24
Tar kin le Jeju horo dewje te ke oy
Ndɔ kara go *ndɔ-kuwa-rɔ te a, deneje le teeje ke ta-lo-kare baa, awje ke wubbu ke ete maji ke dede njaa n̂-ddaje ke ta buwa yo te. Dooje er ke dutu ne ta buwa-yo le toke ndubbu, dandeje a dooje ninn *Ebbe-dewje Jeju le ang. Dejeje tar wɔju dɔ ne ke dooje le pin. A ta koo a, dingawje joo ke ulaje kubbu ke ndɔren teeje ingajede. Bbel dda deneje le ngaa dulaje dɔde ke nangê. Dingawje ke joo le paje arede na: « Mbata ddi bba aw e-sangeje dew ke isi ke tebbe horo nje-yoje te wa? Nee neenn ang, n̂-ndol mban. Oleje mese dɔ tar te ke n̂-pa narese kare te ke n̂-nayn ne Galile bbay na: Maji kare dula Ngonn le dew ji nje-ne-ddaje te ke maji ang, da tɔle dɔ kake-dese te ngaa ndɔ muta a na kin.» Ngaa doleje mede dɔ tarje te le Jeju le. Dinje ta buwa yo te n̂-telje mba kɔru gel nejeenn tɔyn kare *nje-kayn̂-kulaje le Jeju ke dɔku gire kara ke kese dewje tɔyn. 10 Mari-Madelena, ke Jani, ke Mari kɔn Jakeje, ke mare deneje a paje tar le are *nje-kayn̂-kulaje le. 11 A dooje to tar mbe ngaa dooje mede te ke tar le deneje le ang. 12 A Piyar in ayn ngɔru aw ta buwa yo te le. Nula gɔse a ta kubbuje ke to nangê a noo ngaa naw n̂-tel ke key a tar ike sel wɔju dɔ ne ke tee le.
Jeju tee inga mare nje-njaje goe te ddew Emayusu te
13 Me ndɔe teenn njaa dewje joo horode te awje ke mare bbe te ke ria na Emayusu ke ew ase kula metere dɔku gire kara, 14 daw n̂-tɔnje tam dɔ neje te tɔyn ke nday le. 15 Kare te ke daw n̂-tɔnje tam, ke daw n̂-maynje naa tar a, Jeju ddee ngɔsi ke de ngaa aw nja ke de. 16 Daw dooeje a mare ne ɔkude ddew kare n̂-gereje. 17 N̂-pa narede na: « Tar ddi bba aw paje horo naa te aw e-njaje ne neenn wa?» Darje lo kara ngaa rɔde nelde ang. 18 Mare kara horode te ke ria na Keleyopase ilae te na: « Neje ke ndayje me ndɔje te neenn, ei ke kari baa njaa e-to dew ke Jurusalam ke e-gere tare ang wa?» 19 Jeju pa arede na: « Ddi wa?» Dilaeje te na: « Ne ke ddee dɔ Jeju te ke Najarete. N̂-to nje-kila mber-tar le Lubba ke ngeng nya ddew kula te ke ddew tar te nɔ gɔl Lubba te ke nɔ gɔl dewje te tɔyn. 20 Tɔku nje-poloje Lubba leje ke tɔku-mbayje leje ilaeje me ji dewje te are n̂-gange sariya yo dɔe te ngaa n̂-tɔle dɔ kake-dese te. 21 Junda meje to ne a na kɔru Ijarayel kɔ bbere te, a dɔ neje teenn tɔyn, dda ndɔ muta bbokone ngaa ke nejeenn teeje. 22 Tɔkɔrɔ njaa, mare deneje horoje te ddaje ne ke uta dɔje. Dawje ke ta-lo-kare baa dɔ-bare te ngaa, 23 dingaje ninn Jeju le ang a, n̂-telje n̂-paje na anjije teeje ingaje neje ngaa paje na nisi ke tebbe. 24 Mare dewje ke eeje ke je awje ta buwa yo te le. Dooje neje le ddew kara baa toke deneje le paje, a dooeje ang.» 25 Jeju pa na: « Nje-ne-gere-angje! Esese ke ooje mese te ke ngɔru ke neje tɔyn ke nje-kilaje mber-tar le Lubba paje arese ang! 26 Maji kare Kiriste oo ndoo toke baann kete bba ta nande me ndoko te laa!» 27 Jeju ɔru gel ne ke maketuruje le Lubba tɔyn paje dɔe te. Nunn kute maketuru te le Moyije ndereng maketuru te le nje-kilaje mber-tar le Lubba. 