Magtubu to Pol li biɲ Pilipiɲêɲê
Kwôlo kôl kwôli magtubu to Pol li hen
Pilip ná, ná sa iyére to yi bô Erôp a aɲ hende a na sa iyére to tumô cog cog to Pol uwôliɲ béré Kwôlo Dôri ya. Kergare to têê wôô toɲ ulê béré to Pol ô hen aɲa ôbi ré ɗiɲ tô églis hende to Pilip a hen. (Jé lê bay jé: 16: 12-40.)
Elê kwône cêgê kiriɲa ôbi yiɲ daŋgay a hen aɲa ôbi ré liɲ magtubu hende to hen. Na magtubu toɲ baliyare seŋge wôsa ôbi gey liji na dosé wô aŋga bay jéɲ Epaprodid eraɲ biri kiriɲa ôbi na mô bô nimrére a hen men, ôbi gey dôbêji ibiyare bôrji a bi bay ré ay yirji biɲ *Krist naɲ bôô pôn ɗiba, bay ré ɗi kwôni lamji naɲ aŋgaɲ gelé kaɲ benare ka ay tô yé perêrji a hen né.
Aŋga tumô ba (Sapitre 1: 1-11), Pol kôl na kwôli yi derê wori men, kwôli dosé to ôbi liɲ kamaŋ ka Pilip wô lê wo bay na li naɲ ɗi hen a men, dema ré kôlji kwôli aŋga ré sa sari a hen tô. Ôbi kôl kwôli aŋgaɲ ɗé bôô sara kari ka ɗiré ôriɲ tô biɲare tori a naɲ Jésu Krist bi wo ɗiré hôn bô wulê wo kiyay ré hen. (Sapitre 1: 12-26.) Men, ôbi dôbiɲ Pilipiɲêɲê ibiyare bôrji a bi bay ré ɗebiɲ geraŋ tô ayê bôô woji a men, bay ré biɲ perêrji a men, ré dôbiɲ sarji men, ré liɲ naɲ yirji a men mega Jésu Krist gel hen iyôŋ. (Sapitre 1: 27 - sapitre 2:28.)
Pa dema si Pol naɲ bay ayê bôô ka Pilip ré geliɲ tô na, si Epaprodid naɲ Timoté a dôriɲ Pol kwôli kamaŋ ka Pilip a men, bay a dôrji kwôli Pol men. (Sapitre 2: 19-30.)
Sapitre 3 ná, Pol yêge maa Pilipiɲêɲê wô sa ɓiɲé ka bi bôrji pôn sa Kwôlo Dôri a ré hen men, ôbi kôlji bi bay ré genge jé lêri ôriɲ tumô tumô kwôy wo bay ré geliɲ naɲ Jésu Krist iyôŋ.
Sapitre 4 nà, ôbi duu kibi magtubu tori naɲ dôbê ibiyare men, lê dosé wô aŋga ôbi uwôɲ hen men, ôbi ɓu kôbriji a men.
Magtubu hende to hen na, bay uwôgere na magtubu toɲ yi derê. Wôsa ayiɲ tôre kwôy deriɲ kebre na, hende kôl na kwôli yi derê damaŋ. Na bê bôô pôn sa Krist a saɲ naɲ yi derê bi wo hen hen.
1
Dosé to Pol liji
Nôbi Pol, nibay naɲ Timoté bay jé ka Jésu Krist a lê magtubu hende to hen béŋge kenbay bay ayê bôô ka Pilip a wô kibi biɲare naɲ Kelma Jésu Krist hen men, nini li magtubu hende to hen biɲ bay derê tumô kiriɲ men, diyakerɲê a men. Bi bô derê naɲ bô jalê wo Ibarna Emen naɲ kwo Kelma Jésu Krist baa naɲ ken.
Pol uwôl Emen wô sa bay ayê bôô ka Pilip
Kiriɲa en erem sarŋge a na, en liɲ Emen dosé ta ta wô sarŋge men. Kiriɲa en uwôl Emen wô sarŋge na, ta ta en li naɲ yi derê. Wôsa na ken li naɲ en sa ulê béré Kwôlo Dôri a kiriɲa na ken toy kwôli keben a kwôy saɲ kemnêŋ hen 1: 5 Jé lê bay jé 16: 13-15. En hôn wo Emen bi wo ɗi tô lê aŋga dôri bôrŋge a hen na, ôbi a lê hen iyôŋ kwôy wo Jésu Krist a heraɲ. Ermé wo en erem sarŋge a hen iyôŋ na, na aŋga dôri wôsa bôn yi sarŋge a. Wôsa derê wo Emen li naɲ en aɲ ben en yi mana wori hen. Wo en yiɲ daŋgay a haw hen, wo na en baɲ seŋge aɲ en uwôliɲ béré Kwôlo Dôri dô hen na, kenbay kôba, ken uwôɲ men. En peréŋge damaŋ aɲ Emen hôn wo ré na tiri. Peré wo en peréŋge hen na, hena na yi Jésu Krist a gaŋ.
Gel, aŋga en uwôliɲ Emen kwôleŋge bay a na: ré béŋge bi kené periɲ yerŋge tumô tumô a men, bi turŋge ré jôriɲ sa are kêm a men, kené hôniɲ derê tu aŋga dôri naɲ ka habiɲ a men. 10 Men, bi kené kôbe aŋga dôri dema kené li a men. Ôbi a, wulê wo Jésu ré a heraɲ ba, ka sélé geliɲ gay men, kwôni a uɲé ani ka habiɲ yerŋge a ré a men. 11 Men, ka lê aŋga dôri kwôy kwôy naɲ néé wo Jésu Krist a men. Aɲ kiriɲa ɓiɲé gel hen iyôŋ menba, bay a ayê kibi Emen men, heramiri a men.
