Ang Pagpahayag kay Juan
1
Amo dya ang ginpahayag ni Jesu-Cristo nga gintugro kana kang Dios nga ipahayag na sa anang mga surugoon kon ano ang magakaratabo sa indi run lang magbuhay. Ginpamaan na dya sa anang surugoon nga si Juan paagi sa pagpadara kang anang anghel. Si Juan nga dya nagsugid kang tanan nga ana nakita—nga amo ang nahanungud sa pulong kang Dios kag ang mga ginpahayag ni Jesu-Cristo. Bulahan ang nagabasa kang libro nga dya, kag bulahan man ang mga nagaparamati sa mga tagna na ka dya kag nagatuman sa mga nasulat rugya ka dya, tungud hay indi run lang gid buhay kag matuman ang tanan nga dya.
Pagpangamusta sa Pito ka Iglesia
Ako si Juan nagasulat kaninyo dyan sa pito ka mga iglesia sa probinsya kang Asya:
Kabay nga ang bugay kag ang kalinung maaguman ninyo halin sa Dios—ang Dios nga kon ano tana kadya, amo man tana kauna, kag amo man tana angud sa paraaboton—kag halin sa pito ka mga Ispirito nga rugyan sa atubang kang anang trono, kag halin pa gid kay Jesu-Cristo, ang masarigan nga manugpamatuod. Tana ang una nga nabanhaw halin sa mga minatay, kag tana ang may gahum sa tanan nga mga hari sa kalibutan.
Ginahigugma na kita, kag paagi sa anang dugo, ginhilway na kita sa atun nga mga kasal-anan kag ginhimo na kita nga sangka pinili nga katawhan nga anang ginaharian para mag-alagad bilang pari sa anang Dios kag Amay. Si Jesu-Cristo ang darayawun kag makagagahum sa wara ti katapusan. Amen.
Tandaan ninyo: magaabot tana nga ginadara kang mga panganod, kag makita tana kang tanan nga mga tawo, pati run ang mga nagbuno kana. Kag tungud kana ang tanan nga mga tawo sa kalibutan magaparanangisun. Amo gid ria ang matabo! Amen.
“Ako amo ang Alpa kag ang Omega,” kuon kang Ginoong Dios nga makagagahum sa tanan. Kon ano tana tulad kadya, amo man tana kauna, kag amo man angud tana sa paraaboton.
Nagpakita si Cristo kay Juan
Ako si Juan nga inyo bugto, nga tungud sa atun pagtoo kay Jesus, pareho man ninyo nga nagaantos, kag ginagamhan kang Dios, kag nagabatas kang mga kabudlayan. Gindara ako bilang priso sa isla kang Patmos tungud kang akun pagpangwali kang pulong kang Dios kag kang pagpamatuod ni Jesus. 10 Adlaw kato kang Ginoo, kag gin-gamhan ako kang Ispirito kang Dios. Dayon may nabatian ako sa akun likod nayon nga mabaskug nga limug nga daw huni kang trumpeta 11 nga nagakuon, “Isulat kon ano ang imo makita kag ipadara sa pito ka mga Iglesia: sa Efeso, Smirna, Pergamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia kag sa Laodicea.”
12 Dayon, nagliso ako agud lantawun kon sin-o ang nagapakighambal kanakun, kag nakita ko ang pito ka bulawan nga turungtongan kang lampara. 13 Sa tunga kang mga turungtongan kang lampara nga dya, may dyan nga daw pareho kang Tawo. Nagabayo dya kang kunup nga nagalambot hasta sa anang kahig, kag sa anang dughan may wagkus nga bulawan. 14 Ang anang buhok tama gid ka puti kag ang anang mata nagasadlab nga daw kalayo. 15 Ang anang mga kahig nagaidlak nga pareho kang saway nga gintunaw sa kalayo kag ginpahining. Ang anang limug daw pareho kang daganas kang busay. 16 May ginakaptan tana nga pito ka bituon sa anang tuo nga alima, kag sa anang ba-ba may nagagwa nga matarum nga espada nga darwa ang surab. Ang anang pungyahun tama gid ka makasirilaw pareho kang adlaw kon udto-adlaw.
17 Pagkakita ko kana, natumba ako sa anang kahig nayon nga daw patay. Dayon gintungtong na ang anang tuo nga alima kanakun kag nagkuon, “Indi ikaw magkahadluk! Ako ang umpisa kag ang katapusan, 18 kag ang nagakabuhi. Napatay ako, pero lantawa, buhi ako hasta sa wara ti katapusan. Ako ang may gahum sa kamatayun kag sa lugar kang mga patay.* 1:18 sa Griego: Hades 19 Gani, isulat mo ang mga butang nga imo makita, ang mga butang nga nagakaratabo sa tulad kag ang magakaratabo pa sa paraaboton. 20 Dyaay ang likum nga kahulogan kang pito ka bituon nga imo makita nga akun ginakaptan sa akun tuo nga alima, kag ang pito ka bulawan nga turungtongan kang lampara: ang pito ka bituon amo ang mga anghel kang pito ka Iglesia, kag ang pito ka bulawan nga turungtongan kang lampara amo ang pito ka Iglesia.”

*1:18 1:18 sa Griego: Hades