Yang Sorat ni Paulus adto sang mga Jamaa sang Probinsya ng
Galatiya
Pagpatigam makapantag sini na Sorat
Yang Galatiya dakowa na probinsya aw aon mga longsod adto na mag-onawa ng Ikoniyom, Listara, Dirbi aw Antiyok. Yani na mga longsod kyadtonan ni Paulus aw si Barnabas sang pukas na pagpanaw nilan untak mag-osiyat ng Madyaw na Gogodanun makapantag kang Isa Almasi. Sabap sang pag-osiyat nilan yatokod yang mga jamaa sidto na mga banwa.
Awgaid pagpanaw nilan sikun sa Galatiya, dyomatung yang pilangka otaw na mga Yahodi na yaga-indo sang mga kalomonan na kinaanglan kono nilan tomanun yang Hokoman ni Nabi Mosa untak silan malowas. Yagalaong pa silan na sayup kono yang pyaga-indo ni Paulus.
Pagdungug sinyan ni Paulus, pyadaa nan yani na sorat adto kanilan untak nilan katigaman yang matorid na indowan. Yagalaong si Paulus na di amalowas yang manosiya sabap sang pagpangagad sang Hokoman kay way otaw na makatoman ng kariko ng mga sogowan. Agaw, way tuna na pama-agi ng paglowas sang manosiya yatabiya sabap sang pagpangintoo kang Isa Almasi.
1
Pagsalam
Ako yani si Paulus, sambok na sahabat na yagasorat kamayo na mga yagapangintoo kang Isa Almasi ansan sang probinsya ng Galatiya. Yang kapatot ng pagkasahabat ko wa pagasikun sang manosiya aw dili oman ng manosiya yang yagasogo kanak mag-osiyat kondi syogo ako ni Isa Almasi kipat yang Tohan na kanatun Ama, na yan yang yagabowi oman kang Isa. Na, ako aw yang kariko ng mga kalomonan ta adi yagasalam sang kariko ng mga jamaa adto sang probinsya ng Galatiya.
Pangayoon ko sang Tohan na kanatun Ama na amadawat mayo yang kadyawan aw kalinaw sikun kanan aw sikun oman kang Isa Almasi na kanatun Tagallang.
Yani si Isa Almasi yagpakamatay untak amponon kita ng mga dosa natun aw untak malowas kita sikun sang kaatan ansining donya. Ininang nan yani kay idto yang kahanda ng Tohan na Ama. Pojiun ta yang Tohan taman sa taman! Amin.
Sambok da yang Madyaw na Gogodanun
Yatingaa ako kamayo na nanga tyarikodan dayon mayo yang Tohan na yan yang yagapili kamayo untak ma-inang ng mga sakop nan sabap sang looy ng Almasi kamayo, aw nanga yagadumdum da kamo magpangagad sang tuna na indowan na tyawag ng mga otaw ng madyaw na gogodanun. Kay sang kabunnaan way tuna na Madyaw na Gogodanun yatabiya yang indowan makapantag sang Almasi. Awgaid aon kono mga otaw na yagasamok sang dumduman mayo aw karim nilan parinun yang Madyaw na Gogodanun makapantag sang Almasi. Awgaid maskin pa kong kami atawa yang sambok na malaikat na yagasikun sang sorga yang magapayapat ng madyaw na gogodanun na tuna sang pyaga-indo nami kamayo singaon, asiksaun da yan adto sang narka. Na, pyagalaong da nami kamayo singaon aw barikun da ko oman yani adon na abir sino yang maga-indo kamayo ng madyaw na gogodanun na tuna sang dyawat mayo sikun kanami, asiksaun silan adto sang narka.
10 Na, basin yagadumdum kamo na yang pagbantog ng mga otaw yang pyaga-anap ko. Dili! Kay yang pyaga-anap ko yang pagbantog kanak ng Tohan. Kong yang karim ko na amasowat kanak yang mga otaw, na, dili ako ng bunna na allang ng Almasi.
Makapantag sang Pagpili ng Tohan kang Paulus
11 Adon, mga kalomonan ko, karim ko na katigaman mayo na yang Madyaw na Gogodanun na pyaga-osiyat ko kamayo wa pagasikun sang dumduman ng manosiya. 12 Wa ko yani atarimaa sikun sang mga otaw aw way oman otaw na yaga-indo kanak. Awgaid si Isa Almasi yang yagapatigam kanak ninyan.
13 Sang way dowa-dowa yamatigam kamo sang kanak batasan singaon nang pyangagadan pa ko yang agama Yahodi. Sidto na wakto bali na pagpasikot ko sang mga sakop ng Tohan na yagapangintoo kang Isa Almasi kay karim ko na waa day amabilin kanilan. 14 Aw kong makapantag sang pagtoman ng mga kasogowan ng agama Yahodi, way lain sang mga kaidad ko na mag-onawa kanak yang kaiklas kay bali na ka-igpit ng pagpangagad ko sang kabatasanan ng kanami mga kaompowan.
15 Awgaid maskin maynan, kyaoyan ako ng Tohan. Sang wa pa ako akaotaw pinili da nan ako dadaan untak ma-inang ng sogowanun nan. 16 Aw pagdatung ng wakto na pyagakahanda ng Tohan, pyakita nan kanak yang Anak nan kay untak magpayapat ako ng makapantag kanan adto sang mga dili ng Yahodi. Sidto na wakto wa ako pagapatambag sang abir sino daw ono yang dait ko inangun. 17 Wa oman ako akadto sa Awrosalam untak mapagkita sang mga sahabat na yama-ona pa kanak. Awgaid yakadto dayon ako sang banwa ng Arabiya, aw pagkatapos san yagabarik oman ako adto sa Damaskos. 18 Na, pagkatapos ng toongka toig kyomadto da ako sa Awrosalam kay karim ko mapagkita kang Pitros. Aw sa suud ng dowangka simana yaga-upud ako kanan.* 1:18 Yang makapantag sang pagkadto ni Paulus sa Awrosalam mabatya sa Kitab Injil, Gawbuk 9:26-30. 19 Awgaid way kinita ko na kadaigan pa na mga sahabat yatabiya kang Yakob na mangod ni Isa na Tagallang natun. 20 Bunna yani na syorat ko kamayo. Yang Tohan yamatigam na wa ako pagabakak.
21 Pagkatapos san kyomadto ako sang mga banwa sang probinsya ng Siriya aw Kilikiya. 22 Awgaid sidto na wakto wa pa ako akilaa ng mga jamaa adto sang probinsya ng Yahodiya. 23 Yadungug gaid nilan yang pyaglaongan ng mga otaw na idtong otaw kono na yagapasikot singaon sang mga yagapangintoo kang Isa untak waa day amabilin kanilan, yan da adon yang yagapayapat ng makapantag sang pagpangintoo kanan. 24 Agaw pyoji nilan yang Tohan sabap kanak.

*1:18 1:18 Yang makapantag sang pagkadto ni Paulus sa Awrosalam mabatya sa Kitab Injil, Gawbuk 9:26-30.