Yang Madyaw na Gogodanun makapantag kang Isa Almasi na Syorat ni
Yahiya
Pagpatigam
Yani na gogodanun syorat ni Yahiya na sambok na sahabat ni Isa Almasi. Sang pirmiro mangingisdaay si Yahiya. Awgaid pagpili kanan ni Isa Almasi, biniyaan nan yang gawbuk nan aw yamagad da yan kang Isa. Si Yahiya oman yang yagasorat sang toombok na sorat aw yang Pyakita na kabain ng Kitab Injil.
Ansini na gogodanun mabatya na si Isa Almasi yang tyawag na Pyaglaongan ng Tohan na yakani sang donya. Agaw, sabap sang pyaglaongan aw pyaga-indo ni Isa Almasi makita ng manosiya daw sino yang Tohan kay si Isa yang yagapakita kanan. Sang pag-indo ni Isa madaig yang mga pasombingay na gyamit nan makapantag sang sarili nan. Yang mga katingaan na ininang nan yagapangimunna na kabunnaan yang pyaga-indo nan. Syorat ni Yahiya yang makapantag sang pyaga-indo aw ininang ni Isa Almasi untak yang manosiya mangintoo na yan agaw yang Manlolowas na syogo ng Tohan adi sang donya. Aw sino-sino yang yagapangintoo kanan aka-aonan ng kinabowi na way kataposan.
1
Si Isa Almasi yang Pyaglaongan na Maka-atag ng Kinabowi
Sang pukas nang wa pa akabaoy yang donya iyan da yang Pyaglaongan, aw yang Pyaglaongan iyan sang masaid sang Tohan, aw yang Pyaglaongan yang Tohan. Sikun pa singaon iyan da yan sang masaid sang Tohan.
Yang kariko ng mga butang yabaoy pina-agi kanan, aw way maskin ono na yabaoy kondi pina-agi kanan. Yang Pyaglaongan yang pyagasikunan ng kinabowi, aw yani na kinabowi mag-onawa ng allag na yaga-atag ng kapawa sang dumduman ng manosiya. Yani na allag yagasiga sang kadugguman, aw wa pakadaog sini yang kadugguman.
Adon, aon sambok na otaw na pyadaa ng Tohan. Yang ngaan nan si Yahiya. Syogo yan ng Tohan untak magpatigam sang mga otaw daw sino yang allag kay untak yang kariko ng manosiya mangintoo sang allag sabap sang pagsaksi nan. Dili ni Yahiya yang allag, awgaid yakani yan untak magsaksi makapantag sang allag. Yang Pyaglaongan yang bunna na allag aw yakani yan sang donya untak ka-allagan yang dumduman ng kariko ng manosiya.
10 Na, idi da yan sang donya. Awgaid maskin byaoy ng Tohan yang kariko ng mga butang pina-agi kanan, wa akilaa kanan yang mga otaw. 11 Yakani yan sang kanan banwa,* 1:11 Yang banwa daw wain akaotaw si Isa Almasi yang banwa ng Israil aw yan mismo yabaoy na sambok na bangsa Israil atawa Yahodi. awgaid wa yan adawata ng kanan mga imamanwa. 12 Awgaid sino-sino yang yadawat aw yasarig kanan, yatagan nan silan ng kapatot na amabaoy ng mga anak ng Tohan. 13 Yamabaoy silan na mga anak ng Tohan dili kay yaotaw silan sang pama-agi ng manosiya atawa sabap sang napso atawa pagbuut ng otaw. Awgaid yabaoy silan na mga anak ng Tohan kay yatagan nan silan ng bago na kinabowi.
14 Yang Pyaglaongan yagapakaotaw adi sang donya aw yaga-uya adi kanatun. Labi na maoyanun yan aw aag bunna yang pyaglaongan nan. Kinita nami yang kanan pagkaTohan, yang pagkaTohan ng tongga na Anak na yagasikun sang Tohan na Ama. 15 Si Yahiya yagasaksi makapantag kanan aw yagapiyagit aw laong nan, “Yan agaw yang pyagalaong ko sidtong yagalaong ako kamayo na ‘Yang otaw na masonod kanak domatung labaw pa kanak kay iyan da yan nang wa pa ako akaotaw.’ ”
16 Na, sabap sang dakowa na looy nan kita obos yakadawat sikun kanan ng dogang-dogang na kadyawan. 17 Yang Hokoman yatag kanatun ng Tohan sabap kang Nabi Mosa. Awgaid yang tabang ng Tohan aw yang kabunnaan yadatung kanatun sabap kang Isa Almasi. 18 Way sino-sino na yakakita sang Allaho Taala. Awgaid yang Tongga nan na bunna na Tohan, yan yang yagapatigam kanatun daw sino yang Tohan na Ama kay iyan yan sang masaid kanan.
Yang Pagsaksi ni Yahiya na Magsosogboway
(Mat. 3:1-12; Mark. 1:1-8; Luk. 3:1-18)
19 Adon, yang mga pangoo ng mga Yahodi adto sa Awrosalam yagasogo sang mga imam kipat yang mga katabang nilan na mga topo ni Libi na kadtonan nilan si Yahiya untak osipun nilan daw sino yan. 20 Tyomobag yan kanilan ng way tago-tago aw yagalaong yan ng kabunnaan, laong nan “Dili ko yang Almasi.” 1:20 Yang Almasi yang pyasad ng Tohan na magalowas sang manosiya aw magadato sang kariko.
21 “Na, sino kaw kadi?” yaga-osip silan. “Ikaw ba si Nabi Iliyas?” 1:21 Si Nabi Iliyas sambok na nabi singaon. Wa yan akamatay kondi dyaa yan ng Tohan adto sa sorga. Tanawa sa Kitab Tawrat, 2 Soltan 2:11. Pagtoo ng mga Yahodi na magabarik si Nabi Iliyas adi sang donya untak paglaongon nan yang mga otaw na madari da domatung yang Allaw na Maori.
“Dili,” tyomobag si Yahiya.
“Ikaw ba yang nabi na pyagatagadan natun na bangsa Israil?” yang osip nilan.§ 1:21 Tanawa sa Kitab Tawrat, Pangagama 18:15 aw 18.
“Dili,” tyomobag oman si Yahiya.
22 Yagalaong oman silan, “Sino kaw kadi? Paglaongan kanami untak aon ikatobag nami sang mga otaw na yagasogo kanami. Ono yang ikapaglaong mo makapantag sang ginawa mo?”
23 Tyomobag si Yahiya sobay sang syorat ni Nabi Isayas aw laong nan,
