Yang Madyaw na Gogodanun makapantag kang Isa Almasi na Syorat ni
Lukas
Pagpatigam
Yang yagasorat nini na gogodanun si Lukas na yan oman yang yagasorat ng Yang mga Gawbuk ng mga Sahabat. Si Lukas dili ng Yahodi aw sambok yan na doktor. Kaupudanan yan ni Paulus sang mga panaw nan untak mag-osiyat makapantag kang Isa Almasi.
Ansini na gogodanun mapayag na si Isa Almasi dakowa yang looy sang mga miskinan kipat oman sang tuna-tuna na mga otaw na mag-onawa ng kaobayan, mga isu, mga otaw na kyasaytanan, mga masakitun kipat yang mga sondao. Aon oman pyaga-indo ni Isa Almasi na syorat ni Lukas na di mabatya sang syorat ng kadaigan. Yang yatagan nan ng dakowa na kapantagan yang pag-indo makapantag sang pagdowaa, yang gawbuk ng Nyawa ng Tohan kipat yang tabang ng kaobayan sang gawbuk ni Isa Almasi.
1
Panagnaan
Assalamo alaykom kammo, Dato Tiyopilo. Madaig da yang yamaningkamot magsorat makapantag sang mga ininang ni Isa Almasi na yatoman adi sang kanatun banwa. Yang syorat nilan yasobay sang gyogod kanatun nidtong mga otaw na yakakita sang kariko ng ya-inang sikun pa sang pagsogod aw yagapayapat oman ng makapantag sinyan. Na adon, Dato Tiyopilo, sabap ng pyagasosi ko ng madyaw yang kariko nini na mga butang sikun pa sang pagsogod, yagadumdum ako na madyaw oman kong isorat ko kammo yaning kariko sang matapid na pama-agi. Ininang ko yani untak makasigoro kaw na bunna yang kariko ng pyaga-indo kammo.
Pyatigam yang Pagkaotaw ni Yahiya na Magsosogboway
Sidto na wakto na si Hirod yang soltan sa Yahodiya aon sambok na imam na pyagangaanan kang Sakariyas. Yakabilang yan sang panon ng mga imam na mga topo ni Abiyas. Yang ngaan ng asawa nan si Hashiba na topo oman ni Imam Haron. Si Sakariyas aw si Hashiba, matorid silan sang pagtanaw ng Tohan aw yagapangagad silan sang kariko ng mga sogowan. Awgaid way anak nilan kay di maka-anak si Hashiba aw silan dowa mataas da yang idad nilan.
Ansinyan dyomatung yang wakto na si Sakariyas upud sang kadaigan pa na mga imam ng kanan panon yang maga-inang ng gawbuk nilan adto sang Baay ng Tohan. Yanagripa silan sobay sang kabatasanan nilan na mga imam daw sino yang magasonog ng toob adto sa suud ng Baay ng Tohan. Aw si Sakariyas yang yamapili. Agaw syomuud yan adto sang Sotti na Kowarto. 10 Sarta yagasonog yan ng toob adto sa suud, madaig yang mga otaw adto sa logwa na yanagdowaa.
11 Sakadyap sinyan aon sambok na malaikat na syogo ng Tohan na yagapakita kang Sakariyas. Iyan yan paga-indug apit sang karinto ng pagsosonogan ng toob. 12 Pagkita ni Sakariyas sang malaikat, yakuga yan aw yasaot yan ng alluk. 13 Awgaid yagalaong yang malaikat kanan, “Ayaw da pagkalluk, kay Sakariyas, kay tyarima ng Tohan yang pyangayo mo kanan. Yang kammo asawa na si Hashiba amanganak ng usug aw pagangaanan mo yan kang Yahiya. 14 Amasowat kaw sabap kanan aw madaig oman yang mga otaw na amasowat kong amaotaw da yan. 15 Kay ma-inang yan ng bantoganun sa atobangan ng Tohan. Di yan dait minum ng maskin ono na makalasing kay sikun pa sang paglakad ng ina nan pyagabuutan da yan ng Nyawa ng Tohan. 16 Madaig yang mga topo ni Israil* 1:16 Israil yang tuna na ngaan ni Yakob. Yan yang ompo ng mga bangsa Israil na tyawag oman ng mga Yahodi. na apabarikun nan adto sang Tohan na Tagallang nilan. 17 Ama-ona yan sang pagdatung ng Dato na Labi na Mabarakat na iyan kanan yang kinaiya aw kabarakat na mag-onawa ng kinaiya aw kabarakat ni Nabi Iliyas. Sabap sang pag-indo nan apabarikun nan yang madyaw na relasyon ng mga ama adto sang mga anak nilan. Aw yang mga otaw na masopakun apabarikun nan sang dumduman ng mga otaw na matorid. Aw ansinyan andamun nan yang mga otaw sang pagdatung ng Dato na Labi na Mabarakat.”
