Magtubu to Pol li biɲ Galatɲê
Kwôlo kôl kwôli magtubu to Pol li hen
Elê arew subu pa dema Jésu Krist ré yêɲ tô na, ɓiɲé ka pôni bay uwôgeji Kêlt gwoluwa eraji kwôy sa môrji Turki bô emê wo Asi a. Kwôŋgêrji a bay ré uwôgeji Galatɲê hen, sa môrji ɗa naɲ Ankara na sa iyére to dami to Turki. Ka pôni bi bôrji sa Kwôlo Dôri wo *ôbi jé Pol uwôl béréri kiriɲa ôbi ôriɲ kergay ulê béré tori to têê wôô naɲ to têê subu hen (Jé lê bay jé 16: 6, 18: 23).
Niɲba, cêgi Pol a menba, gawrê ka ɗaŋgi era iyé Galatɲê. Gawrê bay ka hen geliɲ ɓiɲé are kôl iyôŋ ba bay ayê bôô ka ré na Jubɲê ré hen na, bay ré bi kwôlê sa tôô Jubɲê kêm aɲ to kôl bay ré wal keŋ hen men. Kwo Pol ba, tôô toɲ walê keŋ hende to hen na, biɲ naɲ Kwôlo Dôri woɲ tiri wo Jésu Krist hen né. Hende li aɲ bay ayê bôô ka Galat yi limé kare. Kiriɲa Pol toy kwôlê bi wo hen a Epês a na, ka li môɲ ciré gey kwôlo janêri bay ka hen na, ôbi li magtubu to iyêre biji.
Wô heraɲ naɲ ka gey kwôlo janêri bay ka hen tô Kwôlo Dôri woɲ tiri hen na, Pol li are subu.
Ka tumô ba, ôbi kôl kwôlo gengiɲ sari. Ôbi kôl kwôli ayê bôô wori, magtubu to bay derê tumô églis to Jérusalêm li biri kôl iyôŋ ba bay ayê bôô ka na Jubɲê ré hen réé bê kwôlê sa tôô to Jubɲê ré hen. Men, kwôlo yi perêrji a bay naɲ Piyêr gengiɲ sa bê kwôlê sa magtubu hende to hen men, kwôli damɲare tori toɲ *ôbi jé hen aɲ kôl mega wo jé bi wo hen na, ré na Kelma a ré biri (Sapitre 1-2).
Ka wôô ba, Pol ɗi têri sa magtubu tôô to cay a aɲ kôl iyôŋ ba, kwôni ré uɲé gelê wô kibi bê kwôlê sa tôô to Jubɲê ré, niɲba, wô kibi aŋga Jésu Krist li hen ɗi (Sapitre 3-4).
Ka subu ba, ôbi kôl deriɲ kibi kwôlê wori kôl iyôŋ ba, merêŋge sarŋge seŋge naɲ tôô aɲ bi Tini Emen dô tumôrŋge. Wôsa Tunu a ré bê ermé wo gay gay hen bô gawra aɲ kwo tumô ba, na peré (Sapitre 5-6).
Eglisɲê men, bay ayê bôô men bi toy kwôlê bi wo hen aɲ dege sara naɲ bôô pôn aɲ bi bay ré môriɲ sarji seŋge.
1
Dosé to Pol liji
Nôbi Pol a jéɲ naɲ magtubu hende to hen béŋge hen. Henêŋge dô mega wo ené na *ôbi jé wo gawrê a ré jén né men, gawra wôni a ré era sa kôlen kwôli ré a men. Niɲba, ré na Jésu Krist naɲ Ibarna Emen wo bi Jésu ji si kamɲê hen, bay a jén aɲ ɗén mega *ôbi jé hen. Yênêrna bay ayê bôô kêm ka mô naɲ en na nini daɲ kibrini jéɲ naɲ magtubu hende to hen biɲ églis kêm to yi sa iyé Galati 1: 2 Jé lê bay jé 16: 6 a hen liɲji dosé aɲ kôlji iyôŋ ba: Bi bô derê naɲ bô jalê wo Ibarna Emen naɲ kwo Kelma Jésu Krist baa naɲ ken. En gey bi kené hôn dô wo Jésu Krist ré ay yiri biɲ temare wô derêna kibi têriɲ lêrena naɲ bô geyé wo Ibarna Emen a aɲ bi ɗiré derêna kibi néé wo habiɲ wo sa terare a nà wo haw hen. Bi hini emê yi wô sa Emen kwôy naɲ kwini. *Amên, bi yi geliɲ hen iyôŋ.
Kwôlo Dôri wo Emen na pôn nêŋ hari
