Magtubu to Pol li biɲ Tit
Kwôlo kôl kwôli magtubu to Pol li hen
Tit na ôbi ayê bôô wo tôri na Jub ré (Galatiɲê 2: 1-3). Ôbi na ôbi bê Pol ôriɲ kergare men, ôbi na dôbe yiri damaŋ perê *ôbi jé Pol naɲ Kworêntiɲêɲê wô ɲaniɲ kwôlê woji (2 Kworêntiɲê 7: 6-16). Na kiriɲa Tit baɲ Krêt a aɲa Pol ré li magtubu hende to hen biri hen. Wôsa *ôbi jé Pol na ɗori yeŋ bi ré bô sa jé men, ré tô ɓiɲé ɗi bi ré dô tumô églis to sa iyé Krêt a hen men (Sapitre 1: 5).
Bô kwôlê woɲ derê tumô magtubu hende to hen na, kôl na mawi kwôlê wo *ôbi jé Pol kôl (1: 1-4).
Sapitre wo pôn na, kôl na kwôli hal wo kwôni wo gey yé ôbi derê tumô églis (1: 5-16).
Sapitre wo wôô na, kôl na kwôli hal wo Tit naɲ gwogelé ɓiɲé ka bô églis a: ka iyêrɲê men, yébé ka surɲê, kam manê men, limé a men (2: 1-15).
Sapitre wo subi na, kôl na kwôli aŋga bay ayê bôô ré lê men, merê wo bay ré mô naɲ bô jalê men, ɗé wo bay ré ɗéɲ tô aŋga ré saɲ naɲ kariɲare a men (3: 1-11). Men deré kibri na, kwôli tôô to Pol toɲ yiri to ôbi ay biɲ Tit men, dosé to ôbi liri a men (3: 12-15).
Kwôni wo dêŋse magtubu hende to hen dô ba, henê wo hende ré kôl na kwôli Tit naɲ jé lêri mera ré, niɲba, kwôlo kôliɲ bô magtubu hende to na, na kwôlo yi perê bay ayê bôô a kwôy kemnêŋ.
1
Dosé to Pol liɲ Tit
Nôbi Pol, lema wo Emen men, *ôbi jé wo Jésu Krist a men hen, a lê magtubu hende to hen bem hen. Emen a joon bi ené li naɲ ɓiɲé ka ôbi tôrji hen sa ayê bôô woji a aɲ bi bay ré iyêriɲ tô a a men, bi ené gelji bi bay ré hôn tu kwôlê aɲ bi jé lêreji ré dé tu Emen. Aɲ bi ɓiɲé ré hôn wo gelê wo naɲ kwini wo ciré mô gem hen na, ciré sa uɲé. Emen wo kôl kwôlê woɲ benare sa pôn ré hen a ayê tôri béna wô gelê wo naɲ kwini bi wo hen kiriɲa tô terare na ɗiɲ né tô hen. Emen woɲ ôbi gôliɲ naɲ na hen a yêgê sa kwôlê bi wo hen naɲ wulê wo ôbi na gengiɲ hen aɲ ôbi ay tôô ben bi ené dô kwôlê bi wo hen biɲ ɓiɲé.
En li magtubu hende to hen bem jôbi Tit. Ju yi môɲ keman woɲ bôn iyôŋ wôsa ayê bôô wona na pôn. Bi Ibarna Emen naɲ Jésu Krist woɲ ôbi gôliɲ naɲ na hen tô kibriji sam a men, bem bô jalê a men.
Jé wo Tit a lê Krêt a
Na en ɗém Krêt a bi jeré ɲan aŋga na baa ɲanê tô hen naɲ gerérji men, jeré tô ɓiɲé bi bay ré bô sa églis pôn pôn to yi sa terare to Krêt a hen, men, ju erem sa tôô to na en bêm kôm a hen a men. Kwôni wo na ôbi berê sa églis na, bi na kwôni woɲ ôbi lêre ani kani ka habiɲ ré men, bi tamni na pôn men, bi kamni na bay ayê bôô men, ɓiɲé bôrji mega bay lê aŋga iyôŋ a tôŋ ré men, bay narê kwôlê ré a men. Ôbi derê tumô kiriɲ na, na ôbi gemé aŋga Emen. Iyôŋ ba, bi ôbi li ani kani ka habiɲ né. Ôbi a yé ôbi ɲerow ré men, ôbi bô tarê ré men, ôbi kwoyé care ré men, ôbi ɓégerem ré men, bi na kwôni wo li jé dema ré uwôɲiɲ gursu ɗi men. Bi yi ôbi lê kergare men, ôbi geyé lê aŋga dôri men, ôbi kebê kwôlê men, ôbi lê aŋgaɲ derôre men, ôbi a yé naɲ jeŋgêri men, ôbi a jerê yiri sa lê aŋga habiɲ a men, ôbi a ɓeré kwôlo já biɲ bôm sara hen iyêrê aɲ biɲ naɲ ari gelé ka bay na gili hen. Aɲ hena ôbi ré li hen iyôŋ na, ôbi a dôbiɲ megêri ibiyare bôrji a naɲ ari gelé kaɲ tiri bay ka hen. Men ôbi a gelé benare to bay gagê kwôlê bi wo hen aɲ hen tu wolé a men.
10 Wôsa ɓiɲé kwône na bay narê kwôlê men, na bay kelêre kwôlê woɲ iyôŋ a tôŋ a men, bay lam ɓiɲé naɲ kwôlê woji woɲ iyôŋ a tôŋ bi wo hen a men. Perê ɓiɲé bay ka hen na, Jubɲê kaɲ bay ayê bôô hen a kwônê. 11 Ɓiɲé bay ka iyôŋgi hen na, ju jôrji geliɲ ɓiɲé kwôlê bi wo hen wôsa bay kôl iyôŋ aɲ mêniɲ bô iyé ɓiɲé kwône. Wôsa kwôlê bi wo bay geliɲ ɓiɲé hen na, na kwo bay ré gelji ré a men, niɲba, bay gel hen iyôŋ ciré uwôɲiɲ na lari mera. 12 Na iyôŋ á, yêneji woɲ Krêt wo bay bôri mega ôbi kibi Emen iyôŋ hen na ré kôl iyôŋ ba: «Ɓiɲé ka Krêt a na, na bay benare men, bay yi môɲ tanare to maɲi iyôŋ men, na bay lê jé ré men, ermiji na sa aŋgaɲ emê a mera a men.» 13 Kwôlê wo ôbi kôl hen na, na tu kwôlê. Na ôbi á, ré dô wo jeré nayji damaŋ aɲ bi ayê bôô woji ré na kwoɲ tiri men, 14 bi bay ô tô kwôlê woɲ dilemne wo Jubɲê kôl hen ré niɲ men, bi bay ô tô tôô to ɓiɲé kaɲ bay kaɲê tu kwôlê hen ré niɲ a men. 15 Wôsa ɓiɲé ka na ka séli tu Emen a na, are kêm na ka séli tirji a men. Niɲba, ɓiɲé ka li aŋga kagemi aɲ bi bôrji sa Emen a ré a men na, ari lêriji kêm na ka kagemi men. Wôsa henê are kaji naɲ ermé wo sa têmrêrji a a men na, *kagem hen iyôŋ a men. 16 Bay kôl ciré hôn Emen niɲba, jé lêreji gel wo bay ré hôni ré kwôy. Aɲ bay yi iɲamê tu kiriɲ a men, bay na bay sa iyêrê men, bay nêm lê ani kani ka dôri iyôŋ né a men.