Na KerekereꞋa Sa Paul Fuana Ngwae FaꞋamamana Ki ꞋI Rom
KaidaꞋi sa Paul nia keresia na buka neꞋe, nia oga ke ala Ꞌania ngwae faꞋamamana ki kike saiana neꞋe nia oga liua lekaꞋa maꞋi ka dao toꞋoda. (1:9-15) God nia ri Ꞌuana sa Paul fuana faꞋataloꞋa Ꞌani FaꞋarongoꞋa LeꞋa fuana ngwae noaꞋa laꞋu Jiu ki. Ma sa Paul ka faꞋasuia naꞋa raoꞋa neꞋeri ana bali kula ana raꞋelana sina ana Ꞌi Rom. ꞋUnaꞋeri, nia salisali naꞋa ke leka ana kula ki ana suulana sina Ꞌi Rom, ka tasa naꞋa neꞋe Ꞌi Spen. Ma nia naia neꞋe nia ke leka lisia ngwae faꞋamamana ki Ꞌi Rom ana lekalana maꞋi Ꞌuana Ꞌi Spen.
Ana kaidaꞋi neꞋe sa Paul ka kerekere fuana ngwae faꞋamamana ki Ꞌi Rom, na Jiu faꞋinia na ngwae noaꞋa laꞋu Jiu ki, tua fikulada noaꞋa kasi leꞋa. Sa Paul oga na Jiu ki faꞋinia na ngwae noaꞋa laꞋu Jiu kike tua kwaima leꞋa. ꞋIu sa Paul ka alaꞋa madako ana bali buka 1-12 neꞋe God faꞋamauria keroꞋa Jiu, ma ngwae noaꞋa laꞋu Jiu ki, duꞋungana fitoꞋonga kera ana sa Jesus. KaidaꞋi God nia alafafi kera Jiu faꞋinia ngwae noaꞋa laꞋu Jiu, kera bolo faꞋinia keroꞋa ke alafafi kera goꞋo, ma kera ka tua kwaima fiku.
Sa Paul oga logo ke faꞋamanata na Kristin ki fuana tuaꞋa neꞋe faꞋasaeleꞋa liana God. Ru neꞋe fofo Ꞌafua roꞋongaꞋa sulia faꞋinaꞋonaꞋo ki ana ꞋinotoꞋanga, ma folilana takisi, ma kwaimaꞋanga fuana ti ngwae faꞋamamana neꞋe kira manata matamata sulia fanga ma na asoa abu ki.
Na ru talingaꞋi ki saena buka neꞋe:
Sa Paul neꞋe na lifurongoꞋa ana na FaꞋarongoꞋa LeꞋa 1:1-17
Ngwae ki taꞋifau goꞋo neꞋe kira abula taꞋa 1:18—3:20
God nia faꞋasaga na ngwae ki sulia na faꞋamamanaꞋanga kira ana sa Jesus 3:21—4:25
MauriꞋa faolu sulia ngasingasiꞋanga na AnoꞋi ru Abu 5:1—8:39
God filia ngwae Ꞌi Jiu ki, bore ma kira ilangaꞋinia sa Jesus 9:1—11:36
Na tuaꞋa neꞋe faꞋasaeleꞋa liana God 12:1—15:13
Sa Paul nia oga ke leka Ꞌuana Ꞌi Rom 15:1416:27
1
Na kerekereꞋa faꞋasia sa Paul, na ngwae rao sa Jesus Christ. NauꞋa ta ngwae lifurongo logo osiꞋana God nia fili nau, ma ka asungaꞋi nau fuana na faꞋataloꞋa Ꞌani FaꞋarongoꞋa LeꞋa nia.
