Yang Sorat ni Paulus adto sang Jamaa sang Banwa ng
Pilipi
Pagpatigam makapantag sini na Sorat
Sabap sang pag-osiyat ni Paulus yatokod yang jamaa Almasihin adto sang syodad ng Pilipi. Yang idto yang ona na jamaa sang probinsya ng Makidoniya. Sang wakto ng pagsorat sini ni Paulus yapiriso yan adto sang syodad ng Roma sabap sang pagpayapat nan makapantag kang Isa Almasi.
Yagasorat si Paulus sang mga kalomonan adto sa Pilipi sabap ng karim nan manginsokor kanilan sang tabang na pyadaa nilan kanan. Awgaid yamarido oman si Paulus kay aon mga otaw na yagapangintoo kono kang Isa Almasi na yaga-indo ng dili ng bunna adto sang mga kalomonan sang Pilipi. Agaw, tyowadaan silan ni Paulus na pabagsugun nilan yang pagpangintoo nilan sang bunna na indowan.
Yaga-indo si Paulus na si Isa Almasi yang opamaan ng kariko ng mga yagapangintoo aw mag-onawa kanan dait silan magpababa ng ginawa. Yagalaong oman yan na yang kariko ng katigam aw inang ng otaw baliwaa gaid kong itandi sang pagkilaa kang Isa Almasi. Pyagalaong oman nan silan na abay silan magdowaa aw magkasowat maskin adatungan silan ng kasikotan.
1
Pagsalam
Ako yani si Paulus na yagasorat kamayo upud kang Timotiyo na kapag-onawa ko na allang ni Isa Almasi. Pyasampay nami yani na sorat sang kariko mayo ansan sang banwa ng Pilipi na mga sakop ng Tohan sabap sang pagkasambok mayo kang Isa Almasi sampay da oman sang mga pangoo ng jamaa mayo kipat yang mga otaw na yatabang kanilan sang gawbuk.
Pangayoon ko sang Tohan na kanatun Ama na amadawat mayo yang kadyawan aw kalinaw sikun kanan aw sikun oman kang Isa Almasi na kanatun Tagallang.
Yang Pagdowaa ni Paulus para sang mga taga Pilipi
Dakowa yang panginsokor ko sang Tohan kada wakto na kyadumduman ta kamo. Aw kada wakto na yagadowaa ako para sang kariko mayo bali na kasowat ko kay kyadumduman ko daw monono yang pagtabang mayo kanak sang pagpayapat ng Madyaw na Gogodanun makapantag kang Isa Almasi sikun pa sidtong allaw na yasarig kamo kanan* 1:5 Yang makapantag sang pagpayapat ni Paulus adto sa Pilipi mabatya sa Kitab Injil, Gawbuk 16:12-40. sampay da adon. Aw yakasigoro ako na yang kadyawan na ya-inang ng Tohan sang kamayo kinabowi apadayonon nan sampay na amatoman da yang kahanda nan kamayo sang allaw ng pagbarik ni Isa Almasi adi sang donya.
Dakowa kamo sang kanak pangatayan, agaw osto gaid na maynini yang byati ko sang kariko mayo. Kaupud ta kamo sini na gawbuk na yatag kanak ng Tohan kay yatabang kamo kanak sidtong wakto na yagapayapat ako ng Madyaw na Gogodanun aw sidtong yapaglalis ako sang mga yasopak sinyan, aw maskin adon na ini ako sang pirisowan. Yang Tohan yang yamatigam na bali na kamingaw ko sang kariko mayo kay yang looy ko kamayo mag-onawa ng looy kamayo ni Isa Almasi.
Adon, pangayoon ko sang Tohan na yang looy mayo sang matag-isa kamayo akadogangan pa. Aw pyagapangayo ko oman na akadogangan pa gao yang katigam aw pagsabot mayo 10 untak makapili kamo daw wain yang labi na madyaw na inangun mayo. Kong maynan, sotti yang pangatayan mayo aw way ikasaway kamayo sang allaw ng pagbarik ng Almasi. 11 Aw ansinyan madyaw aw matorid yang kariko ng ininang mayo sabap sang tabang kamayo ni Isa Almasi. Aw sabap sinyan apojiun aw abantogon yang Tohan.
Yang Pagpayapat ng Madyaw na Gogodanun yang Kasowat ni Paulus
