San Lucas
Dios Watsal Pit Jesucristowa Para
San Lucasne Jesucristowa Dios Watsal Pit para, Israel awaruzkas wan awaruzkas sun kin namtɨt, watsat mɨlmumikasha piankamanapa. Usne sun pit pamtu, wan awa Jesús kirɨt aizpa au sukin piankamanapa. Jesucristowa parachasmin, San Lucasne Mateo parɨt aizpakas Marcos parɨt aizpakas izta, wan kamna, wan nil pana (1.1-4). Katmizna San Lucasne Jesús kawira payuwakas Juan muntumikawakas an akkwan pamtu (1.5–2.52). San Lucasne Juan muntumikawa kamtamtu aizpakas (3.1-20) Diablo Jesústa kwail kinintu aizpakas (3.21–4.13) Anpat Jesús Galilea sukin kamtamtu aizpakas (4.19–9.50) pamtu. Cristo Jerusalén ɨmtuasmin (9.51–19.27), San Lucasne Jesústa kimtu aizpa pamtu. Suasne usne Jesús imtu payukas (19.28–23.56) irɨttas kuhstu payukas chiyura numtu payukas pamtu (cap. 24).
San Lucasne Israel kammu yalkin Jesús kamtamtu aizpa pamtu. Usne Isaías kaizta aizpa para, wan awa Dios Watsal Pit piankamanapa. Jesúspa paramtuasmin, Lucasne puizaruzakas naizamturuzakas watchiruza panara. Usne Samaritano kamtam kwintakas papihsh paiña painkulta watkulta kamtam kwintakas pamtu. San Lucasne awaruza kamtanamtu, awa Diosta paikuanapa, Dios Sɨnam Izpulta piankamanapa, Dios au kwail kiarɨt aizpa watkulshina piankamanapa.
1
Prólogo. An ñancha pit
Watcha i. Akkwan awane sun kwinta kirɨt aizpa awaruzpain pɨnkɨh pashiara. Chiwazha kirɨt aizpa izmuruzne, Dios pit kammuruzne, an ñamin sun kwinta aumɨza kamtanarɨt. An ñamin wan pɨnkɨh Jesúspa parɨt aizpa iztau. Makima na sun kwinta watsal kamtɨt akwa, nakas nua, Teófilora, pɨnkɨh pashimtus. Na nua pashimtu akwa, nane impara imparain wan sun kirɨt aizpa pamtus, nua wan kamtarɨt aizpa wat piankamnapa.
Maza ángelne Juan munnammika kawinazi kiztu
Herodes, Judío awaruzpa mikwa, Judea sukin uzasmin, maza pariyane, Zacarías muntɨtmikane, uzta. Paiña ira pampa Abíasne pariya aramin. Paiña ashampane Isabel mun. Paiña ira pampa Aarónne pariya aramin. Uspa paasne Dios iztakin wat uzpait kit wan Dios ɨninta aizpa mɨilta. Mɨnminkas uspa paasta kwail kirɨt kizarachi. Uspane pashpa mɨjchiara, Isabel pashpa mɨlsachi akwa. Usne ɨlapa azi; ashampakas ɨnkwa azi.
8-9 Maza payune usne paiña pariya kwalkasa Dios yalta kiwaina ɨrɨt. Ussa narawane, Zacaríasne Dios yal ayukmal napta, wat piam incienso paktana. 10 Us ayukmal wat piam incienso paktamtuasmin, wan awane pianamal Diosta paikuara. 11 Suane Diospa ángelne Zacarías tukin kun kit ussa izpanta. Usne wat piam incienso paktamtukin, numal misharɨkin kunta. 12 Ángelta iztawane, Zacaríasne iztaspat kit kun kirɨt. Chinkas kisachi. Ishkwarɨt. 13 Ángelne ussa kaizta:
—Zacarías, an ishkumun, Dios nu paikwat aizpa mɨra akwa. Up ashampane, Isabelne, ampu pashpa mɨlnazi. Nune ussa Juan munnazi. 14 Nune kwisha wat kultɨnazi. Us kawira akwa, akkwan awane wat kularɨnazi. 15 Usne Dios iztakin tɨnta namnazi. Chappikas chappi tainkas kumanazi. Diospa Sɨnam Izpulne pashpara piznazi, mɨltachasmin. 16 Usne Judío awaruza akwananazi, uspa Anpatta, uspa Diosta, kaiyanapa. 17 Diospa ɨnintamika amtuchasmin, an Juanne ussa an ñancha ɨnazi, wan watsanpa. Usne an ñancha Elías uzmikakanain uznazi. Dios Sɨnam Izpulne ussa kiwainazi, Diospa tɨnta paranpa. Usne papihshtuza ka kurunnanazi: “Up pashparuza paashirain. Usne kwail awaruza maizninnanazi, wat awakana uzanapa. Suasne awa sunkana kiat kit kamarane, awane Diospa ɨnintamikasha mɨat kit sappanazi.”
18 Zacaríasne ángelta mɨmara:
—¿Mizama ap ashampa pashpa mɨlshina? Nane ɨlapa ish. Ap ashampakas ɨnkwa i, kizta.
