Na KerekereꞋa Sa Paul Fuana Ngwae FaꞋamamana Ki ꞋI Efesus
ꞋI Efesus na fanoa doe ana abaꞋi kula Ꞌi Asia. ꞋI taꞋena na abaꞋi kula Ꞌi Asia ta taꞋi bali ana kula kulu saea Ꞌani Ꞌi Taki. Sa Paul leka dao Ꞌi Efesus ana ruana ma na uula lekaꞋa ana fuana sae kwailiu lana na FaꞋarongoꞋa LeꞋa. Lisia Acts 18:19-21 faꞋinia bali buka 19. Nia lia diꞋia nia keresia na buka neꞋe kaidaꞋi nia tua saena lokafo Ꞌi Rom.
Sa Paul nia keresia na buka neꞋe fuana Ꞌafilana ngwae God ki Ꞌiri kika sai leꞋa ana neꞋe kwaiꞋofeꞋanga God nia tasa liu, ma na naiꞋi ruꞋa nia ka tuatua firi fuana ngwae ki taꞋifau. Na buka neꞋe kira daroꞋia Ꞌani ro bali ru ki.
Ana bali buka 1-3, sa Paul faꞋamanata sulia neꞋe God faꞋa aliꞋafua raoꞋa nia Ꞌani sa Christ neꞋe nia ꞋinotoꞋa fafia ru ki taꞋifau. Ma Ꞌani sa Christ neꞋe God ka faꞋamauria keroꞋa Jiu ki ma ngwae noaꞋa laꞋu Jiu, ma nia ka Ꞌado fikudaroꞋo Ꞌani taꞋi noniꞋi ru neꞋe na fikutaꞋi ngwae God.
Ana bali buka 4-6, sa Paul nia faꞋamadakola na ꞋadoꞋa ana fikutaꞋi ngwae God. Ma nia ka saea neꞋe ngwae God ki kike abula saga sulia asoa ki, fasi Ꞌiri kira inaꞋu ana tua Ꞌado fikuꞋa. Ma nia ka saea laꞋu fuada kira tua ni fuꞋa saulia sa Saetan.
Na ru talingaꞋi ki saena buka neꞋe:
God ka faꞋamauria keroꞋa Jiu ki ma ngwae noaꞋa laꞋu Jiu, ma nia ka Ꞌado fikudaroꞋo Ꞌani taꞋi noniꞋi ru & 1:1—3:21
Ngwae Kristin kira ka tua Ꞌado fikuꞋa faꞋinia sa Christ & 4:1—6:24
1
NauꞋa sa Paul niniꞋa, nau ku kerekere naꞋa kwau. NauꞋa ta ngwae ni lifurongo ana sa Jesus Christ sulia na kwaiogaiꞋanga God.
Nau ku kwatea kwau na kerekereꞋa neꞋe fuamuꞋa na ngwae God ki neꞋe kamu tua saena maꞋe fanoa doe Ꞌi Efesus, ma kamu ka tua mamana faꞋinia sa Jesus Christ.
Nau ku foꞋo fasi Ꞌiri God na MaꞋa kia, ma na Aofia sa Jesus Christ ke kwaiꞋofe amuꞋa ma ke kwatea na aroaroꞋanga fuamuꞋa.
God fulia ru leꞋa ki fuaka
Kulu baꞋatafea God na MaꞋa Aofia kia sa Jesus Christ. Sulia God nia faꞋaleꞋa kia Ꞌani kwatelana ru leꞋa ki taꞋifau Ꞌi langi fuana mangoꞋi ru kia ki sulia na ꞋadoꞋa kia faꞋinia sa Jesus Christ. ꞋI naꞋona mala na saungaꞋilana na magalia, God fili kia taꞋifau naꞋa Ꞌiri kiaꞋa na ngwae nia ki naꞋa duꞋungana sa Christ, Ꞌiri kuke saga Ꞌi maana, ma noaꞋa ta ngwae kasi fafi kia Ꞌani ta taꞋangaꞋa. Ma osiꞋana alafeꞋanga God fuaka, nia eta naia naꞋa maꞋi Ꞌi naꞋo fasi Ꞌiri kwate ma kulu na ngela nia ki duꞋungana sa Jesus Christ. God sasi ꞋunaꞋeri sulia na kwaiogaiꞋanga nia, ma nia ka saeleꞋa faꞋinia. Aia, kulu baꞋatafea God sulia nia kwate sakongaꞋi ana na alafeꞋanga doe nia fuaka duꞋungana Ngela mutaꞋi nia.
God loge kia faꞋasia na matalangaꞋinga ma ka rufuanata naꞋa ana abula taꞋangaꞋa kia ki Ꞌani na maelana sa Christ. ꞋUnaꞋeri, God ka faꞋataꞋinia naꞋa na alafeꞋanga doe liu nia fuaka. ꞋAni na liatoꞋo ma na saiꞋi ru Ꞌanga doe nia, God ka faꞋataꞋinia fuaka na liaꞋi ngwae nia ma noaꞋa nia kasi faꞋataꞋi madako ana fuana ngwae ki maꞋi Ꞌi naꞋo. God ke baꞋa fulia na liaꞋi ngwae neꞋe Ꞌani sa Christ. 10 Na liaꞋi ngwae neꞋeri nia Ꞌuri: Ana kaidaꞋi Ꞌolea, nia ke baꞋa fikua naꞋa ru ki taꞋifau neꞋe nia saungaꞋinia maꞋi langi ma Ꞌi neꞋe saena magalia, fasi Ꞌiri sa Christ ke baꞋa gwaungaꞋi fafia ru neꞋeri ki taꞋifau.
