2
Na raoꞋa sa Paul Ꞌi Tesalonika
(Acts 17:1-9)
Ngwaefuta nau kina Ꞌae, kaumulu saiana na lekaꞋa kaimili kwau Ꞌuana saena maꞋe fanoa kamu nia noaꞋa kasi ꞋoꞋo. Kaumulu saiana na ru taꞋa ki neꞋe kira saea aimili, ma kira ka faꞋakaisi kaimili saena maꞋe fanoa Ꞌi Filipae Acts 16:19 sui mala kami fiꞋi leka Ꞌuana maꞋe fanoa kaumulu. Ma sui bore Ꞌana ngwae Ꞌoro saena fanoa kaumulu kira ka sasi Ꞌuana fone laimili, noaꞋa kami kasi maꞋu Ꞌani faꞋarongolamuꞋa Ꞌania FaꞋarongoꞋa LeꞋa neꞋe sakatafa maꞋi faꞋasia God. NoaꞋa kami kasi maꞋu sulia God nia kwaiꞋafi aimili fasi Ꞌiri mike fata noniraꞋa. Na faꞋataloꞋanga kaimili, nia noaꞋa kasi sakatafa maꞋi ana ta manata roraꞋa nama ta kwaiogaiꞋanga neꞋe taꞋa. Ma noaꞋa kami kasi sokea goꞋo ta ngwae. God alafafi kaimili fuana faꞋataloꞋa Ꞌani fatalana. Ma nia ka fitoꞋo aimili fuana na faꞋataloꞋa Ꞌani FaꞋarongoꞋanga LeꞋa. ꞋUnaꞋeri neꞋe, kami iliili Ꞌuana na faꞋasaeleꞋalana God neꞋe saiana na manataꞋanga kami ki. Ma noaꞋa kami kasi iliili Ꞌuana faꞋasaeleꞋalana ngwae ki.
Kaumulu sai logo ana na alaꞋanga ba kami fata Ꞌani Ꞌi safitamuꞋa, noaꞋa laꞋu na ꞋosoꞋa ba fuana faꞋasaeleꞋa lamuꞋa. Ma na ru ba kami saeꞋe ki, noaꞋa laꞋu fuana todalana mani. God saiana neꞋe noaꞋa kami kasi Ꞌoso. Ma noaꞋa kami kasi sasi laꞋu Ꞌuana ta faꞋa ꞋinotoꞋanga faꞋasi kamu nama faꞋasia ti ngwae laꞋu. Kami na ngwae ni lifurongoꞋanga sa Jesus Christ ki, ma kami bolo fuana mika baꞋe kamu fuana sasilana ru ki fuaimili. Bore ma noaꞋa kami kasi sasi goꞋo ꞋunaꞋeri. Ma abula lamiꞋa ka mabe goꞋo Ꞌaimili fuamuꞋa, diꞋia ta teꞋa neꞋe lia sulia na ngela nia ki. Kaimili alafe liu fuaumulu neꞋe kaimili ka maꞋudi fuana faꞋataloꞋa sulia na FaꞋarongoꞋa LeꞋa neꞋe leka maꞋi faꞋasia God. Ma kaimili ka maꞋudi logo fuana maeꞋa fuana ꞋafilamuꞋa, osiꞋana neꞋe kami lia doe liu amuꞋa.
Ngwaefuta nau kina Ꞌae, kami saiana kamu manata goꞋo Ꞌaumulu toꞋona na rao ngasingasiꞋanga ba kami sasi Ꞌi safitamuꞋa ki. Ana kaidaꞋi ba kami faꞋarongo Ꞌani na FaꞋarongoꞋanga LeꞋa neꞋe Ꞌita maꞋi faꞋasia God fuamuꞋa, kami ka rao ngasingasiꞋa logo sulia asoa ma rodo fuana fangalaimili, Ꞌiri na tuaꞋa kaimili noaꞋa kasi kwatea ta ꞋafitaꞋiꞋanga fuaumulu. 10 Kamu saiana, diꞋia logo neꞋe God saiana ru neꞋe nia mamana: Ana kaidaꞋi ba kami tua maꞋi faꞋi kaumulu, na ngwae faꞋamamana ki, noaꞋa goꞋo ta ru neꞋe kami sasia ma ka bolo fuana kamu ka giosi kami Ꞌani abulaꞋanga kaimili fuaumulu. Sulia na abulaꞋanga kaimili fuaumulu nia leꞋa ma ka saga taꞋifau. 11 Kaumulu sai naꞋa ana taꞋifau na ru neꞋe kami sasiꞋi ki fuana taꞋi taꞋi ngwaeꞋa amuꞋa leꞋa taꞋifau naꞋa, ka diꞋia na abulalana ta maꞋa fuana ngela nia ki. 12 Sulia kami fata ni kwairaduꞋa amuꞋa, ma kami ka iribobo amuꞋa, ma kami ka Ꞌengo kamu logo fasi Ꞌiri na mauriꞋa kamu ki ke faꞋasaeleꞋa God. Ma nia sae kamu naꞋa Ꞌiri nia ka tatalafaꞋa fuamuꞋa ma muke Ꞌado ana ꞋinotoꞋanga nia.