18 Ansinyan yaga-osip si Sakariyas sang malaikat, laong nan, “Monono ko akatigaman na amatoman yani na pyaglaongan mo? Kay ako matikadung da aw boyag da oman yang asawa ko.”
19 Tyomobag yang malaikat, laong nan, “Ako si Jibrail, aw iyan ako maga-indug sa atobangan ng Tohan. Syogo nan ako untak magpatigam kammo sini na madyaw na gogodanun. 20 Awgaid adon, kay wa kaw apangintoo sang pyaglaongan ko, amasiling kaw ng amang aw di da kaw makapaglaong taman sidtong wakto na amatoman da yani na pyaglaongan ko kammo. Aw amatoman yaning kariko pagdatung ng wakto na pyagakahanda ng Tohan.”
21 Na, yang mga otaw adto sa logwa yabay magtagad kang Sakariyas. Yangkatingaa silan nanga yadogay yan adto sa suud ng Baay ng Tohan. 22 Ansinyan paglogwa da ni Sakariyas, di da yan makapaglaong aw yagasingyas da gaid yan adto sang mga otaw. Agaw kyatigaman da nilan na aon pyakita kanan ng Tohan adto sa suud. Aw sikun sinyan amang da si Sakariyas.
23 Ansinyan pagkatapos ng gawbuk ni Sakariyas adto sang Baay ng Tohan yamori da yan. 24 Wa akadogay sinyan yagkabdus da yang asawa nan na si Hashiba. Aw sa suud ng limambowan wa yan apanaw sikun sang baay. 25 Laong nan, “Madyaw yang ininang kanak ng Tohan kay tyabangan nan ako aw kyamang da nan yang yagapakamomowa 1:25 Yang yagapakamomowa sang mga bobay sidto na panahon na di silan maka-anak. kanak.”
Pyatigam yang Pagkaotaw ni Isa
26 Ansinyan sang ika-unum na bowan ng pagkabdus ni Hashiba syogo ng Tohan yang kanan malaikat na si Jibrail adto sang longsod ng Nasarit na sakop ng Jalil. 27 Syogo yan adto sang sambok na daaga na pyagangaanan kang Mariyam. Yani si Mariyam tawas ni Yosop na topo ni Soltan Daud. 28 Ansinyan dyomood yang malaikat kang Mariyam aw laong nan, “Assalamo alaykom, kay Mariyam. Kyaoyan kaw ng Tohan aw iyan yan sang masaid kammo.”
29 Na, pagdungug ni Mariyam sinyan na pyaglaongan ng malaikat, bali na karido nan aw yabay nan dumdumun daw ono yang mana ng pyaglaongan nan. 30 Ansinyan yagalaong yang malaikat kanan, “Ayaw da pagkalluk, kay Mariyam, kay kyaoyan kaw ng Tohan. 31 Sang di amadogay amabdus kaw aw amanganak kaw ng usug aw pagangaanan mo yan kang Isa. 32 Ma-inang yan ng bantoganun aw pagatawagun yan na Anak ng Labi na Makagwas. Atagan yan ng Tohan ng kapatot pagdato sang mga otaw na mag-onawa ng kapatot ni Soltan Daud na ompo nan. 33 Ansinyan magadato yan sang mga topo ni Yakob taman sa taman kay way kataposan ng pagkasoltan nan.”