11 Na ru ki taꞋifau neꞋe God sasiꞋi, nia sasiꞋi fuana faꞋafungulana na manatalana ma na kwaiogaiꞋanga nia. Ma sulia logo na kwaiogaiꞋanga God, nia ka fili kami ngwae Ꞌi Jiu ki fasi Ꞌiri mika alua ngwae nia ki ana ꞋadoꞋa kami faꞋinia sa Christ. God sasi ꞋunaꞋeri sulia na liaꞋi ngwae nia neꞋe nia alua naꞋa maꞋi Ꞌua Ꞌi naꞋona mala neꞋe nia saungaꞋinia na ru ki. 12 Ma osiꞋana nia ꞋunaꞋeri, kami na ngwae Jiu ki, kaimili ngwae etaeta neꞋe kami faꞋamamana ana sa Christ, ma kami ka baꞋatafea God ꞋinotoꞋa.
13 Nia ka ꞋunaꞋeri logo ana kamuꞋa na ngwae noaꞋa laꞋu Jiu ki. OsiꞋana kaidaꞋi neꞋe kamu rongoa na faꞋataloꞋa mamana Ꞌani FaꞋarongoꞋa LeꞋa, muka toꞋo ana mauriꞋa faolu, ma muka alu naꞋa ngwae God ki. Kamu faꞋamamana ana sa Christ, ma God ka kwatea AnoꞋi ru Abu fuamuꞋa ka faꞋataꞋinia neꞋe kamu ngwae nia ki, diꞋia nia eta fataꞋa naꞋa maꞋi Ꞌani Ꞌi naꞋo. 14 Ma na AnoꞋi ru Abu ka tua Ꞌi saena na maurilaka, nia naꞋa neꞋe faꞋataꞋilana fuaka fasi Ꞌiri kuke saiana neꞋe kuke baꞋa ngalia naꞋa ru ki taꞋifau neꞋe God nia eta fataꞋa Ꞌani fuana ngwae nia ki. Ma na AnoꞋi ru Abu ke baꞋa tua faꞋi kia leleka ka dao ana kaidaꞋi God ke oli maꞋi Ꞌuana ngwae nia ki, ma kike tua sakadola firi. Kulu ka tafea God neꞋe ꞋinotoꞋa ka tasa!
Sa Paul foꞋo fuana na ngwae Ꞌi Efesus ki
15 ꞋIta ana kaidaꞋi nau ku rongoa na faꞋamamanaꞋanga kamu ana Aofia sa Jesus, ma na alafeꞋanga kamu fuana ngwae God ki taꞋifau, 16 nau ku ꞋidufaꞋi baꞋatafea God fuamuꞋa ana kaidaꞋi ki taꞋifau. Ma nau ku foꞋo logo fuamuꞋa ana kaidaꞋi Ꞌoro ki. 17 Ma God na MaꞋa ꞋinotoꞋa neꞋe na God ana Aofia kia sa Jesus Christ, nau ku gania Ꞌiri nia kwatea na AnoꞋi ru Abu fuamuꞋa. Sulia na AnoꞋi ru Abu neꞋeri, nia ke baꞋa kwatea liatoꞋo fuamuꞋa, ma ka faꞋataꞋinia logo God fuamuꞋa, fasi Ꞌiri muke sai leꞋa laꞋu ana God. 18 Nau ku foꞋo logo fasi Ꞌiri neꞋe God ke kwatea ma manataꞋanga kamu ka leꞋa fasi Ꞌiri muke saiana na ru leꞋa neꞋe nia toꞋo ani fuamuꞋa ki. Kamu ke sai leꞋa ana neꞋe kamu ke toꞋo ana na ru leꞋa neꞋeri ki, osiꞋana nia ri ꞋuamuꞋa muke alua naꞋa ngela nia ki. Ma nau ku foꞋo fasi Ꞌiri muke saiana na faꞋaleꞋanga doe nia, neꞋe nia alangaꞋinia ke kwatea fuana ngwae nia ki. 19 Ma nau ku foꞋo fasi Ꞌiri muke sai logo ana na ngasingasiꞋanga doe liu God neꞋe rao Ꞌani kia na ngwae faꞋamamana ki. Ma na ngasingasiꞋanga neꞋeri naꞋa 20 neꞋe God rao Ꞌani ana kaidaꞋi ba nia taꞋea sa Jesus Christ faꞋasia na maeꞋa ma ka faꞋatua Ꞌi bali ꞋoloꞋolo ana niaꞋa Ꞌi langi. 21 Ma Ꞌi langi, sa Jesus Christ gwaungaꞋi fafia na Ꞌainsel ki ma na anoꞋi ru ki taꞋifau Ꞌi langi. Ma na satana sa Christ ka doe liufia na ngwae doe ki taꞋifau ana kaidaꞋi neꞋe, ma logo ana kaidaꞋi ke dao maꞋi neꞋe nia tutua kasi sui. 22 God ka kwatea ru ki taꞋifau ka tua Ꞌi olofana sa Christ, ma ka kwatea sa Christ ka gwaungaꞋi naꞋa ana ru ki taꞋifau, fasi Ꞌiri sa Christ ka kwaiꞋafi akulu na ngwae neꞋe kulu faꞋamamana ana ki. 23 Aia, ma kulu na ngwae ki neꞋe kulu faꞋamamana ana ki, kulu ka diꞋia naꞋa nonina sa Christ. Ma kulu ka fungu naꞋa Ꞌani sa Christ, ngwae neꞋe nia faꞋafungua ru ki taꞋifau.