Hebrus
Na KerekereꞋa Fuana Ngwae Jiu Ki
Ti ngwae neꞋe kira noaꞋa kasi Kristin ki, kira fata faꞋalida liu mala ngwae Kristin ki. Nia ꞋunaꞋeri kira ka tua toꞋona kasi leꞋa, ma kira ka karangi kanusu naꞋa faꞋasia faꞋamamanaꞋanga kira ki ana sa Christ. Kira oga ka oli ana falafala Jiu ki. Ngwae neꞋe ka kerekere fuada ka saea fuada kike inaꞋu ana dau ngasiꞋa ana fitoꞋonga kira ki. Nia saea fuada ka Ꞌuri, sa Jesus Christ goꞋo neꞋe faꞋataꞋi madakola ana God fuakulu. Sa Jesus naꞋa neꞋe uu ngasi kaidaꞋi nia nonifii liu naꞋa, ma niaꞋa naꞋa neꞋe Ngela God tutua firi. Sa Jesus nia tasa ka liufia laꞋu profet Ꞌi naꞋo ki. Nia ka liufia laꞋu Ꞌainsel ki, ma ka liufia laꞋu sa Moses logo. ꞋUnaꞋeri, na ngwae Kristin ki kike uu ngasi saena fitoꞋonga kira, ma noaꞋa kasi oli faꞋi buri Ꞌuana falafala Jiu ki.
Ma God saea ka sui naꞋa neꞋe sa Jesus neꞋe na ꞋingataꞋi fata abu neꞋe nia ke baꞋa tutua firi, ma ka tasa liu laꞋu ana fata abu Ꞌi naꞋo ki. Ma na raoꞋa nia ana fata abu, sa Jesus nia saiana faꞋamaurilana ngwae ki, fasi Ꞌiri kike aloge dangalu faꞋasia taꞋangaꞋa faꞋinia maeꞋa. Na kwaisuꞋusi Ꞌanga Ꞌi naꞋo ki faꞋataꞋinia goꞋo nunuꞋi ru sa Jesus sasia. Na ngwae nini keresia buka neꞋe, nia ka saea fuana Kristin ki kike uu ngasi firi ana fitoꞋolada, diꞋia ngwae ꞋaꞋana ba Ꞌi naꞋo ki. Sui bore kaidaꞋi ngwae ki ka maꞋudu kira, nia saea kike uu ngasi ana fitoꞋonga kira ki.
Na ru talingaꞋi ki saena buka neꞋe:
Sa Jesus tasa ka liufia na Ꞌainsel ki & 1:1—2:18
Sa Jesus tasa ka liufia sa Moses ma sa Josua & 3:1—4:13
Sa Jesus ꞋingataꞋi fata abu Mamana & 4:14—7:28
Fata alangaꞋinga sa Jesus nia doe liu & 8:1—9:22
KwaisuꞋusi Ꞌanga sa Jesus nia doe liu & 9:23—10:18
Ngwae fitoꞋo ki kira ka uu ngasi ana fitoꞋonga & 10:19-30
Ngwae Ꞌi naꞋo maꞋi ki neꞋe fitoꞋo leꞋa ana God & 11:1-40
Donga maurilana sa Jesus & 12:1—13:19
AlaꞋanga Ꞌisi ki & 13:20-25
1
God fata fuaka Ꞌania Ngela nia
ꞋUa naꞋa maꞋi Ꞌi naꞋo, God fata fuana koꞋo bora kia ki ana kaidaꞋi Ꞌoro ma Ꞌania na ru matamata ki Ꞌania profet ki. Bore ma ana faꞋi asoa Ꞌisi neꞋe ki, nia fata naꞋa fuaka Ꞌania na Ngela nia. Ma Ꞌani na Ngela nia neꞋe, God ka saungaꞋinia na ru ki taꞋifau, ma niaꞋa logo neꞋe God ka filia Ꞌiri nia ke baꞋa toꞋo ana na ru ki taꞋifau. Na Ngela God nia ka faꞋataꞋinia madakolaꞋanga God ꞋinotoꞋa, sulia kera bolo goꞋo. Ma sulia logo na ngasingasiꞋanga ana fatalana Ngela God neꞋe, nia dau faꞋangasia na ru ki taꞋifau fuana noaꞋa kasi sui. Ma Ꞌi buri Ꞌana nia lafua naꞋa na abula taꞋangaꞋa kia ki, nia ka fiꞋi oli Ꞌuana Ꞌi langi, ma ka tua ana kula ni ꞋinotoꞋa ana bali ꞋoloꞋolo ana God duꞋuduꞋu fanoa.
