Na Ruana KerekereꞋa Sa Paul Fuana Ngwae FaꞋamamana Ki ꞋI Korint
Ti faꞋamanata ꞋosoꞋoso kira saea fasi sa Paul sokea ngwae Ꞌi Korint ki, duꞋungana sa Paul saesaea nia ke leka siada, bore ma nia noaꞋa kasi dao. Nia ka kerekere naꞋa fuada, ma noaꞋa nia kasi leka naꞋa. Ma faꞋamanata ꞋosoꞋoso kira saea fasi sa Paul noaꞋa kasi mamana goꞋo. Ma kira ka saea neꞋe nia noaꞋa laꞋu lifurongo mamana sa Jesus Christ. Na ngwae faꞋamanata ꞋosoꞋoso neꞋeri Ꞌi Korint, kira noaꞋa laꞋu na ngwae eta faꞋamamana Ꞌi Korint. Sa Paul saeda Ꞌani, “Ngwae maꞋi ili ki.” Ma faꞋasia 11:22, kulu saiana neꞋe kira ngwae Ꞌi Jiu ki. Na ngwae faꞋamanata ꞋosoꞋoso neꞋeri, kira liu musi kula fuana faꞋamanataꞋanga. Ma ngwae ki folida fuana faꞋamanataꞋanga kira.
Na ngwae faꞋamanata ꞋosoꞋoso neꞋeri, kira sasi ru ki taꞋifau fuana faꞋalilana mamanaꞋanga sa Paul Ꞌi Korint, fasi Ꞌiri kiraꞋa talada ngwae ki kike alafafida neꞋe kira faꞋinaꞋonaꞋo fuana ngwae Ꞌi Korint, ma kika ngali mani Ꞌoro Ꞌuana faꞋamanataꞋanga kira.
Saena kerekereꞋa neꞋe, sa Paul ka olisia sokeꞋa Ꞌoro neꞋeri ki. Ma na kerekereꞋa neꞋe nia alaꞋa liu mala sulia sa Paul talana, ma sulia na nonifiiꞋanga nia ana nonina, ma manata ꞋaberaꞋanga nia fuana ngwae God ki. Nia faꞋataꞋinia neꞋe nia rao maꞋudi fuana God Ꞌani maurilana taꞋifau.
Na ru talingaꞋi ki saena buka neꞋe:
RaoꞋa sa Paul fuana ngwae faꞋamamana ki Ꞌi Korint & 1:1—7:16
Kwate fikuꞋa fuana Ꞌafilana ngwae ki Ꞌi Jerusalem & 8:1—9:15
Sa Paul na ngwae ni lifurongo mamana & 10:1—13:13
1
NauꞋa sa Paul, ta ngwae lifurongo ana sa Jesus Christ sulia na kwaiogaiꞋanga God. NauꞋa faꞋinia sa Timoti na ngwae asina kia, keroꞋo kerekere kwau fuamuꞋa na ngwae God ki neꞋe kamu tua saena maꞋe fanoa doe Ꞌi Korint, ma fuana ngwae God ki taꞋifau logo neꞋe kira tua saena abaꞋi kula Ꞌi Gris.
Nau ku foꞋo fasi Ꞌiri God na MaꞋa kia ma na Aofia sa Jesus Christ ka kwaiꞋofe amuꞋa ma ka kwatea na aroaroꞋanga fuamuꞋa.
Sa Paul baꞋatafea God
Kulu baꞋatafea God na MaꞋa sa Jesus Christ na Aofia kia. God neꞋe na MaꞋa ana kwaimanataiꞋanga fuaka, ma nia naꞋa neꞋe gwalona na kwaigwaleꞋanga ki taꞋifau. God kwaiꞋafi aka, kaidaꞋi kulu toꞋo ana ꞋafitaꞋiꞋanga ki, fasi Ꞌiri kuke Ꞌafia logo ti ngwae neꞋe kira dao toꞋona na kwalukaela ꞋafitaꞋiꞋanga ki. Kulu bolo fuana Ꞌafilana ngwae ki, sulia na kwaiꞋafiꞋanga neꞋe God kwatea fuaka. Kulu dao toꞋona nonifiiꞋanga Ꞌoro ki, ka diꞋia ba sa Jesus Christ nonifii. Bore ma God kwaiꞋafi akulu ka doe logo, ka diꞋia ba nia kwaiꞋafi ana sa Jesus Christ. Kaimili nonifii fasi Ꞌiri ka Ꞌafi kamu ma ka faꞋamauri kamu. Ana kaidaꞋi kaimili nonifii, God Ꞌafi kaimili, ma kaimili ka Ꞌafi kamu logo, ma mika faꞋangasingasi kamu. ꞋUnaꞋeri muke bolo fuana mabetauꞋa ana kaidaꞋi kamu liu ana nonifii Ꞌanga diꞋia logo neꞋe kami liu ana. Ma kaimili saiana ru neꞋe: Ana kaidaꞋi kamu liu ana nonifii Ꞌanga diꞋia logo neꞋe kami liu ana, God ke baꞋa Ꞌafi kamu, diꞋia logo nia Ꞌafi kaimili.
