2
Ang Pagkatawo ni Jesus
(Mateo 1:18-25)
Katong mga panag-on nga si Agusto amo ang emperador, nagpapanaog tana kang mando nga ang tanan nga mga pumuloyo nga nasakpan kang Roma magparehistro. Amo dya ang una nga pagpangrehistro, kag ginhimo dya kang si Quirinio amo ang gobernador kang Siria. Gani ang tanan nga mga tawo nag-aragto sa andang kaugalingun nga banwa sa pagparehistro.
Si Jose, halin sa Nazaret nga banwa kang Galilea, nagtukad sa Judea, rugto sa sangka banwa nga ginatawag Betlehem nga sa diin natawo si Haring David, tungud hay si Jose nga dya linahi man ni David. Nag-agto tana rugto agud magparehistro imaw ni Maria nga natangdu run nga pagakaslun kana. Sa amo to nga tion, nagabusong si Maria. Kag kang rugto sanda sa Betlehem, nag-abot ang tion nga si Maria magabata run. Nagbata tana kang anang panganay nga laki. Ginbarahosan na dya ka lampin kag ginbutang sa pasungan, tungud hay wara run ti lugar para kananda sa balay nga darayonan.
Ang mga Anghel Nagpakita sa mga Manugbantay kang Karnero
Sa amo man to nga lugar may mga manugbantay kang karnero sa kapatagan nga nagapamulaw bantay kang andang mga panung. Dayon may sangka anghel kang Ginoo nga nagpakita kananda, kag ang makasirilaw nga kasidlak kang Ginoo nagsanag sa andang palibot, kag hinadlukan gid sanda ka mayad. 10 Pero naghambal kananda ang anghel, “Indi kamo magkahadluk! May mayad ako nga balita nga isugid kaninyo nga amo ang magatugro kang tuman nga kalipay sa tanan nga mga katawhan. 11 Sa amo gid dya nga adlaw rugto sa Betlehem nga banwa ni David natawo ang inyo Manluluwas, tana ang Cristo nga Ginoo. 12 Amo dya ang paratandaan ninyo: makita ninyo ang sangka bata nga nabarahosan ka lampin nga nabutang sa pasungan.”
13 Sa hinali, nag-imaw kana ang duro pa gid karaku nga mga anghel nga naghalin sa langit. Nagadayaw sanda sa Dios, nga nagakuon,
14 “Padunggan ang Dios rugto sa kahitaasan!
Kag rugya sa lupa ang kalinung maaguman kang mga tawo nga anang nahamut-an!”
15 Pagkahalin kang mga anghel kananda nga nagbalik sa langit, ang mga manugbantay tana kang karnero nagkinun-anay, “Dali maagto kita sa Betlehem kag sulngun ang hitabo nga dya nga ginpamaan kanatun kang Ginoo!”
16 Gani nagdali-dali sanda nga maghalin, kag nakita nanda si Maria kag si Jose kag ang lapsag nga nabutang sa pasungan. 17 Kang makita nanda ang lapsag, ginsugid nanda ang ginkuon kananda kang anghel nahanungud sa lapsag. 18 Ang tanan nga nakabati kang mga ginpanugid kang mga manugbantay kang karnero natingala gid. 19 Pero ang mga butang nga dya gintipigan ni Maria sa anang tagipusoon kag ana gid ginapaino-ino. 20 Nagbalik sa andang mga panung ang mga manugbantay kang karnero nga nagapadungug kag nagadayaw sa Dios tungud sa tanan nga butang nga anda nabatian kag nakita nga suno gid sa ginsugid kananda kang anghel.
Ang Bata Ginpangaranan nga Jesus
21 Kang ikawalo run nga adlaw ginsirkom ang bata kag ginpangaranan nga Jesus. Amo dya ang ngaran nga ginkuon kang anghel nga ipangaran kana kang wara pa tana ginpanamkun.
Ang Pagdara kay Jesus sa Templo
22 Kang mag-abot ang adlaw nga himoon run nanday Jose kag Maria ang turumanun nga nabutang sa Kasugoan ni Moises tuhoy sa seremonya kang pagpakatinlo, gindara nanda ang bata sa Jerusalem para nga ipaatubang sa Ginoo, 23 hay amo dya ang nasulat sa Kasugoan kang Ginoo, “Ang kada panganay nga laki mangin ana kang Ginoo.” 24 Nagtugro man sanda kang andang haralad nga sangka paris nga salampati ukon darwa ka palabugsayan nga pating, tungud hay amo ria ang ginakuon sa Kasugoan kang Ginoo.
25 May sangka tawo rugto kato nga nagauli sa Jerusalem nga ginahingaranan kay Simeon. Matarung dya nga tawo kag diosnon, kag nagahulat tana kang tion nga ang nasyon nga Israel hilwayun kang Dios. Ginagamhan tana kang Balaan nga Ispirito, 26 kag ginpahayag kana kang Balaan nga Ispirito nga indi tana mapatay hasta nga makita na ang Mesias nga ginsaad kang Ginoo. 27 Gintuytoyan tana kang Balaan nga Ispirito nga mag-agto sa Templo. Kag kang gindara kang mga ginikanan ang bata nga si Jesus sa Templo para himoon kana ang ginakuon sa Kasugoan, 28 ginbuul ni Simeon ang bata kag kungkungun kag nagdayaw tana sa Dios, kag nagkuon:
29 “Kar-on, Ginoo, natuman mo run ang imo ginsaad.
