Ang Sulat ni Pablo sa Mga Taga-Roma
1
Ako si Pablo nga surugoon * 1:1 ukon; oripun ni Cristo Jesus ang nagsulat ka dya. Gintawag ako kang Dios nga mangin apostol kag gintugyanan sa pagwali kang Mayad nga Balita nga naghalin kana. Ang Mayad nga Balita nga dya amo ang ginpromisa kang Dios kauna paagi sa anang mga propeta, kag ginsulat nanda dya sa Balaan nga Kasulatan. Dya nga balita amo ang nahanungud sa anang Anak. Kon nahanungud sa pagkatawo kang Anak nga dya, linahi tana ni David. Kag ginpakita man kang Balaan nga Ispirito 1:4 ukon Ispirito kang pagkabalaan nga tana ka dya Anak kang Dios nga makagagahum paagi sa pagbanhaw kana halin sa mga minatay. Ang Anak na nga dya amo si Jesu-Cristo nga atun Ginoo. Paagi kay Cristo gintugroan ako kang Dios kang bugay nga mangin apostol agud to nga para gid lang sa anang ngaran matuytoyan ang katawhan sa tanan nga lugar nga magtoo kag magtuman kay Cristo. Kag kamo kaimaw man kang mga tawo nga anang gintawag nga mangin ana ni Jesu-Cristo.
Gani ang sulat ko nga dya para kaninyo tanan rugyan sa Roma nga ginahigugma kang Dios kag gintawag nga mangin anang katawhan.
Kabay nga bugayan kamo kag itaw-an kang kalinung kang Dios nga atun Amay kag ni Ginoong Jesu-Cristo.
Ang Handum ni Pablo nga Mag-agto sa Roma
Una sa tanan, nagapasalamat ako sa akun Dios paagi kay Jesu-Cristo para kaninyo tanan, tungud hay mabatian kang mga tawo sa bilog nga kalibutan nga kamo nagtoroo. Ang Dios nga akun ginaalagad kang tuduk gid sa akun tagipusoon sa pagpangwali ko kang Mayad nga Balita nahanungud sa anang Anak, ang makapamatuod nga wara ako nagauntat sa pagsambit kaninyo sa akun mga pangamuyo. 10 Permi ko ginapangayo kana nga itugot na run gid nga makaagto ako dyan kaninyo.
11 Bahul gid ang akun handum nga makita kamo, agud makapaambit ako kaninyo kang mga pagpakamayad nga halin sa Balaan nga Ispirito para nga mabuligan kamo nga magrig-un pa gid ang inyo pagtoo. 12 Ang gusto ko hambalun nga magbinuligay kita sa pagpabaskug kang pagtoo kang kada isara kanatun. 13 Mga kabugtoan, gusto ko nga maman-an ninyo nga kapira gid ako nagplano nga maagto dyan kaninyo, pero indi ako kadayon hay permi lang may nagasablag. Gusto ko nga mag-agto dyan agud to nga may mga tawo man nga mabuligan ko nga magtoo kay Cristo, pareho kang ginhimo ko sa iba nga mga bukun ti Judio.
14 May obligasyon ako sa pagpangwali kang Mayad nga Balita sa tanan nga mga tawo—sa mga Griego kag sa mga bukun; sa may tinon-an kag sa wara. 15 Gani nga gusto-gusto ko gid nga makawali man kang Mayad nga Balita kaninyo nga mga taga-Roma.
16 Wara ko ginakahuya ang pagpangwali kang Mayad nga Balita, tungud hay amo dya ang gahum kang Dios sa pagluwas sa kada isara nga nagatoo, una sa mga Judio kag dayon sa mga bukun ti Judio. 17 Hay ginapahayag sa Mayad nga Balita nga ginapakamatarung kang Dios ang tawo paagi gid lang sa pagtoo halin sa umpisa hasta sa katapusan. Suno sa kasulatan, “Ang tawo nga ginpakamatarung kang Dios paagi sa pagtoo magakabuhi sa wara ti katapusan.”
