6
Dabai degedi o sasa̱i̱ kedia̱ne die boseha̱ dabai bologua̱do degemabeedei
Damale̱yodei o sasa̱i̱, fisimo͡u dabai degedi kedia̱me hebe mala̱ idiyo meiye, ke̱no͡u si dia̱ge die boseha̱ ta̱ duloba, e̱ hayeduno͡u dalaguama. Kegeligi, die boseha̱ Godiha̱ hu̱bo͡u, di hehegiedi dabai ke̱bo͡u de susuga tobouye domo͡u.
Dabai degedi o ilo kedia̱ die bosebe damale̱yodei o debabe, dia̱ne e̱ ta̱ defe̱i̱do duma. Die bosebe damale̱yodei o, dia̱me eye̱ mala̱ saga̱i̱. Kegeligi, dia̱ e̱ ta̱ dulo ile meiyode tobolo͡u iye. Die bosebe damale̱yodei o kaha̱, dia̱ e̱ tagaleba, e̱ ta̱ duloba, e̱ dabai defe̱i̱do degemabeede.
Sele tagadi midiho̱ ke̱me midiho̱ kasaga̱i̱ milo͡u gadi olo͡u fe̱i̱ kaha̱ yo
A̱ na̱moko͡u nalolu̱ ko͟͡u na̱ damale̱yodei o sasa̱i̱ kedia̱moko͡u hehegiligine, kegeno͡u egele tobo͡u. Di Hiye O Yesu Kelesuha̱ ta̱ kaha̱ge dimoko͡u be do̱u̱do hehegiedi kaha̱ degemo͡u, dige Godiha̱ midiho̱ ke̱no͡u seselemo͡u hehegiedi. O taha̱ge midiho̱ ke̱ tobeko͡u muguoba, o sasa̱i̱ kedia̱moko͡u ogo͡u gai egei hehegieba, yo͟͡u e̱si bolo̱yode tawaleye, e̱ ta tawaiyo mei. O kegei kaha̱ge o ilo kelebo͡u de sibige̱ mei ta̱ gehe̱ gehe̱ ke̱ tobolo͡u mo͡u ta̱e biya idi. Kegedi kaha̱ degemo͡u, obe kona degele idi, gofo͟͡u degele idi, susuga tobolo͡u idi, o ilo kelebe midiho̱ kasaga̱i̱ milo͡u gadi oyode tobolo͡u idi. O kegele i kedia̱ge dio͟͡usie yogoko͡u gofo͟͡u degeimo͡u gofo͟͡u degeimo͡u dele idi. Die fima̱i̱be do̱u̱do mei. Damale̱do ta̱dade tawale iyo mei. Dia̱ge wa, Godiha̱ midiho̱ sesedi kaha̱ge, dia̱ sele hiyedo molo͟͡uyade tawale idi.
Di Godiha̱ midiho̱ ke̱no͡u seseligi, bi yo͟͡u dimoko͡u ne̱di koko͡u hoho̱ degeibasi, di bologua̱do dalaguale. Di adio͡u ha̱ di mala̱ fele̱i̱ kelegebe, di bi tabo͡u de mala̱ feli̱ mei. Di tofigile kelegene, di bi tabo͡u mala̱ ile mei. Sa sibige̱ kuoko͡u be nale̱bo͡u yukueibo͡u deno͡u dalababe, di hoho̱ dege dalame. O koyoha̱ sele hiye mo͡u la̱ba degeibabe, o ke̱me tefele duguye haguaba, sale̱ma̱i̱ye to͡u di saga̱i̱ ke̱no͡u tefele tolo͡u male̱. O kegei kaha̱ e̱ degele saga̱i̱bo͡u, e̱ molo͟͡u saga̱i̱bo͡u ke̱me sibige̱ mei, yo͟͡usie makolo saga̱i̱ ke̱ degega ili kaha̱ge, e̱me makoma mei degele. 10 Sele tagadi midiho̱ ke̱me midiho̱ kasaga̱i̱ milo͡u gadi olo͡u fe̱i̱ kaha̱ yo. Damale̱yodei o ilo kelene seleko͡u no͡u hoho̱ hiyedo degeligi, Yesuko͡u damale̱yodei ke̱ to͡u fogou kaha̱, dia̱me hagi̱ kagei kagei ke̱ dugumo͡u ili kehe̱.
