Magtubu to tumô to Pol li biɲ Kworêntiɲêɲê
Kwôlo kôl kwôli magtubu to Pol li hen
Kiriɲa Pol ôriɲ kergare tori toɲ ulê béré to téé wôô hen na, ôbi li geserê môj kibi marge sa iyé grêkɲê to bay uwôgere Kworênt hen. Eglis to ôbi ɗi tôre ya hen na, na ɓiɲé ka ca, ba na hôn Emen né hen a kwônê ya. Bay na gawrê ka ari uɲérji gaɲ né.
Kworênt na sa iyére to ari uɲére damaŋ, wôsa hende yi na kibi cér a, aɲ bato eraɲ naɲ aŋgaɲ gara mê mê ya men, jeŋga yé dô tô ɓiɲé men, ari lê ka gel tô yê wo gawrê kwône ya men, bay henê are naɲ lê emen kwône a men. Niɲba, yiɲ yiɲare toɲ iyôŋ a tôŋ hen kôba, ô naɲ tôre men. Aɲ kamaŋ ka ay bôrji haw hen na, are gay gay na ka dôyrêji, aɲ na ôbi a, Pol ré aŋge gaɲ wô sarji hen.
Kiriɲa Pol ɗiji aɲ, aɲ ô ta niɲ menba, cêgê menba, ôbi toy kwôlo gay gay wo bay kôli gengiɲ sa bay ayê bôô bay ka hen. Aɲ na kwôlo sun kiriɲ gaɲ. Na ôbi a lê Pol aɲa, ôbi ré liɲ magtubu têê pôrbu biji hen. To wôô hen ba, yi bô Magtubu Tôô toɲ Biɲare to Kôrbi a ya. Tô to baa hen na, kwôle kôliɲ bô 1 Kworêntiɲê 5: 9-13 men, bô 2 Kworêntiɲê 2: 3, 7: 8 men. Magtubu to wôô to bô Magtubu Tôô toɲ Biɲare to Kôrbi a hen na, Pol li na kiriɲa ôbi ôriɲ kergare tori toɲ ulê béré to têê subu hen. To pôn hen ba, ôbi li na kiriɲa ôbi na ná Epês a men (1 Kworêntiɲê 16: 8) to têê wôô ba, na ka pôni kôl ré na Epês a sôŋ men, ka pôni kôl ré na Maséduwan a men.
Sapitre 1: 1-9 bô magtubu to tumô to Pol li biɲ Kworêntiɲêɲê hen na, kôl na kwôli dosé to ôbi liji men, uwôlê wo ôbi uwôl Emen liɲni dosé hen a men. Sapitre 1: 10-4: 21 hen na, Pol kôliɲ Kworêntiɲêɲê ré ɗi tô kariɲare toji baa. Sapitre 5 hen na, Pol kôlji bi bay ré dage bay yiɲare toɲ iyôŋ a tôŋ hen perêrji a aɲ. Sapitre 6: 1-11 hen na, ôbi kôlji bi bay ré kaŋgiɲ yirji tumô bay emê sa iyére a ré. Sapitre 6: 12-20 hen na, kôl na kwôli aŋga Kworêntiɲêɲê ré ay yirji liɲ têriɲ né. Cêgê dema ôbi ré uwôlji kwôlê sa kwôlo gay gay wo bay na eŋgereri hen tô. Sapitre 7 na, kôl na kwôli eŋgé yi. Sapitre 8: 1 - 11: 1 hen na, kôl na kwôli emê tanare to bay tibiɲ kamrê hen men, kwôli aŋga bay ré li gengiɲ sa dayrê kamrê naɲ Emen hen. Sapitre 11: 2-34 hen na, kôl na kwôli bay ayê bôô naɲ emê wo Kelma. Sapitre 12-14 hen na, kôl na kwôli gwosoy jé lê wo Tunu toɲ hendi bô bôrê a bé. Sapitre 15 hen na, kôl na kwôli jê sé kamɲê wo ɓiɲé ka ma. Sapitre 16 hen na, ôbi duu kibi magtubu tori hende to hen naɲ kwôlo gay gay wo yi ya. Perê kwôlê bi wo hen na, na kwo gengiɲ wôgê are men, aŋga Pol genge ɗiré lê men, kwôli dosé to ôbi liji a men.