13 Aia, ma ta ru laꞋu neꞋe kwatea ma kami ka ꞋidufaꞋi baꞋatafea God fafia, nia Ꞌuri: Ana kaidaꞋi ba kami faꞋarongo Ꞌani fatalana God fuaumulu, kaumulu faꞋamamana ana, osiꞋana kamu lia saiana nia Ꞌita maꞋi faꞋasia God, ma ka noaꞋa laꞋu faꞋasia na ngwae goꞋo Ꞌana. Na fatalana God neꞋeri rokisi kamu neꞋe kamu faꞋamamana ana.
14 Ngwaefuta nau kina Ꞌae, na ngwae kamu ki neꞋe faꞋakaisi kamu. Ta neꞋe muka sasi sulia na ngwae faꞋamamana saena fiku taꞋi ngwae God Ꞌi Judea, osiꞋana kira faꞋamamana ana sa Jesus, ma ngwae kira ki Ꞌi Jiu logo neꞋe faꞋakaisida. 15 Aia, ma na Jiu ki ba kira saungia naꞋa profet ki Ꞌi naꞋo maꞋi, ma faꞋinia logo na Aofia sa Jesus. Ma kira ka lali kaimili logo. Na abulaꞋanga kira ki leka tau liu faꞋasia na kwaiogaiꞋanga God, ma kira ka tataꞋe saulia ngwae ki taꞋifau. 16 Sulia kira sasi Ꞌuana fonelaimili faꞋasia faꞋataloꞋanga fuamuꞋa na ngwae neꞋe noaꞋa laꞋu Jiu ki, Ꞌiri God ke faꞋamauri kamu. ꞋUnaꞋeri kira donga naꞋa taꞋangaꞋa Ꞌoro liu ki, ma ana kaidaꞋi neꞋe, God ka kwatea naꞋa kwaꞋikwaꞋinga fuada.
Sa Paul nia oga liua ka leka laꞋu Ꞌuana Ꞌi Tesalonika
17 Ngwaefuta nau kina Ꞌae, kaimili niniꞋa, kaidaꞋi ba na malimae kaimili ki kira lali kaimili faꞋasi kamu ana kaidaꞋi dokodoko neꞋeri, noaꞋa kami kasi manata bura goꞋo amuꞋa. Ma na lia Ꞌi ngwae kami ka figwanu liu goꞋo sulia kami kasi tua faꞋi kamu, ma kami ka sasi ngangata Ꞌuana lisilamuꞋa laꞋu ana ta kaidaꞋi. 18 Kami oga mika oli laꞋu maꞋi siamuꞋa Ꞌi Tesalonika. Ma nauꞋa sa Paul, nau ku iliili Ꞌuana lekaꞋa laꞋu kwau siaumulu ana kaidaꞋi ki, bore ma sa Saetan neꞋe fone kaimili faꞋasia lekaꞋa kwau. 19 Na ru neꞋe kwate ma kami ka oga lekaꞋa kwau nia Ꞌuri: Kamu kwaloa sa Jesus osiꞋana fatalamiꞋa, ru neꞋe kwate ma kami ka saeleꞋa liu, mika manata toꞋo ma kami ke baꞋa saeleꞋa Ꞌi maana na Aofia sa Jesus ana kaidaꞋi nia ke dao maꞋi. 20 ꞋIu, kaumulu naꞋa neꞋe kwate ma kami ka fata baꞋalafe ma kami ka saeleꞋa!

2:2 Acts 16:19