12 Adon, mga kalomonan ko, karim ko na akatigaman mayo na yang kariko ng yamaitabo kanak yakatabang sang pagpayapat ng Madyaw na Gogodanun. 13 Kay yang kariko ng mga sondao na yagabantay sang palasyo ng soltan 1:13 Yani silan yang mga sondao na taga Roma na yagabantay kang Paulus adto sa Roma. Tanawa sa Kitab Injil, Gawbuk 28:16. aw maskin yang kadaigan pa na mga otaw ansini, yamatigam silan na yapiriso ako sabap sang pagpangagad ko sang Almasi. 14 Aw yang kadaigan ng mga kalomonan ta adi, yagakabagsug pa yang pagpangintoo nilan adto sang Tagallang sabap oman sang pagkapiriso ko. Agaw, yagaka-isug silan aw wa silan akalluk magpayapat ng pyaglaongan ng Tohan.
15 Na, bunna na aon yagapayapat ng makapantag sang Almasi kay yamasina silan kanak aw karim nilan lomabaw kanak. Awgaid yang kadaigan, madyaw yang katoyowan nilan. 16 Yani silan yang yagapayapat kay dakowa ako sang pangatayan nilan aw yamatigam silan na pinili ako ng Tohan sang pagpa-indug ng Madyaw na Gogodanun. 17 Awgaid idtong kadaigan, yagapayapat silan ng makapantag sang Almasi kay karim nilan magpataas ng sarili nilan. Maat yang kanilan katoyowan aw pagtoo nilan na sabap sang ininang nilan akadogangan pa yang kasikotan ko adi sang pirisowan. 18 Awgaid di bali! Kay maskin ono yang katoyowan nilan, daw madyaw atawa maat, basta pa gaid ikapayapat yang makapantag sang Almasi, yamasowat da ako. Aw yamasowat oman ako 19 kay kyatigaman ko na sabap sang mga pagdowaa mayo para kanak aw sabap oman sang tabang ng Sotti na Nyawa na yatag kanatun ni Isa Almasi amakalogwa ako sikun sini na pirisowan.
20 Na, dakowa yang karim ko na way gaid inangun ko na amakamomowa kanak sa adapan ng Tohan. Awgaid yani yang karim ko na di ako kawaan ng kaisug magpayapat ng pyaglaongan ng Tohan, labi-labi da adon kay untak mabantog yang Almasi sabap kanak daw mabowi pa ako daw amatay ako. 21 Kay para kanak, yabowi ako adi sa babawan ng donya untak bantogon ko yang Almasi. Awgaid kong matay ako, mas madyaw pa kay maka-upud da ako adto kanan. 22 Na, kong kasogpatan pa yang kinabowi ko, madyaw oman kay mas madaig pa yang ma-inang ko para kang Isa Almasi. Agaw, wa da ako akatigam daw wain yang palabiun ko. 23 Maynang kya-igpitan da ako sining dowa kay kallini ko na apanawan da ko yani na donya aw mupud da ako sang Almasi kay idto yang labi na madyaw. 24 Awgaid para kamayo mas madyaw na bowi pa ako. 25 Aw sabap sinyan yakasigoro ako na di pa ako amatay kondi mapabilin pa ako upud kamayo untak makatabang ako kamayo kay untak magkabagsug pa yang pagpangintoo mayo sang Almasi aw kadogangan pa yang kasowat mayo. 26 Agaw, kong makabarik da ako ansan kamayo, dakowa da yang pagpanginsokor aw pagpoji mayo kang Isa Almasi sabap kanak.
27 Awgaid maskin ono yang akatamanan ko, yang labi na barapantag na inangun mayo na sigoroon mayo na yang batasan mayo somobay sang Madyaw na Gogodanun makapantag sang Almasi kay untak daw makabarik ako ansan kamayo atawa di, akatigaman ko na yagakasambok yang dumduman aw pangatayan mayo sang pagpa-indug ng Madyaw na Gogodanun na pyangintowan ta. 28 Ayaw kamo pagkalluk sang mga yasopak kamayo. Kay kong di amawaa yang kabagsug mayo, idto yang tanda kanilan na asiksaun silan ng Tohan adto sang narka awgaid kamo, amalowas. Aw idto yang kahanda ng Tohan. 29 Kay pinili nan kamo untak magpangagad sang Almasi. Awgaid yang pagpangagad kanan dili gaid na amangintoo kamo kanan kondi na amagi oman kamo sang kasikotan sabap kanan. 30 Aw adon yaka-agi da kamo sang kasikotan mag-onawa ng kinita mayo kanak singaon aw mag-onawa oman sang dyungug mayo na kya-agian ko adon. 1:30 Tanawa sa Kitab Injil, Gawbuk 16:19-40.

*1:5 1:5 Yang makapantag sang pagpayapat ni Paulus adto sa Pilipi mabatya sa Kitab Injil, Gawbuk 16:12-40.

1:13 1:13 Yani silan yang mga sondao na taga Roma na yagabantay kang Paulus adto sa Roma. Tanawa sa Kitab Injil, Gawbuk 28:16.

1:30 1:30 Tanawa sa Kitab Injil, Gawbuk 16:19-40.