Ang Ikarwa nga Sulat ni Pablo kay Timoteo
1
Ako si Pablo nga apostol ni Cristo Jesus tungud hay amo dya ang kabubut-un kang Dios agud to nga ipanudlo ko ang nahanungud sa kabuhi nga anang ginsaad nga maangkun natun paagi sa atun kaangtanan kay Cristo Jesus.
Nagasulat ako kanimo Timoteo, ikaw nga ginakabig ko nga akun pinalangga nga bata. Kabay nga bugayan ikaw, kaluy-an kag itaw-an kang kalinung kang Dios nga Amay kag ni Cristo Jesus nga atun Ginoo.
Ang Pagpasalamat sa Dios kag mga Pagpahanumdum kay Timoteo
Nagapasalamat ako sa Dios nga akun ginaalagad nga limpyo ang akun konsensya pareho kang ginhimo kang akun mga kaulangan. Nagapasalamat ako kana samtang ginadumdum ko ikaw pirme sa akun pangamuyo adlaw kag gabii. Madumduman ko gani ang imo nga paghibi, gusto ko run gid nga makita ikaw agud to nga malipay gid ako kamayad. * 1:5 Binuhatan 16:1 Indi ko gid malipatan ang imo sinsero nga pagtoo, pareho kang pagtoo kang imo lola nga si Loida kag kang imo nanay nga si Eunice nga una nagtuo sangsa kanimo, kag nasiguro ko nga rugyan man kanimo ang pagtoo nga ria. Amo gani ria nga gusto ko ipadumdum kanimo nga magmatandus ikaw sa paggamit kang abilidad nga gintugro kang Dios kanimo kang gintungtong ko ang akun mga alima kanimo. Tungud hay ang Balaan nga Ispirito nga gintugro kang Dios kanatun wara nagatugro kang katalaw. Kundi nagatugro dya kang kabakud, paghigugma sa isigka-tawo kag pagpugung sa atun kaugalingun.
Gani indi mo pag-ikahuya ang pagpanugid sa iba nahanungud sa atun Ginoo. Kag indi mo man ako pag-ikahuya, ako nga napriso tungud kana. Kundi, makig-ambit man ikaw sa mga pag-antos para sa Mayad nga Balita samtang nagasarig ikaw sa gahum kang Dios. Tana amo ang nagluwas kag nagtawag kanatun agud to nga magkabuhi kita kang balaan. Ginhimo na dya indi tungud sa atun hinimoan kundi tungud lang gid sa anang kaugalingun nga tinutuyo kag sa anang bugay nga gintugro kanatun sa wara pa mag-umpisa ang tanan paagi sa atun kaangtanan kay Cristo Jesus. 10 Pero kar-on ginpahayag run dya kanatun paagi sa pag-abot ni Cristo Jesus nga atun Manluluwas. Gin-guba na ang gahum kang kamatayun kag paagi sa Mayad nga Balita ginpahayag na kanatun ang kabuhi nga dayon.
11 Ang Mayad nga Balita nga dya amo ang kabangdanan nga ginhimo ako kang Dios nga manugwali, apostol kag manunudlo. 12 Kag amo ria nga nagaantos ako kang amo ka dya. Pero wara ko ria ginakahuya, tungud hay kilala ko kon sin-o ang akun ginasarigan, kag nasiguro ko gid nga makasarang tana sa pagtipig kang akun gintugyan kana* 1:12 ukon, anang gintugyan kanakun hasta sa adlaw kang paghukum. 13 Himoon mo nga surondan ang igsakto nga pagturon-an nga imo nabatian kanakun kag magpadayon ikaw sa pagtuo sa Dios kag sa paghigugma sa imo isigka-tawo tungud kang atun kaangtanan kay Cristo Jesus. 14 Paagi sa bulig kang Balaan nga Ispirito nga nagaistar kanatun, tipigi ang mayad nga mga bagay nga dya nga gintugyan kanimo.
15 Naman-an mo nga ginbayaan ako kang haros tanan nga mga tumuluo sa probinsya kang Asia, abay run sanday Figelo kag Hermogenes. 16 Pero si Onesiforo tana, kabay pa nga kaluy-an gid kang Dios ang anang panimalay hay permi na ginapabaskug ang akun baratyagun. Wara na ako ginakahuya bisan napriso ako. 17 Kang pag-abot na lagi sa Roma, ginsagap na gid ako hasta nga nakita na ako. 18 Kabay pa nga kaluy-an tana kang Ginoo kon mag-abot run ang adlaw kang paghukum. Naman-an mo man kon daw ano ang pagbulig na kanakun kang rugyan pa ako sa Efeso.

*1:5 1:5 Binuhatan 16:1

*1:12 1:12 ukon, anang gintugyan kanakun