Kwôlo Dôri wo Emen wo Matiyé kôl kwôli bô magtubu tori a
Kwôlo kôl kwôli magtubu to Matiyé li hen
Bô magtubu Kwôlo Dôri wo Matiyé a na, mawi kwôlo Mark na li bô magtubu tori a hen na, yi ya. Mawi kwôlê bi a na:
1. Ba kôl na kwôli ulê béré wo Ja ôbi lê batêm. (3: 1-12.)
2. Ba na kwôli batêm to Ja liɲ Jésu naɲ lamê wo ôbi bare lam Jésu. (3: 13 - 4: 11.)
3. Ba na kwôli derê kwôlê wo Jésu dô men, gelé wo ôbi geliɲ ɓiɲé are men, berarê wo ôbi berare bay ômɲare a men sa iyé Galilé. (4: 12 - 18: 35.)
4. Ba na kergare to ôbi ô Jérusalêm a hen. (Sapitre 19-20.)
5. Ba kiriɲa ôbi sa biɲ Jérusalêm na, ôbi wôl gaɲ né hen. Wulê wo jurgem bi wo hen deré kibri ba, na kwôli ɓeréri men, kwôli deréri men, kwôli jê sé wori kamɲê men, kwôli sé wo ôbi si sa ɓiɲé hen a men. (Sapitre 21-28.)
Niɲba, sapitre 1 naɲ 2 ná, kwôlo tumô wo Matiyé kôl bô magtubu tori a ba, na kwôli tô môɲ wo Jésu men, kwôli yêri men, kwôli kamɲare tori a men. Men, ôbi kôl kwôli gawra woɲ Jésu bi wo ôbi ɗa kelê kwôli bô magtubu tôri a hen. Jésu bi wo hen na, na Kelma ôbi gôliɲ naɲ na wo Emen na genge ɗiré béna hen men, ôbi na Emanuwêl (bôri na: Emen ba naɲ na) men, na naɲ Jésu a Emen né liɲ aŋga ôbi na kôl kwôliji bô magtubu tori to tumô hen men.
Kwôlo Dôri wo Matiyé ná, na magtubu to yi gay wôsa hende day kwa ari gelé ka Jésu na geliɲ ɓiɲé hen kwône kini bay.
Sapitre 5-7 ná, na kwôli derê kwôlê wori sa keram a wo kôl kwôli bôô pôn wo ɓiɲé ka a sé bô *emê iyére to derômaraŋ a hen.
Sapitre 10 ná, kôl na kwôli tôô to bay ay biɲ ka a erê wô ulê béré kwôli sa wo emê iyére to derômaraŋ a hen.
Sapitre 13 na, kôl na kwôli emê iyére to derômaraŋ a to bay kôl kwôle bô gwosore a têê jurgem hen. Gwosoy kwôlê bi wo hen na, gel na, emê iyére hende to hen to yi naɲ kini uwôbêre tô hen, niɲba, joor wo hende ay hen na, a yé tu wolé tôre to cêgê.
Sapitre 18 na, kôl na kwôli merê pôn tô yêniɲare a bô emê iyére to kôrbi hende to hen.
Sapitre 24-25 na, kôl na wo nana lê iyeŋ a nana môriɲ gemiɲ emê iyére hende to hen.
Bô Kwôlo Dôri wo Matiyé a ná, bay gel Jésu na mega ôbi sa kiriɲ wo era wô ɗé tô emê iyére kôrbi hende to hen men, wô geliɲ ɓiɲé ka a sé bô emê iyére hende to hen. Ôbi gelji aŋgaɲ lê bi bay ré yiɲ bay derê kwôli emê iyére hende to hen tumô ɓiɲé.