28 Kake n̂-teeje ngɔsi ke bbe ke daw dawje ke ke te a, Jeju dda toke na ta kɔtu kinyade a, 29 n̂-paje nya na: « E-nayn ke je, mba lo aw wul ngaa kare a ta kande.» Nande me bbe te le mba nayn ke de. 30 Nisi ta ne-kusa te ke de a, nunn mapa, n̂-bbar Tar ke Maji dɔe te. Goe te a n̂-tete danna ngaa narede. 31 Yeenn ngaa kemde uja dɔe te are n̂-gereje. A ne kara, n̂-kiri piti a niki ndong. 32 N̂-paje tar horo naa te na: « Kare te ke naw n̂-pa tar nareje ddew-bô ngaa naw nɔru gel maketuruje nareje le meje unda dɔ benya ang wa?» 33 Me kare teenn njaa, dinje n̂-telje Jurusalam ngaa dingaje *nje-kayn̂-kulaje ke dɔku gire kara ke nje-buwa-njaje lede 34 ke aw paje arede na: « Tɔkɔrɔ *Ebbe-dewje ndol, mba Simɔ ooe ke keme.» 35 Dɔruje gel ne ke ingade ddew-bô, ke ddew ke to ke n̂-gereje ne kare te ke naw n̂-kayn ne de mapa.
Jeju tee inga nje-njaje goe te ke mare dewje
36 Kake daw n̂-paje tar toke baann bbay a, ne njaa n̂-tee nare dannde te ngaa n̂-pa narede na: « Me-wul-lɔm ee ke se.» 37 Mede unda dɔ benya ddem, bbel ddade ddem, are dejeje to nooje uma. 38 A n̂-pa narede na: « Mbata ddi bba eeje ke keje mayn̂-tar mese te wa? 39 Aaje jimje ke gɔlumje ooje, ema njaa mar neenn, ɔrumje ooje, uma ee ke tal-rɔ ke singa-rɔ ang. A ema mee ne.» 40 Kake naw n̂-pa tar baann a, n̂-tɔjude jiaje ke gɔleje le. 41 Dooje to ne ke tɔkɔrɔ ang bbay, mba rɔde nelde nya. Jeju pa arede na: « Eeje ke mare ne-kusa neenn ang wa?» 42 Dareje debbe kanji ke kɔbbu kara. 43 N̂-taa ngaa nusa kemde te. 44 Goe te a n̂-pa narede na: « Ne ke m-pa marese kare te ke m-nayn ke se le a neenn. Maji kare ne ke n̂-dda wɔju dɔm me maketuru *ndu te le Moyije, ke me maketuru te le nje-kilaje mber-tar le Lubba ke me Maketuru*Sɔme te ddee ne ke tɔkɔrɔ.» 45 Yeenn a nɔru ddew narede kare n̂-gereje ne gel Maketurule Lubba. 46 N̂-pa narede na: « N̂-dda me Maketurute le Lubba na: Kiriste a koo ndoo ngaa, ndɔ muta a na kin horo nje-yoje te. 47 Da kila mber-tar ke ri Kiriste kare dewje tɔyn turuje ne ddew lede, mba kare tar *majang lede ɔru dɔde te. Mber-tar le a kunn kute Jurusalam. 48 E-toje to nje-tar-naji neje neenn le. 49 Ngaa ooje, ma kare ne ke Bɔy unn ndue ta karese ddee dɔse te. A e-naynje me bbe te ke Jurusalam ndereng ndɔ ke a kingaje singa-mɔngu ke in darâ.»
Jeju tel ke darâ
50 Nɔrude naw ke de er ke Betani. Goe te a, nula jia ke taar ngaa n̂-bbar Tar ke Maji dɔde te. 51 Kare te ke naw n̂-bbar Tar ke Maji dɔde te a, ninyade ngaa Lubba unne ke darâ. 52 Goe te ke dɔsuje gɔlde nɔe te a, n̂-telje Jurusalam ke koko. 53 N̂-naynje me key-polo-Lubba te ngaa n̂-pitije Lubba.