Ang Una nga Sulat ni Pablo kay Timoteo
1
Ako si Pablo nga apostol ni Cristo Jesus tungud sa sugo kang Dios nga atun Manluluwas kag ni Cristo Jesus nga amo ang ginahalinan kang atun paglaum. Nagasulat ako kanimo, Timoteo, ikaw nga ginakabig ko nga matuod gid nga akun bata tungud kang pagtoo kay Cristo.
Kabay nga bugayan ikaw, kaluy-an kag itaw-an kang kalinung kang Dios nga atun Amay kag ni Cristo Jesus nga atun Ginoo.
Pagpaandam nahanungud sa mga Manugpatalang
Pareho kang akun ginkuon anay kanimo katong manughalin run ako paagto sa Macedonia, pabilin ikaw rugyan sa Efeso agud to nga ang mga tawo rugyan nga nagapanudlo kang lain sangsa igsakto nga pagturon-an mahambalan mo nga mag-untat. Kun-on mo sanda nga indi mag-usik ka andang tion sa mga istorya nga ginhimo-himo lang kang tawo, kag sa pag-usoy kang indi matapos-tapos nga lista kang mga kaulangan kang mga tawo. Tungud hay ang dya nga mga butang amo ang ginahalinan kang mga pagbinaisay kag indi makabulig sa mga tawo nga magkabuhi suno sa katuyoan kang Dios nga maman-an lang nanda kon sanda nagatoo kana. Ang katuyoan kang ria nga sugo amo nga ang tanan nga mga tumuluo magpalanggaanay kang pagpalangga nga halin sa putli nga tagipusoon, limpyo nga konsensya kag sinsero nga pagtoo. Ang iba rugyan nagparayu run sa mga pagturon-an nga dya, kag sa baylo nagapakigdiskusyon sanda nga wara lang man ti pulos. Gusto man raad nanda nga mangin manunudlo kang kasugoan, pero wara gani nanda mahangpi kon ano ang andang ginapanghambal ukon ginapamirit nanda nga ginapanudlo.
Naman-an ta kabay nga ang Kasugoan mayad basta gamitun lang sa husto nga pamaagi? Kag dumdumun natun nga ang kasugoan wara gintugro para sa mga matarung nga tawo, kundi para dya sa mga malinapasun kag mga di-matinomanun, sa mga nagakontra sa Dios kag sa mga nagapakasala, sa mga wara nagasapak sa mga butang nga parte sa Dios kag sa mga wara ti pagtahod sa Dios, sa mga nagapatay kang andang tatay kag nagapatay kang andang nanay, sa mga nagapatay kang andang isigka-tawo. 10 Para man dya sa mga nagapakighilawas, sa mga nagapakigrelasyon sa pareho nanda nga laki ukon pareho nanda nga bayi, sa mga nagapang-kidnap, sa mga butigun, sa mga tawo nga nagapanumpa pero wara nagasugid kang matuod, kag sa bisan ano nga nagakontra sa husto nga pagturon-an. 11 Ang dya nga pagturon-an nasandig sa Mayad nga Balita nga naghalin sa mahimayaun kag darayawun nga Dios, kag dya gintugyan na kanakun para ipanudlo sa mga tawo.
Salamat sa Dios sa Anang Kaluoy
12 Nagapasalamat ako kay Cristo Jesus nga atun Ginoo nga nagabulig kanakun nga masarangan ko ang pagpangalagad kana. Nagapasalamat ako kana hay ginkabig na ako nga masarigan gani nga ginpili na ako nga mag-alagad kana, 13 bisan pa matuod nga kauna nagahambal ako kang malain kontra kana, ginhingabot ko kag ginpakahuy-an tana. Pero ginkaluy-an ako kang Ginoo, tungud hay kato anay wara ako kamaan nga sala gali ang akun ginahimo hay wara pa ako nagatoo. 14 Ginpasagahay kanakun kang Ginoo ang anang bugay kag ginbuligan na ako nga magtoo kag maghigugma tungud lang kang atun kaangtanan kay Cristo Jesus. 15 Ang purulongon nga dya masarigan gid nga matuod kag dapat nga patihan: “nag-abot si Cristo Jesus rugya sa kalibutan agud luwasun ang mga makasasala.” Kag sa tanan nga mga makasasala ako gid ang pinakamalaot. 16 Amo ria ang kabangdanan kon andut nga ginkaluy-an ako kang Dios, agud to nga paagi kanakun, ako nga pinakamalaot sa tanan, mapakita ni Cristo Jesus nga bisan ano ka makasasala ang tawo sarang na mapatawad. Kag ang ginhimo na nga dya mangin halimbawa sa iba nga magatoo kana kag makaangkun kang kabuhi nga wara ti katapusan. 17 Ang Dios amo gid lang ang Hari sa wara ti katapusan. Wara tana ti kamatayun kag indi makita kang tawo; magluwas kana wara run ti iba nga Dios. Atun tana padunggan kag himayaun sa wara ti katapusan. Amen.
18 Timoteo, ikaw nga ginakabig ko nga akun bata, amo dyaay ang akun ginabilin kanimo nga dapat nimo himoon. Kag dya suno gid sa mga ginpanagna kato anay parte kanimo, agud to nga paagi sa pagsunod mo kadya makapakigbato ikaw kang husto, 19 kag magpadayon lang gid ikaw sa pagtoo kag siguradohon mo nga pirme limpyo ang imo konsensya. May mga tawo nga wara magsunod sa ginakuon kang andang konsensya, gani nga wara run sanda nagtuo kay Cristo, 20 abay run dyan karia sanday Himeneo kag Alejandro. Gintugyan ko run sanda kay Satanas. Amo dya ang andang silot agud maman-an nanda nga bukun ti mayad ang maghambal kang malain kontra sa Dios.