19 Ángelne ussa sɨnkara:
—Nane Gabriel munish. Nane Dios uzkin kunish. Usne nawa nua kwinta kininpa ɨninchish, nu sun watsal pit mɨnapa. 20 Mane mɨri. Nu na kaizta aizpa nɨjkultachi akwa, nune paramanazi, up painkul kawinakima. Nueve mish pailka, sun kirɨnazi.
21 Sun kimtuasmin, awane pianamal kunat kit Zacaríasta tɨrizara. Uspane usparuzpain minñara: “¿Chitma katne Dios yal ayukta tɨriztu arau? ¿Chitma puzmas?” 22 Zacarías puztawane, usparuza paramanamta. Suasne uspane Zacarías chiwazha Diospa yal ayukmal izta nɨjkulara. Awaruza paiña chihtɨkasa annamtuasmin, usne puñain para. Ussa kirɨt aizpa parasachi.
23 Paiña kal Diospa yalta pailtawane, Zacaríasne paiña yalta kailta. 24 Mamaz payura paiña ashampane, Isabelne, pɨja warɨt. Cinco mishtakima yalkimin uz kit ka minta: 25 “Ap Anpatne sun payura nawa kiwainzish, pɨja wana. Mane nane awa iztakin mɨtsal chiish.”
Maza ángelne kaiztu: Jesúsne kawinazi
26 Isabel pɨja warawane, seis mish pailtɨka, Diosne ángel Gabrielta Galilea sura, Nazaret pɨpulura, ɨninta, 27 maza nimpihsh ashampara kwinta kinpa. Usne María munta. Mama ampukasa pittachi. Usne maza ampura kasara kin namtɨt azi. Sun ampune José munta. Paiña ira pampa Davidne mikwa arakwain. 28 Ángelne María tukin nap kit kaizta:
—Kakishapu. Diosne nua wat kit kit kiwainshimtu. Anpatne nua pashit kit nukasa ɨmtu, kizta.
29 Ángelta iztane, Maríane ishkwat kit ángel kaiztu aizpa minta. “¿Usne chikishma sun nawa kwinta kimtu?” minta. 30 Suasne ángelne ussa kaizta:
—María. Ishkumun. Diosne nua wat kit kit kiwainshimtu. 31 Mɨri. Mane nune pɨjakasa anpai. Painkul mɨjanpai. Ussa Jesús munnaka. 32 Usne tɨnta namnazi, chiyuras amtu akwa. Usne chiyuras Dios Painkul munnazi. Anpat Diosne ussa Davidkin anza katsa mikwakana namnazi, Davidkanain ɨninapa. 33 Usne pailta payukima Israelpa kwalta ɨninnanazi. Paiña ɨnintu aizpa pailmanazi, kizta.
34 Suasne Maríane ángelta mɨmara:
—Ampu mɨjkine, ¿mizama painkul mɨlnapai? kizta.
35 Ángelne ussa sɨnkara:
—Diosne Sɨnam Izpul akwa nu tukin anazi. Katsa Diosne nua tɨnta kiwainazi, pashpa pɨja wanapa. Katmizna up kawintu pashpane Dios pashimtu aizpa kinazi. Dios Painkulkas munnazi. 36 Na nua kaiztu aizpa mɨri. Up kwal, Isabelne, ɨnkwa i. Wan awane ussa “Pashpa wasachi,” kizara. Maneme usne seis mish pɨja warɨt tu. 37 Diosne chikas wantain kishinai.
38 Suasne Maríane ussa sɨnkara:
—Nane ap Anpatpa kiwainmumika ish. Watcha, nune nawa kaizta aizpa sari, kizta.
Suasne ángelne ɨrɨt.
Maríane Isabelta kwinta kin ɨt
39 Sun payune Maríane wan watsat kit maza pɨpulukin Judea ɨnkal sura azain ɨrɨt. 40 Zacaríaspa yalta nap kit Isabelta kaizta: “Manta kail ish,” kizta. 41 Isabel Maríawa pit mɨrane, paiña pashpa pɨjakin kialta. Suasne Dios Sɨnam Izpulne Isabelta pizta. 42 Suasne usne tɨnta kaizta:
—Diosne wan ashampakin nua anza watsal kiwainnazi. Diosne nu mɨltu pashpara wat kiwainazi. 43 Ap Anpatpa akkuhsh nawa kwinta kin at akwa, kwisha wat kultus. 44 Mɨri. Nu nawa kakishapu kiztawane, ap painkulne pɨjara tɨnta kialta. Usne watsal kultuazi. 45 Ap Anpatne nua kin namtɨt aizpa kinazi. Nune wat kulnazi, us kin namtɨt aizpa nɨjkulta akwa, kaizta.
46 Suasne Maríane min kit paiña kaijchuras kaizta:
“Ap Anpat katsa i.
47 Ap Diosne, ap watsat mɨlmumikane, kwisha wat i, nawa kwisha wat mintɨt akwa.
48 Usne nawa, paiña kiwainmumikasha, kiwainshira.
Makis wan awane nawa kaizanazi: Diosne ussa wat ashampa namninta.