“Ako yang otaw na yamanawag-tawag adto sa kamingawan na yagalaong,
‘Patorida mayo yang daan na agian ng Dato na Labi na Mabarakat.’ ”* 1:23 Yani yang yakasorat sa Kitab Tawrat, Nabi Isayas 40:3.
24 Na, yang mga otaw na syogo ng mga Parisi 25 yaga-osip oman kang Yahiya, laong nilan, “Nanga yagasogbo kaw ng mga otaw na dili mo kadi yang Almasi, ni Nabi Iliyas, kipat yang pyagatagadan natun na nabi?”
26 Tyomobag si Yahiya, “Ako, tobig yang pyagasogbo ko kamayo. Awgaid sang tunga mayo aon sambok na otaw na wa mayo akilaa. 27 Yan agaw yang masonod kanak domatung, awgaid maskin yang pag-obad ng liston ng sandalyas nan di dait kanak.” 1:26-27 Tanawa sa Kitab Injil, Lukas 3:16.
28 Na, yang kariko sinyan yamaitabo sang banwa ng Bitani adto sang dipag ng tobig ng Yordan na idto pagasogbo si Yahiya sang mga otaw.
Si Isa Almasi yang Karniro na Ipakorban
29 Sonod na allaw kinita ni Yahiya na yagapaduug kanan si Isa. Ansinyan yagalaong si Yahiya sang mga otaw, “Tanawa mayo, yan kay yang karniro 1:29 Yang karniro na ipakorban yang nati na waa pay sangka toig. na yatag ng Tohan na ipakorban kay untak makamang yang dosa ng manosiya! 30 Yan agaw yang pyagalaong ko sidtong yagalaong ako kamayo na ‘Aon otaw na masonod kanak domatung. Labaw pa yan kanak kay iyan da yan nang wa pa ako akaotaw.’ 31 Singaon maskin ako wa akatigam daw sino yang masonod kanak domatung. Awgaid yakani ako pagsogbo sang mga otaw sang tobig untak ipakilaa yan sang mga otaw na bangsa Israil.”
32 Adon, yani yang pagsaksi ni Yahiya, laong nan, “Kinita ko na yakunsad kang Isa yang Nyawa ng Tohan sikun sang langit sa porma ng malapati aw yagapabilin kanan. 33 Singaon wa pa ako akatigam daw sino yang masonod kanak domatung. Awgaid pyagalaong ako ng Tohan na yagasogo kanak pagsogbo sang mga otaw sang tobig, laong nan, ‘Aw kitaun mo yang otaw na yang Nyawa ng Tohan makunsad aw magapabilin kanan, yan agaw yang magasogbo sang mga otaw sang Nyawa ng Tohan.’ 34 Na, bunna na kinita ko yan aw yagapangimunna ako na si Isa yang Anak ng Tohan.”§ 1:34 Yang pyaglaongan na Anak ng Tohan sambok na ngaan atawa titolo para kang Isa Almasi na way labot sang pagpanganak kanan. Yang karim ipasabot sini na titolo na yang kariko ng kinaiya aw kabarakat ng Tohan iyan kang Isa Almasi.
Yang ona na mga Inindowan ni Isa
(Mat. 4:18-22; Mark. 1:16-20; Luk. 5:2-11)
35 Sonod na allaw idto da oman si Yahiya sang dipag ng Yordan upud sang dowangka otaw na mga inindowan nan. 36 Pagkita nan na yalabay si Isa, yagalaong yan, “Tanawa mayo, yan kay yang karniro na yatag ng Tohan untak ipakorban!”
37 Pagdungug sinyan ng dowangka inindowan ni Yahiya, yasonod silan kang Isa. 38 Ansinyan lyomingi si Isa aw kinita nan na yasonod silan kanan. Yosip nan silan, “Ono yang karim mayo?”
Tyomobag silan, “Rabbi, wain kaw paga-uya?” Yang mana ng Rabbi, Goro.
39 Tyomobag si Isa, “Bita da aw tanawa mayo.”
Ansinyan yamagad silan kanan. Yang oras sidto alas kowatro ng ambong. Pagdatung nilan sang pyaga-uyaan nan, yagapabilin silan ansan sampay ng gabi.
40 Na, yang isa sidtong dowangka otaw na yakadungug sang pyaglaongan ni Yahiya aw yamagad kang Isa si Andriyas na lomon ni Simon Pitros. 41 Ansinyan yanap dayon ni Andriyas yang lomon nan aw paglaonga nan, “Kinita da nami yang Almasi.” Na, yang mana ng Almasi yang soltan na pyasad ng Tohan.
42 Ansinyan dyaa nan si Simon adto kang Isa. Pyakatanawan yan ni Isa aw paglaonga nan, “Ikaw si Simon na anak ni Yahiya. Awgaid sikun adon Kipas da yang ngaan mo.” Yang ngaan na Kipas mag-onawa ng Pitros na yang mana nan bato.
Yang Pagtawag ni Isa kang Pilip aw si Natanyal
43 Sonod na allaw yagabuut si Isa komadto sang probinsya ng Jalil. Ansinyan kinita nan si Pilip aw paglaonga nan, “Unda, kay Pilip. Agad kanak.”
44 Yani si Pilip taga Bitsayda mag-onawa ni Andriyas aw si Pitros. 45 Ansinyan yanap ni Pilip si Natanyal aw pagkita nan, paglaonga nan, “Kinita da nami yang pyaga-isgotan ni Nabi Mosa sa Kitab Tawrat kipat oman yang kadaigan na mga nabi. Yan si Isa na anak ni Yosop na taga Nasarit.”
46 Yagalaong si Natanyal, “Oy, aon bay madyaw na yagasikun sa Nasarit?”
Tyomobag si Pilip, “Bita da aw tanawa.”
47 Na, pagkita ni Isa na yagapaduug kanan si Natanyal, yagalaong yan, “Idi kay yang bunna na bangsa Israil na di maglimbong.”
48 Yaga-osip si Natanyal, “Nanga yakilaa kaw kanak?”
Tyomobag si Isa, “Sang wa pa kaw atawaga ni Pilip, kinita ta kaw sa saad ng kaoy na igira.”
49 Yagalaong si Natanyal, “Kay Goro, ikaw agaw yang Anak ng Tohan! Ikaw yang soltan sa bangsa Israil!”
50 Yagalaong si Isa, “Yagapangintoo da kaw kanak kay yagalaong ako na kinita ta kaw sa saad ng kaoy na igira? Na, labaw pa sinyan yang akitaun mo na mga katingaan.” 51 Aw yagalaong pa si Isa kanilan, “Sa bunna-bunna na ipaglaong ko kamayo na sang madatung na mga allaw akitaun mayo na abri yang sorga aw yang mga malaikat ng Tohan panik-panaog adi kanak na Anak ng Manosiya.”