Na̱ na̱buko͡u hili̱gedo fo̱u̱kua iligi, fi̱ tofousogo tofousogo tofolo͡u ke̱ mo͟͡uyedei
11 Ke̱no͡u si, na̱me Godiha̱ bi. Na̱ midiho̱ kasaga̱i̱ olo͡u fe̱i̱ ke̱ tobeko͡u muguoba, midiho̱ do̱u̱do ke̱no͡u sese. Na̱ Godiha̱ midiho̱ ke̱ milo͡u gaba, e̱moko͡u damale̱yodema, o sasa̱i̱ tagaleba, nele̱do dege iligibe, omoko͡u gofo͟͡u degeda. 12 O Yesu Kelesuko͡u damale̱yodei ke̱me o tae e̱buko͡u fo̱u̱kua ile folodi ke̱ sa̱ degei. Na̱ o kegei ke̱no͡u tefele fo̱u̱kua i, fi̱ tofousogo tofousogo ke̱ mo͡u la̱ba. A̱ mo͡u tobo͡u yo mei, afu na̱ o dihi̱le koko͡u tafalali tama̱ dege toboube, a̱me Yesu Kelesuko͡u damale̱yodeiyodei kelege, Godiha̱ na̱me fi̱ tofousogo tofolo͡u ke̱ molo͟͡uyodema ko͡u makai kaha̱.
13 Bi olo͡u fe̱i̱ milo͡u gai o Godibo͡u, Pontius Pailatko͡u damale̱do ta̱ ke̱ tama̱do tobou o Yesu Kelesubo͡u, dilie dihi̱le koko͡u, a̱ na̱moko͡u do̱u̱do dege tobolo͡u kuhe̱, 14 Godiha̱ ta̱ a̱ na̱moko͡u tobolo͡u ko͟͡ume na̱ defe̱i̱do sesele iligi, di Hiye O Yesu Kelesu hagua tama̱ degeiba di dugume. Kegeligi, na̱ midiho̱ ta, oe kasaga̱i̱yodele saga̱i̱ ke̱ milo͡u ba dugulo iye. 15 E̱ hagualebe, aso̱ diho̱ Godi yo͟͡u makai kelegeno͡u haguale. E̱me hoho̱ degedi kaha̱ obo͡u. Sa sa olo͡u fe̱i̱be yo͟͡uno͡u dia dala. E̱me hiye o kedia̱ Hiye O. Gamani hiye o kedia̱ die Hiye O. 16 Godi e̱no͡u be todi tewe mei. E̱me hoho̱ hiyedoye sile̱ma̱i̱, di ile hafe̱i̱ degele saga̱i̱ mei. O tae e̱me dugudiyo mei, habagene dugulo saga̱i̱ mei. E̱ hu̱be hiyedo folodo. E̱ nele̱be mei degele mei. Damale̱do.
Selebo͡u o kedia̱ Godiko͡u damale̱yodema, bi mei o kedia̱ dogo͡u gumabeedei
17 Na̱ selebo͡u o kedia̱moko͡u be dio͟͡usie hiye degedamabeede tobo͡u. Dia̱ die bima̱i̱ ko͡u su̱doye, dia̱me tofousogo tofolo͡u ile mei. Bima̱i̱ ke̱ne tofousogo dalale mei. Dia̱ Godiko͡u damale̱yodeibasi Godiha̱ bi bolo̱ bolo̱, dia̱ hoho̱ degele saga̱i̱ ke̱ dia̱moko͡u nele̱. 18 Na̱ge dia̱moko͡u be, o sasa̱i̱ dogo͡u guo, midiho̱ bolofe̱i̱ milo͡u gaba, bi mei o sasa̱i̱ kedia̱moko͡u solo͡u do ne̱mabeede tobo͡u. 19 Dia̱ sa sibige̱ kuoko͡u ge kege degeibabe, dia̱me hebe bolo̱do, dio͟͡u habage molo͟͡u ke̱ kefele ili. Kegeibasi, dia̱ fi̱ gehe̱ mala̱ba, tofousogo tofolo͡u ile.
Timotiha̱ e̱ dabai ke̱ yo͟͡u defe̱i̱do dia dalayedei
20 Timoti, Godiha̱ na̱moko͡u ko͡u ne̱i̱ ke̱me no͟͡u defe̱i̱do dia dala. Ta̱ daga daga, Godiha̱ tagale saga̱i̱ mei ke̱me olo͡u fe̱i̱ tobeko͡u mugu. Oe tewe o kedia̱ ta̱yodema, ta̱e biya idi ke̱ne na̱ duda, ahu dege dala. 21 Damale̱yodei o ilo kelene ogo͡u gai ta̱ kegei ke̱ dulomo͡u ke̱ sesele iligi, Yesuko͡u damale̱yodei ke̱ to͡u fogou dalagua.
Godiha̱ habagugueibe ni̱bo͡u de dalale.