Na FaꞋarongoꞋa LeꞋa neꞋe God nia eta fata Ꞌani ka tau naꞋa maꞋi Ꞌi naꞋo ana profet ki, ma kira keresia saena KerekereꞋa Abu. Ma na FaꞋarongoꞋa LeꞋa neꞋeri sulia na Ngela nia, na Aofia kia sa Jesus Christ. Nia ngalia noniꞋi ngwae, ma ka futa maꞋi ana kwalafa sa David na ngwae tatalafaꞋa. Ma kulu saiana niaꞋa malitana abu osiꞋana God ka faꞋataꞋinia niaꞋa na Ngela nia ana kaidaꞋi God taꞋea faꞋasia maeꞋa Ꞌani ngasingasiꞋanga doe nia. Ma Ꞌani sa Jesus Christ, God ka faꞋaleꞋa nau Ꞌiri nauꞋa ta ngwae lifurongo fuana raoꞋa fuana sa Jesus Christ, fasi Ꞌiri nai talaꞋia ngwae neꞋe noaꞋa laꞋu na Jiu ki, ana fanoa ki taꞋifau, Ꞌiri kike faꞋamamana ana niaꞋa, ma kira ke roꞋosulia na fatalana. Ma kamuꞋa logo na ngwae neꞋe kamu tua Ꞌi Rom ki, God sae kamu fasi Ꞌiri kamuꞋa na ngwae sa Jesus Christ ki.
Aia, nau ku kerekere fuamuꞋa taꞋifau goꞋo na ngwae neꞋe kamu tua Ꞌi Rom ki neꞋe God alafe fuamuꞋa ma ka sae kamu Ꞌiri muke alua naꞋa ngwae nia ki. Nau ku foꞋo fasi Ꞌiri na kwaiꞋofeꞋanga ma aroaroꞋanga God na MaꞋa kia, ma na Aofia sa Jesus Christ ke tua faꞋi kamu taꞋifau.
Sa Paul oga ke maa toꞋona ngwae faꞋamamana ki Ꞌi Rom
Ru etaeta, nau ku baꞋatafea God nau sulia sa Jesus Christ fuamuꞋa taꞋifau, osiꞋana ngwae ana fanoa Ꞌoro ki saena magalia taꞋifau kira rongo naꞋa sulia na faꞋamamanaꞋanga kamu. God nia saiana ru neꞋe nau ku saea nia mamana. NiaꞋa neꞋe God niniꞋa nau ku rao maꞋi fuana Ꞌani na maurilaku taꞋifau Ꞌani faꞋatalongaꞋilana FaꞋarongoꞋa LeꞋa sulia Ngela nia. God saiana nau ku manata toꞋo amuꞋa, 10 ana kaidaꞋi ki taꞋifau neꞋe nau ku foꞋo, nau ku gania God, diꞋia nia oga, nia ka kwatea ka talangwaraꞋu fuaku fasi Ꞌiri nau ku leka maꞋi Ꞌiri nai dao toꞋomuꞋa ana kaidaꞋi neꞋe. 11 Sulia nau ku oga liua lisilamuꞋa, fasi Ꞌiri nai alaꞋa faꞋi kamu sulia ru leꞋa God nia sasi fuakulu taꞋifau Ꞌiri ke faꞋangasingasi kamu. 12 ꞋUnaꞋeri nau ku oga fasi Ꞌiri kuke Ꞌafi kulu kwailiu, ma nau ku Ꞌafi kamu Ꞌani faꞋamamanaꞋanga nau, ma muke kwaiꞋafi aku Ꞌani faꞋamamanaꞋanga kamu.
13 Ngwaefuta nau kina ana sa Jesus, nau ku oga muke sai logo ana, kaidaꞋi Ꞌoro ki neꞋe nau ku manata Ꞌuana daoꞋa toꞋomuꞋa, bore ma kaidaꞋi ki taꞋifau nau ku dao toꞋona na ꞋafitaꞋiꞋanga fuana sasilana. Nau ku oga lekaꞋa kwau siamuꞋa, Ꞌiri ti ngwae laꞋu neꞋe kira tua Ꞌi Rom kike faꞋamamana ana sa Jesus Christ, diꞋia nau ku sasia logo fuana ti ngwae ana maꞋe fanoa ngwae neꞋe noaꞋa laꞋu Jiu ki. 14 God kwatea nauꞋa na ngwae rao fuana faꞋataloꞋa Ꞌani FaꞋarongoꞋa LeꞋa fuana ngwae ki taꞋifau, sui bore Ꞌana ngwae neꞋe kira sai Ꞌi ru diꞋia ngwae Grik ki, ma na ngwae neꞋe noaꞋa kasi sai Ꞌi ru diꞋia ngwae neꞋe noaꞋa laꞋu Grik ki. Ma na raoꞋa neꞋe nia Ꞌoga nau naꞋa. 15 Nia neꞋe kwatea ma nau ku oga faꞋataloꞋa Ꞌani FaꞋarongoꞋa LeꞋa fuamuꞋa ngwae neꞋe kamu tua logo Ꞌi Rom ki.
