Egei Polha̱
Sa Galesia O Kedia̱moko͡u
Nala̱ma Ne̱i̱
Tawale Ta̱
Afu, Pol e̱ sa Galesia duo kile sieibe, e̱ ta̱ uwo bolofe̱i̱ ke̱ totobo͡u mo͡u siei. Sumo͡u, sa ke̱ tie o sasa̱i̱ kedia̱ Yesuko͡u yoma damale̱yodele i. Damale̱yodele i dalaguamo͡u, e̱ dia̱ to͡u fogo͡u, sa ta koko͡u fogo͡u i. O sasa̱i̱ kedia̱ Yesuko͡u damale̱yodele i dalaguamo͡u, ogo͡u gai ta̱ tobolo͡u idi o kedia̱ ya fologamo͡u, ta̱ uwo bolofe̱i̱ ke̱ gula̱i̱ dege hehegie tobolo͡u idibe, Yesuko͡u damale̱yodemaba, haba Mosesha̱ kuolo͡u ta̱ ke̱ne dulo sesemabeede tobolo͡u idi. Ebele midiho̱ ke̱bo͡u, haba afu midiho̱ ke̱bo͡u kaha̱ ta̱ ke̱ dulo sese ho fogo͡u babe, ni̱me Godiha̱ dihi̱le koko͡u do̱u̱do o sasa̱i̱ dalale saga̱i̱ meiyode tobolo͡u idi. Ta̱ ke̱me ko͡u ogo͡u gai egeiye, ke̱no͡u si dia̱ hehegie tobolo͡u imo͡u be, o sasa̱i̱ su̱do dulo sesele yai. Kegemo͡u, Polha̱ kuguo kuoko͡u ko͡u gue nala̱i̱, ni̱me Yesuko͡u damale̱yodele i kaha̱ degemo͡u, ogo͡u gai egei ke̱ dulo sesedamabeedei.
Kuguo Galesia ko͟͡umaha̱ ta̱ sibige̱ tano͡u tano͡u olo͡u fe̱i̱be kuhe̱:
Ta̱ Hiye 1:1–2:14
O Polbe Godiha̱ yo͟͡u e̱ ta̱ bolofe̱i̱ ke̱ mala̱ siayadomo͡u kuhe makai.
Ta̱ Hiye 2:15–4:31
Yesu Kelesuko͡u damale̱yodei o sasa̱i̱ kedia̱no͡u si Godiha̱ dihi̱le koko͡u do̱u̱do degei dalagua.
Ta̱ Hiye 5–6
Dibe Kelesuha̱ degeiye kuolo͡u ta̱ ke̱ to͡u fogo͡u mo͡u be, Duo Bolofe̱i̱ha̱ di dogo͡u guo dalamo͡u suluguali, diyo͡u sie yogoko͡u midiho̱ bolo̱no͡u milo͡u mo͡u milo͡u mo͡u dele idi.
O Polbe Godiha̱ yo͟͡u e̱ ta̱ bolofe̱i̱ ke̱ mala̱ siayadomo͡u kuhe makai
1
(Ta̱ Hiye 1:1–2:14)
A̱me Pol, ta̱-bolofe̱i̱-mala̱-siadi-o. Dabai a̱ degedi ke̱me o taha̱ ta neli̱ mei. A̱me o tae ta tobo͡u mo͡u hagua dabai ko͟͡u degeiyo mei. Yesu Kelesubo͡u, Aye Godi, Kelesu hagua̱gi o ke̱bo͡u, dilie tobo͡u mo͡u a̱ hagua, dabai ko͟͡u kuhe degeli. A̱bo͡u, damale̱yodei o sasa̱i̱ kuoko͡u dalaguadi kedia̱bo͡u de ei kuguo nala̱ma neli̱ kuhe̱. Kuguo ko͟͡ume sa Galesia tie, Kelesuko͡u damale̱yodele i o sasa̱i̱, sosi moso̱ e̱sofe̱i̱ e̱sofe̱i̱ kefegulo idi ni̱moko͡u nala̱ma neli̱.
