Ang Sulat ni Pablo sa Mga Taga-Filipos
1
Ako si Pablo nga nagasulat kaninyo, kami ni Timoteo nga mga alagad ni Cristo Jesus,
nagaabi-abi kaninyo tanan nga mga katawhan kang Dios nga may kaangtanan kay Cristo Jesus rugyan sa Filipos, kag amo man sa mga manugdumara kang iglesia kag sa mga diakono.
Kabay nga bugayan kamo kag itaw-an kang kalinung kang Dios nga atun Amay kag ni Ginoong Jesu-Cristo.
Ang Pagpasalamat kag Pagpangamuyo ni Pablo
Nagapasalamat gid ako sa Dios sa kada tion nga madumduman ko kamo. Kag sa kada tion nga magpangamuyo ako para kaninyo tanan, nagapangamuyo gid ako nga may kalipay, tungud kang pagpakig-ambit ninyo kanakun sa pagpalapnag kang Mayad nga Balita halin pa katong una gid nga adlaw nga kamo nagturuo hasta tulad kadya. Kag napat-ud ko gid nga ang Dios nga amo ang nag-umpisa ka pagpanghikot sa inyo mga kabuhi agud nga makahimo kamo kang mayad nga butang nga dya amo man ang magapadayon sa paghimpit ka dya tubtub sa Adlaw nga magbalik liwan si Cristo Jesus. Nagakabagay lang nga magbatyag ako kang pareho ka dya para kaninyo tungud hay marapit gid kamo sa akun tagipusoon. Tungud hay tanan kamo kaambit nakun sa hirikoton nga dya nga gintugro kang Dios kanakun, bisan kadya nga rugya ako sa prisohan kag amo man kang hilway pa ako sa pagpangapin kag sa pagpamatuod kang Mayad nga Balita. Ang Dios ang makapamatuod kon daw ano ang akun kahidlaw kaninyo tanan. Ginahigugma ko gid kamo pareho man kang paghigugma ni Ginoong Jesus kaninyo.
Kag ang akun pangamuyo amo nga magdugang pa gid ang inyo paghigugma sa isara kag isara kag amo man ang kaaram kag ang paghangup, 10 agud to nga sarang kamo makapili kon ano ang pinakamayad ninyo nga himoon. Gani nga mangin putli kamo kag wara ti kasawayan tubtub sa adlaw nga magbalik si Cristo Jesus. 11 Kag ang inyo kabuhi magapamunga kang mayad nga buhat nga mahimo lamang paagi sa gahum ni Jesu-Cristo para sa kadayawan kag kahimayaan kang Dios.
Si Cristo amo ang Kabuhi
12 Kar-on, mga kabugtoan, gusto ko nga maman-an ninyo nga ang mga butang nga nagkaratabo kanakun nakabulig pa gid gani sa pagpalapnag kang Mayad nga Balita. 13 Tungud ka dya, ang tanan nga mga gwardya sa palasyo kag ang iba man nga mga tawo rugya nakamaan run nga napriso ako tungud nga alagad ako ni Cristo. 14 Kag ang pagpriso kanakun nga dya nakatugro sa kalabanan nga mga Cristohanun kang dugang nga pagsarig sa Ginoo kag nangin mas maisug run sanda kadya sa pagwali kang Pulong kang Dios nga wara gid ti kahadluk.
15 May dyan matuod nga nagawali nahanungud kay Cristo nga dara lamang kang andang kahisa kag pagpaindis-indis pero may dyan man tana nga nagawali nahanungud kana nga may mayad nga tinutuyo. 16 Ginahimo nanda dya tungud sa andang gugma tungud hay naman-an nanda nga ang Dios amo ang nagtugro kanakun kang katungdanan sa pagpamatuod kang Mayad nga Balita. 17 Pero ang mga mahisa nga to tana bukun ti tampad sa andang pagpangwali kang nahanungud kay Cristo kundi nga ginahimo nanda dya tungud kang andang maiyaiyahun nga tinutuyo. Nagahuna-huna sanda nga paagi ka dya, madugangan nanda ang akun mga pag-antos samtang rugya ako sa prisohan.
18 Wara ti kaso tana ria para kanakun, basta mawali lang si Cristo sa husto ukon bisan sa sayup nga mga tinutuyo. Kag tungud ka ria nagakalipay ako. 19 Kag magapadayon ako sa pagkalipay tungud hay naman-an ko gid nga paagi sa inyo nga pangamuyo kag sa bulig man kang Ispirito ni Jesu-Cristo, ang tanan nga dya nga nagkaratabo kanakun magaresulta kang akun kahilwayan sa pagkapriso. 20 Bahul gid ang akun handum kag paglaum nga mahimo ko ang akun katungdanan sa Ginoo agud to nga indi gid takun mahuy-an kundi sa tanan nga tion, ilabi run gid kadya, magmaisug ako agud nga mapadunggan ko si Cristo sa akun bug-os nga kaugalingun bisan mabuhi ako ukon mapatay man. 21 Tungud hay nagakabuhi ako para lamang sa pag-alagad kay Cristo kag kon mapatay ako mas mayad ria para kanakun. 22 Pero kon sa akun pagkabuhi, makahimo pa ako kang mayad nga mga butang paagi sa akun nga pag-alagad, indi run takun kamaan kon ano ang akun piliun. 23 Tungud hay nabutang takun sa tunga-tunga. Gusto ko run raad nga magtaliwan sa ka dya nga kinabuhi kag magpakig-imaw kay Cristo hay amo ria ang mas mayad. 24 Ugaring tungud gid lang kaninyo kinahanglanun gid nga mabuhi pa ako. 25 Gani, napat-ud ko nga magapabilin pa ako nga buhi kag magapadayon man sa pag-alagad kaninyo tanan agud to nga magtubo pa gid ang inyong pagtoo kag madugangan pa gid ang inyo kalipay samtang nagatoo kamo. 26 Agud to nga tungud kanakun may rason pa gid kamo sa pagdayaw kay Jesu-Cristo.
27 Kar-on, ang importante amo nga magginawi kamo suno sa ginakuon sa Mayad nga Balita nahanungud kay Cristo, agud to nga bisan makabisita man ako kaninyo ukon indi, mabatian ko nga marig-un kamo sa sangka tinutuyo nga may isara lang ka baratyagun kag panumduman kag nagapanikasug kang tingub para sa pagtoo nga nabasi sa Mayad nga Balita. 28 Indi kamo magkahadluk sa inyo mga kaaway kundi magmaisug kamo pirme. Mangin sangka maathag dya nga tanda para kananda nga pagalaglagun sanda kang Dios. Pero kamo tana, pagaluwasun na. 29 Tungud hay gintugroan run kamo kang Dios kang kahigayunan tungud gid lang kay Cristo, indi lang nga magtoo kamo kana kundi nga mag-antos man para kana. 30 Kag kar-on, kaimaw ko run kamo sa pag-antos kang mga kabudlayan. Amo man dya nga mga kabudlayan ang inyo nakita kanakun katong una. Kag pareho kang inyo nabatian, amo man dya angud nga mga kabudlayan ang akun ginaantos hasta tulad.