Magtubu to jôgiɲ wôô to Pol li biɲ Tésalonisiɲêɲê
Kwôlo kôl kwôli magtubu to Pol li hen
Bô magtubu tori to têê to wôô to ôbi li biɲ Tésalonisiɲêɲê hen na, *ôbi jé Pol hô kôl kwôlo ôbi na kôl bô magtubu tori to tumô hen. Kwôlê bi wo hen na, na kwôlo gengiɲ sa hera wo *Krist naɲ damɲare tori. Kwôlê bi wo hen dôyrê bay ayê bôô ka Tésalonik a. Ka pôni perêrji a hen na, kôl wulê bi wo hen ré sa niɲ (2: 2), ka pôni kaɲ lê jé wô wo kibi kiriɲ ré baa ɗa niɲ aɲ na gawrê ka li jé hen a lê naɲ ci naɲ wulê wulê (3: 6-12). Magtubu hende to hen liɲ na wô ɲaniɲ kwôlê bi wo guseré églis to Tésalonik a hen.
Aŋga tumô ba *ôbi jé Pol ay tô liɲ Emen dosé wô kibi ayê bôô men, peré men wo yi yi bay ayê bôô ka Tésalonik a hen men, ôbi uwôl Kelma bi ré biji bi bay ré lêŋnê tô aŋga ôbi uwôgeji kwôliji hen (1: 1-12). Cêgi kwôlê bi wo hen peraŋ menba, ôbi sa sa mawi kwôlo bô magtubu hende to hen. Na kwôlo gengiɲ na sa aŋgaɲ gelé ka gengiɲ sa hera wo Krist naɲ damɲare tori. Hera wo Krist naɲ damɲare tori a sa tumô kwoɲ ôbi uwôbi yiri woɲ ôbi habrê hen né. Ôbi a lê aɲ ɓiɲé a nariɲ Emen kwôlê damaŋ men, bay kaɲê Krist a men (2: 1-12). Tumô néé wo habrê bi wo a uwôŋgê sa gawrê hen na, dô wo bay ayê bôô ré ɗebu sa têrji a sa bôô pôn woji a gengiɲ sa Kwôlo Dôri men, bi bay ré merên tô uwôlê Emen a ré a men (2: 13-3: 5). Na naɲ nééri a Pol ré kuriɲ uɲé kuɲê aɲ gelji ka ré li jé aɲ bi ciré môriɲ kwôni ré hen (3: 6-15). Ôbi duu kibi magtubu tori naɲ terê kibi men, liɲ dosé a men (3: 16-18).
Sapitre 3: 10 wo kôl iyôŋ ba: «Kwôni wo ré kaɲ lê jé ba, ré ôm are ré men» hen na, yêge maa Tésalonisiɲêɲê gengiɲ sa dayê ayê bôô naɲ jé wo Emen biɲ ɓiɲé kari kôbriji a naɲ wulê wulê hen.
1
Dosé to ôbi liji
Nôbi, Pol naɲ Silas naɲ Timoté a lê magtubu hende to hen béŋge kenbay ɓiɲé ka Ibarna Emen naɲ ka Kelma wona Jésu Krist ka Tésalonik a. Nini lêŋge dosé. Bi bô derê naɲ bô jalê wo Ibarna Emen naɲ kwo Kelma Jésu Krist baa naɲ ken.
Kwôlo gengiɲ sa jerê kwôlê Wulê wo Krist a heraɲ hen
Yênên, dé wo niné liɲ Emen dosé wô sarŋge kwôy kwôy. Nini liri dosé wôsa ken bi bôrŋge sari a baa ya tô men, kenbay kêm ken periɲ yerŋge damaŋ a men tô. Ôbi a, kiriɲa niné ɗebu tumô églisɲê ka Emen a ba, nini di deŋgôrni wô kebreŋge wôsa bay geléŋge gusiɲ damaŋ hari kôba, ken ɓu ayê bôô woŋge iyêre baa ya tô.
Na wô gusiɲ hende to bay geléŋge hen aɲa niné hôn wo Emen né sa jerê kwôlê sa ɓiɲé naɲ geréri hen, wôsa ken ɓu bôrŋge iyêre baa ya tô. Ôbi a Emen ré lê wo ka sé bô emê iyére tori a. Na wô wo ôbi na Kelma woŋge aɲa bay ré geléŋge gusiɲ hen. Ôbi a Emen né jerê kwôlê woɲ derôre aɲ ɓiɲé ka na geléŋge gusiɲ hen na, ôbi a geléji gusiɲ men. Ôbi a Wulê wo Kelma wona Jésu Krist naɲ manê kari ka derômaraŋ a ka ôriɲ naɲ néé hen a heraji hen na, kenbay ka bay geléŋge gusiɲ haw hen men, nibay a men na, ôbi a sa jalê bôrna. Ôbi a hera naɲ tare to kôle tô pelêm pelêm hen aɲ ɓiɲé ka hôn Emen né men, ka bi bôrji sa Kwôlo Dôri wo gengiɲ sa Kelma wona Jésu a ré hen a men na, ôbi a gelji gusiɲ 1: 8 Kurôŋ kibé 79: 6. Bay a geliɲ gusiɲ kelaŋgê naɲ Kelma men, naɲ damɲare tori to ɗê kiriɲ hen a men. Ôbi a na mênê wo naɲ kwini hen. 10 Wulê bi wo hen na, na wulê wo Kelma wona Jésu a heraɲ. Kiriɲ bay ka hen na, ɓiɲé kari a heramiri men, ɓiɲé kêm ka bi bôrji sari a hen a ayê kibri a men. Kenbay kôba, ka perêrji a men wôsa na ken bi bôrŋge sa béré kwôli wo na nini ulêŋge hen.
11 Na ôbi á, niné uwôl Emen ta ta wô sarŋge men hen. Men, nini uwôli bi jé lêreŋge ré biɲ naɲ uwôgê wo ôbi na uwôgêŋge hen men, nini uwôli bi ré béŋge néé bi kené liɲ aŋga dôri kêm ka ken gey lê hen men, kené liɲ jé sa ayê bôô woŋge a dô a men. 12 Ôbi a ɓiɲé ré ayê kibi hini Kelma wona Jésu wô kebreŋge men, bay ré ayê kebreŋge wô kibri men. Na hen iyôŋ a bay ré gelé derê Emen wona naɲ Kelma wona Jésu Krist a men hen.

1:8 1: 8 Kurôŋ kibé 79: 6