1
Tô môɲ wo Jésu Krist
(Lk 3: 23-28)
Tô môɲ wo Jésu wo na *kuŋga kelma Dabid wo na kuŋga *Abraham a men hen a na: Abraham yê Isak, Isak yê Jakwôb, Jakwôb yê Juda naɲ yênêri. Juda yê Parês naɲ Jara wo yori na Tamar hen, Parês yê Esrôm, Esrôm yê Aram, Aram yê Aminadab, Aminadab yê Nasôn, Nasôn yê Salmôn, Salmôn yê Bohoj wo yori na Rahab hen, Bohoj yê Obêd wo yori na Rut hen, Obêd yê Jésé, Jésé yê kelma Dabid. Dabid yê Salomôn wo yori na tam Uri hen, Salomôn yê Roboham, Roboham yê Abiya, Abiya yê Asap, Asap yê Josapat, Josapat yê Joram, Joram yê Ojiyas, Ojiyas yê Johatam, Johatam yê Akaj, Akaj yê Ejékiyas, 10 Ejékiyas yê Manasé, Manasé yê Amôn, Amôn yê Josiyas, 11 Josiyas yê Jékwoniyas naɲ yênêri. Na elê bi wo hen aɲa bay ré pôriɲ balêrji ôriɲ Babilôn a lemnare hen. 12 Kam *Israyêl ka bay yêji Babilôn a tô lemnare a a na: Jékwoniyas yê Salatiyêl, Salatiyêl yê Jorobabêl, 13 Jorobabêl yê Abiyud, Abiyud yê Eliyakim, Eliyakim yê Ajôr, 14 Ajôr yê Sadôk, Sadôk yê Akim, Akim yê Eliyud, 15 Eliyud yê Eléyajar, Eléyajar yê Matan, Matan yê Jakwôb, 16 Jakwôb yê Josêp woɲ ôbi kurô Mari to yê Jésu wo bay uwôgeri *Krist, kwo Emen dôri hen hen.
17 Ayiɲ tôri sa Abraham a kwôy saɲ sa kelma Dabid a na, na tô môɲ môj kibi pôrbu, men, hena sa kelma Dabid kwôy sa to bay pôrji lemnare hen na, na tô môɲ môj kibi pôrbu men, hena wulê wo bay pôrji lemnare Babilôn a hen kwôy saɲ sa Krist a na, na tô môɲ môj kibi pôrbu a men.
Kwôli yê Jésu
(Lk 2: 1-7)
18 Na derêŋge kwôli yê wo bay yê Jésu Krist. Mari toɲ yori na, na hendi gusô Josêp, niɲba, bay yiɲ né tô, menba, hende yi kwoo naɲ néé wo Tunu toɲ hendi bô bôrê. 19 Josêp woɲ ôbi gusôre bi wo hen na, na gawra woɲ derôre, ôbi genge ɗiré kaɲêre jegê mera ɗiba ɗiré kelê kwôli ta bi tayre ré duru ré. 20 Kiriɲa ôbi erem bôri a hen iyôŋ ba ya tô, menba, *mana wo derômaraŋ a sa kôli bô wônê a iyôŋ ba: «Josêp kuŋga kelma Dabid, meremné ré, niɲba, ju bô Mari mega tamnem iyôŋ, 21 wôsa kwoo wo hende yi hen na, na naɲ néé wo Tunu toɲ hendi bô bôrê, aɲ hende a yê kema iba aɲ já uwôgeri Jésu, wôsa na ôbi a gôliɲ naɲ balêri sa têriɲ lêreji a hen.» 22 Are bay ka hen yi hen iyôŋ bi kwôlo Emen na biɲ ôbi kibri na kôl hen na, ariri ré liɲ. Ôbi na kôl iyôŋ ba: 23 «Môni temale a yé kwoo aɲ a yê kema iba aɲ bay a uwôgeri Emanuwêl 1: 23 Esay 7: 14.» Hini bi wo hen iyayriri na, «Emen naɲ na.»
24 Kiriɲa Josêp eŋgiɲ tô kum a menba, ôbi li mega bi wo mana wo Kelma kôli hen iyôŋ. Ôbi gô naɲ Mari. 25 Niɲba, bay yiɲ né kwôy wo hende yêɲ kema iba aɲ ôbi uwôgeri Jésu.

1:23 1: 23 Esay 7: 14