7
Jesús Melquisedecyob, tule-irwal-Pab-Tummadzhe-koled-pul-tummadga mai
Imi akpene Melquisedecdin neg-kwebur-Salem-erreyga mai, tegin tule-irwal-Pab-Pul-Tummadzhe-koledga maibal.
Tenal teun takalgu, Abraham erreymalbak-pila-chenaidgin nakwis. Tenal Abraham kannan-negzhe-tanikidgin, Melquisedec Abraham-abin-nad Abrahamga choggal: “Imi Pab Tummad pebak nued kudiilen, nabirinye.”
Tegidgin Abraham pila-chenaidgin-immalmal-idirijad-kwaambe-ilbal Melquisedecga kwagwen ukcha. Tenal Melquisedecdin choglege: Inniki-igal-imaked-e-sagla. Tegin Salem-erreydin choglege: Ulubgin-akalzhul-itoged-errey. Tenal Melquisedecdin pab-tegin-nan-pel-nikchul, tegin tule e-tadgan-pel-wichulmalbal, tegin e-mimmilejad-e-wilubgan pel wichulmalbal, tegin tule e-purkwijad pel wichulmalbal. Tenal Melquisedecdin Pab-Machiyob ilagwen-nadgu tule-irwal-Pabzhe-koledga mai.
Imi pe takto, Melquisedecdin tule-tummad. Imi tad-Abrahamzhe-pakal pila-chenaidgin immalmal-idirijad-kwaambe-ilbal Melquisedecga kwagwen ukcha.
Tenal Moisés-igalgin choglesmaido: Leví-wagwagan-tule-irwal-Pabzhe-kolmaladga-togzhamaladbi igal-nika tulemal-akar immal-kwaambe-ilbal kwagwen abingegal. Tenal tule-immal-ukmalad, Leví-wagwaganbak Abrahambal e-kwenadgan.
Imi teun Pab Tummad Abrahamga kaka-ukchado, peyedzhe Abrahamga immal-nuegan imako. Tenal Melquisedecdin Leví-e-wagwajul. Tenal Melquisedec yabli Abrahamgin immalmal abingas, tegin Melquisedec Abrahamga chogzhabal: “Pab Tummad peyedzhe pega immal-nuegan imakelen, nabirin.”
Imi pemal nued wismaldo: tule-tummad tule-totogwadga choged-wilub: “Pab Tummad pega peyedzhe immal-nuegan imakelen, nabirin.” Al Melquisedec-Abrahamga-nued-chogzhadbal mag taklenoni Melquisedecdin Abrahamga pul tule-tummad.
Tenal tule-immal-kwaambe-ilbal-kwagwen-abingasmalad-igalgindin Leví-wagwaganzhik tule-purkwemaloed, tenal Melquisedeczhikdin anmalga-chogles-tule-tulad. Al Melquisedec ampa tuladbal Leví-wagwaganga pul tule-tummad.
9-10 Tenal anmal chogmodo: imi Leví-wagwagan-immal-kwaambe-ilbal-kwagwen abingasmal. Tenal Leví Abraham-e-wagwa-choggu, al Melquisedec Abraham-abingusgu, Levídin ampayo-mimmilegedbal e-tad-Abrahamgin pato kudii. Al Leví-wagwagandin ampayo mimmilegeddu, e-tad-Abrahambal Melquisedecga immal-kwaambe-ilbal kwagwen ukchamalmo. Al Melquisedecdin Leví-wagwaganga pul tule-tummad.
11 Imi Pab Tummad Moisésbal Leví-wagwaganga tule-irwal-Pabzhe-kolmalad-igal mezhis. ¿Imi Leví-wagwagan-tule-irwal-Pabzhe-kolmalad unnilen, ibiga tule-irwal-Pabzhe-koled-pid Melquisedecyob napimal? Tenal tule-irwal-Pabzhe-koled-Aarónyob kwen unnijuldo. Al anmal tule-irwal-Pabzhe-koled-pid Melquisedecyob napimal.
12 Imi anmal-irwal-Pabzhe-koled-ogwales-choggu, al igal-Moisésbal-choglejad ogwalegenabmo. 13 Imi tule-irwal-Pabzhe-koled-Melquisedecyobid-pid tad-sagla-pid-akar tani. Tenal tule-tad-sagla-pid-akar-tanimalad tule-kugedgin-Pabga-immal-ukedga kwen megwiszhulid-tulemal.
