6
Sulia na maꞋa faꞋinia teꞋa faꞋinia na ngela kera ki
Ma kamu na ngela ki, muke roꞋosulia na fatalana maꞋa ki faꞋinia teꞋa kamu ki, osiꞋana nia neꞋe abulaꞋanga leꞋa sa Jesus Christ nia oga. Ma na taki etaeta neꞋe God ka fikua naꞋa fata alangaꞋinga neꞋe ka Ꞌuri, “Muke fuꞋusi doe ana na maꞋa faꞋinia teꞋa kamu ki, fasi Ꞌiri muke tua leꞋa, ma na maurilamuꞋa ke baꞋa tau Ꞌi neꞋe saena magalia.”
Aia, kamu na maꞋa faꞋinia teꞋa ki, muke tua faꞋasia faꞋasaetaꞋalana na ngela kamu ki. Ma muke faꞋamanata kira, ma muke fata Ꞌabera Ꞌani falafala neꞋe bolo fuana na ngwae neꞋe kira faꞋamamana ana na Aofia.
Sulia na ngwae ꞋaꞋana fafia na ngwae rao ꞋoꞋo ki
Aia, ma kamu ngwae rao ꞋoꞋo ki, muke roꞋosulia fatalana ngwae ꞋaꞋana kamu ki Ꞌi saena magalia neꞋe, ma muke fuꞋusi doe ada. Ma muke roꞋosuli kira Ꞌani saeleꞋanga diꞋia neꞋe kamu rao fuana sa Jesus Christ. Muke faꞋasaeleꞋada ꞋunaꞋeri, noaꞋa laꞋu ana kaidaꞋi neꞋe ngwae ꞋaꞋana kamu ki kira lia goꞋo Ꞌada fafi kamu. Bore ma muke roꞋo lala sulida ana kaidaꞋi ki taꞋifau diꞋia God nia oga, sulia kamu na ngwae rao sa Jesus Christ ki. Muke saeleꞋa fuana raoꞋa, diꞋia neꞋe kamu rao fuana God, ma noaꞋa laꞋu fuana ngwae saena magalia goꞋo Ꞌana taꞋifilia. Sulia kulu sai naꞋa ana diꞋia na raolaka leꞋa, God ke baꞋa kwaiara kia Ꞌani ru leꞋa ki, sui bore Ꞌana kulu ngwae rao ꞋoꞋo nama ka noaꞋa.
Aia, ma kamuꞋa ngwae ꞋaꞋana fafia ngwae rao ꞋoꞋo ki, muke abula leꞋa logo ꞋunaꞋeri fuana ngwae rao ꞋoꞋo kamu ki. Muke tua faꞋasia na fata saetaꞋa ngaꞋa fuana faꞋamaꞋulada. OsiꞋana kamu saiana ka sui naꞋa neꞋe, kamu faꞋinia na ngwae rao ꞋoꞋo kamu ki, kamuꞋa taꞋifau toꞋo goꞋo ana taꞋi God neꞋe ngwae ꞋaꞋana kamu. Sulia nia noaꞋa kasi Ꞌinifilia ana ta ngwae.
Kulu diꞋia ngwae ana fuꞋanga
10 Aia, na alaꞋanga Ꞌisi nau ki naꞋa fuamuꞋa neꞋe, muke faꞋangasingasi kamu talamuꞋa ana Aofia ma Ꞌani na ngasingasiꞋanga doe nia. 11 Muke dau ana raꞋunga ni fuꞋanga neꞋe God kwatea, fasi Ꞌiri muke liufia sa Saetan kaidaꞋi nia ka sasi Ꞌuana ilitoꞋo lamuꞋa. 12 NoaꞋa kulu kasi fuꞋa laꞋu faꞋinia na ngwae ki goꞋo, bore ma kuke fuꞋa lala faꞋinia sa Saetan faꞋinia na ngasingasiꞋanga nia. Kulu fuꞋa faꞋinia ano Ꞌi ru taꞋa ki, ma faꞋinia na gwaungaꞋi kira ki neꞋe kira ꞋinotoꞋa Ꞌania maꞋerodo saena na magalia neꞋe. 13 DuꞋungana ꞋunaꞋeri, muke dau ana raꞋunga ni fuꞋanga ki taꞋifau neꞋe God ka kwatea, fasi Ꞌiri ana kaidaꞋi ana fuꞋanga faꞋinia na malimae ka dao maꞋi, muke baꞋa totolia goꞋo amuꞋa liufilana na malimae kamu. Ma ana kaidaꞋi ana fuꞋanga ka sui, kamu ke uu ngasi Ꞌua.
