Ang Sulat ni Santiago
1
Ako si Santiago nga surugoon kang Dios kag ni Ginoong Jesu-Cristo amo ang nagasulat ka dya.
Nagapangamusta ako kaninyo nga mga kabataan kang Dios nga nagrinapta sa bilog nga kalibutan.
Ang Pagtoo kag ang Kaaram
Mga kabugtoan, magkalipay kamo kon makaagi kamo kang nanuhay-tuhay nga mga pagtiraw, tungud hay kamaan kamo nga sa tapos nga malampuwasan ninyo ang mga pagtiraw sa inyo pagtoo, nakatuon kamo nga magbatas. Gani dapat magpadayon kamo sa pagbatas agud to nga mangin hamtung run gid kamo kag wara ti kasawayan, kag wara run gid ti nakulang kaninyo. Kar-on, kon may rugyan kaninyo nga kulang ang anang kaaram, magpangayo tana sa Dios kag pagataw-an tana, tungud hay ang Dios maalwan sa pagtugro kag wara ti aligutgut kon nagatao. Pero magpangayo tana nga may pagtoo, kag wara nagapangduha-duha. Tungud hay ang tawo nga nagapangduha-duha daw pareho lang kang balud nga nagasunod-sunod kon sa diin huyupun kang hangin. Ang tawo nga amo karia indi magpaabot nga ang Ginoo magatugro kana kang bisan ano nga ana ginapangayo, tungud hay nagabaylo-baylo ang anang paminsarun, kag wara ti kapat-udan ang tanan na nga ginahimo.
Ang Imol kag ang Manggaranun
Ang imol nga atun isigka-tumuluo dapat magkalipay hay ginbayaw tana kang Dios. 10 Kag ang manggaranun tana nga atun isigka-tumuluo, magkalipay man kon ginpakanaba kang Dios hay sa urihi magataliwan lang man tana pareho kang bulak nga nagakalayung. 11 Tungud hay kon nagatagi-ti gani ang sirak kang adlaw nagakalayung ang hilamon; ang bulak na ka dya nagakarataktak, kag nagadura ang anang katahum. Amo man sa tawo nga manggaranun mapatay tana samtang nagasinaku sa anang pagpangabuhi.
Ang Pagtiraw kag ang Pagsulay
12 Bulahan ang tawo nga nagabatas kang mga pagtiraw, hay kon indi tana matiung sa anang pagtoo mabaton na ang padya nga amo ang kabuhi nga ginsaad kang Dios sa mga nagahigugma kana. 13 Kon masulay ikaw, indi ikaw magkuon nga ang Dios ang nagsulay kanimo, tungud hay ang Dios indi masulay kag wara man tana pagsulay sa bisan kay sin-o. 14 Ugaring ang kada tawo ginasulay kon ginabuyok kag madaug tana kang anang malain nga handum. 15 Kag kon pasundan na run gani ang anang malain nga handum, amo run ria ang anang pagpakasala. Kag sa padayon na nga pagpakasala, ang resulta na ka dya kamatayun.
16 Mga pinalangga ko nga mga kabugtoan, indi ninyo pagpatalanga ang inyo kaugalingun. 17 Kada butang nga mayad kag himpit sa langit maghalin kag gintugro dya kang Amay nga amo ang nagatao kang kasanag, kag wara gid tana nagabalhin ukon nagapakita kang bisan gamay nga pagbag-o. 18 Sa anang kaugalingun nga pagbuut ginhimo na kita nga anang mga kabataan paagi sa pulong nga amo ang kamatuoran, agud to nga sa anang mga tinuga kita ang mangin pinasulabi sa tanan.
Ang Pagpamati kag ang Pagtuman
19 Mga pinalangga ko nga mga kabugtoan, tandai ninyo dyaay: kinahanglan mangin maabtik kamo sa pagpamati, kag indi kamo magpadaso-daso sa paghambal, kag indi kamo mag-ugut dayon. 20 Tungud hay ang tawo nga nagaugut indi makahimo kang mayad nga tinutuyo kang Dios. 21 Gani talikdan ninyo ang tanan nga mahigku nga mga buhat kag ang mga malaot ninyo nga pagginawi. Magmapainubusun kamo sa pagbaton kang pulong kang Dios nga rugyan sa inyo tagipusoon, nga amo ang sarang makaluwas kaninyo.
22 Indi lang nga magpamati kamo sa pulong kang Dios kundi tumanun ninyo dya. Hay kon sagad lang kamo ka pamati kag wara man kamo pagtuman, ginainto lang ninyo ang inyo mga kaugalingun. 23 Ang bisan sin-o nga nagapamati lang ka pulong kang Dios kag wara pagtuman ka dya, daw pareho lang kang tawo nga nagpangespiho. 24 Ginturuk na ang anang itsura kag magpanaw, kag nalipatan na man dayon kon daw ano ang anang itsura. 25 Pero ang tawo nga nagausisa ka mayad kang kasugoan nga wara ti kapin kag kulang, kag nagatugro kang kahilwayan, kag padayon na dya nga ginatuman, kag wara lang tana nagapamati kag nagakalipat kundi ginahimo na gid dya, pagapakamayadun tana sa anang ginahimo.
26 Kon may rugyan nga nagakuon nga relihiyoso tana, pero indi na mapunggan ang anang kaugalingun sa paghambal kang kadu, ginainto na lang ang anang kaugalingun kag wara ti pulos ang anang relihiyon. 27 Sa panuruk tana kang Dios nga Amay, ang matuod-tuod gid tana kag husto nga pagkarelihyoso amo dyaay: mabinuligun sa mga ilo kag sa mga balo sa andang kalisdanan, kag nagaandam kang anang kaugalingun sa mga kadu nga mga butang sa kalibutan.