Ang Sulat ni Pablo sa Mga Taga-Efeso
1
Ang Pag-abi-abi
Ako si Pablo nga apostol ni Cristo Jesus suno sa kabubut-un kang Dios,
nagapangamusta kaninyo nga mga katawhan kang Dios* 1:1 sa Ingles; saints rugyan sa Efeso, kamo nga mga matutum sa inyo pagtoo kay Cristo Jesus. Kabay nga bugayan kamo kag itaw-an kang kalinung kang Dios nga atun Amay kag ni Ginoong Jesu-Cristo.
Mga Ispiritohanun nga Pagpakamaayo
Darayawun gid ang Dios kag Amay kang atun Ginoong Jesu-Cristo. Ginbugayan na kita kang tanan nga ispiritohanun nga pagpakamayad halin sa langit tungud kang atun suud nga kaangtanan kay Cristo, tungud hay ginpili na run kita nga daan tungud kang atun suud nga kaangtanan kay Cristo bisan sa wara pa matuga ang kalibutan, agud nga kita mangin balaan kag wara ti kasawayan sa anang panuruk.
Tungud kang anang paghigugma kanatun ginpat-ud na run nga daan nga kita mangin anang mga kabataan paagi kay Jesu-Cristo. Amo gid dya ang nahamut-an nga himoon kang Dios kag anang kabubut-un para nga dayawun ta tana tungud kang anang makatiringala nga bugay nga gintugro kanatun nga wara ti bayad tungud kang atun suud nga kaangtanan sa anang hinigugma nga Anak. Tungud sa anang Anak kag paagi sa dugo 1:7 dugo ukon; kamatayun na kadya gintubos kita kang Dios, nga ang buut hambalun ginpatawad ang atun mga kasal-anan. Daw ano kabugana ang bugay kang Dios nga anang ginpasagahay kanatun! Gintugroan na kita kang tuman nga kaaram kag paghangup, kag ginpamaan na kanatun ang anang plano, nga kauna wara na gid ginpahayag, nga ana pagahimoon paagi kay Cristo suno sa anang katuyoan. 10 Kag ang anang plano amo nga sa pag-abot kang gintalana nga panahon, tingbun na ang tanan nga mga butang sa langit kag sa lupa kag ipasakup sa pagdumarahan ni Cristo.
11 Ang tanan nga mga butang ginhimo kang Dios suno sa anang katuyoan kag kabubut-un, gani nga ginpat-ud na run nga daan nga himoon kami nga manunubli tungud kang amun suud nga kaangtanan kay Cristo 12 agud to nga dayawun tana sa anang pagkagamhanan paagi kanamun nga amo ang una nga nagsarig kay Cristo. 13 Kag kamo man, kang pagkabati ninyo kang pulong nahanungud sa kamatuoran nga amo ang mayad nga balita nahanungud sa inyong kaluwasan, nagtoo kamo kay Cristo kag may kaangtanan run kamo kana. Gani nga gintugro kaninyo kang Dios ang Balaan nga Ispirito nga anang ginsaad bilang tanda nga kamo ana run. 14 Ang Balaan nga Ispirito amo ang kasigurohan nga mabaton natun ang tanan nga ginsaad kang Dios hasta nga mangin bug-os run gid ang kaluwasan kang anang mga katawhan. Tungud ka dya pagadayawun tana sa anang pagkagamhanan.
Ang Pangamuyo ni Pablo
15 Amo ria gani nga kang pagkabati ko nga kamo nagtoo kay Jesus nga atun Ginoo kag nagapalangga kamo sa tanan nga mga katawhan kang Dios, 16 wara gid ako nag-untat sa pagpasalamat sa Dios para kaninyo kag ginasambit ko kamo sa akun mga pagpangamuyo. 17 Ginapangayo ko sa makagagahum nga Amay nga amo ang Dios kang atun Ginoong Jesu-Cristo nga paagi sa anang Balaan nga Ispirito tugroan na kamo kang kaaram kag ipahayag kaninyo ang kamatuoran, agud to nga mas makilala pa gid ninyo tana kamayad. 18 Ginapangayo ko man nga masanagan pa gid ang inyong panghuna-huna agud to nga maman-an ninyo kon ano gid bala ang inyo ginalauman nga ana gintigana kang pagtawag na kaninyo, kag kon daw ano ka bugana kag kanami ang anang mga ipasubli sa ana nga mga katawhan. 19 Kag ginapangayo ko man nga inyo mabatyagan ang makatiringala kag wara ti tupung nga gahum kang Dios nga nagapanghikot kanatun nga mga nagtoroo. Ang wara ti tupung nga gahum na nga dya amo man ang ana gin-gamit 20 sa pagbanhaw kay Cristo halin sa mga minatay kag sa pagpapungko kana sa anang tuo nayon 1:20 ukon, pagtugro kana kang pinakataas nga katungdanan sa may kalangitan. 21 Gani nga si Cristo ang labing mataas sa tanan nga mga nagapangulo, may awtoridad, nagagahum, nagahari kag sa bisan ano pa man ang katungdanan nanda kadya makagagahum nga indi lamang sa kadya nga panag-on kundi amo man sa paraaboton. 22 Kag ginpasakup kang Dios ang tanan nga butang sa pagdumarahan ni Cristo kag ginhimo tana nga pangulo kang tanan nga butang para sa kaaraydan kang Iglesia, 23 nga amo ang anang lawas. Kita nga mga tumuluo amo ang nagabug-os sa lawas ni Cristo, kag tana amo man ang nagahimono sa tanan-tanan nga butang.

*1:1 1:1 sa Ingles; saints

1:7 1:7 dugo ukon; kamatayun

1:20 1:20 ukon, pagtugro kana kang pinakataas nga katungdanan