Gelê hena na ligi Jésu a
12 Yênên, en gey bi kené hôn mega wo aŋga ré sa san a hen na, ré li aɲ Kwôlo Dôri ré ô tumô tumô ɗiba, ani kani ré jôri ré. 13 Na hen iyôŋ aɲa asgarɲê kêm ka gem iyé ôbi emé iyére hen naɲ ɓiɲé ka ɗaŋgi a men ré hôn wo ené yi daŋgay na wô kibi Jésu Krist hen 1: 13 Jé lê bay jé 28: 30. 14 Yé wo en yi daŋgay a hen na, li aɲ bay ayê bôô kwône biɲ Kelma Jésu Krist bôrji damaŋ a. Bay hare ré niɲ niɲba, bay uwôl béré kwôlo Emen damaŋ a ɗi.
15 Ka pôni perêrji a hen dô kwôli Jésu Krist wôsa bay li na terbére naɲ en men, bay woge na nariɲare naɲ en a men. Niɲba, ka pôni ba, uwôl béré kwôlo Emen naɲ ermé wo dôri men. 16 Bay li hen iyôŋ wôsa bay puren men, bay hôn wo Emen a ré ben jé bi wo hen bi ené geliɲ ɓiɲé wo Kwôlo Dôri bi wo hen ré na kwoɲ tiri. 17 Niɲba, ɓiɲé ka ené kôl kwôliji tumô hen na, bay uwôl béré Kwôlo Dôri wo Jésu Krist bi wo hen naɲ ermé wo dôri ré niɲba, na naɲ ermé woɲ terbére mera. Aɲ bay erem yaŋ ba, lê wo ciré li hen iyôŋ na, bôn né mêne damaŋ a daŋgay a.
18 Hena bay ré iyêl naɲ bô habrê, naɲ bôô pôn, kôba, li ani ré. Derêri ba, na wo kwôlo Krist ô tumô tumô aɲ yen dôren damaŋ. Ôbi a, ené lê yi derê hen iyôŋ kwôy kwôy hen. 19 Wôsa en hôn wo are bay ka kêm hen ré lê aɲ ené séɲ bô daŋgay a seŋge wô uwôlê wo ken uwôl Emen wô san hen men, wô lê wo Tini Jésu Krist li naɲ en hen a men. 20 Ôbi a, aŋga ené mô gem aɲ en erem sara damaŋ hen na, na wo tayre ré sa dên né niɲba, haw hen, ca yeŋ kwôy ôriɲ tumô a hen na, ené iyêl naɲ ibiyare aɲ ré ené ma na ma, ré ené mô tu geɲ kôba, ené uwôɲiɲ nén ayiɲ yen kêm uwôliɲ hini emê sa Krist a. 21 Kuɲê nôbi ba, hena ené mô tu geɲ ba, na wô ayê kibi Krist aɲ temare na derê wuɲê. 22 A hena ené mô tu geɲ baa ya ba, na lê aŋga a lê naɲ gawrê. Niɲba, temare men, merê tu geɲ men ba, na ka yôŋ a ené ayê pôn ba en hôn né. 23 Are bay ka wôô hen lên aɲ en gaanê damaŋ, nôbi ba, en gey ma aɲ ené erê merê naɲ Jésu Krist dô gôliɲ merê tu geɲ. 24 Niɲba, wô sarŋge kenbay na, bi ené mô tu geɲ sa terare a nà ná, dô damaŋ. 25 Mega wo en hôn wo ré na tiri hen iyôŋ na, en hôn wo ené merê tu geɲ perêŋge a aɲ bi ayê bôô woŋge ré ô tumô tumô men, bi yerŋge ré derêŋge sara a men. 26 Aɲ kiriɲa na so daŋgay sa uɲéŋge hôriɲ na, ka dê deŋgôrŋge wô sa keben tô Jésu Krist a.
27 Iyôŋ ba, ken li aŋga biɲ naɲ Kwôlo Dôri wo Krist hen. Ôbi a, ré ené ô geléŋge, ré ené ô ré kôba, en gey toyé wo kené ɗebu geraŋ men, ermé woŋge ré na pôn men, wo kené bi tôrŋge kariɲ maɲê sa ayê bôô wo ɗiɲ sa Kwôlo Dôri a hen men. 28 Hariɲge bay bareŋge ré kwôy. Hena kené hare ré kwôy niɲ na, bay a henê mega kwôji ba, ciré mêne niɲ. Aɲ Emen a geléji mega kenbay ba, ɗôbi a ré gôliɲ naɲ ken hen. 29 Na bô derê wo Emen a lê a kené liɲ jé biɲ Krist hen, na wô bôrŋge wo ken bi sari a hen mera ré, niɲba, wô gusiɲ to ken geliɲ wô sari hen a men. 30 Wôsa maɲê wo en kaarê hen na, haw hen kenbay kôba, ken ka naɲ en men niɲ. Mega wo ken hôn hen iyôŋ ná, en ka baa ya 1: 30 Jé lê bay jé 16: 19-40.

1:5 1: 5 Jé lê bay jé 16: 13-15

1:13 1: 13 Jé lê bay jé 28: 30

1:30 1: 30 Jé lê bay jé 16: 19-40