Yang Madyaw na Gogodanun makapantag kang Isa Almasi na Syorat ni
Markos
Pagpatigam
Si Markos kaupudanan ni Paulus aw si Barnabas sang pirmiro nilan na panaw untak magpayapat ng Madyaw na Gogodanun makapantag kang Isa Almasi. Awgaid sang kadogayan yatabang oman si Markos kang Pitros. Yang syorat ni Markos yang pyagadungug nan sikun sinyan na mga sahabat aw labi da sang pyaga-osiyat ni Pitros.
Ansini na gogodanun mabatya yang makapantag sang mga ininang ni Isa Almasi na tanda ng kanan kapatot aw kabarakat. Yani na kabarakat makita sang kanan pyaglaongan, sang pagpalogwa nan sang mga saytan, sang pagpakadyaw ng mga masakitun kipat yang pag-ampon ng mga dosa. Si Isa Almasi yang tyawag na Anak ng Manosiya na yakani sang donya untak lowasun nan yang mga otaw sikun sang kadosaan.
1
Yang Pag-osiyat ni Yahiya na Magsosogboway
(Mat. 3:1-12; Luk. 3:1-18; Yah. 1:19-28)
Yani yang pagsogod ng Madyaw na Gogodanun makapantag kang Isa Almasi na Anak ng Tohan.* 1:1 Yang pyaglaongan na Anak ng Tohan sambok na ngaan atawa titolo para kang Isa Almasi na way labot sang pagpanganak kanan. Yang karim ipasabot sini na titolo na yang kariko ng kinaiya aw kabarakat ng Tohan iyan kang Isa Almasi. Aon syorat ni Nabi Isayas sang Kitab na yagalaong yang Tohan, laong nan,
“Apa-onaun ko kammo yang sogowanun ko
untak andamun nan yang agianan mo. 1:2 Yani na ayatan yakasorat sa Kitab Tawrat, Nabi Malaki 3:1.
Aon sangka otaw na manawag-tawag adto sa kamingawan aw laong nan,
‘Andama mayo yang daan para sang Dato na Labi na Mabarakat
aw patorida mayo yang agianan nan.’ ” 1:3 Yani yang yakasorat sa Kitab Tawrat, Nabi Isayas 40:3.
Ansinyan, mag-onawa ng yakasorat sang Kitab, dyomatung da si Yahiya aw yagasogbo yan sang mga otaw adto sa kamingawan. Yaga-osiyat yan adto kanilan aw laong nan, “Pagtawbat kamo aw biyai yang mga dosa mayo aw pagpasogbo kamo silbi tanda ng pagtawbat mayo untak amponon ng Tohan yang mga dosa mayo.” Na, madaig yang mga otaw na kyomadto kanan sikun sang kariko ng mga banwa na sakop ng Yahodiya aw sikun oman sang syodad ng Awrosalam. Yagagogod silan sang mga dosa nilan aw yagapasogbo silan kang Yahiya adto sang tobig ng Yordan. Yang dagom ni Yahiya ininang sikun sang boboo ng kamil aw yang sintoron nan ininang ng paris ng ayup. Yang pagkan nan mga doon aw duga. Aw yani yang pyaga-osiyat nan sang mga otaw, laong nan, “Aon otaw na masonod kanak domatung na labaw pa kanak. Maskin yang pag-obad ng liston ng sandalyas nan di dait kanak. Ako, tobig yang pyagasogbo ko kamayo, awgaid yang pagasogbo nan kamayo yang Nyawa ng Tohan.”
Yang Pagsogbo kang Isa aw yang Pagsasat kanan ni Iblis
(Mat. 3:13—4:11; Luk. 3:21-22; 4:1-13)
Sidto na wakto dyomatung si Isa sikun sang banwa ng Nasarit na sakop ng Jalil, aw yagapasogbo yan kang Yahiya adto sang tobig ng Yordan. 10 Na, pagsaka ni Isa sikun sang tobig, kinita nan na yagaboka yang langit aw yakunsad adto kanan yang Nyawa ng Tohan sang porma ng malapati. 11 Aw aon sowara sikun sang langit na yagalaong, “Ikaw yang pyasaya ko na Anak. Dakowa yang kasowat ko kammo.”