14 Ta neꞋe muke folo leꞋa Ꞌusi kamu. Ma na alaꞋanga mamana kamu ki nia diꞋia na foꞋosae Ꞌi liꞋitamuꞋa. Ma na abulaꞋanga ꞋoloꞋolo kamu ki ka diꞋia na talo neꞋe suꞋusia na fuꞋufuꞋumuꞋa. 15 Ma muke sasi akaꞋu ana kaidaꞋi ki taꞋifau ana alaꞋanga sulia na FaꞋarongoꞋa LeꞋa neꞋe kwatea aroaroꞋanga, sulia nia naꞋa neꞋe taꞋe butu ana ꞋaemuꞋa ki. 16 Ma na faꞋamamanaꞋanga kamu neꞋe diꞋia naꞋa talo ki fuana faꞋamaelana na simaꞋi mafula ki taꞋifau neꞋe sa Saetan fanasi kamu ꞋaniꞋi. 17 Ma na faꞋamauriꞋanga God fuamuꞋa neꞋe diꞋia na kifi neꞋe duꞋu fafia na gwaumuꞋa. Ma na fatalana God, ka diꞋia na sele ni fuꞋanga neꞋe AnoꞋi ru Abu kwatea fuamuꞋa.
18 Ma muke foꞋo ngangata ana kaidaꞋi ki taꞋifau, diꞋia neꞋe AnoꞋi ru Abu talaꞋi kamu ana. Muke gania ta kwaiꞋafiꞋanga faꞋasia God. Muke lialia ma noaꞋa kamu kasi ngwataꞋutaꞋu fuana foꞋongaꞋa Ꞌiri God ke Ꞌafia na ngwae faꞋamamana ki taꞋifau. 19 Ma muke foꞋo logo fuaku Ꞌiri kaidaꞋi nau ku fata, God ke baꞋa kwatea na alaꞋanga nia ki fuaku, Ꞌiri noaꞋa nau kusi maꞋu laꞋu, ma nai baꞋa faꞋamadakola naiꞋi ru Ꞌanga God neꞋe na FaꞋarongoꞋa LeꞋa logo fuana na ngwae noaꞋa laꞋu Jiu ki. Na naiꞋi ru Ꞌanga neꞋe, God noaꞋa Ꞌiri faꞋamadakola Ꞌi naꞋo fuana na ngwae ki. 20 NauꞋa na ngwae sa Jesus Christ fuana na faꞋataloꞋa Ꞌani FaꞋarongoꞋa LeꞋa neꞋeri, ma nau ku tua saena luma ni lokafo osiꞋana na alaꞋanga nau ki. Muke foꞋo Ꞌiri nau ku fata noniraꞋa sulia na FaꞋarongoꞋa LeꞋa diꞋia God nia oga.
Fata leꞋaleꞋanga Ꞌisi ki
21 Sa Tikikus, na ngwae asina leꞋaleꞋa kia ma na ngwae rao mamana na Aofia, nia ke baꞋa faꞋarongo kamu sulia na tualaku, Ꞌiri muke saiana ru ki taꞋifau neꞋe fuli fuaku Ꞌi neꞋe. 22 Nia neꞋe kwate ma nau ku baꞋea kwau siaumulu, Ꞌiri nia ka alaꞋa sulia tuaꞋa kaimili, ma Ꞌiri nia ka radua kaumulu logo.
23 Nau ku foꞋo Ꞌiri God na MaꞋa faꞋinia na Aofia sa Jesus Christ ka kwatea aroaroꞋanga, alafeꞋanga, faꞋinia fitoꞋonga fuamuꞋa ngwae neꞋe kamu faꞋamamana ana sa Jesus Christ. 24 Ma nau ku oga God ka faꞋataꞋinia kwaiꞋofeꞋanga fuana ngwae ki taꞋifau neꞋe kira alafe fuana na Aofia kia sa Jesus Christ Ꞌania alafeꞋanga talau.