Magtubu to tumô to Pol li biɲ Timoté
Kwôlo kôl kwôli magtubu to Pol li hen
Timoté na, na kema wo yori na Jub, ôbi ay bôri. Ibari na grêk. Na iyé Listre a bô emê Asi a kiriɲa Pol ôriɲ kergare tori toɲ ulê béré to têê wôô hen aɲa ôbi ré uwoɲni ya. (Asi to tô bô a hende to hen na, kemnêŋ ba hene na Turki. Jé lê bay jé 16:1-3). Ayiɲ tôri wulê bi wo hen na, Timoté yi tô kibi *ôbi jé Pol perê ka kwôni a. Timoté bi Pol ôriɲ naɲ kiriɲ kiriɲ wô ulê béré men, Pol jéri têê kwône wô ɲanê kwôlê wo deŋgel deŋgel perê ɓiɲé ka kwôlê woji sun kiriɲ hen men. Na hen iyôŋ a hini ré yiɲ bô magtubu to Jé lê bay jé 17: 14-15, 18: 5, 19: 22 men, bô magtubu to gay gay to Pol li hen men (1 Kworêntiɲê 4: 17, 16: 10-11, Pilipiɲê 2: 19-24, 1 Tésalonisiɲê 3: 2-6). Magtubu to wôô to Pol li biɲ Timoté hen men, biɲ Tit a men hen na, bay uwôgeji «magtubu to bay derê tumô kiriɲ» (Lettres Pastorales).
Magtubu to tumô to Pol li biɲ Timoté hen na, kôl kwôli are subu:
1. Yêgê maa églis wô sa aŋgaɲ gelé kaɲ benare hen men, kwôli dayrê ermé wo Jubɲê naɲ kwo ɓiɲé ka na Jubɲê ré hen ta wo ɓiɲé ka pôni mase ciré ulê béréri hen.
2. Magtubu hende to hen kôl na kwôli geré tibé Emen men, derê tumô églis men, hal wo bay derê tumô églis a men.
3. Deré kibri ba, hende geliɲ na Timoté geré lê jé wori men, berê sa bay ayê bôô a men aɲ bi ôbi ré yiɲ mana wo Jésu Krist wo dôri (4:6).
Magtubu to Timoté to tumô hende to hen na, já soderére kiriɲ wôô: Kwo tumô ba, kôl na kwôli geliɲ bay ayê bôô are men, naɲ bay derê tumôrji men, (Sapitre 1-3) kwo jôgiɲ wôô ba, na tôô to gengiɲ sa jé wo Timoté a lê hen a men (Sapitre 4-6).
1
Dosé to Pol liɲ Timoté
Nôbi, Pol a lê magtubu hende to hen. Nôbi wo ena *ôbi jé wo Jésu Krist wo Emen woɲ ôbi gôliɲ naɲ na hen a dôren men, naɲ kaɲ tôô Jésu Krist wo nana bi bôrna sari a a men hen. En li magtubu hende to hen bem jôbi Timoté wo ju yi mega keman woɲ bôn iyôŋ, sa kibi ayê bôô wom hen. Bi Ibarna Emen naɲ Jésu Krist Kelma wona tô kibriji sam a men, bi bay bô tu ɲa tom men, bi bay jal bôm a men.
Pol yêge maa Timoté wô sa ɓiɲé kaɲ bay gelére are kaɲ benare hen
Mega wo na en kôlem wulê wo na ena ôriɲ Maséduwan hen na, mô a Epês a wôsa ɓiɲé ka pôni kaɲ bay geliɲ megêrji aŋgaɲ benare hen na, ju kôlji bi bay ɗi ba. Men, kôlji bi bay ré merên yirji sa kwôlê woɲ dilemne a ré men, bay ré nariɲ kwôlê wo gengiɲ sa tô môɲ woji wo kô ré hen ré a men. Wôsa are bay ka iyôŋgi hen na, uwôl na nariɲare mera ɗiba, biɲ naɲ geré gelê wo Emen genge aɲ nana hôn naɲ ayê bôô hen né. En ay tôn bem kôl hen iyôŋ na wô wo bay ayê bôô ré geyiɲ yirji naɲ bôô pôn men, naɲ ermé wo dôri men, naɲ bê bôô woɲ tiri a men. Ɓiɲé ka pôni kaɲ bay gelé aŋgaɲ benare bay ka hen bul cêgeriji biɲ hal wo dôri bi wo hen aɲ bay ge kay sa nariɲare kwôlê woɲ iyôŋ a tôŋ bi wo hen. Bay gey ciré yé damné kaɲ bay geliɲ ɓiɲé tôô to Emen, niɲba, bay gaŋ kôba, hôn kwôlê woji bi wo hen ré men, kwôlê wo bay kôl naɲ ibiyare hen kôba, bay hôn tôri ré a men.
