2
Yesu kagi ezoqam gekhakheinøvem neka manqa-zapazapa vømbō-evøzam
(Met 9:1-8; Luk 5:17-26)
Khapé outøpøteáv. Yaq Yesu Kapenaum taon-té genøveséz. Yaq ezoqa mø̀ndøyogém, av nqægo, ndego khoev-tē gegō. Yaq gèndopindám te-te. Ezoqa kopoáv. Khoev ùnime꞉-khazém. Até bavokhó-a, mboqog-te ndo꞉go, løvøzupøteáv. Yaq Yesu Mbumbukiam-qá Manqat me꞉zømesimát. Ge꞉zømesimat, yaq ezoqa foa tìndizáv. Kagi ezoqam ndø-eqeitavún. Ambá Yesu-té ginø-eqeinamɨ́n. Geté ezoqa khàpumu-khouwéz, vǿe-ōz. Yaq até gindigonem, khoev ová ginøqavíg, yaq ova ndo꞉go, ma Yesu ge꞉qotam, nqa vømø̄-løozem, neka ndego enqoni-us ezoqam, kita-te geqeiam, sasa ndøføløtøvem. Yesu tiqa unimanqatin geqeiv, yaq ngenek kagi ezoqam, āv gembøe-eín nqǽgo, “Áti. Qoqa manqa-zapazapa mø̀ndøqa-navøém.”
Yaq Mozes-qa guguna manqat nømendim ezoqam, wambap-te giqonavam, ekeza mokho-mba āv gini-matavupát nqǽgo, “Gekha zapâ, ngenek av nge꞉manqate? Mbumbukiam-qá iz ndøngi꞉tít. Ezoqam-qa manqa-zapazapa, Mbumbukiam ekhapús, ndezø-evøzam.”
Yesu é-møndæ-otév, av gi꞉matavupat. Yaq gezø-ein, “Zo gekha zapâ, zoqa mbøni-te av ndøzøte-matavupit? Gê, gekha manqât ndøgo, føgakh mbain? Ndǿgò, no ngenek kagi ezoqam tæmbo-ein, ‘Qoqa manqa-zapazapa mø̀ndøqa-navøēm,’ o ndǿgò, tæmbo-ein, ‘Mòqo-itán, kita vø̄khazo, okho sasa ndøngaz?’ 10 Geté no ndakin nøtézømás, Ezoqam-ge Yo, bazaføgakh nqambôgó, ezoqam-qa manqa-zapazapa tezø-evøzam, nqanek manqei-qape-te.” 11 Yaq Yesu até gendego, ngenek kagi ezoqam āv gembøe-eín nqǽgo, “No nqataqá-manqate. Mòqo-itán, neka kita vø̄khazo, khoev-te sasa ndøqav.”
12 Yaq ndaføyambá, ngenek ezoqam sège-itán, kita vø̄khazo, bavokho sasa ndøwav. Ezoqa ewaqape até gembo-kewagát, gemat. Ndigu nqova ndafe kandambá, neka Mbumbukiam-qa iz vø̄-eqanem. Gi-einim, “Ni bugukhokhof matev av nqægo qeiviáv.”
Yesu Livai gembo-akha, tembopavat, neka teqa khoev-te lou vø̄log
(Met 9:9-13; Luk 5:27-32)
13 Taqa zita-te, Yesu Gelili kewan-té genøveséz. Yaq ezoqa kandambá, gindupindam te-te. Yaq Yesu Mbumbukiam-qa Manqat vø̄e-zømesim. 14 Yesu ta manqei ndøgo ge-ivav, nakhoa gegeveat, ezoqam ndø-omét. Teqa iz Livái.* 2:14 Livai, iz nøme Metiú. Alfius-gé yó. Teks upøgim khoev-qase mokho-té gunu꞉qotám. Yaq Yesu āv gembøe-eín nqǽgo, “No qonøndó-páev.” Yaq Livai até gendego, gè-itán, vømbōpaev.
15 Taqa zita-te, Yesu Livai-qa khoev-te, lou mølóg. Ta lou loge-te ndøgo, teks moni upøgim ezoqa nøme neka ezoqa nøme, ndigu manqa-zapazapa-us ndizæza, mø̀ndøgoám. Kopoáv. Yaq ndigu Yesu neka paev ezoqam, namba me꞉qonavát. Ezoqam av ngi꞉gu, kopoáv, Yesu gimbopavam. 16  2:16 Met 11:19Yaq Mozes-qa guguna manqat nømendim ezoqam, ndigu Felisi gizø-akhaemam, Yesu gi-ometam, ezoqam av ngi꞉gu, lou namba gi꞉logat, yaq ndigu tegi paev ezoqam, āv gezømbe-eín nqǽgo, “Gekha zapâ, ngenek teks moni upøgim ezoqam neka manqa-zapazapa-us ezoqam namba lou ndiloget?”
