Yang Sorat ni Paulus adto kang
Titos
Pagpatigam makapantag sini na Sorat
Si Titos sambok na olitawo na dili ng Yahodi na yagapangintoo kang Isa Almasi. Sambok yan na kaupudanan ni Paulus sang panaw nan untak magpayapat ng Madyaw na Gogodanun. Sang kadogayan ya-inang yan ng pangoo ng jamaa adto sang poo ng Kiriti.
Ansini na sorat tyowadaan ni Paulus si Titos makapantag sang madyaw na pagpangoo kipat yang batasan ng mga otaw na yagapangintoo kang Isa Almasi, kay madaig yang mga taga Kiriti na maat yang pamatasan.
1
Pagsalam
Ako yani si Paulus na allang ng Tohan aw sahabat ni Isa Almasi. Pinili ako ng Tohan aw syogo nan ako untak pabagsugun ko yang pagpangintoo ng mga otaw na pinili nan untak ma-inang ng sakop nan. Syogo oman ako untak indowan ko silan ng kabunnaan na makatabang kanilan sang pagpangagad nilan sang Tohan aw maka-atag kanilan ng kasigorowan na aka-aonan silan ng kinabowi na way kataposan. Sang wa pa akabaoy yang donya pyasad da ng Tohan na atagan nan kita sini na kinabowi, aw yang Tohan dili mamakak. Pagdatung ng wakto na pyagakahanda nan, pyatigam da nan kanatun yani na pasad nan sabap sang Madyaw na Gogodanun. Aw ako yang syarigan nan untak ko yani ipayapat sobay sang sogo kanak ng Tohan na kanatun Manlolowas.
Na, yani na sorat ipasampay ko kammo, kay Titos, na ikaw mag-onawa ng bunna na anak ko sabap sang sambok da natun na pagpangintoo. Pangayoon ko sang Tohan na kanatun Ama na amadawat mo yang kadyawan aw kalinaw sikun kanan aw sikun oman kang Isa Almasi na kanatun Manlolowas.
Yang Gawbuk ni Titos adto sang Poo ng Kiriti
Na, binilin ta kaw adto sa Kiriti untak dadayawon mo yang gawbuk na wa pa natun akatapos aw untak makapili kaw ng pilangka otaw na mga pangoo sang kada jamaa sidto na mga banwa mag-onawa ng pyagasogo ko kammo. Yang mga otaw na mapakay piliun na pangoo dait na way ikasaway kanilan, sambok gaid yang kanilan asawa, aw yang mga anak nilan dait na yagapangintoo kang Isa Almasi aw wa apakilaa na darowaka atawa masopakun. Kay yang pangoo ng jamaa yan yang syarigan ng gawbuk ng Tohan. Agaw dait na way ikasaway kanan, dili yan ng ambogon, di madari madaman, dili ng paralasing, dili ng maisug aw di oman magnapso ng sapi. Kinaanglan na madyaw yang pagdawat nan sang mga otaw na makadto sang kanilan baay aw yamallini yan mag-inang ng maskin ono na madyaw. Kinaanglan oman na madyaw yang dumduman nan, matorid yang ininang, iklas yang pangatayan nan adto sang Tohan aw makapogong yan ng sarili nan. Dait na pangagadan nan yang bunna na indowan na dyawat nan untak makapabagsug yan sang pagpangintoo ng kadaigan sabap sang pag-indo aw makasagda oman yan sidtong yasopak sini na indowan.
10 Kay sang kabunnaan, madaig yang mga masopakun ansan, labi da idtong mga Yahodi na yagalaong na kinaanglan kono pangagadan yang kasogowan ng pagpatoli. Yaga-indo silan ng way siyat aw ilimbongan gaid nilan yang mga otaw. 11 Dait na sagdaun silan ng ininang nilan kay yakasapad sang mga pamilya. Yaga-indo silan ng di dait i-indo untak gaid silan makasapi. 12 Na, aon mananagna na taga Kiriti na yagalaong makapantag sang mga imamanwa nan, “Yang mga taga Kiriti bakakun, yang batasan nilan maynang mangka-isug na ayup, mga mataka silan aw karim gaid nilan koman.” 13 Bunna yani na pyaglaongan. Sabap sinyan dait mo silan sagdaun untak magpangagad silan sang bunna na indowan. 14 Towadai silan na di amaningug sang mga gogodanun ng mga Yahodi na way kabunnaan atawa yang mga sogowan na ininang ng mga otaw na yagataripunda sang kabunnaan. 15 Yang kariko ng mga butang halal para sang mga otaw na sotti yang pangatayan. Awgaid sang mga otaw na dili ng sotti yang pangatayan aw way pagpangintoo, way butang na halal. Kay maat yang dumduman nilan aw di silan matigam daw wain yang madyaw atawa maat. 16 Yagalaong silan na kinilaa nilan yang Tohan, awgaid wa akitaa sang inang nilan na yagapangagad silan kanan. Labi na maat yang kanilan batasan kay yabay gaid silan somopak sang bunna na indowan. Agaw di gaid silan maka-inang ng madyaw.