13
Falafala neꞋe faꞋasaeleꞋa God
KamuꞋa na bara ngwae asina goꞋo ana sa Christ, muke uu ngasi Ꞌani alafeꞋanga fuamuꞋa kwailiu. NoaꞋa kamu kasi manata bura Ꞌani na kwalolana na ngwae dao ki. Sulia ti ngwae kira kwaloa ngwae ki saena luma kira, bore ma kira kasi saiana neꞋe ngwae ba kiri Ꞌainsel ki lala. Jenesis 18:1-8; 19:1-3 Aia, kamu kasi manata bura logo Ꞌani ngwae neꞋe kira tua saena luma ni lokafo ki. Muke tagi leꞋa sulida, diꞋia neꞋe kamu tua faꞋinida saena luma ni lokafo. Ma muke Ꞌafia logo na ngwae neꞋe kira toꞋo ana ꞋafitaꞋiꞋanga ki, diꞋia neꞋe kamu toꞋo logo ana ꞋafitaꞋiꞋanga faꞋinida.
Aia, nia ka leꞋa fuamuꞋa taꞋifau muke faꞋadoea na tua fikuꞋa ana araꞋinga. Muke tua mamana fuana araꞋi kamu ki ma Ꞌafe kamu ki. Sulia God ke baꞋa kwatea kwaꞋikwaꞋinga fuana sa tai neꞋe abulalana bulibuli ma ka kakabara ana ꞋusuꞋa.
Aia, muke aloge faꞋasia ogalana na mani Ꞌoro. Ma muke saeleꞋa ana tae ki neꞋe kamu toꞋo ani. Sulia God ba saea, “NoaꞋa nau kusi leka faꞋasi kamu, ma noaꞋa nau kusi Ꞌaila Ꞌani kamu.” DuꞋungana ꞋunaꞋeri, kuke fata noniraꞋa Ꞌuri, “Na Aofia naꞋa neꞋe ngwae kwaiꞋafi nau. DuꞋungana neꞋe, nau noaꞋa kusi maꞋungia ta tae neꞋe ngwae ki sasia aku.”
NoaꞋa kamu kasi manata bura laꞋu Ꞌani ngwae ꞋaꞋana kamu ki neꞋe kira faꞋamanata kamu ka sui naꞋa Ꞌani fatalana God. Muke manata sulia na mauriꞋa leꞋa kira ki faꞋinia na maelada. Ma muke sasi sulia na fitoꞋonga kira ki.
Sa Jesus Christ tua tua kasi rokisi. Nia bolo goꞋo Ꞌana diꞋia Ꞌi roꞋoki, ma Ꞌi taꞋena, ma na kaidaꞋi neꞋe kasi dao Ꞌua. Ma muke tua faꞋasia faꞋamamanalana na faꞋamanataꞋanga matamata ki neꞋe noaꞋa kasi mamana. KwaiꞋofeꞋanga God fuaka neꞋe faꞋangasingasia na maurilaka. ꞋUnaꞋeri neꞋe ka kwaiꞋafi aka, bore ma roꞋongaꞋa sulia na taki ana fanga ki, noaꞋa kasi kwaiꞋafi goꞋo aka.
10 Bore ma ngwae neꞋe kira ꞋidufaꞋi donga taki Jiu ki ana kwaisuꞋusiꞋanga, noaꞋa kira kasi toꞋo ana ta ngasingasiꞋanga fuana ngalilana ru leꞋa ki neꞋe leka maꞋi faꞋasia kwaisuꞋusiꞋanga ana sa Christ. 11 Kamu saiana, kaidaꞋi neꞋe fuuꞋi ngwae Israel kira kwatea kwaisuꞋusiꞋanga osiꞋana kira oga na faꞋasikasikalada faꞋasia na taꞋangaꞋa kira ki, na ꞋingataꞋi fata abu ka ngalia maꞋi na Ꞌabu na ru mauri ꞋaeꞋaela ki Ꞌi saena na Luma Abu ana “kula abu liu.” Aia ma na noniꞋi ru ki neꞋe kira foꞋosi Ꞌani, kira ka duꞋafia Ꞌi maa faꞋasia saena fanoa. 12 Ma nia neꞋe kwate ma sa Jesus bore ka mae logo Ꞌi maa iila fanoa Ꞌi Jerusalem, fasi Ꞌiri ka faꞋasikasika na ngwae faꞋasia na taꞋangaꞋa kira ki Ꞌani na Ꞌabuna. 13 Ta neꞋe alu kuke leka logo Ꞌi maa iila fanoa Ꞌi Jerusalem fasi Ꞌiri kika faꞋa Ꞌeke kia diꞋia kira sasia ana sa Jesus. 14 Sulia saena magalia neꞋe, noaꞋa kulu kasi toꞋo ana ta fanoa neꞋe tua tua firi. Bore ma kulu kwaimasi ana na fanoa Ꞌi langi neꞋe ke baꞋa dao maꞋi. 15 Nia neꞋe, kuke baꞋatafea God ana kaidaꞋi ki taꞋifau. Na baꞋatafeꞋanga neꞋeri, niaꞋa na kwaisuꞋusiꞋanga kulu Ꞌuana God sulia sa Jesus neꞋe kulu saea Ꞌani na Aofia kia. 16 NoaꞋa kamu kasi manata bura Ꞌani sasi leꞋangaꞋa ma na kwaiꞋafiꞋanga amuꞋa kwai liu. Sulia na abulaꞋanga ꞋunaꞋeri neꞋe nia diꞋia na kwaisuꞋusiꞋanga logo neꞋe God saeleꞋa fafia.