Ang Sala kang Tawo
18 Ginpahayag kang Dios halin sa langit ang anang kasingkal sa mga tawo nga wara nagakilala kana kag nagahimo kang malaot. Kag ang andang malaot nga ginahimo nga dya amo ang nagapugung kananda sa pagkilala kang kamatuoran nahanungud sa Dios. 19 Hay ang tanan nga sarang nanda maman-an nahanungud sa Dios maathag run gid kananda, tungud nga ginpakita run dya kang Dios. 20 Halin pa kang pagtuga kang kalibutan, ang anang kinaiya nga indi makita—nga amo ang anang pagkagamhanan nga wara ti katapusan kag ang anang pagka-Dios—nahangpan run gid dya paagi sa mga butang nga anang gintuga. Gani ang mga tawo indi makapamaribad nga wara nanda makilala ang Dios. 21 Bisan nga nakilala run nanda ang Dios, wara nanda tana ginapadunggan bilang Dios ukon ginapasalamatan. Sa baylo, nangin wara ti pulos ang andang mga paminsarun kag nadulman ang andang mga panghuna-huna. 22 Nagahambal sanda nga mga maaram kuno, pero nagagwa nga sanda mga umang-umang. 23 Sa baylo nga simbahun nanda ang mahimayaun nga Dios nga wara ti kamatayun, ang andang ginasimba tana amo ang ginhimo nga mga dios-dios nga pareho kang mga tawo nga may kamatayun, ukon mga pispis, ukon mga sapat nga apat ang kahig, ukon mga sapat nga nagakamang.
24 Gani ginpabay-an run lang sanda kang Dios sa paghimo kang mga mahigku nga mga butang nga andang ginakaibugan, kag ang resulta na ka dya ginagamit nanda ang andang lawas sa paghimo kang makahuruya nga buruhatun sa sara kag sara. 25 Sa baylo nga patihan nanda ang kamatuoran nahanungud sa Dios, ang kabutigan amo ang andang ginpatihan. Ginsimba nanda kag gin-alagad ang tinuga imbes nga ang Manunuga. Tana gid ang darayawun sa wara ti katapusan. Amen!
26 Tungud karia, ginpabay-an run lang sanda kang Dios sa paghimo kang makahuruya nga mga butang nga andang ginakaibugan. Bisan ang mga bayi nagginawi batok sa kinaandan nga paggamit kang andang lawas, hay sa pareho nanda nga bayi sanda nagpakigrelasyon. 27 Amo man ang mga laki, wara run sanda nagpakigrelasyon sa mga bayi nga amo ang kinaandan. Sa baylo, sa pareho nanda nga laki sanda nagkaibug kang sobra. Naghimo sanda kang makahuruya sa pareho nanda nga laki. Gani nga maaguman nanda ang silot kang Dios nga nagaangay sa andang kaugalingun suno sa ginhimo nanda nga dya nga indi husto.
28 Kag dugang pa dyan karia, tungud nga indi run gid nanda gusto nga kilalahun ang Dios, ginpabay-an na run lang sanda sa pagpaminsar kang mga butang nga malain, gani nagahimo sanda kang mga butang nga indi dapat himoon. 29 Rugyan run gid kananda ang tanan nga sahi kang pagkamalain; mga malaot sanda, mga dalok, kag nagapakalain sa andang isigka-tawo. Mga tama gid sanda ka mahisaun, nagapatay kang andang isigka-tawo, nagairinaway, mga madaya, nagapaminsar kang mga malain nga himoon sa andang isigka-tawo, kag nagakutso-kutso. 30 Nagahambal kang malain kontra sa andang isigka-tawo, nagakaugut sanda sa Dios, nagapang-insulto sanda sa andang isigka-tawo, mga bugalun, mga hambog, kag nagapangita sanda kang paagi sa paghimo kang malaot, kag bukun ti matinumanun sa andang mga ginikanan. 31 Nangin wara ti pulos ang andang paminsarun, indi masarigan, wara ti pagpalangga, kag wara ti kaluoy. 32 Bisan pa nga naman-an nanda nga ang Dios nagpamatbat run nga ang mga tawo nga nagahimo kang dya nga mga sala takus nga silotan kang kamatayun, wara lang sanda nagapadayon sa paghimo kang mga butang nga dya kundi nga nagapasugot man sanda sa mga nagahimo kang ria nga mga butang.

*1:1 1:1 ukon; oripun

1:4 1:4 ukon Ispirito kang pagkabalaan