Yang Madyaw na Gogodanun makapantag kang Isa Almasi na Syorat ni
Matiyo
Pagpatigam
Yani na gogodanun syorat ni Matiyo na sambok na sahabat ni Isa Almasi. Syorat nan yani untak ipatigam na si Isa Almasi yang Manlolowas na pyasad ng Tohan singaong ona pa kay adto kang Isa yatoman yang kariko ng syorat ng kanabian. Aw yani na gogodanun dili gaid ng para sang mga Yahodi kondi sang kariko ng manosiya.
Sang pirmiro kobrador ng bowis si Matiyo para sang gobirno ng Roma. Awgaid pagpili ni Isa kang Matiyo, biniyaan nan yang gawbuk nan aw yamagad da yan kang Isa.
Matapid yani na gogodanun aw yang yakalasak sini yang makapantag sang kinabowi ni Isa Almasi sikun pa sang pagkaotaw nan, taman sang kanan pagpasogbo aw yang pagsasat kanan ng Saytan kipat yang pag-indo nan aw yang pagpakadyaw ng mga masakitun sampay da sang pagkamatay aw pagkabowi oman nan sikun sang kamatay.
Ansini na gogodanun pyakita ni Matiyo na si Isa Almasi aon kapatot magmana ng Hokoman ng Tohan aw madaig yang pyaga-indo nan makapantag sang pyagdatowan ng Tohan adi sang donya kipat yang pangitabo sang kataposan ng donya.
1
Yang mga Kaompowan ni Isa Almasi
(Luk. 3:23-38)
Yani yang tarsila ni Isa Almasi. Si Isa topo ni Daud, aw si Daud topo ni Ibrahim.
Si Ibrahim yang ama ni Isahak.
Si Isahak yang ama ni Yakob.
Si Yakob yang ama ni Yodah.
Yang mga anak ni Yodah si Paris aw si Sirah.
Yang ina nilan si Tamar.
Si Piris yang ama ni Isrom.
Si Isrom yang ama ni Aram.
Si Aram yang ama ni Aminadab.
Si Aminadab yang ama ni Nason.
Si Nason yang ama ni Salmon.
Si Salmon yang ama ni Booz. Yang ina ni Booz si Rahab.
Si Booz yang ama ni Obid. Yang ina ni Obid si Rot.
Si Obid yang ama ni Isai.
Aw si Isai yang ama ni Daud.
Si Daud yang ama ni Solayman. Yang ina ni Solayman yang dati na asawa ni Oriyas.
Si Solayman yang ama ni Robowam.
Si Robowam yang ama ni Abiyas.
Si Abiyas yang ama ni Asa.
Si Asa yang ama ni Yosapat.
Si Yosapat yang ama ni Yoram.
Si Yoram yang ama ni Osiyas.
Si Osiyas yang ama ni Yotam.
Si Yotam yang ama ni Akas.
Si Akas yang ama ni Isikiyas.
10 Si Isikiyas yang ama ni Manasi.
Si Manasi yang ama ni Amon.
Si Amon yang ama ni Yosiyas.
11 Si Yosiyas yang ama ni Ikoniyas * 1:11 Si Ikoniyas pyagangaanan oman kang Yoyakin. aw yang mga lomon nan. Yamabowi silan sidtong wakto na yamadaa yang mga bangsa Yahodi adto sang banwa ng Babilon. 1:11 Tanawa sa Kitab Tawrat, 2 Soltan 24-25.
12 Sikun sidtong pagdaa kanilan adto sang Babilon yani yang mga kaompowan na yakalista:
si Ikoniyas yang ama ni Salatiyal.
Si Salatiyal yang ama ni Sirobabil.
13 Si Sirobabil yang ama ni Abiyod.
Si Abiyod yang ama ni Iliyakim.
Si Iliyakim yang ama ni Asor.
14 Si Asor yang ama ni Sadok.
Si Sadok yang ama ni Akim.
Si Akim yang ama ni Iliyod.
15 Si Iliyod yang ama ni Iliyasar.
Si Iliyasar yang ama ni Matan.
Si Matan yang ama ni Yakob.
16 Si Yakob yang ama ni Yosop na bana ni Mariyam. Si Mariyam yang ina ni Isa na tyawag ng Almasi. 1:16 Yang Almasi yang pyasad ng Tohan na magalowas sang manosiya aw magadato sang kariko.
17 Idto sagaw, yang kadaig ng mga katopowan sikun kang Nabi Ibrahim sampay da kang Soltan Daud sampoo aw opat. Aw sampoo aw opat oman yang kadaig ng mga katopowan sikun kang Soltan Daud taman sang wakto ng pagdaa kanilan adto sang Babilon. Aw sampoo aw opat oman yang kadaig ng mga katopowan sikun sidtong wakto na adto da silan sang Babilon taman sang pagkaotaw ni Isa Almasi.
Yang Pagkaotaw ni Isa Almasi
(Luk. 2:1-7)
18 Adon, maynini yang kyatamanan ng pagkaotaw ni Isa Almasi. Si Mariyam na ina nan, tawas ni Yosop. Awgaid sang wa pa silan akawina, yamabdus da si Mariyam sabap sang kabarakat ng Nyawa ng Tohan. 19 Adon, si Yosop madyaw na otaw sang pagtanaw ng Tohan. Agaw, pagkatigam nan na mabdus da si Mariyam, di nan karim na akamomowaan yan sa atobangan ng mga otaw. Agaw yagadumdum yan na buagan nan si Mariyam ng sikrito.
20 Ansinyan sarta yagadumdum pa si Yosop daw ono yang inangun nan, yagatagaynup yan. Aw sa tagaynup nan aon yagapakita kanan na sambok na malaikat sikun sang Tohan aw laong nan, “Kay Yosop na topo ni Soltan Daud, ayaw pagkalluk mangasawa kang Mariyam kay yang pagkabdus nan sabap sang kabarakat ng Nyawa ng Tohan. 21 Amanganak yan ng usug aw pagangaanan mo yan kang Isa kay yan yang magalowas sang mga otaw na sakop nan sikun sang mga dosa nilan.”
22 Na, ya-inang yang kariko nini untak matoman yang pyaglaongan ng Tohan pina-agi kang Nabi Isayas na laong nan, 23 “Amabdus yang sambok na daaga aw amanganak yan ng usug. Pagangaanan yan kang Imanuel,” § 1:23 Yani na ayatan yakasorat sa Kitab Tawrat, Nabi Isayas 7:14. na yang mana nan “Idi kanatun yang Tohan.”
24 Na, pagmata ni Yosop, pyangagadan nan yang pyagasogo kanan ng malaikat aw pyangasawa nan si Mariyam. 25 Awgaid wa nan saidi si Mariyam sarta wa pa yan apanganak. Sang yamanganak da si Mariyam, pyagangaanan nan yang isu kang Isa.

*1:11 1:11 Si Ikoniyas pyagangaanan oman kang Yoyakin.

1:11 1:11 Tanawa sa Kitab Tawrat, 2 Soltan 24-25.

1:16 1:16 Yang Almasi yang pyasad ng Tohan na magalowas sang manosiya aw magadato sang kariko.

§1:23 1:23 Yani na ayatan yakasorat sa Kitab Tawrat, Nabi Isayas 7:14.