Ako nga imo surugoon papahuwayun mo run ka malinung.
30 Tungud hay nakita ko run mismo ang Manluluwas
31 nga imo gintigana nga makita kang tanan nga katawhan.
32 Tana kadya sulo nga magatugro kang kasanagan sa mga panghuna-huna kang mga bukun ti Judio,
kag magadara kang kadungganan sa imo katawhan nga mga Israelenhun.”
33 Natingala gid ang tatay kag nanay kang bata tungud sa mga ginpanghambal nga dya ni Simeon nahanungud sa bata. 34 Ginbindisyonan sanda ni Simeon kag nagkuon tana kay Maria nga nanay kang bata, “Ang bata nga dya gintangdu kang Dios agud paagi kana raku nga mga Israelenhun ang magaparayu sa Dios, pero raku man ang magaparapit sa Dios. Paratandaan tana halin sa Dios nga pagapakalainun kang mga katawhan, 35 agud maman-an ang ginalikman kang mga tawo sa andang mga panghuna-huna. Kag ikaw, Maria, tungud sa bata nga dya, magakalisud ikaw nga daw ginapilas kang matarum nga espada ang imo tagipusoon.”
36 Kar-on may sangka bayi nga propeta rugto nga ang anang ngaran si Ana. Bata tana ni Fanuel nga naghalin sa tribo ni Aser. Si Ana nga dya mal-am run gid katama. Pito lang ka tuig ang pag-imaway nanda ka anang bana 37 kag nabalo tana. Kar-on, nagapang-edadun run tana kang kawaloan kag apat ka tuig. Wara gid tana paghalin-halin sa Templo, ang obra na lang amo nga adlaw kag gabii nagasimba tana sa Dios, nagapuasa kag nagapangamuyo. 38 Kag sa amo man to nga oras nagparapit tana kanday Maria kag nagpasalamat sa Dios kag naghambal tana nahanungud sa bata sa tanan nga nagahulat kang tion nga hilwayun kang Dios ang Jerusalem.
Ang Pagbalik sa Nazaret
39 Kang matuman run nanday Jose kag Maria ang tanan nga ginapahimo kang Kasugoan kang Ginoo, nagbalik sanda sa Galilea, rugto sa Nazaret nga amo ang banwa nga anda natawhan. 40 Nagbahul ang bata kag nangin mapagrus, tama gid ka maaram kag ginabugayan gid tana kang Dios.
Ang Bata nga si Jesus Nagpabilin sa Templo
41 Kada tuig ang ginikanan ni Jesus nagaagto sa Jerusalem para sa Pista kang Paglampuwas. 42 Kang nagapang-edadun run si Jesus kang napulo'g darwa, nag-agto sanda rugto hay amo dya ang andang kinabatasan. 43 Pagkatapos kang Pista, nag-uli sanda, pero ang bata tana nga si Jesus nagpabilin sa Jerusalem. Wara dya maman-i kang anang mga ginikanan. 44 Abi nanda kon nagaimaw man tana sa andang mga kaibahan, gani nagpadayon lang sanda ka panaw sa bilog nga adlaw. Kang matalupangdan nanda wara tana gali nagaimaw sa andang mga kaibahan, dayon nanda sagap kana sa andang mga himata kag mga kakilala. 45 Kag kang wara nanda tana makita nagbalik sanda sa Jerusalem nga sige man angud ang anda nga sagap kana. 46 Ikatlo run nga adlaw kag makita nanda tana sa Templo nga nagapungko imaw sa mga manunudlo kang Kasugoan nga nagapamati kananda kag nagapamangkot man. 47 Ang tanan nga nakabati kana daw indi makapati sa ana nga kaaramun sa pagsabat. 48 Kang makita tana kang anang ginikanan, natingala gid sanda, kag ang anang nanay nagkuon kana, “Anak, andut haw nga ginhimo mo dya kanamun? Nagakabalaka kag naayawan gid kami ni Tatay mo ka sagap kanimo!”
49 Nagsabat si Jesus kananda, “Andut haw nga ginsagap ninyo ako? Wara bala kamo kamaan nga kinahanglan rugya ako sa balay kang akun Amay?”
50 Ugaring wara nanda mahangpi ang gusto hambalun kang ginkuon ni Jesus.
51 Nag-imaw si Jesus kananda nga nag-uli sa Nazaret, kag matinumanun tana kananda. Ang tanan nga mga butang nga dya gintipigan ni Maria sa anang tagipusoon. 52 Kag naghanggud pa gid si Jesus sa lawas kag sa kinaaram. Padayon tana nga ginakahamut-an kang Dios kag kang mga tawo.