Gengiɲ sa kwôlê bi wo kêm hen na, *ôbi jé Pol iyêlji na naɲ tôri to dami. Ôbi gelji mega wo bê bôô pôn sa *Krist a a ré lê aɲ kwôlê bi wo hen ré ɲaniɲ. Men, peré yi ré na aŋga dami gôliɲ tô aŋga baa hen kêm men (Sapitre 13).
1
Dosé to ôbi liji
Nôbi Pol, wo Emen uwôgen bi ené yi *ôbi jé wo Krist Jésu naɲ bô geyé wori hen. Nibay naɲ yênena Sôstên a lê magtubu hende to hen biɲ églis to Emen to sa iyé Kworênt a ka ôbi ɗiji gay sa kibi biɲare toji naɲ Krist Jésu, aɲ ré yiji bay bô bôrê naɲ ɓiɲé kêm ka mô naɲ kiriɲ kiriɲ, aɲ uwôge hini Kelma woji Jésu Krist wo na kwoni men hen. Bi bô derê naɲ bô jalê wo Ibarna Emen naɲ kwo Kelma Jésu Krist baa naɲ ken.
Terê kibi wo tô Krist a
En liɲ Emen wuɲê dosé kwôy kwôy wô sarŋge. Ôbi li dô naɲ ken sa kibi biɲare to ken biɲ naɲ Jésu Krist hen. Sa kibi biɲare to ken biɲ naɲ Krist Jésu hen aɲa Emen né béŋge ari uɲé kêm hen. Ari uɲé bay ka hen ka pôni a na: henê kwôlê men, henê aŋga gay gay hen a men. Derê tô kwôlo gengiɲ sa Krist dôbe hanêri perêrŋge a. Aɲ kiriɲa na ken mô kerem gem wulê wo Kelma wona Jésu Krist wo na nini geléŋge hen réé heraɲ hen na, tiɲay ani kani ka gengiɲ sa Tunu lêŋge ré. Men, ôbi a geréŋge tô ayê bôô woŋge a kwôy aɲ bi kené yiɲ ɓiɲé ka kwôni uwôl kwôlê sarji a ré, sa to Kelma Jésu Krist a heraɲ wô jôriɲ kwôlê sa ɓiɲé hen. Emen na ôbi bôô pôn, aɲ na ôbi a uwôgêŋge bi kené biɲ naɲ Kemari Jésu Krist Kelma wona hen.
Kariɲare to yi bô églis a
10 Yênên, en uwôlêŋge naɲ hini Kelma wona Jésu Krist bi kwôlê woŋge ré biɲ men, bi kariɲare ré naɲ perêŋge a a men, niɲba, bi kené biɲ pôn yôd naɲ ermé woŋge men, naɲ aŋga ken genge hen a men. 11 Wôsa yênên, en toy kwôlê woŋge kibi ɓiɲé ka iyé Klowé mega wo kariɲare ré yi perêrŋge a.
12 Kwôlo en kôl hen na, en toy mega wo i i kôba, ré kôl ɗiré na kwo Pol ɗi men, ɗiré na kwo Apolôs ɗi men, ɗiré na kwo Piyêr ɗi men, ɗiré na kwo Krist ɗi a men. 13 Hen ba, ken erem mega wo Krist ré kariɲ kwône hen iyôŋ ba? Na Pol a ma wô sarŋge sa gurô tagelê hen ba? Batêm to bay na lêŋge hen ba, na naɲ hini Pol ba?
14 En liɲ Emen dosé wôsa kwôni wo en liri batêm perêŋge a hen ba, naɲ. Na si Krispus naɲ Gayus mera a na ené liji batêm, 15 aɲ bi kwôni ré kôl ré na naɲ hini Pol a bay ré lêŋge batêm né. 16 Ɗi jan, en gôrbiɲ, ɓiɲé ka bô iyé Êstépanus kôba, na en liji batêm men, niɲba, tô ka baa hen na, en hôn wo ené liɲ kwôni wo ɗaŋgi batêm né. 17 Wôsa Krist na joon wô liɲ ɓiɲé batêm né, niɲba, na wô ulê béré Kwôlo Dôri wori naɲ gwosoy kwôlê wo gawra ré, aɲ bi ré li aɲ temare to Krist to sa gurô tagelê hen ré yi aŋga beray mera ré.