God faꞋamauria ngwae neꞋe kira faꞋamamana ana FaꞋarongoꞋa LeꞋa
16 NoaꞋa nau kusi Ꞌeke Ꞌania alaꞋanga sulia na FaꞋarongoꞋa LeꞋa neꞋe, osiꞋana neꞋe God nia rao Ꞌani na ngasingasiꞋanga nia ka faꞋamauria ngwae ki taꞋifau neꞋe kira faꞋamamana. KamiꞋa ngwae Jiu ki neꞋe kami eta rongoa alaꞋanga neꞋeri, ma niniꞋari laꞋu mala kamuꞋa ngwae neꞋe noaꞋa laꞋu Jiu ki. 17 Na FaꞋarongoꞋa LeꞋa ka faꞋataꞋi madako naꞋa ana fadalana falafala God fuana sagalana na ngwae. Ma nia ka faꞋasaga na ngwae sulia kira faꞋamamana ana sa Jesus Christ. NoaꞋa laꞋu ta ru matamata neꞋe God faꞋasaga na ngwae ki Ꞌani. OsiꞋana ru neꞋeri ba na KerekereꞋa Abu ka Ꞌuri, “Na ngwae neꞋe God faꞋasagada sulia na faꞋamamanaꞋanga kira ki ke baꞋa mauri.” Habakuk 2:4
Sae taꞋangaꞋa God fuana ngwae abula taꞋa ki
18 Ma God maꞋi Ꞌi langi ka faꞋataꞋinia neꞋe nia saetaꞋa fuana ngwae neꞋe kira fulia ru taꞋa ki, ma kika aburongo ana niaꞋa. Kira fulia ru taꞋa ki, ma kira ka fonea na mamana Ꞌanga sulia God faꞋasida. 19 God ka kwatea naꞋa kwaꞋikwaꞋinga fuada, sulia nia faꞋataꞋi madako ana ru ki sulia niaꞋa talana, ma ka talangwaraꞋu naꞋa fuada ma kira ka saiana. 20 Ana etangilana maꞋi God nia saungaꞋinia na magalia, ma na ngwae ki kira ka sai naꞋa ana na ngasingasiꞋanga nia neꞋe noaꞋa kasi sui, ma kira ka sai logo ana niaꞋa na God mamana. Sui bore Ꞌana na ngwae ki noaꞋa kasi totolia lisilana God, kira saiana kira ka lisia na ru neꞋe nia saungaꞋiniꞋi ki, ma nia neꞋe kwatea ma kira ka saiana na ru ki sulia God. Ma osiꞋana nia ꞋunaꞋeri, ka ꞋafitaꞋi goꞋo fuana neꞋe kira saea kira kina God.
21 Kira saiana God, bore ma noaꞋa kira kasi oga goꞋo na faꞋadoelana, ma noaꞋa kira kasi oga goꞋo na baꞋatafelana fuana na ru neꞋe nia kwatea fuada ki. Ma kira ka manata boleboleꞋa sulia God. Ma noaꞋa kira kasi malingaꞋinia goꞋo mamanaꞋanga neꞋe God oga kika saiana. 22 ꞋIu, kira saea kira ngwae liatoꞋo sulia God, bore ma kira na ngwae boleboleꞋa ki lala. 23 Ma noaꞋa kira kasi foꞋosia goꞋo God neꞋe mauri firi, ma kira ka foꞋosia lala nunuꞋi ru neꞋe kira saungaꞋinia goꞋo Ꞌada ki diꞋia nununa ngwae neꞋe noaꞋa kasi tuatua firi ki, ma na noꞋo ki, ma na ru ꞋaeꞋaela ki, ma na ru angoango ki.
