Ang Una nga Sulat ni Pablo sa Mga Taga-Tesalonica
1
Ako si Pablo, kaimaw sanday Silas * 1:1 Silas, sa Griego: Silvanus kag Timoteo, nagasulat kaninyo nga mga tumuluo rugyan sa Tesalonica nga ana kang Dios nga atun Amay kag ni Ginoong Jesu-Cristo.
Kabay nga bugayan kamo kag itaw-an kang Dios kang paghidait.
Ang Pagpasalamat ni Pablo tungud sa pagtoo kang mga taga-Tesalonica
Nagapasalamat kami pirme sa Dios tungud kaninyo tanan, kag ginasambit gid namun kamo sa amun mga pangamuyo. Sa amun pagpangamuyo sa Dios nga Amay, padayon namun nga ginadumdum ang mayad ninyo nga ginahimo bilang bunga kang inyo nga pagtoo, kag ang inyo pagpangabudlay sa pagbulig sa iba tungud kang inyo paghigugma kananda, kag madumduman man namun nga bisan may mga kalisud kamo ginaagwanta lang ninyo dya tungud hay nagalaum kamo nga si Jesu-Cristo nga atun Ginoo magabalik.
Mga kabugtoan namun nga hinigugma kang Dios, nagapasalamat kami kana tungud naman-an gid namun nga ginpili na kamo nga mangin anang mga katawhan. Hay kang ginwali namun ang Mayad nga Balita kaninyo, wara lang kami maghambal kang mga tinaga kundi may gahum dya tungud kang pagpanghikot kang Balaan nga Ispirito kanatun, kag nagapati gid kami nga ang mga ginpanudlo namun kaninyo amo ang kamatuoran. Nakamaan man kamo kon ano ang amun pagginawi kang dyan pa kami kaninyo, kag ginhimo namun to para gid lang sa inyo kaaraydan. Kami kag ang Ginoo nangin ihimplo kaninyo. Hay, wara ti sapayan nga ginhingabot kamo ka mayad, sa gihapon ginbaton ninyo ang mensahe nga may tuman nga kalipay nga naghalin sa Balaan nga Ispirito. Gani nga kamo man nangin ihimplo sa tanan nga mga tumuluo sa mga lugar kang Macedonia kag Acaya. Hay kaninyo naghalin ang Mensahe kang Ginoo hasta nga makalambot kag maglapnag dya sa mga taga-Macedonia kag taga-Acaya kag luwas pa karia, nabatian man kang mga katawhan bisan sa diin nga lugar nga kamo nagtoroo sa Dios, gani nga indi run namun kinahanglan nga isugid pa dya. Hay sanda run gid mismo kadya ang nagsugid kon ano ang inyo pagbaton kanamun kang pag-agto namun dyan. Ginasugid man nanda nga nagbiya run kamo sa mga dios-dios kag nagtoo sa Dios para nga kamo makaalagad kana nga amo ang buhi kag matuod nga Dios, 10 kag para man maghulat sa anang Anak nga magabalik halin sa langit. Dya amo si Jesus nga anang ginbanhaw sa mga minatay kag nagaluwas kanatun sa magaabot nga kasingkal kang Dios.

*1:1 1:1 Silas, sa Griego: Silvanus