3
O Jon a Tene Baptaiso i warawai
(Mk 1:1-8; Lk 3:1-18; Jn 1:19-28)
A ramano kum kilalo numur, o Jon a Tene Baptaiso i wanpat, ma i warawai una nubual kalako taro uni una papor Judia, Mt 4:17; 1:15ra i watungi lena, “Mot in nukpukus, uni a matanitu tagisapat una langit i sa milau.” O Jon ut, ra a poropet Aisaia i sa wasiso puaso mugu taru uni lena,
“Una nubual kalako taro uni, in nalngan ara i kakabo lena,
‘Mot in waninar a kisapi anun a Labino,
mot in pam kodos anun a kum kisapi.’ ” Ais 40:3
2 Kin 1:8O Jon i ser emar namin namalu di pami nama iwu na kamel, ma i ser ker wati namin pino bulumakau. I ser wan a kum ko ma a polono tatos. A taro tagisapat o Jerusalem, ma tagun a kum tamon rop una papor Judia, ma tagun a kum tamon ra det kis milau a danim Jodan, det wan toromi. Det watung puaso anundet a kum sakino petutna, ra i baptaiso det una danim Jodan.
Mt 12:34; 23:33O Jon i tama a susut na Parisi tomo nama kum Sadusi det wan sur in baptaiso det, ra i watungi tandet lena, “Ai, mot a kum nutnutun a kum sui! Osi ra i inanos mot sur mot in kalabor eno gusun a warkurai na minabalu anun o God, ra in nanpat? Iau awu. Mot in pam a kum utna ra in upuaso i lena, mot sa nukpukus. Jn 8:33, 39; Rom 4:12Ma gong mot nuki lena, o God ken warkurai mot uni mot a kabotaro anun o Abaram. A inanos mot lena, o God in pet lari sur in pam pat pas a kabotaro anun o Abaram tagun a kum watat ri. 10  Mt 7:19; Lk 13:6-9Di sa ubek tar a nawu nisan a kum kibino duwai, ma a kum duwai rop ra ka det wu lako wakak na windet, din tau ru det, ma din woro tar det una sungun. 11  Jn 1:26-27, 33; Ap 1:5Iau, a baptaiso mot nama danim sur in upuaso i lena mot sa nukpukus. Ikut o naro ra in mur tang a dekdekino i labo taun a dekdeking. Ka elar sur an los anun aru su, uni a natino doko tano. In baptaiso mot nama Tokodos na Nion ma a sungun. 12 I pam pas anun a pok nam aru lamano sur in lakro susuaro a pino wit gusun a wino wit. Numur in ubek tomo anun a wino wit una nun a rumu na wit, ikut in tun ru a kum pinino una sungun ra ke ser mat.”
O Jon i baptaiso o Iesu
(Mk 1:9-11; Lk 3:21-22)
13 O Iesu i wan tagitong una papor Galili utiro una danim Jodan torom o Jon sur in baptaiso i. 14 O Jon i nem na turbati, ra i watungi tano lena, “Ilai ra u wan torom iau sur an baptaiso ui? In wakak sur ui un baptaiso iau.” 15 Ra o Iesu i balu i lena, “Un baptaiso iau kut. I wakak ra un pami, sur dar in pam sot pas asau rop ra i tokodos umatan o God.” Ra o Jon i mulaot kut tano.
16  Jn 1:32Ra i baptaiso tari. Uniutra o Iesu i saur gusun a danim, ra a langit i papos, ma i tama a Nion o God i wan pirso elar namin natabun ma i kis taru netes uni. 17  Sng 2:7; Ais 42:1; Mt 12:18; 17:5; Lk 9:35Numur in nalngan ara tagisapat una langit i watungi lena, “Iri a Nutunglik, a nat na wakak, a gas doko nami.”

3:2: Mt 4:17; 1:15

3:4: 2 Kin 1:8

3:7: Mt 12:34; 23:33

3:9: Jn 8:33, 39; Rom 4:12

3:10: Mt 7:19; Lk 13:6-9

3:11: Jn 1:26-27, 33; Ap 1:5

3:16: Jn 1:32

3:17: Sng 2:7; Ais 42:1; Mt 12:18; 17:5; Lk 9:35