12 Ansinyan pyakadto dayon si Isa ng Nyawa ng Tohan adto sang kamingawan. 13 Adto da yan paga-uya sa suud ng 40 na allaw aw yabay yan sasatun ni Iblis. Aon oman maisug na mga ayup sang masaid kanan, awgaid yatiman yan ng mga malaikat.
Yang Pagpili ni Isa sang ona na mga Inindowan nan
(Mat. 4:18-22; Luk. 5:1-11)
14 Na, nang yapiriso da si Yahiya, kyomadto si Isa sang banwa ng Jalil aw yaga-osiyat yan ng Madyaw na Gogodanun na sikun sang Tohan. 15 Laong nan, “Adon dyomatung da yang wakto na pyagakahanda ng Tohan aw masaid da domatung yang pagdato nan. Pagtawbat da kamo aw biyai mayo yang mga dosa mayo aw pangintoo kamo sang Madyaw na Gogodanun.”
16 Ansinyan sarta yagapanaw si Isa sang kilid ng Linaw ng Jalil, kinita nan yang dowa na maglomon na si Simon aw si Andriyas na yamamokot kay mangingisdaay silan. 17 Yagalaong si Isa kanilan, “Bita da, agad kamo kanak. Sikun adon inangun ta kamo na mangingisdaay ng otaw untak magpangagad silan kanak.” 18 Na, pagdungug sinyan biniyaan dayon nilan yang pokot nilan aw yamagad silan kang Isa.
19 Ansinyan pyomanaos si Isa pagpanaw aw kinita nan yang dowa na maglomon na si Yakob aw si Yahiya na mga anak ni Sibidi. Yanagpona silan ng pokot adto sang kanilan bangka. 20 Tyawag silan ni Isa na amagad kanan. Ansinyan biniyaan da nilan yang kanilan ama aw yang mga maggawbukay adto sang bangka aw yamagad silan kang Isa.
Yang Otaw na Kyasaytanan
(Luk. 4:31-37)
21 Ansinyan kyomadto silan Isa sang longsod ng Kapirnaom. Pagdatung ng Allaw ng Pagpatana kyomadto si Isa sang pagsasambayangan ng mga Yahodi aw mag-indo. 22 Yangkatingaa yang mga otaw sang pag-indo ni Isa kay yaga-indo yan na aon kapatot aw dili mag-onawa ng mga magiindoway ng Hokoman.
23 Adon, aon sangka otaw sang pagsasambayangan nilan na kyasaytanan. 24 Yagapiyagit yan aw laong nan, “Ono yang labot mo kanami, kay Isa na taga Nasarit? Yakani kaw sang pagsapad kanami? Yamatigam ako daw sino kaw. Ikaw yang sotti na syogo ng Tohan.”
25 Awgaid syagda ni Isa yang saytan aw laong nan, “Katingun aw logwa da sinyan na otaw!”
26 Na, pyatakigan da idtong otaw ng saytan, tapos yagapiyagit yan ng matanog aw logwa sikun sang lawas nan. 27 Ansinyan yangkatingaa da yang kariko ng mga otaw aw yanag-inosipay silan, laong nilan, “Ono kadi yani? Bago yani na indowan? Kay aon kapatot nan pagsogo sang mga saytan aw matoman silan kanan.”
28 Ansinyan yakarimpud da yang gogodanun makapantag kang Isa sang tibok probinsya ng Jalil.
Pyakadyaw ni Isa yang mga Masakitun
(Mat. 8:14-17; Luk. 4:38-41)
29 Paglogwa nilan ni Isa sikun sidto na pagsasambayangan, kyomadto silan sang baay ni Simon aw si Andriyas. Yamagad oman kanilan si Yakob aw si Yahiya. 30 Na, yang ogangan na bobay ni Simon yagakowang adto sang baay na labi na mapaso yang lawas nan. Agaw pagdatung ni Isa pyagalaong dayon nilan makapantag kanan. 31 Ansinyan dyomood si Isa sang bobay, takmagi yang arima nan aw papagbangona. Aw yawaa dayon yang kapaso ng lawas nan. Pagkatapos, pyakan nan silan Isa.
