Yang Sorat ni Paulus adto sang Jamaa sang Banwa ng
Ipisos
Pagpatigam makapantag sini na Sorat
Ansini na sorat pyatigam ni Paulus sang mga Almasihin adto sang syodad ng Ipisos daw ono yang kahanda ng Tohan sang mga otaw na sakop nan sikun pa sang wa pa akabaoy yang donya.
Yang karim ng Tohan sikun pa singaong ona na yang kariko ng byaoy nan, daw adto sa sorga atawa adi sang donya, magakasambok aw magapasakop kang Isa Almasi kay yan yang labaw sang kariko. Kahanda oman ng Tohan na sabap sang jamaa Almasihin makita ng kariko yang dakowa na katigam aw looy ng Tohan. Yagatowada oman si Paulus sang mga Almasihin untak madyaw yang batasan nilan aw madyaw yang relasyon nilan sang matag-isa.
1
Pagsalam
Ako yani si Paulus na sahabat ni Isa Almasi sabap sang kahanda ng Tohan. Yagasorat ako kamayo na mga otaw na sakop ng Tohan ansan sang Ipisos na yagakasambok kang Isa Almasi sabap sang pagpangintoo mayo kanan.
Pangayoon ko sang Tohan na kanatun Ama na amadawat mayo yang kadyawan aw kalinaw sikun kanan aw sikun oman kang Isa Almasi na kanatun Tagallang.
Yang Kadyawan na Yadawat natun sabap kang Isa Almasi
Pojiun ta yang Tohan na Ama ng kanatun Tagallang na si Isa Almasi! Kay sabap sang pagkasambok natun kang Isa Almasi yatagan nan kita ng kariko ng kadyawan na yagasikun sang sorga na di amawaa taman sa taman. Sang wa pa akabaoy yang donya, pinili da kita-kamo ng Tohan kay untak sabap sang pagkasambok natun kang Isa Almasi ma-inang kita ng sotti aw way ikasaway kanatun sa adapan nan. Sabap sang dakowa na looy ng Tohan kanatun-mayo pyagakahanda da nan dadaan na ma-inang kita ng mga anak nan sabap kang Isa Almasi. Idto sagaw yang kyallinian aw karim nan.
Agaw, pojiun ta yang Tohan sabap sang kadyaw nan na way kapag-onawa na pyakita nan kanatun-mayo sabap sang pyasaya nan na Anak. Kay sabap sang pagkamatay ni Isa Almasi yalowas kita-kamo sikun sang kasiksaan, mana nan na yampon da kita ng mga dosa ta. Bali na kadakowa ng looy ng Tohan na pyakita nan kanatun! Yatagan oman nan kita-kamo ng katigam untak masabot natun daw ono yang pyagakahanda nan para kanatun. Aw adon pyatigam da nan kanatun-mayo yang kanan kahanda na wa akatigami singaon kay idto yang kyallinian nan. Aw pyagabuut nan dadaan na amatoman yan sabap sang Almasi. 10 Aw yani yang kahanda ng Tohan na pagdatung ng insakto na wakto, papagsambokon nan yang kariko ng byaoy adto sa sorga aw adi sang donya aw ipasakop nan adto sang Almasi untak yan da yang magadato sang kariko.
11 Na, yang kariko ng mga butang ya-inang sobay sang kahanda aw pagbuut ng Tohan. Agaw, sobay sang pyagakahanda nan singaong ona pa pinili nan kita-kamo na ma-inang ng sakop nan sabap sang pagkasambok natun kang Isa Almasi. 12 Ininang yani ng Tohan kay untak sabap kanami na mga Yahodi na yama-ona magsarig sang Almasi, atagan ng kabantog yang Tohan na labi na mabarakat. 13 Aw kamo oman, pagdungug mayo sang kabunnaan na mag-onawa ng Madyaw na Gogodanun na maka-atag kamayo ng kalowasan, yagapangintoo kamo sang Almasi aw yagakasambok da kamo adto kanan. Sabap sinyan yatagan kamo ng Tohan ng Sotti na Nyawa na pyasad nan na yan yang tanda na kamo sakop da nan. 14 Yang Nyawa ng Tohan maka-atag kanatun ng kasigorowan na amadawat natun-mayo yang kariko ng kadyawan na pyasad ng Tohan sang mga otaw na sakop nan aw sabap kanan kyatigaman natun na sang way dowa-dowa amakomplito yang kanatun kalowasan. * 1:14 Maskin bunna na yalowas da yang mga otaw sikun sang kasiksaan sabap sang pagpangintoo nilan kang Isa Almasi, sang Allaw na Maori bagoon da ng Tohan yang lawas nilan sang lawas na di da amatay aw ansinyan amakomplito da yang kalowasan nilan. Tanawa sa Kitab Injil, Roma 8:23. Agaw pojiun ta yang Tohan na labi na mabarakat!
Yang Pagdowaa ni Paulus para sang mga taga Ipisos
15 Idto sagaw, sikun pa sidtong wakto na yadungug ko yang makapantag sang pagpangintoo mayo kang Tagallang Isa aw makapantag sang looy mayo sang kariko ng mga otaw na sakop ng Tohan, 16 way ondang ng pagpanginsokor ko sang Tohan sabap kamayo aw yabay ta kamo pagdowaan. 17 Sang mga pagdowaa ko yagapangayo-ngayo ako adto sang Tohan na mabarakat na Ama ng kanatun Tagallang na si Isa Almasi, na atagan kamo ng katigam aw pagsabot sang ipatigam kamayo ng Nyawa ng Tohan untak magkaum pa yang katigam mayo sang Tohan. 18 Yagapangayo-ngayo oman ako na aka-allagan yang kamayo dumduman untak katigaman mayo daw ono yang kadyawan na pyagatagadan natun kay pinili kamo ng Tohan sang pag-akun ninyan. Sagaw, akatigaman gao mayo daw ono yang bali na kadakowa ng kadyawan na pyasad nan adto sang mga otaw na sakop nan. 19 Pyagapangayo ko oman na akatigaman mayo daw ono yang kadakowa ng kanan kabarakat na way kapag-onawa nan sang pagtabang kanatun-mayo na yagapangintoo kanan. Aw yani oman yang kabarakat na pyakita nan 20 sang pagbowi oman ng Almasi aw sang pagpa-ingkod kanan adto sa sorga apit sang karinto nan. 21 Aw adon adto da yang Almasi aw yan da yang labaw sang kariko ng mga malaikat aw mga di natun makita na aon kapatot aw kabarakat. Aw maskin ono yang ranggo atawa titolo na ika-atag sang mga yagadato adi sang donya, labaw oman kanilan yang Almasi, aw dili gaid adon kondi taman sa taman. 22 Pyasakop ng Tohan yang kariko ng mga butang adto sang Almasi aw ininang yan ng Tohan ng labaw sang kariko para sang kadyawan ng jamaa mag-onawa ng mga yagapangintoo kang Isa Almasi. 23 Kong matandi sang otaw, yang jamaa mag-onawa ng lawas ng Almasi, aw yang Almasi mag-onawa ng oo. Agaw, ansan sang jamaa makita yang kabarakat aw kabantog ng Almasi sarta yang Almasi yang yaga-atag ng katomanan sang kariko.

*1:14 1:14 Maskin bunna na yalowas da yang mga otaw sikun sang kasiksaan sabap sang pagpangintoo nilan kang Isa Almasi, sang Allaw na Maori bagoon da ng Tohan yang lawas nilan sang lawas na di da amatay aw ansinyan amakomplito da yang kalowasan nilan. Tanawa sa Kitab Injil, Roma 8:23.