2
Anmal Pab-tule-abonoged-igalgin pinzhegenabmal
Imi Pab-Machi angelmalga pul tule-tummad-choggu, al anmal Pab-Machi-igal-chunmalejad pul-pule itogenabmal melle pinna-pinna Pab-Machi-igal-igegal.
¿Ibiga an teob chog? Imi akpene angelmalbal-igal-megnonikid anmalga ilgwen pes we igal-pallí nanegal. Tenal tulemal we igalgin yolesmalad keg-chulgu we igalgin-yolejad-ilbal oturdalesmal. Tenal tulemal angelbal-igal-choglejad-yolejadbal sapejul oturdalenonimal-choggu, al anmal Pab-tule-abonoged-igal kwen abingaszhulil, ¿anmal igi wakinmalo, Pab-peyedzhe-anmal-oturdaleged-akar nogal? Keg kue.
Imi tule-abonoged-igaldin Pab-Jesús kepegin anmalga kin chunmadi-kus, tegin te-cholbal anmalga tule-Pab-Jesús-itosmalad we igalgin chunmadi-kualmalmo.
Tenal Pab Tummad immal-taktijulid-imakedbal, tegin tule-keger-immal-takedbal oyodi-kus Jesús-tule-abonoged-igaldin ib-chunchunnad, wedin ib-kakanzhul. Tenal Pab Tummad e-itolegedbal kwenadganga Pab-Purpa-kurkin-purpalmalad-ukchadbal tulemalga oyosbal, Jesús-tule-abonoged-igaldin, ib-chunchunnad ib-kakanzhulmo.
Jesús anmal-tule-yopí sanal tulega kunonimo
Imi anmal iti-nap-naidgin kwen chunmajulmal, tenal anmal kujal iti-nap-naiguoedgin chunmanai. Tenal Pab Tummad angelmal-kwen-nugzhaszhul we nap-kujal-naiguoed-takegal.
Tenal David Pab-karta-pidzhik Pabga tulemalgin chogmodo:
¿Imi tulemalde, ibi-wede?
¿Ibiga pe tulemalgin pul pinzhe-wede?
¿Ibiga pe tulemal-akwe-wede?
Tenal pedin angelmalga pul
wis-impagine tulemal-opinnis.
Tenal pe pela-pela nugu-taklegal tulemal-imasbal.
Tegin pe tulemal-imasbal
meke-ibi-immalmal tulegin atagal.
Tegin pe pel-kwapa-immalmal-imasbal
tulemal-ulpallí nanegal.
Sal. 8:4-6
Tenal Pab Tummad igal-mezhisdo immalmal-pel-kwapa tulemal-ulpallí-nanegal, immalmal kwen nikchul tulemal-ulpallí-nanejulid. Tenal imidin ampa kwénna-kwénna an kwen takchuldo immalmal-pel-kwapa tulemal-ulpallí-naneed.
Tenal anmal Jesúsgin takchamaldo, Jesús tulega-kunonikidbal angelmalga pul impagine kunoni. Tenal Jesús e-wilejadbal purkwis. Tenal Pab-Tummad-wilejakwa-anmal-taked-wilubzhulinadbal tenal Pab yabli wilejakwa anmal-taknoni. Al Jesús pel-kwapa tulemal-anal purkwis. Al Pab Tummad pela-pela nugu-taklegal Jesús-imas, tegin Jesúsgin-atagal meke-ibi-immalmal-imasbal.
10 Imi immalmal-pel-kwapa-nikaddin Pab Tummadbal nonimal, tegin Pab Tummadga ampagunonimalbal. Tenal Pab Tummad íchejul e-nuskanga-kugal tulemal-imanai ebak meggal. Al Pab Tummad Jesús-owiojadgin inniki Jesús-imas. Al Pab-Tummad-Jesúsgin-immal-imajaddin ib-nuedga kunoni.
11 Imi Pab-chwilidik-tule-imakeddin tegin tule-chwilidik-imalesmaladdin ampa e-kwenamalad. Al Jesús kwen pinkejul tule-chwilimakaledgin choggal: “Wemaldin an-kwenamalad.” 12 Al Pab-kartagin Jesús Pab Tummadga chogdo:
Antin kwenamaladga pe-nug-okannogo.
Tegin antin tule-pukmalad-wagin
namakedgin pe-otummobalo.
Sal. 22:22
13 Tegin Pab-karta Jesúsgin chogbaldo:
Antin Pabgin kwen penguojul.
Is. 8:17
Tegin Pab-karta Jesúsgin chogbaldo:
Imi Pab-Tummad-anka-e-nuskan-ukchad-abalgin antin kudido.
Is. 8:18
14 Imi tule-nuskan-sanal-mimmilenonikidyob, Jesús ampa sanal mimmilenonimo Jesús-e-purkwedgin nia-Satanás-opelogal. Tenal nia-Satanásdin tule-purkwed-igal-kanimaid-tule. 15 Tenal Jesús purkwisbal tule-purkwedgin-tobe-tobe-itodimalad ilagwen-nadgu kalesgudiid-akar ololchegalbal.
16 Tenal Jesús chunchunnad Abraham-e-wagwagan-pentanoni, angelmal-kwen-pentanonijul. 17 Al Jesús tule-yopí kunonimo, tule-irwal-Pabzhe-koled-pul-tummadga kunonigal. Tenal Jesús wilejakwa tule-takedgin, tegin Jesús inniki immal-imakedbal nanedi-kus. Tenal Jesús tulega kunonibal tule-iskued penukegal.
18 Tenal Jesús wilub-taklegedgin wiles-choggu, al Jesús unnigumogo tule-wilub-taklenaidgin tulemal-pentagal.