Na Ngela God nia ꞋinotoꞋa ka tasa
God faꞋa ꞋinotoꞋa na Ngela nia ka tasa liufi naꞋa Ꞌainsel ki, diꞋia logo na sata neꞋe nia kwatea fuana Ngela nia ꞋinotoꞋa ka liufia na sata neꞋe nia kwatea fuada na Ꞌainsel ki. Sulia God ba fata Ꞌuri fuana Ngela nia,
“ꞋOe na Ngela nau, ma Ꞌi taꞋena nauꞋa naꞋa neꞋe MaꞋa Ꞌoe.” Sam 2:7
Bore ma God noaꞋa kasi fata goꞋo ꞋunaꞋeri fuana ta Ꞌainsel.
Ma tau mala maꞋi Ꞌua, God ka fata logo Ꞌuri sulia na Ngela nia,
“Nai baꞋa MaꞋa nia, ma nia ke baꞋa Ngela nau.” 2 Samuel 7:14
Bore ma God noaꞋa kasi fata goꞋo ꞋunaꞋeri sulia ta Ꞌainsel.
Ma ana kaidaꞋi neꞋe karangi fuana God ka kwatea maꞋi na Ngela ꞋinotoꞋa nia Ꞌuana na magalia, nia ka fata Ꞌuri,
“Na Ꞌainsel nau ki taꞋifau kika foꞋosia.” Diutronomi 32:43
Bore ma sulia Ꞌainsel ki, God ka fata Ꞌuri,
“Na Ꞌainsel nau ki neꞋe kira rao fuaku, nau ku kwate ma kira ka diꞋia naꞋa na iru ki ma na mafula ki.” Sam 104:4
Ma sulia na Ngela nia, God ka fata Ꞌuri,
“ꞋAeꞋo neꞋe God, ma na ꞋInotoꞋanga Ꞌoe nia ke baꞋa tuatua firi.
Ma Ꞌoko ꞋinotoꞋa fafida na ngwae Ꞌoe ki Ꞌania ꞋoloꞋoloꞋa.
ꞋOko saeleꞋa faꞋinia na ru neꞋe saga ki, ma Ꞌoko sisikoꞋa Ꞌania na ru taꞋa ki.
Ma sulia ru neꞋeri, nauꞋa God Ꞌoe, nau ku fili Ꞌoe, ma nau ku kwatea logo na saeleꞋanga doe fuamu Ꞌani faꞋadoeꞋa tasa liufia nau ku kwatea fuana kwaima Ꞌoe ki.” Sam 45:6-7
10 Ma God ka fata logo Ꞌuri fuana Ngela nia,
“Aofia Ꞌae, ana etangilana maꞋi, Ꞌoko saungaꞋinia na ano Ꞌani limamu talamu, ma Ꞌoko saungaꞋinia naꞋa mamanga.
11 Ma sui bore Ꞌana ru neꞋeri ki ke baꞋa sui, Ꞌoko mauri tuatua firi.
Kike baꞋa taꞋa diꞋia ta toro Ꞌua.
12 Ma Ꞌoko kusuda diꞋia ta ngwae ba kusua ta toro Ꞌua.
ꞋOko rokisida diꞋia ta toro.
Bore ma Ꞌoe niniꞋa, noaꞋa Ꞌoe kosi rokisi, ma na maurilamu noaꞋa kasi sui.” Sam 102:25-27
13 Aia, ma God ka fata Ꞌuri laꞋu fuana Ngela nia,
“ꞋOko tua Ꞌi bali ꞋoloꞋolo aku, leleka ka dao ana ta kaidaꞋi nau ku alua Ꞌoko liufia na malimae Ꞌoe ki.” Sam 110:1
Bore ma God noaꞋa kasi fata goꞋo ꞋunaꞋeri fuana ta Ꞌainsel.
14 Aia, na tae neꞋe na Ꞌainsel ki? ꞋAinsel ki kira neꞋe ano Ꞌi ru neꞋe kira rao fuana God. God asungaꞋinia na Ꞌainsel ki fuana kwaiꞋafiꞋanga ana ngwae neꞋe nia faꞋamaurida ki.

1:5 Sam 2:7

1:5 2 Samuel 7:14

1:6 Diutronomi 32:43

1:7 Sam 104:4

1:9 Sam 45:6-7

1:12 Sam 102:25-27

1:13 Sam 110:1