14 Tenal anmal nued wismaldo, anmal-Tummad-Jesús Judá-tad-sagla-akar tani. Tenal Moisés kwen chogzhajul-kus, tule-irwal-Pabzhe-koled Judá-tad-sagla-akar noniko. 15 Tenal tule-irwal-Pabzhe-koled-Melquisedecyobid-pid tanikil, pul-pule mag taklenoniko, anmal Leví-wagwagan-tule-irwal-Pabzhe-kolmaladgin chogzhad ib-chunchunnad.
16 Tenal tule-tanikiddin kusgu e-chan kannaleged-nikadbal keg-pelgued-tule. Al we tule nugzhalenoni tule-irwal-Pabzhe-koledga meggal, tenal e-tad-saglaganbal-chul. 17 Tenal Pab Tummad e-kartagin Jesúsgin chogmodo:
Pedin ilagwen-nadgu Melquisedecyob
tule-irwal-anche-koledga-kuo.
Sal. 110:4
18 Imi Moisés-igal-akpenegwad nue-kal-nikchulidbal, tegin ibga-keg-pel-kuedbal pelgunonijun. 19 (Tenal Moisés-igal tule-kwen-pentaszhul inniki nanegal.) Tenal Jesús-igal-pin megnonikidbal, anmal Pabgin-penzhulidbal, anmal unnimal Pab Tummadzhe omogal.
20 Imi Pab-Tummad-aga-e-nuggin-napírra-chogzhadbal, Jesús tule-irwal-Pabzhe-koledga togzha. Tenal tule-irwal-Pabzhe-kolmalad-pimaladdin Pab-Tummad-aga-e-nuggin-napírra-chogzhadgin kwen togzhajulmal.
21 Tenal Jesús tule-irwal-Pabzhe-koledga togzhadgin, Pab Tummad Jesúsga aga e-nuggin napírra chogzhado, Jesúsde keg-chulgu tule-irwal-Pabzhe-koledga togo. Tenal Pab-kartagin nermakal maido:
Imi Pab Tummad e-pinzheed kwen kwagojul-kuo.
Tenal Pab Tummad aga e-nuggin napírra chogzhado:
“Pedin keg-chulgu ilagwen-nadgu tule-irwal-anche-koledga kuo.”
Sal. 110:4
22 Imi Pab Tummad aga e-nuggin Jesúsgin napírra chogzhadbal, al Jesúsbal mag taklenonido, Pab Tummad tulemalga pul-kaka-nued-ukchaddin, ib-chunchunnad.
23 Imi Leví-wagwagan pulzhul purkwemal-choggu, al Leví-wagwagan ichejul tule-irwal-Pabzhe-kolmaladga ampagusmal.
24 Tenal Jesúsdin keg-purkwedbal ilagwen-nadgu tule-irwal-Pabzhe-koledga mai. 25 Tenal Jesús Pab Tummadbak ilagwen-nadgu tule-ebal-Pabzhe-nonimalad-irwal chunmanai-choggu, al Jesúsdin unni pellallé tule-ebal-nonimalad-abonogal.
26 Tenal we tule-irwal-Pabzhe-koled-pul-tummad-Jesúsdin anmal we tule-napi-kudiin anmalga tule-irwal-Pabzhe-koled-pul-tummadga kugal. Tenal we tuledin tule-chwilidikid, tulemal-kin-chunmaked-nikchulid, immal-akalodijulid, tule-iskued-nikmalad-akar pidzhi-kudiid, tegin Pab-negginmaladga pul tule-tummadga maibal.
27 Tenal Jesús tule-irwal-Pabzhe-koled-pul-tummad-pimaladyob chul. Tenal tule-irwal-Pabzhe-koled-pul-tummad-pimaladdin pane-pane kugedgin Pab Tummadga immalmal ukenabmal, kep aga tukin iskued eligal, tegin te-cholbal kep tulemalga iskued eligalmo. Tenal Jesús e-purkwijadbal, Pab Tummadga ilkwénna immal ukcha tulemalga ilagwen-nadgu iskued eligal. 28 Tenal tulemal kwen unnijulmal chwilidik nanegal, al Moisés-igal-maidbal yabli tule nugzhemal tule-irwal-Pabzhe-koled-pul-tummaganga kugal.
Tenal Moisés-igal-nonikid-cholbal, Pab Tummad aga-e-nuggin-napírra-chogzhadbal e-Machi-nugzhas tule-irwal-Pabzhe-koled-pul-tummadga kugal. Tenal we Machidin ilagwen-nadgu tule-chwilidikid.