Ang Ikarwa nga Sulat ni Pedro
1
Ako si Simon Pedro nga surugoon kag apostol ni Jesu-Cristo,
Nagasulat kaninyo nga tungud kang pagkamatarung kang atun Dios kag Manluluwas nga si Jesu-Cristo nakaagum kamo kang pagtoo nga bilidhun nga pareho man kang amun pagtoo. Kabay nga magdugang pa gid ang inyo ginaagum nga bugay kag kalinung nga halin sa Dios, tungud kang inyo nga pagkilala kana kag kay Jesus nga atun Ginoo.
Ang Pagpili Kanatun kang Dios
Paagi sa gahum kang Dios gintugroan na kita kang tanan natun nga kinahanglanun sa atun nga kabuhi kag sa pagsunod sa anang kabubut-un. Nahimo dya agud to nga makapakig-ambit kita sa anang pagkamahimayaun kag pagkamayad. Paagi dyan karia ang Dios may ginsaad kanatun nga bilidhun kag tama gid kanami, agud to nga paagi rugya karia makalikaw kamo sa mga kairigbun nga rugya sa kalibutan nga makaguba kaninyo, kag makapakig-ambit kamo kang anang diosnon nga kinaugali. Sa amo gid ria nga rason, tinguhaan gid ninyo kamayad nga indi lang kuon nga nagatoo kamo, kundi dugangan ninyo dya kang paghimo kang mayad, kag indi lang nga nagahimo kamo kang mayad, kundi nga dugangan ninyo dya kang kaaram, kag indi lang nga may kaaram kamo, kundi nga dugangan pa gid ninyo dya kang pagpugung kang inyo kaugalingun, kag indi lang nga may pagpugung kamo kang inyo kaugalingun, kundi nga dugangan pa gid ninyo dya kang pagkamabinatasun kang mga pagtiraw, kag indi lang nga mabinatasun kamo sa mga pagtiraw, kundi nga dugangan pa gid ninyo dya kang paggawi nga diosnon; kag indi lang nga nagagawi kamo kang diosnon, kundi nga dugangan pa gid ninyo dya kang pagpalangga sa inyo isigka-tumuluo, kag indi lang nga may pagpalangga kamo sa inyo isigka-tumuluo, kundi nga dugangan man ninyo dya kang paghigugma sa inyo isigka-tawo. Hay kon ang ria nga mga pagbinatasan rugyan kaninyo kag nagatubo, ang matabo karia mangin mapuslanun gid kag mabinungahun ang inyong pagkilala sa atun Ginoong Jesu-Cristo. Pero kon may rugyan kaninyo nga wara ti amo ria nga mga pagbinatasan sa anang kabuhi, daw pareho lang tana kang bulag; indi tana makakita kang mga butang sa rayu. Nalipatan na nga ginlimpyohan run tana kang Dios sa anang mga kasal-anan kauna.
10 Gani, mga kabugtoan, tinguhaan gid ninyo ka mayad nga mapakita ninyo sa inyong kabuhi nga mga tinawag kag pinili kamo kang Dios, hay kon himoon ninyo ria wara gid ti rason nga magtalikod kamo kana. 11 Kag dayon, bug-os kamo nga pagabatunon kang Dios sa pagsulud sa lugar nga ang nagahari sa wara ti katapusan amo si Jesu-Cristo nga atun Ginoo kag Manluluwas.
12 Gani, bisan pa nga naman-an run ninyo ria nga mga butang kag marig-un run ang inyo pagpati sa kamatuoran nga inyo natun-an, gusto ko gihapon nga padumdumun kamo pirme kang nahanungud dyan karia. 13 Sa banta ko, nagakabagay lang nga ipadumdum ko kaninyo ang ria nga mga butang samtang buhi pa ako, 14 hay naman-an ko nga sa indi run lang magbuhay magataliwan run ako, pareho sa ginpamaan kang atun Ginoong Jesu-Cristo kanakun. 15 Gani himoon ko gid ang tanan nga pamaagi agud to nga kon magtaliwan run gani ako sa dya nga kalibutan madumduman ninyo sa gihapon ang dya nga mga butang.
16 Ang ginpahayag namun kaninyo nahanungud sa pagkagamhanan kang atun Ginoong Jesu-Cristo kag ang anang pag-abot, wara namun ginbasi sa mga istorya nga ginhimo-himo lang kang mga tawo nga sagad magpatu-patu kang mga istorya, kundi nga kami mismo nakakita gid kang anang pagkamahimayaun. 17  * 1:17 Mateo 17:1-8; Marcos 9:2-8; Lucas 9:28-36 Tungud hay rugto gid kami kang padunggan kag himayaun tana kang Dios nga Amay. Ang Dios nga makagagahum sa tanan naghambal, “Amo dya ang akun hinigugma nga Anak, nga ginakahamut-an ko gid kamayad.” 18 Kami mismo nakabati kang limug nga ria nga naghalin sa langit hay kaimaw kami ni Cristo rugto sa balaan nga bukid.
19 Tungud karia mas nasiguro pa gid natun nga ang mga ginpanagna kang mga propeta kauna masarigan gid nga matuod. Mayad gid nga itaw-an ninyo dya kang bahul nga pagtamud, hay daw pareho dya kang sulo nga nagasanag sa kadulum hasta sa pagbanag-banag kang adlaw kag kabugwasun* 1:19 sa Griego, bituon sa kaagahun nga magaiwag sa inyong mga tagipusoon. 20 Labaw sa tanan, dapat gid ninyo maman-an nga wara ti bisan sin-o nga makapaathag kang mga sinulat kang mga propeta paagi lang sa ana kaugalingun nga paghangup. 21 Tungud hay wara gid ti tagna nga naghalin sa paminsarun lang kang tawo, kundi nga sa Dios gid dya naghalin kag ginhambal kang mga tawo nga ginatuytoyan kang Balaan nga Ispirito.

*1:17 1:17 Mateo 17:1-8; Marcos 9:2-8; Lucas 9:28-36

*1:19 1:19 sa Griego, bituon sa kaagahun