17 Yesu tiqa manqat ge-ewag, yaq āv gezømbe-eín nqǽgo, “Ezoqam ndigu enqoni mbain ndigu, ndigu mulømula etoam ezoqam mbain tøgoat, kopømbá. Geté enqoni-us ezoqam bezøgó, mulømula etoam ezoqam. No ambá av nqǣgo, ezoqa eqeieqei akhayam-qa nøgeavūn. Geté no manqa-zapazapa-us ezoqam akhayam-qa nøgeavún.”
Yesu lou logemav matev-qa yaq-te gimbøe-bevøpem
(Met 9:14-17; Luk 5:33-39)
18 Khøuwa nøme, Zion-gi paev ezoqam neka Felisi ezoqam, lou logemav matev ndøgoát. Yaq ezoqa nøme tinduzáv ndǿgo, Yesu vømbō-bevøpem, “Gekha zapâ, Zion-gi paev ezoqam neka Felisi ezoqam, lou logemav matev gigoatun, getē qogi paev ezoqam gonemāv?”
19 Yaq Yesu yaya zø-etá, taqa yaq-te, gezø-ein, “Ge zô ndozo-matavap, ezoqa sæva te-okɨ, yaq zifuap lou loge-te tekhatob, ndigu zifuap kopømbâ, lou logemav matev ndø̄gonem, ndego ti namba te꞉goat? Āv taoká. Ndego anganeam, zifuap namba zua tiqoqongeapet, ndigu kopømba mbaín, lou logemav matev tigoat. 20 Geté khøuwa ndø̀fakház. Yaq ndego ezoqam, ndego sævam ge-okɨ, ndø̀ndafém, ti namba nde꞉go. Yaq tegi zifuap lou logemav matev, ta khøuwa-te ndǿgo tinígoát.
21 Ezoqa kopømba mbaín, ndabua mbewat ndakinak, awenege ndabua-te to꞉tøke. Av toqotego ndægo, yaq ndabua toqosunguz, ndabua ndakinak ndøgo, segé-khapelavøqasé. Yaq ndabua keqæv sa tømǿ-khouwév.
22 Neka ezoqa kopømba mbaín, waen ndakinak, awenege søvakha ngusum-te te-ewa. Zapa ndǿgo, awenege søvakha ngusum-te toqo-ewa, yaq waen tøpopon, ndigu gékeqáz. Yaq waen vǿqouvøēm, neka søvakha ngusum vǿsoqoēz. Geté waen ndakinak ndøgo, søvakha ngusum ndakinak-té qotúqóuz.”
Yesu ndego kawá, Sabat khøuwa
(Met 12:1-8; Luk 6:1-5)
23 Khøuwa nøme, Sabat khøuwá, Yesu ekeza paev ezoqam namba, wit khae livin-mbá gunu꞉-apát. Yaq tegi paev ezoqam, wit nanga ndøvingisømém, sasa ndølouz. 24  2:24 Deut 23:25Yaq Felisi ezoqam tiqa matev giqeivim, Yesu āv gimbøe-einím nqǽgo, “Nqáe! Gekha zapâ, qogi paev ezoqam nqanek Sabat khøuwa-te sasai ngigut. Khafeáp nandav?”
25  2:25 1 Sam 21:1-6Yaq Yesu gezø-qavøiu, “Ge zô, emanqat mozó-geveømem, av Deivid ge꞉matanam, tegi ezoqam namba ifin qazøvin? 26  2:26 Lev 24:5-9Ta khøuwa-te ndøgo, Abiata Mbumbukiam-ge iziz ezoqam kandambaqape gegoam, Deivid Mbumbukiam-qá khoev-té genø-ón, flawa vømø̄louz, ndigu lou-qase-te go꞉-abam, Mbumbukiam-gi. Matev av nqægo khafeáp. Mbumbukiam-gí iziz ezoqam mba zø-mboqoatám, nginik flawa tilouzat. Geté Deivid sègelóuz, neka até ndigú-a, vøzø̄-etoam, te namba gi꞉goam.” 2:26 Deivid av ge꞉matanam ndægo, yaq ezoqa teqa matev, soqain veweáv. Yaq nakémbá, Yesu teqa yaq-te, nqanek manqat ge-ein.
27  2:27 Deut 5:14Yaq Yesu nøme gezø-ein, “Mbumbukiam ambá av nqǣgo, ezoqa Sabat khøuwa nonqo ndøkhakheinøvēm. Geté ndego Sabat khøuwa, ezoqam nonqo ndøkhakheinám. 28 Ezoqam-ge Yo, ndego kawá. Até Sabat khøuwá-ya, ndégo teno-kawaevát.”

*2:14 2:14 Livai, iz nøme Metiú.

2:16 2:16 Met 11:19

2:24 2:24 Deut 23:25

2:25 2:25 1 Sam 21:1-6

2:26 2:26 Lev 24:5-9

2:26 2:26 Deivid av ge꞉matanam ndægo, yaq ezoqa teqa matev, soqain veweáv. Yaq nakémbá, Yesu teqa yaq-te, nqanek manqat ge-ein.

2:27 2:27 Deut 5:14