Aŋga Jésu Krist yêge sarji biɲ Ja bô Pelal a
Kwôlo kôl kwôli pelal wo jô Ja hen
Ja a na ôbi lê gerɲé magtubu hende to nà hen. Ôbi gel are gay gay ka Jésu Krist yêge sarji hen (1: 1-2). Ôbi kôl kwôli aŋga ôbi gel kiriɲa Tunu toɲ hendi bô bôrê herbe sari a hen (1: 10). Kiriɲa ôbi liɲ magtubu hende to hen na, ôbi mô na iyére to derô cér a to bay uwôgere Patmôs hen. Ôbi ge na geré a ré ô merê ya hen wô béré Kwôlo Dôri wo ôbi uwôl hen (1: 9). Wulê bi wo hen na, kelma wo dami wo Rômê geliɲ tu bay ayê bôô gusiɲ damaŋ. Ja li magtubu hende to hen biɲ na églisɲê ka jurgem ka bô emê wo Asi a wo kemnêŋ ba, na Turki hen.
Bay geliɲ tu bay ayê bôô gusiɲ wôsa bay hôn na Kelma Jésu Krist pôn nêŋ hari hen. Perê kiriɲ bay ka habiɲ hen na, Ja li magtubu wô dôbji ibiyare bôrji a gengiɲ sa ayê bôô woji men, ɗé bôô woji a men. Magtubu tori hende to hen na, na kwôli aŋga bô pelal a hen men, ka sarji yêgiɲ biri hen a men. Derê tô are bay ka hen na, i ba dô naɲ ermé wori ermé wori. Niɲba, mawi kwôlê yi gay mega wo haw hen ba, habrê ré ay joor hari, niɲba, Emen sa gagay kenare wori a na, are kêm na bô kôbri a. Aɲ deré kibri ba, *Krist a ayê joor sa are bay ka hen kêm.
Ja ay tô magtubu tori geliɲ yiri mega wo ɗiré na mana wo Krist wo ji si kamɲê hen (1: 1-8).
Bô pelal wo tumô bi wo hen na, Jésu Krist kôliɲ Ja ré li magtubu biɲ églisɲê ka jurgem ka bô emê wo Asi a (1: 9 - 3: 22).
Sapitre 4-5 cêgê ba, bay ay Ja ôriɲ derômaraŋ a aɲ pelal kwône jôôri. Men, kôl na kwôli gawrê ka ay kibi Emen naɲ kibi Jésu Krist hen men. Kema Kwormo pôl surɲére wo jurgem wô bôliɲ kibi magtubu (6: 1 - 8: 1). Sapitre 8: 2 - 11:19 kôl kwôli buruɲju to jurgem hen. Sapitre 12: 1 - 13: 18 kôl kwôli tanare to geliɲ naɲ cerew hen naɲ to tanare to habiɲ hen. Sapitre 14: 1-20 kôl Kema Kwormo naɲ gawrê dubu môj naɲ arew pôrbu kibi pôrbu (144 000) ka uwôɲ gelê hen men, kwôli jerê kwôlê wo manê ka derômaraŋ kôl kwôli hen a men. Sapitre 15: 1 - 16: 21 kôl kwôli baɲa gerêŋgê wo aŋgaɲ geliɲare gusiɲ ka Emen ka jurgem hen. Sapitre 17: 1 - 20: 10 kôl kwôli mênê wo Babilôn men, kwo tanare to habiɲ to geliɲ naɲ cerew hen men, kwo bay kibi Emen kaɲ bay benare hen men, kwo mara wo dami wo na Sidan a men hen. Sapitre 21: 1 - 22: 5 kôl kwôli derômaraŋ naɲ terare to kôrbi men, Jérusalêm to kôrbi men. Sapitre 22: 6-21 kôl kwôli deré wo ôbi duu kibi magtubu tori yêgiɲ maa ka toy kwôlo gengiɲ sa aŋga a era hen hen men, kôlji kwôlo kwo ji si kamɲê kôl hen a men, ôbi kôl iyôŋ ba: «En era ɗa hen ya.»
Ermé wo ôbi lê magtubu hende to hen na, na wô dôbiɲ harê bô bay ayê bôô a ré, niɲba, na wô dôbji ibiyare bôrji a wô wulê wo kiriɲ ré sa iyêrê. Pelal bi wo hen na, na wô geléji jé lê wo Krist naɲ jê sé kamɲê wori men, gengiɲ sa wulê wo kemnêŋgi men, kwo kiyay a men.
1
Geléŋge aŋga Jésu Krist yêge sarji biɲ bay ayê bôô hen. Emen biri bi ôbi ré yêge sa aŋga ré sa sa hen biji. Na ôbi á, Jésu Krist ré jé mana wori wo derômaraŋ a yi mana wori Ja a bi ré kôli kwôli are bay ka hen. Menba, Ja dôriɲ ɓiɲé kwôli are bay ka kêm ka ôbi gel hen aɲ kôl ré na kwôlo Emen woɲ tiri wo Jésu Krist a yêgê sari. Aɲ kwôni wo dêŋse men, ka toy kwôlo hena kibi Emen a aɲ liɲ bô magtubu a aɲ bi kwôlê sara a men hen na, yirji a sa dôrji. Wôsa wulê wo are bay ka hen a saɲ hen na, baa ɗa niɲ.
