4
Ta̱-bolofe̱i̱-mala̱-suluguadi-o kedia̱me mihi̱ bilika sa̱ degei
Godiha̱ ei solo͡u do degei kaha̱ degemo͡u, eige dabai, e̱ eimoko͡u ne̱i̱ ke̱me dafadiyo mei. Midiho̱ ei milo͡u di ke̱me ta sidifi degemo͡u, mogogo͡u degedi midiho̱ mei. Ei ogo͡u gai midiho̱ ta milo͡u gadiyo mei. Godiha̱ ta̱ ke̱ne ei boholo͡u mo͡u haba ta̱ gehe̱ hehegiediyo mei, Godi yo͟͡u e̱ ta̱ ke̱no͡u defe̱i̱do hehegie tobolo͡u idi. Eige damale̱do ta̱ ke̱ tama̱no͡u do hehegie tobo͡u ba, o sasa̱i̱ tano͡u tano͡u dia̱ ei midiho̱ ke̱ file, dio͟͡u die fi̱ye tawagaba, eibe Godiha̱ dihi̱le koko͡u e̱ dabai do̱u̱dono͡u degedidade tawale ke̱ tagali. O sasa̱i̱ ilo, Godiha̱ ta̱ uwo bolofe̱i̱, ei hehegiedi kaha̱ sibige̱ ke̱ tawale iyo mei kedia̱me olo͡u fe̱i̱ makolo o sasa̱i̱no͡u. Sa sibige̱ kuoko͡u ogo͡u gai godiha̱ degeiye, damale̱yodili mei o sasa̱i̱ kedia̱me fi̱ toto͡u dege dalaguali, damale̱do ta̱ uwo bolofe̱i̱ ke̱ ta tawale idiyo mei. Kelesube Godi yo͟͡u saga̱i̱. E̱ ta̱ damale̱do ke̱me hoho̱ sa̱ degei. Ke̱no͡u si dia̱ ta dugulo saga̱i̱ mei.
Ni̱ duma. Eige eiyo͡u ei hu̱ hebele fogudiyo mei. Ei Yesu Kelesuha̱ hu̱ ke̱no͡u hebele fogudi. Damale̱do, Yesu e̱me di Hiye O. Ei e̱ ta̱ ke̱no͡u dulo seselemo͡u, ni̱ dogo͡u gulamo͡u degeli. Afudo hulia̱yeno͡u dalamo͡u, Godiha̱ hulia̱ koduge hoho̱ tama̱ degeyede tobo͡u mo͡u,* 4:6 Stat 1:3 hoho̱ tama̱ degemo͡u haguabe demo͡u, ifine e̱ hoho̱ kaha̱ ei duledu hiyedo hoho̱guo dala. Hoho̱guo dalamo͡u, ei Kelesuha̱ midiho̱ko͡u duguomo͡u, Godiha̱ hoho̱ hiyedo ke̱ tawale ili kuhe̱.
Godiha̱ ta̱ bolofe̱i̱ ke̱me sibige̱ hiyedo. Eige eiyo͡u ei nele̱yeno͡u ta̱ ke̱ hehegie tobo͡u diyo mei. Yobe, eibe mihi̱ bilika sa̱ degei, sasale gagileno͡u dala kaha̱. Kegei kaha̱ degemo͡u, ei Godiha̱ ta̱ ke̱ hehegie tobolo͡u idibe, Godi yo͟͡u e̱ nele̱ hiyedo kaha̱no͡u ei dogo͡u gumo͡u kuhe hehegie tobolo͡u idi. Ei hagi̱ hiyedo ko͡u dugulo iliye, ke̱no͡u si ta mihi̱ko͡u fiyasigeiyo mei. Ei fi̱ hiyedo ko͡u ma̱ iliye, ke̱no͡u si ei fima̱i̱be ta makolo iyo mei. Obe ei ko͡u makolo iliye, ke̱no͡u si Godiha̱ge eibe ta to͡u fogouyo mei. Ho oe ei fiyasigemabadomo͡u bo͡u basiado ko͡u wala iliye, ke̱no͡u si ei dolo makolo iyo mei. 10 Ho o kedia̱ Yesu woumo͡u tolo i saga̱i̱ ke̱no͡u tefele, eine wouba tofigileyodema kuhe degele idi. O sasa̱i̱ye eimoko͡u duguo tawale ilibe, Yesu e̱ hagua̱ gehe̱ degei kaha̱, e̱ ei dogo͡u guo daladade tawale ili. 11 Ei Yesuha̱ dabai degeimo͡u, ho o kedia̱ ei wala imo͡u, o sasa̱i̱ye eimoko͡u duguo tawale ilibe, Yesu e̱ hagua̱mo͡u gehe̱ degei dala kaha̱, e̱ ei dogo͡u guo daladade kuhe tawale ili. E̱ ei dogo͡u gu ho fogo͡u babe, eibe tofigile ile. 12 Ei ta̱ bolofe̱i̱ ke̱ hehegie suluguadi kaha̱ degemo͡u, ho o kedia̱ge eibe wouba tofigileyadomo͡u degele idi. Ke̱no͡u si, ni̱ ei ta̱ ke̱ dulo damale̱yodele i kaha̱ degemo͡u, ni̱me tofousogo tofolo͡u ile.
13 Godiha̱ kuguoko͡u be ko͡u gue nala̱i̱ dala,
A̱ Godiko͡u damale̱yodei kaha̱ degemo͡u, a̱ kuhe tobolo͡u. Buk Song 116:10
Eine ke̱no͡u tefele damale̱yodei kaha̱ degemo͡u, ei ta̱ bolofe̱i̱ ke̱ kuhe hehegie tobo͡u di. 14 Yobe, Godiha̱ Hiye O Yesu hagua̱gi kaha̱ degemo͡u, ei tewe, Godiha̱ eine hagua̱gieba, diyo͡u fe̱i̱ Yesuha̱ duwoko͡u wo͡u ma iledade tawale ili. 15 Hagi̱ olo͡u fe̱i̱, ei dugudi ke̱me ni̱ dowoyeno͡u dugudi. Kegei degemo͡u, Godiha̱ o sasa̱i̱ su̱do habagugueiba, dia̱ e̱moko͡u bolofe̱i̱yodema hoho̱bolo͡u ile.
Ta̱-bolofe̱i̱-mala̱-suluguadi-o kedia̱ Godiko͡u damale̱yodema nele̱do dege deleiguei
16 Ei dabai bolo̱do, Godiha̱ degei ke̱me ei tawalemo͡u ta dafa idiyo mei. Damale̱do, ei to͡u no͡u si ko͡u makomo͡u iliye, ke̱no͡u si ei fi̱be sawisiei olo͡u fe̱i̱ gehe̱ degegano͡u daladi. 17 Ei hagi̱ hiyedo ko͡u dugulo iliye, ke̱no͡u si eige hagi̱ ko͟͡ume huyadeife̱i̱, totono͡u mei degeledadili. Ei hagi̱ ko͟͡u dugumo͡u hagulu kaha̱ge, eibe hebeni hoho̱ koko͡u tofousogo tofousogo tofolo͡u dade tawale ili. Hebeni hoho̱ kaha̱ge hagi̱ ei dugudi ke̱me gabama folodo dala. 18 Dige sa sibige̱ kuoko͡u bi di diho̱ye dugudi koko͡u be ta masediyo mei. Bi di dugudiyo mei koko͡u no͡u masedi. Bi di dugudi ke̱me olo͡u fe̱i̱ mei degele. Bi di dugudiyo mei ke̱no͡u si mei degele mei, tofousogodo dalaguale.

*4:6 4:6 Stat 1:3