17 Muke roꞋosulia na faꞋinaꞋonaꞋo kamu ki. Kira lia sulia na mangomuꞋa, ma kike baꞋa fulaꞋinia raoꞋa kira ki fuana God. Ma diꞋia kamu roꞋosulia na alaꞋanga kira ki, kira ke saeleꞋa liu fafia na raoꞋa kira ki. Ma diꞋia noaꞋa kamu kasi roꞋo goꞋo sulida, kike baꞋa kwaimanatai fafia na raoꞋa kira ki, ma ꞋafitaꞋi kike Ꞌafi kamu.
18 Ma muke inaꞋu ana foꞋongaꞋa fuaimili. Kaimili saiana neꞋe noaꞋa ta ru taꞋa goꞋo saena abula lamiꞋa, sulia kami sasi Ꞌuana sasilana ru leꞋa ki ana kaidaꞋi ki taꞋifau. 19 Ma nau ku gani kamu, muke foꞋo fuaku, Ꞌiri God ke olitaꞋi ꞋaliꞋali maꞋi aku siaumulu.
Na foꞋongaꞋa
20 God taꞋea na Aofia kia sa Jesus faꞋasia na maeꞋa. Ma sulia na kwaisuꞋusiꞋanga sa Jesus Ꞌani maelana, nia ka diꞋia ta ngwae neꞋe lia sulia na sipsip nia ki. Ma God ka saungaꞋinia na fau alangaꞋinga faolu Ꞌani kwaisuꞋusiꞋanga sa Jesus. Ma na fau alangaꞋi Ꞌanga neꞋeri noaꞋa kasi sui. 21 Aia, nau ku foꞋo fasi Ꞌiri God ana aroaroꞋanga ke baꞋa kwatea na ru leꞋa ki taꞋifau neꞋe kamu boꞋoboꞋo Ꞌuani Ꞌiri muke sasia kwaiogai Ꞌanga nia. Ma nau ku foꞋo logo Ꞌiri sa Jesus Christ ke Ꞌafi kamu, ma muke fulia na ru ki neꞋe God saeleꞋa fafiꞋi. Ma kuke baꞋatafea sa Jesus Christ tua tua firi! ꞋIu ke ꞋunaꞋeri.
AlaꞋanga Ꞌisi
22 Ngwaefuta nau kina Ꞌae, nau ku amasi kamu Ꞌiri muke fafarongo mabe fuana alaꞋanga ni kwairaduꞋanga nau ki fuamuꞋa. OsiꞋana na kerekereꞋa nau, noaꞋa kasi keta goꞋo.
23 Nau ku oga nai faꞋarongo kamu Ꞌani na ngwaefuta kulu sa Timoti nia ruꞋu naꞋa Ꞌi maa faꞋasia na luma ni lokafo. DiꞋia nia dao ꞋaliꞋali maꞋi Ꞌi neꞋe, nau ku baꞋea faꞋi nau ana kaidaꞋi nai leka kwau ana.
24 Muke kwatea alaꞋanga leꞋa kaimili fuana ngwae faꞋinaꞋonaꞋo kamu ki taꞋifau, ma fuada ngwae God ki taꞋifau neꞋe kira tua faꞋi kamu. Na ngwaefuta kia ki faꞋasia Ꞌi Itali, kira kwatea logo alaꞋanga leꞋa leꞋa kira ki fuamuꞋa.
25 Nau ku foꞋo fasi Ꞌiri God ke kwaiꞋofe amuꞋa taꞋifau.

13:2 Jenesis 18:1-8; 19:1-3