Sa Paul dao toꞋona ꞋafitaꞋiꞋanga doe saena abaꞋi kula Ꞌi Asia
(Acts 19:23-41)
Ngwaefuta kina, kaimili oga muke saiana neꞋe ꞋafitaꞋiꞋanga doe neꞋe kami dao toꞋona kaidaꞋi kami tua saena abaꞋi kula Ꞌi Asia. Ana kaidaꞋi neꞋeri, kaimili fia fasi kami ke mae, sulia na ꞋafitaꞋiꞋanga neꞋeri doe ka tasa. Kami fia fasi neꞋe maurilamiꞋa saena magalia karangi ka sui naꞋa. Ma kaimili saiana na ru neꞋeri ki fuli fuaimili, Ꞌiri noaꞋa kami kasi fitoꞋo ana kaimili talamiꞋa, bore ma kami ka fitoꞋo ana God lala neꞋe saiana taꞋelana na ngwae neꞋe mae ki. 10 God ka Ꞌafi kaimili fasi Ꞌiri kami kasi mae ana ꞋafitaꞋiꞋanga neꞋeri ki. Ma nia ke baꞋa kwaiꞋafi aimili logo fasi Ꞌiri na malimae kaimili ki noaꞋa kasi bolo fuana saungilaimili. Kaimili ka fitoꞋo ana nia ke baꞋa kwaiꞋafi aimili ꞋunaꞋeri, 11 ana kaidaꞋi kamu Ꞌafi kaimili Ꞌani na foꞋongaꞋa kamu ki. Nia neꞋe, God ke baꞋa kwaiꞋafi aimili sulia neꞋe ngwae ki kira foꞋo ꞋunaꞋeri fuaimili ana kaidaꞋi Ꞌoro ki. Nia neꞋe, na ngwae Ꞌoro ki kira ka baꞋatafea God sulia na kwaiꞋafiꞋanga nia fuaimili.
Sa Paul noaꞋa liu ka talaꞋi rora ana ngwae Ꞌi Korint ki* Ti malimae ana sa Paul, kira saea fasi sa Paul sokea ngwae Ꞌi Korint ki duꞋungana sa Paul saesaea nia ke leka siada ma nia noaꞋa kasi dao. Nia ka kerekere naꞋa fuada ru fuila nia ke leka nama. Ma kira ka Ꞌuri, “Ngwae neꞋe sa Paul fatalana kasi mamana goꞋo.” Ma kira ka saea neꞋe nia noaꞋa laꞋu lifurongo mamana sa Jesus Christ.
12 Ngwaefuta kina, kami manata baꞋalafe osiꞋana kami sai leꞋa ana abulaꞋanga kami fuana na ngwae ki taꞋifau leꞋa ma ka mamana, ma ka tasa fuamuꞋa. Na abulaꞋanga kami ka ꞋunaꞋeri noaꞋa laꞋu sulia na liatoꞋo ana ngwae ki, bore ma sulia na kwaiꞋafiꞋanga God fuaimili. 13-14 Na kerekereꞋa nau ki fuamuꞋa, kira talangwaraꞋu fuana malingaꞋilani. Bore ma noaꞋa kamu kasi sai leꞋa amiꞋa ana kaidaꞋi neꞋe. Ma nau ku oga kamu ke baꞋa sai leꞋa aimili, Ꞌiri ana faꞋi asoa na Aofia sa Jesus ka oli maꞋi, muke baꞋa saeleꞋa faꞋi kami, diꞋia logo neꞋe kaimili saeleꞋa faꞋi kamu.