Dosé to Ja liɲ églis ka jurgem hen
Na nôbi Ja a lê magtubu hende to hen biɲ églisɲê ka jurgem ka bô emê wo Asi a hen liɲji dosé. Bi bô derê naɲ bô jalê wo Emen wo na Emen wo mô ca tumô men, mô ya aɲ a sa sa hen naɲ kwo tunu to jurgem to ɗebu tumô gagay kenare wori a hen. Men, kwo Jésu Krist woɲ ôbi derê kwôlê woɲ tiri hen a men hen na, bi baa ré ken. Jésu Krist bi wo hen na, ôbi a jê sé kamɲê tumô perê ɓiɲé ka ma a men, na Kelma woɲ sa kilmé ka sa terare a nà kêm men.
Ôbi peréna aɲ derêna bô têriɲ a sa kibi kwôbriri wo biɲ tôŋ wô sarna hen. Aɲ beléna nana yi gwogelé kilmé men, bay bê kwôbe a men ka Ibari hen. Bi ayê kibi naɲ néé yi wô sa Jésu Krist kwôy naɲ kwini. *Amên, bi yi geliɲ hen iyôŋ.
Geléŋge, kiriɲa ôbi a hera bô kiriɲ ka geri a hen na, ɓiɲé kêm a geléri naɲ tirji men, ka na cibri naɲ yêêre hen kôba, a geléri a men. Men, tô yê ɓiɲé kêm ka sa terare a nà a sômê wô hera wori bi wo hen. Na tiri a yé na hen iyôŋ. Amên, bi yi geliɲ hen iyôŋ.
Kelma Emen woɲ ôbi néé wo na Emen wo na mô ca, wo mô ya men, a hera ya a men hen na, kôl iyôŋ ba: «Nôbi ena ôbi ayê tô are men, ôbi deré kibriji a men.»
Ja gel damɲare to Jésu Krist bô pelal a
Na nôbi Ja yêneŋge wo suri wo biɲ pôn naɲ Jésu Krist môɲ kenbay iyôŋ men hen a lê magtubu hende to hen béŋge hen. En geliɲ gusiɲ men, en ɓu bôn iyêre môɲ kwoŋge hen iyôŋ a men, wô *emê iyére to Emen. Aɲ nôbi ba, bay ɓuren uwôlen sa iyére to yi derô cér a to bay uwôgeri Patmôs hen wô kibi béré kwôlê wo Emen wo en uwôl béréri hen men, wô kelê wo en kôl Jésu ré dô na kwôlê woɲ tiri hen a men. 10 *Sa merê ta to na sa to Kelma hen na, Tini Emen têlen naɲ néé wore kiriɲ bay ka hen, menba, en toy tôô kwôni ôm kaŋ ta mega buruɲju iyôŋ. 11 Aɲ tôô hende to hen kôl iyôŋ ba:
«Aŋga já gelé hen na, ju li bô magtubu a tôŋ aɲ ju jéɲ biɲ ɓiɲé ka Emen ka églisɲê ka jurgem hen. Ju biɲ églis to Epês men, to Smirn men, to Pêrgam men, to Tiyatir men, to Sardês men, to Piladêlpi men, to Lawdisé a men.»
12 Kiriɲa en toy tôô hende to hen ôm hen iyôŋ na, en bare ené gelé kwôni wo iyêlen kwôlê hen, menba, en gel na lampa jurgem to bay li naɲ lôr hen men, 13 en gel ani geliɲ naɲ gawra iyôŋ perê lampa hende to hen a. Ôbi dôbe bargay ka yêŋge kwôy era tôŋ têri a aɲ ha kabrêri naɲ ariɲ woɲ lôr men, 14 gusiri sari bôrê môɲ wôbgê iyôŋ men, gusiɲ tiri eŋné môɲ kôli tare iyôŋ men, 15 têri jeraɲnê môɲ musure to ɓusu iyôŋ men, tôri ôm môɲ tô kam kaɲ biyê ka dami iyôŋ men, 16 ôbi ɓu têbêŋne jurgem kôbri woɲ gusurô a men, yebere to dii si kibri a men, tiri jeraɲnê môɲ tare toɲ ɗiŋne iyôŋ a men. 17 Kiriɲa en giili hen iyôŋ na, en kuriɲ tumôri a burug mega temay gawra iyôŋ. Menba, ôbi uwôl kôbri woɲ gusurô san a aɲ kôlen iyôŋ ba:
«Kemna ré, wôsa ena kwo tumô men, kwoɲ gerɲé a men. 18 Ena ôbi merê tu geɲ, na en ma niɲba, haw hen ba, en mô tu geɲ naɲ kunen niɲ. En ôriɲ naɲ néé sa temare a men, sa kiriɲ ka ɓiɲé ka ma môriɲ ya hen a men. 19 Are bay ka kêm ka ju gel hen men, ka a era hen a men na, li bô magtubu a. 20 Têbêŋne to jurgem to ju gel kôben woɲ gusurô a hen naɲ lampa to jurgem to bay li naɲ lôr hen a men na, na dôrem tôri ju toy. Têbêŋne to jurgem hen na, na *manê ka derômaraŋ a ka jurgem ka Emen ɗiji bô sa églisɲê ka jurgem hen men, lampa to jurgem hen na, na églisɲê bay ka jurgem hen a men.»