32 Na, pagsallup ng suga, dyaa da ng mga otaw yang kariko ng mga masakitun aw yang mga kyasaytanan adto kang Isa. 33 Aw yang kariko ng mga otaw sikun sidto na banwa yanagkatipon sa atobangan sidto na baay. 34 Na, madaig yang mga otaw na pyakadyaw ni Isa sikun sang yagakatuna-tuna na mga sakit aw madaig yang mga saytan na pyalogwa nan sikun sang mga otaw. Awgaid wa nan atogoti yang mga saytan na magalaong kay kyatigaman nilan daw sino yan.
Yaga-osiyat si Isa adto sa Jalil
(Luk. 4:42-44)
35 Pagka-ilaw sinyan nang wa pa pagasilat yang suga, yagabangon si Isa aw lyomogwa yan sikun sang baay. Kyomadto yan sang mamingaw na banwa untak magdowaa. 36 Ansinyan kay waa sang baay si Isa, pyagapanganap yan ni Simon kipat yang mga kaupudanan nan. 37 Pagkita nilan kang Isa, yagalaong silan kanan, “Yang kariko ng mga otaw yagapanganap kammo.”
38 Awgaid yagalaong si Isa kanilan, “Bita da kamo, makadto da kita sang makilibot na mga baryo untak maka-osiyat oman ako adto. Kay yan yang katoyowan nanga yakani ako sining donya.”
39 Agaw kyadtonan da ni Isa yang kariko ng mga banwa na sakop ng Jalil aw yaga-osiyat yan adto sang mga pagsasambayangan ng mga Yahodi. Aw pyalogwa nan yang mga saytan sikun sang mga otaw.
Pyakadyaw ni Isa yang Otaw na Sanglaun
(Mat. 8:1-4; Luk. 5:12-16)
40 Ansinyan aon sangka otaw na sanglaun na dyomood kang Isa. Lyomood yan sa atobangan nan aw yaga-angyo yan, laong nan, “Kong karim mo, makapagkadyaw kaw sang kanak sakit.”
41 Ansinyan yarikad yang pangatayan ni Isa aw dyapunan nan yang inyan na otaw ng arima nan aw laong nan, “Uu, karim ko. Amadyaw da kaw.” 42 Na, sinyan na wakto yawaa yang sangla aw yamadyaw da yang lawas nan.
43 Ansinyan pyapanaw dayon yan ni Isa pagkatapos nan paglaongon, laong nan, 44 “Ayaw da yani paglaongan sang maskin sino, awgaid kadto sang imam aw pagpatanaw kanan. Aw pagpasampay adto sang Tohan ng pyagasogo ni Nabi Mosa sang pagpangimunna sang mga otaw na yamadyaw da kaw.”§ 1:44 Tanawa sa Kitab Tawrat, Pangibada 14:1-8. 45 Awgaid pagpanaw sinyan na otaw, yagagogod yan sang kariko ng mga otaw makapantag sang ininang ni Isa. Agaw sagaw wa da makapakita si Isa adto sang mga longsod aw kyomadto da gaid yan sang mamingaw na mga banwa. Awgaid maskin maynan, yabay komadto kanan yang mga otaw sikun sang kariko ng mga banwa.

*1:1 1:1 Yang pyaglaongan na Anak ng Tohan sambok na ngaan atawa titolo para kang Isa Almasi na way labot sang pagpanganak kanan. Yang karim ipasabot sini na titolo na yang kariko ng kinaiya aw kabarakat ng Tohan iyan kang Isa Almasi.

1:2 1:2 Yani na ayatan yakasorat sa Kitab Tawrat, Nabi Malaki 3:1.

1:3 1:3 Yani yang yakasorat sa Kitab Tawrat, Nabi Isayas 40:3.

§1:44 1:44 Tanawa sa Kitab Tawrat, Pangibada 14:1-8.