24 Ma osiꞋana na ru neꞋeri ki, God danga naꞋa Ꞌanida fasi Ꞌiri kike leka naꞋa Ꞌada sulia liada, ma kira ka fulia naꞋa ru taꞋa ki fuada kwailiu Ꞌani nonida. 25 Kira ka Ꞌaila Ꞌani faꞋamamanalana na mamanaꞋanga sulia God, ma kira ka faꞋamamana ana sokea ki. Ma kira ka foꞋosia naꞋa Ꞌada, ma kira ka rao naꞋa fuana na ru neꞋe God nia saungaꞋinida ki. Ma noaꞋa kira kasi foꞋosia God neꞋe saungaꞋinia na ru neꞋeri ki taꞋifau, ma noaꞋa kira kasi roꞋosulia. TaꞋifilia niaꞋa neꞋe bolo fuana ngwae ki kike baꞋatafea firi. ꞋIu ke ꞋunaꞋeri!
26 Ma osiꞋana na abulalana na ngwae ki neꞋe taꞋa ꞋunaꞋeri, God ka Ꞌaila Ꞌanida fasi Ꞌiri kike sasia naꞋa Ꞌada ru ni ꞋekeꞋa ki neꞋe leka sulia na kwaiogalana nonida. Ma na kini ki logo, kira ka Ꞌaila naꞋa Ꞌada Ꞌani na ngwae ki, ma kike teo naꞋa Ꞌada faꞋinia na kini ki lala. 27 Ma ka ꞋunaꞋeri, na ngwangwane ki logo kira ka Ꞌaila naꞋa Ꞌada Ꞌania na kini ki, ma kira ka oga naꞋa teoꞋa faꞋinia na ngwangwane ki laꞋu. Ma ka ꞋunaꞋeri, na ngwae ki kira ka sasia naꞋa na ru ni ꞋekeꞋa fafiꞋi fuada kwailiu. Nia neꞋe kika ngalia naꞋa matalangaꞋinga neꞋe bolo fuada sulia na abula taꞋangaꞋa kira ki.
28 Ma osiꞋana na ngwae neꞋeri ki kira Ꞌaila Ꞌani tae neꞋe kira saiana sulia God, nia ka danga naꞋa Ꞌanida fasi Ꞌiri kike manata taꞋa naꞋa Ꞌada, ma kira ka sasi naꞋa ru neꞋe noaꞋa kasi leꞋa fuana sasilani ki. 29 Kira ka ꞋidufaꞋi fulia naꞋa ru taꞋa ki, ma kika guguta, kira ka abula taꞋa naꞋa faꞋinida kwailiu, kira ka kwaimamagolai, kika saungwae, kika fuꞋa, kika soke, ma kika Ꞌaila Ꞌanida kwailiu, ma kika alaꞋa sulia ngwae ki. 30 Ma kika fata taꞋa sulida kwailiu, ma kika ngasingasiꞋa liu fuana ꞋailaꞋanga Ꞌani God, ma kika fata ꞋeꞋe ada kwailiu, ma kika lafe, ma kika fata naunau liu, ma kika manata liu Ꞌuana sasilana ru taꞋa ki laꞋu, ma kika aburongo ana maꞋa faꞋinia teꞋa kira ki. 31 Ma kika sasia ru gwaubaliꞋa ki, ma noaꞋa kira kasi faꞋamamana na fata alangaꞋinga kira ki, ma noaꞋa kira kasi alafe ma noaꞋa kira kasi kwaimanatai fuana na ngwae matamata ki. 32 Aia, ma kira sai naꞋa ana na fata totongaꞋi Ꞌanga ꞋoloꞋolo God neꞋe saea na ngwae neꞋe kira tua ꞋunaꞋeri ki, kira totolia naꞋa maeꞋa. Sui ka ꞋunaꞋeri bore Ꞌana, kira kasi mango goꞋo faꞋasia sasilana ru neꞋeri ki, ma kira ka oga naꞋa ngwae matamata neꞋe sasia logo ru ꞋunaꞋeri ki.

1:17 Habakuk 2:4