Egei Sasama
Pitaha̱
Nala̱ma Ne̱i̱
Tawale Ta̱
Ko͟͡ume sasama kuguo Pitaha̱ Yesu Kelesuko͡u damale̱yodele i o sasa̱i̱ kedia̱moko͡u nala̱ma ne̱i̱. Pita e̱ tobolo͡u mo͡u nala̱i̱be, ogo͡u gai egei tobolo͡u idi o kedia̱ ta̱ dulo sesedamabeedei, kegeligi mihi̱ko͡u fiyasigeiye domo͡u. Damale̱do ta̱ ke̱no͡u dulo sesemabeedema kuhe tobolo͡u mo͡u nala̱i̱. Ta̱ ke̱ ko͡u dulo tawai obe, o tae ogo͡u gai ta̱ tobo͡u ba e̱ge ta dulo sesele saga̱i̱ mei.
Pitaha̱ ta toboube, ta̱-bolofe̱i̱-mala̱-suluguadi-o eige Yesube ei diho̱ye duguyode tobolo͡u mo͡u nala̱i̱.
Haba tabe, o ilo kelege Yesube boholo͡u ma̱ haguale meiyode tobolo͡u idi kaha̱ degemo͡u, Pitaha̱ge kuguo kuoko͡u be Yesube hagualeyode tobou. Damale̱do, di dugulube, e̱me toto haguale saga̱i̱ mei. Kegei kaha̱ yobe ko͡u gue, Godiha̱ yo͟͡u e̱ o sasa̱i̱ tano͡u ta makolobe dafamo͡u, e̱ge di olo͡u fe̱i̱ fi̱ boho͡u mabadomo͡u kuhe dia dala.
Kuguo 2 Pita ko͟͡umaha̱ sibige̱ kaha̱ widio ta̱ hiyebe tano͡u fe̱i̱ dala.
Dige midiho̱ bolo̱ ke̱no͡u nele̱do dege milo͡u golugibe, ogo͡u gai egei tobo͡u di o kedia̱ ta̱ ke̱me tobeko͡u mugume
1
(Ta̱ Hiye 1–3)
A̱me Saimon Pita, Yesu Kelesuha̱ dabai degelemo͡u, e̱ ta̱-bolofe̱i̱-mala̱-siadi-o. Yesu Kelesu e̱me Godi, di Mamo̱u̱ O. E̱me midiho̱ do̱u̱do ke̱no͡u degedi kaha̱ degemo͡u, ni̱ e̱moko͡u damale̱yodei ke̱me sibige̱ hiyedo, ei damale̱yodei ke̱no͡u tefei kaha̱ degemo͡u, a̱ ni̱moko͡u kuguo ko͟͡u kuhe nala̱ma neli̱. Ni̱me Godibo͡u, di Hiye O Yesubo͡u de ko͡u tawale dala kaha̱ degemo͡u, dilie ni̱moko͡u hiyedo habagugueiba, ni̱me bologua̱do dalamabadomo͡u.
Godiha̱ge dibe yo͟͡u e̱ biyodema makai
Damale̱do, Godiha̱ midiho̱ do̱u̱do, e̱ hoho̱bo͡u e̱ nele̱bo͡u ke̱me hiyedo, e̱ dimoko͡u haguamabeedema haguisoumo͡u, di dulomo͡u e̱me ko͡u tawale i kaha̱. Kegemo͡u, Yesu Kelesuha̱ge Godiha̱ nele̱yeno͡u * 1:3 Ta̱ sibige̱be Yesu Kelesu e̱me Godi. dimoko͡u bi olo͡u fe̱i̱do ne̱i̱be, di dogo͡u guba, di nele̱do degeba, yo͟͡u e̱ midiho̱ ke̱no͡u milo͡u ga suluguamabadomo͡u kuhe ne̱i̱. Godiha̱ nele̱yeno͡u, e̱ kege haguisamamo͡u, bi bolo̱do olo͡u fe̱i̱, yo͟͡u afu ko͡u nele̱yodema makai ke̱ dimoko͡u kuhe ne̱i̱. E̱ kege degei kaha̱ge di dogo͡u guba, dibe sa sibige̱ ko͟͡umaha̱ to͡u e tagadi midiho̱ kasaga̱i̱ ke̱ to͡u fogo͡u ba, Godiha̱ midiho̱ do̱u̱do ke̱no͡u milo͡u mabadomo͡u.