Bôn mêniɲ damaŋ wô wo kiriɲa en ɗéŋge aɲ menba, peraŋ cêgena na, ken ɗi tô Emen wo uwôgêŋge naɲ bô derê wo *Krist hen aɲ, menba, ken hena lew gey ari gelé ka ɗaŋgi ka bay kôl ré na «Kwôlo Dôri» men hen. Tiri wori ba, Kwôlo Dôri wo ɗaŋgi ba, naɲ niɲba, en kôl hen iyôŋ wôsa gawrê ka pôni dôyrêŋge aɲ gey bi ciré belé Kwôlo Dôri wo Krist hen liɲ kwo ɗaŋgi. Ken toy, hena ré na nibay kaɲ bay jé ley, *mana wo derômaraŋ a ley, aɲa niné ulêŋge béré Kwôlo Dôri wo ɗaŋgi naɲ kwo na nini ulêŋge tumô niɲ hen na, en uwôl Emen bi ré tôm kwôni bi wo hen. Mega wo na en kelêŋge tumô niɲ hen iyôŋ na, haw hen na hô kelêŋge têê pôn a sôŋ: hena kwôni wôni ré ulêŋge béré Kwôlo Dôri wo ɗaŋgi naɲ kwo na ken eŋge hen na, en uwôl Emen ré tôm kwôni bi wo hen.
10 Kwôlo en kôl hen na, gel wo ené woge na diné wo gawrê laba kwo Emen ɗi ba? Na diné wo Emen a ené woge ɗi. A hena ené woge na diné wo gawrê ba, ené yé mana wo Krist ré.
Pol li na iyeŋ a ré yiɲ ôbi jé ba?
11 Yênên, en kelêŋge Kwôlo Dôri wo en uwôl béréri béŋge hen na, na gawrê a ejeré ré. 12 Wôsa na gawra wôni a kôlen kwôli Kwôlo Dôri bi wo hen né men, kwôni a gelen né a men, niɲba, na Jésu Krist a yêgê sari ben.
13 Na ken toy kwôli jé lêren wo cayi kiriɲa na en baɲ tô hara wo Jubɲê tô hen men, lê wo na en liɲ églis to Emen ɓisiɲne hen men, masê wo na en mase bi ené mênêji hen a men. 14 Aɲ na en teberé Emen naɲ geré hara wo Jubɲê damaŋ ɗê megên kaɲ bay eréren men, na en lêrê hara wo môɲêrna damaŋ ɗêji aɲ a men 1: 14 Jé lê bay jé 8: 3, 22: 3-5, 26: 9-11.
15-16 Niɲba, pa dema na ené yêɲ tô na, Emen naɲ bô derê wori na dôren aɲ uwôgen bi ené li jé biri. Aɲ kiriɲa ôbi genge ɗiré gelen Kemari aɲ bi ené uwôl béré Kwôlo Dôri wori perê ɓiɲé ka na Jubɲê ré hen na, en eŋgeriɲ kwôni kwôlê wôni ré niɲ 1: 15-16 Jé lê bay jé 9: 3-6, 22: 6-10, 26: 13-18. 17 Men, en ô Jérusalêm a ligi kamaŋ ka na na, bay jé tumôn hen né, niɲba, en hena ô bô emê wo Arabi a dema ené hô bulo hera Damas a tô. 18 Aɲ elê subu cêgê dema, ené ô Jérusalêm ô uɲé Piyêr bi niné ô geliɲ yirni tô. Aɲ en wôl naɲ ɗi wulê môj kibi bay 1: 18 Jé lê bay jé 9: 26-30. 19 En gel *ôbi jé wôni wo ɗaŋgi ré, niɲba, na *Jak woɲ yêni Kelma wona Jésu a ené gili mera 1: 19 Jé lê bay jé 15: 13.
20 Kwôlê bi wo en kôl hen na, en kelêŋge tumô Emen a, na kwôlê woɲ tiri.
21 Cêgi kergarɲê iyé Piyêr a Jérusalêm a hen na, en ô Siri a men, Silisi a a men. 22 Niɲba, wulê bi wo hen na, églis ka sa iyé Judé a na, bay na hônen né tô. 23 Niɲba, bay na toy na kwôlen kibi ɓiɲé ka ɗaŋné a mera. Bay kôlji iyôŋ ba: «Gawra wo ca ba, na geliɲ turna gusiɲ hen na, haw hen ôbi a hô ulê béré Kwôlo Dôri bi wo ôbi na mase ɗiré mênê hen.» 24 Menba, bay ay kibi Emen wô aŋga ôbi li naɲ geré wuɲê hen.

1:2 1: 2 Jé lê bay jé 16: 6

1:14 1: 14 Jé lê bay jé 8: 3, 22: 3-5, 26: 9-11

1:15-16 1: 15-16 Jé lê bay jé 9: 3-6, 22: 6-10, 26: 13-18

1:18 1: 18 Jé lê bay jé 9: 26-30

1:19 1: 19 Jé lê bay jé 15: 13