49 Ap katsa Diosne na akwa akkwan kirɨt.
Usne sɨnammika muntɨt.
50 Usne wan Diosta wat minturuzakas
Diosta wakpuj wainamtuzakas iznat kit kiwainanazi.
51 Usne katsa kal sara.
Diosne anza katsa mintuza an ainkinkanain namninnara, uspa minñara aizpa kiamanpa.
52 Usne katsa mikwaruza uspa ɨninmukis taizninnanazi.
Usne kiwaintuza watsat mɨlnara.
53 Usne chiwazha we mɨjtuza wan mɨlanara.
Usne kwazpa awaruza kɨlmin ɨninnara.
54 Usne paiña Judío kwaltuza,
paiña kiwaintuza, pailta payurakima kiwainnara.
55 Sunkanain usne au an ñancha ira kwaltakas
Abrahamtakas Abrahampa kwizta kwal uzamturuzakas kin namnara.”
56 Isabelkasa kutña mish uztawane, Maríane papihshpa yalta kailta.
Juan munnammikane kawimtu
57 Sunpawa payu pailtɨkane, ishtu kirɨkane, Isabelne paiña painkul nishta. 58 Dios ussa wat kirɨt aizpa mɨarawane, kasha izmuruzkas kwaltuzkas kaizara: “Au Anpatne nu wat kirɨt. Uspane uskasa wat kularɨt.” 59 Ocho payu pailtawane, uspane ampu pashpara muara, pashpa aya tɨtnapa, circuncisión kinpa, Judío awaruza ɨnintɨt aizpa kinpa. Uspane kaizara: “Usne Zacarías papihshkanain munnazi.” 60 Paiña akkuhshne kaizta:
—Zacarías munnachi. Juan munnazi, kizta.
61 Uspane ussa sɨnkaara:
—Up kwalne sun mun mɨjchi, kizara.
62 Suasne papihshta saiaat kit mɨmaara, ¿Miza munashinasa, awa piankamanapa? 63 Usne pɨnkɨh paikwat kit para: “Usne Juan mun i.” Wan awane iztaspaarɨt. 64 Sun urain Zacaríasne paiña pit ɨsak kit paiña yankwija chɨhkul kit kaizta:
—Diosne kwisha wari, kizta. 65 Suasne wan kasha izturuzne iztaspaarɨt. Wan awane Judea ɨnkal sura sun kirɨt aizpa wantuza kwinta kinara. 66 Sun kwinta mɨmturuzne usparuzpain mɨmaara: “Sun pashpane ¿Chima kinazi?” kizara. Dios ussa kiwainshimtu akwa, Diosne an pashpara an tɨnta namnazi.
Zacaríaspa kanta
67 Zacaríasne, pashpawa papihshne, Dioskasa paramtu uzta. Dios Sɨnam Izpulne ussa piz kit kiwainmɨzta. Zacaríasne Dios akwa parat kit kaizta:
68 “Judío awawa Diosne, au Anpatne, kwisha wari.
Usne apain at kit paiña kwaltuza watsat mɨlnanazi.
69 Usne tɨnta watsat mɨltamikasha ɨninta.
Sun kiwainmikane ñamin pampa Davidpa kwal i.
70 An ñamin Diosne paiña kainammtuz akwa sun pit kin nam kit kaizta:
71 Usne aumɨza watsat mɨlnashina,
aliz awa aumɨza anuppamanpa, aumɨza aliz kulamanpa.
72 Diosne sunkas kaizta: au ira kwaltuza nanat kit kiwainanash.
Uruza kin namtɨt aizpa mainmanash.
73 Sun pitmin au papihshta, Abrahamta, sunkana tɨnta kaizta:
74 Usne aumɨza watsat mɨlnanazi, waya kimtuz aumɨza chinkas kiamanpa.
Usne aumɨza paiña kiwainmu namninnanazi, paiña kal kianapa, ishkwatchin.
75 Dios iztakin uzamtuasmin, aune pailta payukima us wat kuruntu aizpa kiat kit Diosta wakpuj waintamakpas.
76 Mane nua, ap painkul pashpara paranash. Nune chiyuras kainammmika munnazi.
Nukas up Anpatpa miwara an ñancha ɨnazi, paiña mi watsanapa.
77 Nukas Dios paiña kwaltuza watsat mɨlnana piankamninnanazi.
Uspa kwail kiarɨt aizpa wat kulna piankamninnanazi.
78 Dios aumɨza pashinamtu akwa, usne aumɨza kiwain kit chiyuras amtumikasha ɨninnazi.
Suasne wan awane ussa piankamashina.
79 Paiña ɨnintumika akwa Diosne kwail kim uzturuzakas,
irɨn ishkumtuzakas, watsat mɨlnanazi.
Usne aumɨza wat miwara ɨninanazi, kalpain uzanapa.”
80 An katsa kawimtuasmin, pashpane pailta payukima Diosta an pashimɨzta. Wan kawirawane, usne pul sura ɨt kit uzta, Judío awaruz ussa piankamnakima. Kwiztane uspane us kaizta aizpa mɨara.