Polha̱ Egei Sasafe̱i̱
Sa Tesalonaika O Kedia̱moko͡u
Nala̱ma Ne̱i̱
Tawale Ta̱
Sa Tesalonaikabe sa hiye, sa Masedonia duo kile dala.
Polha̱ sa Korinko͡u dalali, kuguo ko͟͡u sa Tesalonaika tie kedia̱moko͡u kuhe nala̱ma ne̱i̱. Kuguo ke̱ nalali̱ mei kelege, e̱ sa koko͡u ile folomo͡u dalali, Yesuha̱ degei kaha̱ ta̱ ke̱ ko͡u hehegie tobou. Dabai 17:1-9 koko͡u ne ta̱ ke̱ nala̱i̱ dala.
Polha̱ kuguo ko͟͡u nala̱i̱ kaha̱ yobe ko͡u gue, Juda o kedia̱ sa Tesalonaika tie o ilo kele makolo idi kaha̱ degeimo͡u, e̱ damale̱yodele i o sasa̱i̱ kedia̱ dede̱i̱ sasagiemo͡u, kuguo ko͟͡u kuhe nala̱i̱. Yesuha̱ boholo͡u ma̱ haguale ta̱ ke̱bo͡u de hehegie tobolo͡u mo͡u nala̱i̱.
Tewe o ilo kedia̱ tawale ibe, Polha̱ kuguo ko͟͡u nala̱i̱be kuguo ilo kele nalale̱ ko͡u dalamo͡u, kuguo ko͟͡ume e̱buko͡u do nala̱i̱yode tawale i.
Kuguo 1 Tesalonaika ko͟͡umaha̱ ta̱ sibige̱ tano͡u tano͡u olo͡u fe̱i̱be kuhe̱:
Ta̱ Hiye 1–3
Polbo͡u, e̱bo͡u de dabai degele idi o kedia̱bo͡u dia̱ sa Tesalonaika tie o sasa̱i̱ kedia̱moko͡u solo͡u do degele i.
Ta̱ Hiye 4–5
Sa Tesalonaika tie o sasa̱i̱ kedia̱me Godiha̱ yo͟͡uno͡u dogo͡u guo dalaba, midiho̱ bolofe̱i̱ ke̱no͡u milo͡u gamabadomo͡u.
Polbo͡u, e̱bo͡u de dabai degele idi o kedia̱bo͡u dia̱ sa Tesalonaika tie o sasa̱i̱ kedia̱moko͡u solo͡u do degele i
1
(Ta̱ Hiye 1–3)
Pol a̱bo͡u, o Sailasbo͡u, o Timotibo͡u ei sa Tesalonaika tie o sasa̱i̱ damale̱yodele i ni̱moko͡u kuguo ko͟͡u nala̱ma neli̱ kuhe̱. Ni̱me Aye Godibo͡u, Hiye O Yesu Kelesubo͡u de dogo͡u guo dalagua.
Godiha̱ ni̱moko͡u habagugueiba, ni̱me bologua̱do dalamabadomo͡u.
Polha̱ sa Tesalonaika tie kedia̱ Yesuko͡u damale̱yodele i kaha̱ degeimo͡u hoho̱ degei
Ei ni̱moko͡u fima̱mo͡u, Godiko͡u bolofe̱i̱yode tobolo͡u idi. Ei ni̱ hu̱ solo͟͡umo͡u, Godiko͡u diho̱ baga̱ tobolo͡u idi. Ni̱me Yesu Kelesuko͡u damale̱yodema, e̱ dabai degele idi. Tabe, ni̱me Yesu Kelesuko͡u hoho̱ hiyedo dege, e̱ dabai hiyedo degele idi. Tabe, ni̱me nele̱do dege dalaguadi o sasa̱i̱, di Hiye O Yesu Kelesuha̱ boholo͡u ma̱ haguale ke̱ne ni̱ dia dalaguadi. Eige ni̱ kegele idi olo͡u fe̱i̱be tawale i kaha̱ degemo͡u, ei di Aye Godiko͡u bolofe̱i̱yode tobolo͡u idi. Mogo dia̱ma, Godiha̱ge ni̱me tagai hiyedo dala. Eige ni̱me Godiha̱ yo͟͡u e̱ biyodema makaidade tawale i.
Ta̱ uwo bolofe̱i̱, ei ni̱moko͡u tobolo͡u i ke̱me ta̱eno͡u tobolo͡u ili mei. Duo Bolofe̱i̱ha̱ degeiye, ei ta̱ uwo bolofe̱i̱ ke̱ nele̱do dege tobolo͡u i. Ei fima̱i̱ bolo̱u̱ dege tobolo͡u ili mei. Ni̱ dowoye, ei ni̱bo͡u de dogo͡u guo dalamo͡u, ei milo͡u gadi ke̱me ni̱ duguo tawale i.
Ni̱ Godiha̱ ta̱ dulomo͡u tolo͡u igolugi, hagi̱ hiyedo dugulo i. Ke̱no͡u si ni̱me eibo͡u Hiye Obo͡u ei degei saga̱i̱ ke̱no͡u seseimo͡u, Duo Bolofe̱i̱ha̱ ni̱moko͡u dede̱i̱ sasagieimo͡u, ni̱ hoho̱ degele i. Ni̱ midiho̱ kege milo͡u ga idi ke̱me, damale̱yodele i o sasa̱i̱, sa bolo̱u̱ Masedoniabo͡u Akaiabo͡u duo kile tie kedia̱moko͡u midiho̱ bolo̱ ke̱ hehegile idi. Hiye Oha̱ ta̱, ni̱ hehegie tobolo͡u i ke̱me bala wodi uwo saga̱i̱ kege, sa Masedoniabo͡u Akaiabo͡u duo kilegeno͡u dulo ili mei. Sa sa olo͡u fe̱i̱ kedia̱ne ni̱ Godiko͡u damale̱yodele i kaha̱ ta̱ ke̱ olo͡u fe̱i̱ ko͡u dulo tefei kaha̱ degeimo͡u, ei sa sa suluguadibe, ta̱ ke̱me eige ta tobo͡u mo͡u suluguadiyo mei. Ei sa ta iga fologoumo͡u be, sa ke̱ tie o kedia̱ge eimoko͡u ko͡u gue susulo tobolo͡u idi, Polbo͡u dia̱ sa Tesalonaika tie kedia̱moko͡u fologa, egei hehegie tobo͡u mo͡u be, sa Tesalonaika tie kedia̱ge ta̱ ke̱ dulomo͡u, ogo͡u gai godi tobeko͡u muguo, damale̱do Godi, yo͟͡u kegeno͡u daladi koko͡u damale̱yodema, e̱ dabai ke̱no͡u degelamo͡u degele idiyode tobolo͡u idi. 10 Haba sa sa o kedia̱ ko͡u gue susulo tobolo͡u idi, Godiha̱ Dihi e̱ tolo imo͡u hagua̱gimo͡u, hebenito͡u felei. Folo dalali, habage boholo͡u ma̱ haguale ke̱me sa Tesalonaika tie o kedia̱ dia dalagua ke̱ eimoko͡u susulo idi. Damale̱do, Godiha̱ Dihi e̱me Yesu. Godiha̱ gofo͟͡u, habage tama̱ degele kaha̱ di makeiye domo͡u, e̱ di boholo͡u mo̱u̱ dala.