ko aw ininang ko yani na gawbuk ko sabap sang kabarakat ng Almasi na yaga-atag kanak ng kabagsug.

*1:19 1:19 Yang mana ng kariko ng pagkaTohan nan yang kariko ng kabarakat aw kinaiya nan.