34 Ansinyan yagalaong si Mariyam sang malaikat, “Monono yang pagpanganak ko na daaga pa sa ako?”
35 Tyomobag yang malaikat aw laong nan, “Madatung kammo yang Nyawa ng Tohan aw magapabilin kammo yang kabarakat ng Labi na Makagwas. Sabap sinyan sotti yang isu na amaotaw aw pagatawagun yan na Anak ng Tohan. 1:35 Yang pyaglaongan na Anak ng Tohan sambok na ngaan atawa titolo para kang Isa Almasi na way labot sang pagpanganak kanan. Yang karim ipasabot sini na titolo na yang kariko ng kinaiya aw kabarakat ng Tohan iyan kang Isa Almasi. 36 Dumduma oman yang lomon mo na si Hashiba. Yagakabdus yan aw aka-aonan yan ng anak na usug maskin boyag da. Yan na bobay na di kono maka-anak, ika-unum na bowan da adon ng pagkabdus nan 37 kay way butang na di amabaoy ng Tohan.”
38 Tyomobag si Mariyam, laong nan, “Idi kay ako na allang ng Tohan. Atarimaun ko yang pyagakahanda nan kanak aw amatoman pa gao yang pyaglaongan mo kanak.” Pagkatapos sinyan biniya kanan yang malaikat.
Yagabisita si Mariyam kang Hashiba
39 Wa akadogay sinyan yaga-andam da si Mariyam aw yomapas-apas yan komadto sang sambok na banwa sa kabutayan ng Yahodiya. 40 Pagdatung nan sidto na banwa, yamanaos yan sang baay ni Sakariyas aw yagasalam yan kang Hashiba. 41 Na, pagdungug ni Hashiba sang pagsalam ni Mariyam, tyomokaw magginuk yang isu sang dubdub nan. Pyagabuutan si Hashiba ng Nyawa ng Tohan 42 aw yagapiyagit yan aw laong nan, “Dakowa yang kadyawan na yatag kammo ng Tohan na labaw pa sang kariko ng kaobayan! Aw dakowa oman yang kadyawan na yatag nan adto sang anak mo. 43 Na, sino kadi ako na bisitaun ako ng ina ng kanak Dato? 44 Kay pagdungug pa ko gaid sang pagsalam mo, tyomokaw magginuk yang isu sang dubdub ko na maynang yamasowat yan. 45 Bali na kadyaw ng ginawa mo kay yasarig kaw na amatoman yang pyaglaongan kammo ng Tohan!”
Yang Pagpoji ni Mariyam sang Tohan
46 Ansinyan yagalaong si Mariyam,
“Pyoji ko yang Tohan sang kanak pangatayan,
47 aw bali na kasowat ko sang Tohan na kanak Manlolowas.
48 Kay kyadumduman nan ako
na kanan gaid allang.
Aw sikun adon magalaong yang kariko ng mga otaw na bali na kadyaw ng ginawa ko
49 sabap sang mga katingaan na ininang kanak ng Tohan na Labi na Mabarakat.
Sotti yang ngaan nan!
50 Yamallat yan sang mga otaw na aon alluk kanan
maskin pa sang mga katopo-topowan nilan.
51 Pyakita nan yang kanan kabarakat sabap sang mga inang nan
aw pyagakanat-kanat nan yang mga otaw na yagapataas ng ginawa nilan.
52 Kyamangan nan ng kapatot yang mga soltan
aw pyataas nan yang mga otaw na mababa yang kabutang nilan.
53 Yatagan nan ng mangkadyaw na mga butang yang mga yamagutum
aw pyapanaw nan ng way daa yang mga sapian.
54 Tyabangan nan yang bangsa Israil na kanan allang
aw tyoman nan yang kanan pasad sang kanatun kaompowan.
55 Kay yagapasad yan kang Nabi Ibrahim aw yang mga topo nan
na amallat yan kanatun taman sa taman.”
56 Na, ansinyan yagapabilin pa si Mariyam adto kang Hashiba ng mga toombowan. Pagkatapos, yamori da yan.
Yang Pagkaotaw ni Yahiya na Magsosogboway
57 Adon dyomatung da yang wakto ng pagpanganak ni Hashiba aw yamanganak yan ng usug. 58 Pagdungug ng mga simbaay kipat yang mga kalomonan ni Hashiba na dakowa yang looy na pyakita kanan ng Tohan, yamangkasowat silan upud kanan.