*1:11 1:11 Yang banwa daw wain akaotaw si Isa Almasi yang banwa ng Israil aw yan mismo yabaoy na sambok na bangsa Israil atawa Yahodi.

1:20 1:20 Yang Almasi yang pyasad ng Tohan na magalowas sang manosiya aw magadato sang kariko.

1:21 1:21 Si Nabi Iliyas sambok na nabi singaon. Wa yan akamatay kondi dyaa yan ng Tohan adto sa sorga. Tanawa sa Kitab Tawrat, 2 Soltan 2:11. Pagtoo ng mga Yahodi na magabarik si Nabi Iliyas adi sang donya untak paglaongon nan yang mga otaw na madari da domatung yang Allaw na Maori.

§1:21 1:21 Tanawa sa Kitab Tawrat, Pangagama 18:15 aw 18.

*1:23 1:23 Yani yang yakasorat sa Kitab Tawrat, Nabi Isayas 40:3.

1:27 1:26-27 Tanawa sa Kitab Injil, Lukas 3:16.

1:29 1:29 Yang karniro na ipakorban yang nati na waa pay sangka toig.

§1:34 1:34 Yang pyaglaongan na Anak ng Tohan sambok na ngaan atawa titolo para kang Isa Almasi na way labot sang pagpanganak kanan. Yang karim ipasabot sini na titolo na yang kariko ng kinaiya aw kabarakat ng Tohan iyan kang Isa Almasi.