Nana hôn mega wo tôô to Emen na ré dô, hena nana ay liɲ jé naɲ geréri. Bi na henêŋge mega wo tôô ré ɗiɲ na wô sa bay lêre aŋgaɲ derôre ré. Niɲba, hende ɗiɲ na wô sa ɓiɲé kaɲ bay ɗagê sa tôô naɲ bay bê kwôlê ré hen men, bay lê habrê naɲ bay lê têriɲ hen men, bay biɲare Emen naɲ aŋga yi naɲ jeŋgêrji hen kwôlê ré hen men, bay deré balêrji naɲ bay deré ɓiɲé hen men, 10 bay yiɲ yiɲare toɲ iyôŋ a tôŋ hen men, bay yiɲ naɲ megêrji imɲê hen men, bay lê jeŋga gawrê hen men, bay benare hen men, bay gwôserê kwôlê tumô kilmé hen men, wô aŋga ɗaŋgi kêm ka habiɲ ka biɲ naɲ aŋga tiri ka na nana geliɲ ɓiɲé ka Emen gey nana li hen né. 11 Aŋgaɲ gelé kaɲ tiri bay ka hen na, yi na bô Kwôlo Dôri wo Emen na bên kôben a hen. Kwôlo dôri bi wo hen na, gengiɲ na sa Emen woɲ ôbi hini emê hen men, wo na hanê derê hen a men hen.
Pol liɲ Emen dosé wô sa bô derê wori
12 En liɲ Jésu Krist Kelma wona dosé wô wo ôbi ben néé sa jé wuɲê. En liri dosé wôsa ôbi bôren môɲ ôbi bôô pôn iyôŋ aɲa ré dôren bi ené li jé wori hen. 13 Bi wo ca ba, na en iyêl kwôlê wo habiɲ gengiɲ sari men, na en gili gusiɲ men, na en tiréri a men hen. Niɲba, Emen bô tu ɲa tiɲê wôsa na en bi bôn sari a ré men, tun na jôriɲ sa aŋga na en li hen né a men. 14 Wô biɲare to en biɲ naɲ Jésu Krist hen na, Kelma wona tô kibri damaŋ a san a men, ôbi ben en bi bôn sari a men, ben en gey ɓiɲé ka ɗaŋgi a men. 15 Na tu kwôlê a ené kelê hen, aɲ dô wo ɓiɲé kêm ré bi bôrji sara: Jésu Krist era sa terare a nà wô gôliɲ naɲ ɓiɲé kaɲ bay lê têriɲ, aɲ nôbi kôba, ena ôbi têriɲ wo gôliɲ sa bay lê têriɲ kêm aɲ sôŋ. 16 Na ôbi á, Emen ré bô tu ɲa tiɲê aɲ bi Jésu Krist ré gel ulê bôô wori naɲ geré wuɲê nôbi dami ôbi lê têriɲ aɲ bi ré yi aŋgaɲ gelé biɲ ɓiɲé ka ca sa bê bôrji sari a aɲ uwôɲiɲ gelê wo naɲ kwini bi wo hen men hen. 17 Bi ɓiɲé heram men, ay kibi Kelma wo dami woɲ ôbi merê naɲ kwini hen kwôy kwôy men, kwo a ma ré hen men, kwo kwôni gili ré a men hen. Ôbi a na Emen pôn nêŋ hari. *Amên, bi yi geliɲ hen iyôŋ.
18 Keman Timoté, en bêm kaɲ tôô hende to hen kôm a mega wo bay kibi Emen na kôl tumô gengiɲ sam hen iyôŋ. Erem sa kwôlê woji bi wo hen a aɲ bi li naɲ ju sa kumbul wo ju li naɲ ɓiɲé kaɲ bay geliɲare ɓiɲé aŋgaɲ benare hen. 19 Gem ayê bôô wom dô men, gem ermé wom a men. Wôsa ɓiɲé ka pôni kaɲ lê jé naɲ ermé wo dôri bi wo hen aɲ mêniɲ ayê bôô woji. 20 Si Himéné naɲ Alêksander na perê ɓiɲé bay ka hen. En nôgiji biɲ Sidan aɲ bi bay ré haliɲ aɲ bi cêgê ba, bay ré tiiré Emen ré niɲ.