Jésu Krist na néé men, tu melênê men wo Emen
18 Béré wo gengiɲ sa temare to Krist to sa gurô tagelê hen na, yi na aŋga gali tu ɓiɲé ka ca mênê hen, niɲba, nabay ka Emen ɗa gôliɲ naɲ na hen na, temare to Krist na néé wo Emen. 19 Wôsa liɲ bô magtubu to Emen a niɲ kôl iyôŋ ba:
«Na mênê tu melênê wo bay tu melênê men,
na mênê henê aŋga bay henê are a men 1: 19 Esay 29: 14
20 Iyôŋ ba, na kwôli mi a nana kelê gengiɲ sa bay henê are men, bay lêre magtubu men, bay nariɲare kwôlê a men ka sa terare a nà niɲ ba? Emen gel mega wo tu melênê wo sa terare a nà, ré na kubrare.
21 Emen naɲ melênê wori na gey bi ɓiɲé ka sa terare a ré hôni naɲ melênê woji ré, niɲba, ôbi gey gôliɲ naɲ ɓiɲé ka bi bôrji sa kwôli wo nini uwôl béréri aɲ bay bô mega kwôlo gali hen. 22 Wôsa Jubɲê gey na aŋgaɲ giɲê niɲba, Grêkɲê ba, gey kwoji na tu melênê. 23 Niɲba, nibay nini uwôl na béré kwôlo gengiɲ sa Krist, kwo Emen dôri hen wo ma sa gurô tagelê hen. Béré kwôlê bi wo hen na, yi na mega kwôle woɲ tiiré kiriɲ tu Jubɲê men, na kwoɲ galê tu Grêkɲê a men. 24 Niɲba, ɓiɲé ka Emen uwôgeji ka na Jubɲê men, Grêkɲê a men hen na, na Krist a na néé wo Emen men, tu melênê wori a men. 25 Wôsa aŋga ɓiɲé bô mega kubrare to Emen hen na, na aŋgaɲ tu melênê ka gôliɲ sa tu melênê wo gawrê men, aŋga ɓiɲé bô mega iya wo Emen hen kôba, na néé wo gôliɲ sa kwo gawrê a men.
26 Yênên, kenbay ka Emen na uwôgêŋge hen na, na kena si i ba? Wôsa naɲ ermé wo gawrê na, perêrŋge a hen na, bay tu melênê na kwône ré men, bay néé kôba, na kwône ré men, ɓiɲé ka damné kôba, na kwône ré a men. 27 Niɲba, Emen pô aŋga ɓiɲé bô mega aŋga gali hen, uwôliɲ tayre sa bay tu melênê a men, ka bay bôrji mega ré iya hen uwôliɲ tayre sa bay néé a men. 28 Ôbi ay aŋga dê ka sa terare a nà, ka bay bô mega ani ré, réba ka bay kaɲ a men hen, bi ɗiré mêniɲ ka bay bô môɲ ré na ka dôri ɗi hen. 29 Aɲ bi tumô Emen ba, kwôni ré diɲ deŋgôri ré. 30 Niɲba, Emen dayêŋge naɲ Krist Jésu kwo Emen ɗiri mega tu melênê wona iyôŋ hen. Na sa kibri aɲa nana yiɲ ɓiɲé kaɲ derôre men, ka yi naɲ jeŋgêrji men, ka mô sarji seŋge a men hen. 31 Iyôŋ ba, liɲ bô magtubu to Emen a kôl iyôŋ ba: «Kwôni wo gey dê deŋgôri ba, bi di wô sa kibi aŋga Kelma li hen ɗi 1: 31 Jérémi 9: 23

1:19 1: 19 Esay 29: 14

1:31 1: 31 Jérémi 9: 23