15 Ma sulia nau ku sai leꞋa ana neꞋe kuke baꞋa saesaeleꞋa fuana lisilakulu kwai liu, nau ku naia Ꞌuana daoꞋa toꞋomuꞋa ana ruana kaidaꞋi, Ꞌiri nau ku kwaiꞋafi amuꞋa. 16 ꞋI naꞋo nau ku fia fasi ana kaidaꞋi nai leka Ꞌuana Ꞌi Masedonia, nai baꞋa liu kwau siaumulu. Ma ana kaidaꞋi nau ku oli maꞋi nai baꞋa liu logo siaumulu, fasi Ꞌiri muke kwaiꞋafi aku ana lekalaku Ꞌuana abaꞋi kula Ꞌi Judea. 17 Sui bore Ꞌana nau ku naia daoꞋa ro ru fuamuꞋa ꞋunaꞋeri, nau noaꞋa kusi dao naꞋa toꞋomuꞋa. Kamu kasi fia fasi neꞋe manataku rokisi kwai liu ana kaidaꞋi Ꞌoro ki duꞋungana nau noaꞋa kusi dao siaumulu. Nau noaꞋa kusi diꞋia ngwae ana magalia neꞋe kira fata Ꞌuri, “ꞋIu, nai baꞋa sasi Ꞌuira,” ma buri Ꞌana kira ka fata lala Ꞌuri, “Nau noaꞋa naisi sasi goꞋo Ꞌuira.” 18 Na fatalaku mamana diꞋia logo na fatalana God neꞋe mamana 19 sulia manataku diꞋia logo manatana sa Jesus Christ na Ngela God neꞋe kaimili sa Silas faꞋinia sa Timoti kami fatataloꞋania fuamuꞋa. Ma manatana sa Jesus noaꞋa kasi rokisi kwai liu ana kaidaꞋi Ꞌoro ki. Bore ma nia naꞋa neꞋe ngwae neꞋe saea, “ꞋIu, nai baꞋa sasi Ꞌuira,” ma nia ka sasi ꞋunaꞋeri. 20 God faꞋa aliꞋafua na fata alangaꞋinga nia ki taꞋifau Ꞌani sa Jesus Christ. Ma kulu alafafia neꞋe sa Christ faꞋa aliꞋafua na fata alangaꞋinga God. ꞋUnaꞋeri kuka baꞋatafea God. 21 Ma God kwatea ma kaimili faꞋi kamuꞋa logo, kulu ka tua ratai faꞋinia sa Jesus Christ. Ma God logo neꞋe fili kia, 22 ma ka alua na toto akulu fuana ngwae nia ki Ꞌani AnoꞋi ru Abu. Nia kwatea na AnoꞋi ru Abu fuaka Ꞌuana tuaꞋa saena mangoka, fasi Ꞌiri kuka sai logo ana God ke baꞋa kwatea na ru leꞋa Ꞌoro ki fuaka.
23 Aia, God saiana na alaꞋanga nau ki mamana liu. NoaꞋa naisi leka kwau Ꞌi naꞋo siamuꞋa Ꞌi Korint duꞋungana noaꞋa naisi oga balufilamuꞋa fuana na ru ba kamu sasiꞋi ki. 24 NoaꞋa kami kasi oga neꞋe mike gwaungaꞋi fafi kamu Ꞌani suꞋumaꞋilamuꞋa ana tae ki neꞋe kamu faꞋamamana ani. Sulia kami saiana na faꞋamamanaꞋanga kamu ana sa Jesus niꞋi ngasingasiꞋa naꞋa. Bore ma kami oga mike kwaiꞋafi amuꞋa, Ꞌiri muke saeleꞋa.

*1:11 Ti malimae ana sa Paul, kira saea fasi sa Paul sokea ngwae Ꞌi Korint ki duꞋungana sa Paul saesaea nia ke leka siada ma nia noaꞋa kasi dao. Nia ka kerekere naꞋa fuada ru fuila nia ke leka nama. Ma kira ka Ꞌuri, “Ngwae neꞋe sa Paul fatalana kasi mamana goꞋo.” Ma kira ka saea neꞋe nia noaꞋa laꞋu lifurongo mamana sa Jesus Christ.