^
1 Zion
Yesu Keliso, ndego Khandi Manqát
Niqa matev, mbomambá sa begó
Yesu nigí tøke ezoqám
Gekha ezoqām ndigu, Mbumbukiam ndi꞉zøtezat, ndigu teqá matev bembopáev
Kuku matev-qa yaq-te
Manqei-qape matev neka gigiap manqei-qape-te nqago, poev binìgu᷄
Keliso-gi qaqa ezoqam-qa yaq-te
Mbumbukiam-gi nakheis-qa matev, ande āv khané꞉gō
Ni kuku binigú, yaqyaq-a
Áv khazí꞉nøtēn, nqova ndego, Mbumbukiam-gē?
Kuku matev, Mbumbukiam-té qando-okhó
Manqei-qape-qa matev soqøsoqa, āv khazí꞉-tømbuatāt
Mbumbukiam-qa unimanqatin manqat, ekeza Yo-qa yaq-te
Khandi miavmiav-qa yaq-te