Kegei degemo͡u,
ni̱ damale̱yodei ke̱me nele̱do dege dalalibe,
midiho̱ bolo̱no͡u milo͡u mo͡u ima.
Ni̱ midiho̱ bolo̱ ke̱no͡u defe̱i̱do milo͡u ga dalalibe,
Godiha̱ midiho̱ ke̱ne tawama.
Ni̱ Godiha̱ e̱ midiho̱ ke̱ tawaleba dalalibe,
to͡u e tagadi midiho̱ kasaga̱i̱ ke̱ akogoguema.
Ni̱ to͡u e tagadi midiho̱ kegei ke̱ akogogue dalalibe,
hagi̱ kagei kagei ke̱ dugubane nele̱do dege dalama.
Nele̱do dege dalalibe,
midiho̱, Godiha̱ degei saga̱i̱ ke̱no͡u tefele degema.
Ni̱ Godiha̱ midiho̱ ke̱ milo͡u ga dalalibe,
ni̱o͡u sie yogoko͡u midiho̱ bolo̱no͡u milo͡u ba milo͡u ba dema.
Ni̱ midiho̱ bolo̱no͡u milo͡u ba milo͡u ba dega dalalibe,
ni̱o͡u sie yogoko͡u solo͡u do degeiba solo͡u do degeiba dema.
Ni̱ge di Hiye O Yesu Kelesube ko͡u tewe. Kegei degemo͡u, ni̱ midiho̱ bolo̱ olo͡u fe̱i̱, a̱ ko͡u husolo͟͡umo͡u nala̱ma mei degei ke̱ milo͡u ga dalababe, ni̱ tewe ke̱me mo͡u yo͟͡uwa ta dalale mei. Sibige̱ hiyedo ma̱mo͡u ile. O tae midiho̱ olo͡u fe̱i̱ ke̱ milo͡u ga ho fogo͡u babe, bima̱i̱ ahudo dalagua ke̱me e̱ge ta dugulo saga̱i̱ mei, e̱me diho̱ du degei o ke̱ sa̱ degei dala. O kegei kaha̱ge Godiha̱ e̱ midiho̱ kasaga̱i̱ kaha̱ hebe ke̱ ko͡u igile mugu ke̱me olo͡u fe̱i̱ toto͡u dege dala. 10 Ma̱ mogo dia̱ma, Godiha̱ge ni̱me haguamabeedema haguisamo͡u, yo͟͡u e̱ o sasa̱i̱ degeleyodema makai kaha̱ degemo͡u, ni̱ Godiha̱ midiho̱ ke̱no͡u nele̱do dege milo͡u ma. Ni̱ kege degeibasi, ni̱me mihi̱ko͡u fiyasigile mei. 11 Damale̱do, ni̱me Di Hiye O Yesu Kelesuha̱ sa bolo̱ koko͡u fologouba, Godiha̱ a so͟͡ugo͡u ba, hoho̱ degeba, ni̱ wo͡u ma kodu fologale. Sa bolo̱do ke̱me di Mamo̱u̱ O Yesu Kelesuha̱ sa, tofousogo kegeno͡u dalale sa.