59 Na, sang ikawaong allaw da ng isu kyomadto kanilan Hashiba yang mga simbaay aw yang mga kalomonan nan kay atoliun da nilan yang isu. Aw pagangaanan gao nilan yan kang Sakariyas mag-onawa ng ama nan. 60 Awgaid yagalaong yang ina ng isu, “Ayaw, kay yang pagangaan kanan si Yahiya.”
61 “Nanga kadi?” laong nilan. “Waa sabay lomon mayo na Yahiya yang ngaan.”
62 Agaw siningyasan da nilan si Sakariyas daw sino yang pagangaan nan sang isu. 63 Ansinyan yagapakamang si Sakariyas ng soratanan aw syorat nan, “Yang ngaan nan si Yahiya.” Aw yangkatingaa da yang kariko nilan. 64 Na, pagkasorat dakoman ni Sakariyas ng ngaan ng isu, yakapaglaong da oman yan aw yagapoji sang Tohan. 65 Ansinyan yangkalluk yang kariko ng mga simbaay nilan. Aw yang gogodanun makapantag sini na pangitabo yakarimpud sang kariko ng mga banwa sa kabutayan ng Yahodiya. 66 Aw yang kariko ng mga yakadungug sinyan yanaglaong sang ginawa nilan, “Ono pa kowaw yang ma-inang nining isu kong dakowa da?” Kay klaro da na yagadan yan ng kabarakat ng Tohan.
Yang Pagpoji ni Sakariyas sang Tohan
67 Ansinyan pyagabuutan si Sakariyas na ama ng isu ng Nyawa ng Tohan aw yakapaglaong yan ng pyaglaongan ng Tohan. Laong nan,
68 “Pojiun ta yang Tohan na pyagasambayangan ng bangsa Israil
kay yakani yan untak lowasun nan kita na mga sakop nan.
69 Pyadaa nan adi kanatun yang sambok na manlolowas na mabarakat
na topo ni Soltan Daud na kanan allang.
70 Idto yang pyatigam nan kanatun pina-agi sang kanan mga nabi singaong ona pa.
71 Yagapasad yan na alowasun nan kita sikun sang kanatun mga kalaban
aw sikun oman sang yagadumut kanatun.
72 Yagalaong oman yan na amallat yan sang kanatun kaompowan
aw di nan akaringawan yang kanan pasad na inangun nan silan ng mga otaw na sakop nan.
73 Idto yang kanan pasad sang kanatun ompo na si Nabi Ibrahim
74 na alowasun nan kita sikun sang kanatun mga kalaban
untak kita makapangagad kanan ng way alluk
75 aw untak kita ma-inang ng sotti aw matorid sa atobangan nan sang tibok natun na kinabowi.”
76 Ansinyan yagalaong si Sakariyas sang anak nan,
“Ikaw, kay Itin, pagatawagun kaw na nabi ng Tohan na Labi na Makagwas
kay ama-ona kaw sang Dato na Labi na Mabarakat untak andamun mo yang agianan nan.
77 Ikaw yang magapatigam sang mga otaw na sakop nan na amalowas silan
kong amangayo silan ng ampon ng mga dosa nilan.
78 Kay yang kanatun Tohan labi na maoyanun.
Aw sabap sinyan apakaniun nan kanatun yang manlolowas
sikun sa sorga na mag-onawa ng pagsilat ng suga
79 untak ka-allagan yang kariko ng mga otaw
na iyan sang kadugguman aw yamalluk matay,
aw untak indowan nan kita ng daan ng kalinaw.”
80 Ansinyan tyomorin da yang anak ni Sakariyas aw yagakabagsug yang dumduman nan. Yaga-uya yan adto sang mamingaw na banwa taman sang wakto na yagasogod da yan mag-indo sang mga otaw na bangsa Israil.

*1:16 1:16 Israil yang tuna na ngaan ni Yakob. Yan yang ompo ng mga bangsa Israil na tyawag oman ng mga Yahodi.

1:25 1:25 Yang yagapakamomowa sang mga bobay sidto na panahon na di silan maka-anak.

1:35 1:35 Yang pyaglaongan na Anak ng Tohan sambok na ngaan atawa titolo para kang Isa Almasi na way labot sang pagpanganak kanan. Yang karim ipasabot sini na titolo na yang kariko ng kinaiya aw kabarakat ng Tohan iyan kang Isa Almasi.