Ang Ikarwa nga Sulat ni Pablo sa Mga Taga-Tesalonica
1
Ako si Pablo kaimaw sanday Silas * 1:1 Silas, sa Griego: Silvanus kag Timoteo nagasulat kaninyo nga mga tumuluo dyan sa may Tesalonica nga ana kang Dios nga atun Amay kag ni Ginoong Jesu-Cristo.
Kabay nga bugayan kamo kag itaw-an kang paghidait kang Dios nga Amay kag kang atun Ginoo nga si Jesu-Cristo.
Ang Dios Matarung Maghukum
Mga kabugtoan, dapat gid nga magpasalamat kami pirme sa Dios tungud kaninyo. Nagakabagay gid nga himoon namun dya hay ang inyo pagtoo labi pa gid nga nagatubo kag nagadugang man ang inyo nga pagpalanggaanay. Tungud karia, ginapabugal gid namun kamo sa iba nga mga kasimbahanan kang Dios. Ginasugid namun kananda nga bisan ginahingabot kamo kag nagaantos kang mga kalisud, ginabatas lang gid ninyo dya kag nagapadayon lang kamo sa pagsarig sa Dios.
Dya tanan nagapamatuod lang nga ang Dios matarung maghukum, tungud nga ang inyo mga pag-antos nagapamatuod nga takus kamo sa pag-imaw sa mga katawhan nga anang pagaharian, hay ti, amo man kabay dya ang kabangdanan kon andut nga nag-antos kamo? Ang mga tawo nga to nga nagapaantos kaninyo ipaantoson man kang Dios, hay matarung kabay tana? Kag kamo tana nga nagaantos kadya ana nga itaw-an kang katawhayan, kag kami amo man. Ihimoon na dya sa tion nga magpahayag si Ginoong Jesus halin sa langit imaw kang anang gamhanan nga mga anghel, kag may kalayo nga nagadaba-daba sa andang palibot. Pagasilotan na ang mga tawo nga wara magkilala sa Dios kag ang mga wara magpati kang Mayad nga Balita nahanungud kay Ginoong Jesus. Bilang silot kananda kadya, magaantos sanda kang wara ti katapusan nga kalaglagan. 1:9 sa Griegopagkaguba Mahamulag sanda kadya sa prisensya kang Ginoo kag indi run gid nanda makita ang anang mahimayaun nga gahum. 10 Matabo dya sa adlaw nga si Jesu-Cristo magbalik para pagapadunggan kang anang mga pinili 1:10 ukon balaan nga katawhan kag sa amo man nga tion ang mga nagtoroo kana magakatingala tungud kang anang pagkagamhanan. Kag kamo mangin kaimaw man nanda tungud nga nagtoo kamo sa mensahe nga amun gintudlo kaninyo.
11 Amo gani ria nga pirme gid namun kamo ginapangamuyoan: nga kabay kabigun na kamo nga takus sa anang pagpili kaninyo, kag paagi sa anang gahum tumanun na ang tanan nga mayad nga gusto ninyo himoon kag ang tanan nga inyo ginahimo tungud kang inyo pagtoo. 12 Ginapangamuyo namun dya agud to mapadunggan si Ginoong Jesus paagi sa inyo kabuhi kag kamo pagadayawun man tungud kang anang ginhimo kaninyo. Tanan dya mahimo tungud sa bugay kang atun Dios kag ni Ginoong Jesu-Cristo.

*1:1 1:1 Silas, sa Griego: Silvanus

1:9 1:9 sa Griegopagkaguba

1:10 1:10 ukon balaan nga katawhan