12 Damale̱do, a̱ tobolo͡u ko͟͡ume ni̱ ko͡u tewe. Ni̱ ko͡u dulo nele̱ dege sesele iliye, ke̱no͡u si a̱ge ni̱ toto͡u degeiye deba tobolo͡u no͡u dalale. 13 A̱ sa sibige̱ kuoko͡u be, ma̱ fi̱be falai moso̱du dalali, ma̱ dabai ko͟͡u defe̱i̱do degelamo͡u, a̱ egei, ni̱ ko͡u tewe ke̱no͡u haba tage tobolo͡u ke̱me, ni̱ toto͡u degedama. 14 A̱me falai moso̱ ko͟͡u to͡u fogo͡u ba, tolo ile hafe̱i̱ degelidade tawali, di Hiye O Yesu Kelesuha̱ a̱moko͡u ko͡u tobou kaha̱ degemo͡u. 15 Kegei degemo͡u, a̱ ko͡u le dalali, ni̱moko͡u egei ko͟͡u defe̱i̱do hehegiemo͡u iligi tolo ibabe, ni̱ge ta̱, a̱ ni̱moko͡u hehegie tobolo͡u mo͡u nala̱gai ke̱ haba huso͟͡umaba tawale ile.
Ta̱-bolofe̱i̱-mala̱-suluguadi-o kedia̱ Godiha̱ hoho̱ kaha̱ Kelesuko͡u hoho̱gumo͡u dugulo i
16 Di Hiye O Yesu Kelesuha̱ nele̱ hiyedo ke̱bo͡u, e̱ haguale ke̱bo͡u de ei ni̱moko͡u tobolo͡u idi ke̱me o tae e̱ fima̱i̱ ta̱ mei. Ei ta̱eno͡u tobolo͡u idiyo mei. Ei eiyo͡u ei diho̱ye Godiha̱ hoho̱ kaha̱ Yesu Kelesuko͡u hoho̱gumo͡u ko͡u dugulo i kaha̱, ei ni̱moko͡u kuhe hehegie tobolo͡u idi.* 1:16 Matyu 17:1-13 17 Eige Yesu Kelesube, e̱ Aye Godiha̱ hoho̱ hiyedo kaha̱ e̱moko͡u hoho̱gumo͡u dugulo i. Kelegeno͡u, ei hebeniha̱ hoho̱ hiyedo koto͡u ge ta̱ uwo ta hagumo͡u dulo ibe, Hiye O Godiha̱ e̱moko͡u hu̱ hiyedo ke̱ nele̱mo͡u ko͡u gue tobou,
Ko͟͡ume ma̱ Dihi. A̱ge e̱me tagadido, e̱moko͡u hoho̱ hiyedo degeliyode tobo͡u mo͡u dulo i.* 1:17 Matyu 17:5
18 Eibe e̱bo͡u de Godiha̱ bito̱u̱ koto͡u dalaguali, hebenito͡u ge ta̱ uwo ke̱ kuhe hagumo͡u dulo i. 19 Kegei degemo͡u, eige ta̱, habage-degele-duguo-tobo͡u di-o kedia̱ hehegie tobolo͡u idi ke̱me damale̱dade tawale ili. Ni̱ne kege tawama. Ta̱ ke̱me hoho̱ye, sa hulia̱ degei koko͡u hoho̱guo dalali, sabiyouba, kuidiho̱ oguoha̱ soyodele idi saga̱i̱ kegeiye ni̱ duledu foloba hoho̱gulo ke̱ saga̱i̱.
20 Ni̱ defe̱i̱do ko͡u gue tawama, afu, habage-degele-duguo-tobo͡u di-o kedia̱ hehegie tobolo͡u idi, Godiha̱ kuguoko͡u nala̱gai dala ke̱me o tae e̱ fima̱i̱yeno͡u tawaga tobolo͡u mo͡u nalali̱ mei. 21 Yobe, habage-degele-duguo-tobo͡u di-o kedia̱ hehegie tobolo͡u idi ke̱me dio͟͡u die fima̱i̱yeno͡u tawaga hehegile idiyo meido. O kedia̱ ta̱ ke̱ hehegie tobolo͡u idibe, Duo Bolofe̱i̱ha̱ dogo͡u gumo͡u, dia̱me ta̱, Godiha̱ dia̱moko͡u hehegieimo͡u ke̱no͡u kuhe tobolo͡u idi.

*1:3 1:3 Ta̱ sibige̱be Yesu Kelesu e̱me Godi.

*1:16 1:16 Matyu 17:1-13

*1:17 1:17 Matyu 17:5