Di Aye Godibo͡u, di Hiye O Yesu Kelesubo͡u dilie ni̱moko͡u habagugueiba, ni̱me bologua̱do dalamabadomo͡u. Kelesu e̱me di Aye Godiha̱ tagaiya ke̱ hagua, yo͟͡usie sesegumo͡u, o kedia̱ e̱ wala imo͡u tolo i, kegeligi dibe midiho̱ kasaga̱i̱ diyo͡u milo͡u ga idi kaha̱ hebe ke̱ mo̱u̱ye domo͡u. Damale̱do, di sa sibige̱ kuoko͡u midiho̱ kasaga̱i̱ milo͡u ga idi ke̱ to͡u fogo͡u ba, e̱ di mamo͡u la̱mo͡u kuhe haguei. Kegei degemo͡u, dige Aye Godiko͡u tofousogodo kegeno͡u hoho̱bo͡u mo͡u ime. Damale̱do.
Ta̱ uwo bolofe̱i̱ ke̱me tano͡u fe̱i̱do
A̱ ni̱ degei ke̱ dulomo͡u kesigi. Yobe, Kelesuha̱ degeiye Godiha̱ ni̱ haguisamo͡u ko͡u habaguguegu ke̱me, ni̱ ke̱ toto to͡u fogou. To͡u fogo͡u mo͡u, ni̱me haba ta̱ uwo ta dulomo͡u, ke̱ sesele ili kaha̱ degemo͡u. Ke̱no͡u si ke̱me ta̱ uwo bolofe̱i̱ mei. O ilo kelege degele ilibe, ni̱ fima̱i̱ ke̱bo͡u, Kelesuha̱ ta̱ uwo bolofe̱i̱ ke̱bo͡u de gula̱i̱ degelamo͡u degele ili. Kegemo͡u, ei saga̱i̱, ha, e̱sol o taha̱ saga̱i̱ ta̱ uwo bolofe̱i̱ a̱ ko͡u hehegie tobou ke̱ gula̱i̱ degeba, ogo͡u gai ta̱ ta tobolo͡u ba, ta̱ uwo ke̱me bolofe̱i̱yode tobo͡u babe, a̱ge o ke̱me ta̱ samaba, dou sako͡u ile ke̱ tagali. Ei ko͡u tobou saga̱i̱ ke̱no͡u a̱ ni̱moko͡u haba tobo͡u lamo͡u. Ta̱ bolofe̱i̱, a̱ hehegie tobo͡u mo͡u, ni̱ ko͡u dulomo͡u tolo͡u i ke̱, o taha̱ gula̱i̱ degeba, ogo͡u gai ta̱ e̱ tobolo͡u ke̱me ta̱ uwo bolofe̱i̱yode tobo͡u babe, a̱ge o ke̱me dou sako͡u ile makolo ke̱ tagali.
10 Ni̱ kage tawaiya? A̱ge ma̱ hu̱be obe hebele fogulo ke̱ tagali? Haba Godiha̱ hebele fogulo ke̱ tagali? A̱ ma̱ hu̱be o sasa̱i̱ye hebele fogulo ile ke̱ tagali debabe, a̱me Kelesuha̱ dabai degedi o mei.
Pol e̱me ta̱-bolofe̱i̱-mala̱-siadi-o degei kaha̱ ta̱
11 Mogo dia̱ma, ta̱ uwo bolofe̱i̱ a̱ ni̱moko͡u hehegie tobou ke̱me o tae ta yo͟͡u e̱ fima̱i̱yeno͡u tawaga tobo͡u li meidade tawama. 12 Ta̱ uwo bolofe̱i̱ ke̱me o tae ta a̱moko͡u neli̱ mei. Haba o tae ta hehegie tobo͡u li mei. Ta̱ uwo ke̱me Yesu Kelesu yo͟͡u a̱moko͡u tama̱ degemamo͡u kuhe tobo͡u mo͡u du.* 1:12 Dabai 9:1-19
13 Midiho̱ kasaga̱i̱ a̱ afu milo͡u di kaha̱ ta̱ ke̱me susulo imo͡u ni̱ ko͡u dulo idi. Damale̱do, a̱me Juda o degemo͡u, ei kuolo͡u ta̱ olo͡u fe̱i̱ ke̱ seselemo͡u, a̱ Kelesuko͡u damale̱yodei o sasa̱i̱ kedia̱moko͡u gofo͟͡u hiyedo degemo͡u makomo͡u siadi.* 1:13 Dabai 8:1-3 A̱ tagalemo͡u degedibe, damale̱yodei obe olo͡u fe̱i̱ tofigiema mei degeleyadomo͡u degedi. 14 A̱ o gisiai kelege, ei ko͡u guai o kedia̱ kuolo͡u ta̱ olo͡u fe̱i̱ ke̱ defe̱i̱do sesedibe, a̱me Juda o gisiai ilo kedia̱ saga̱i̱ mei, gaba folodo delei.
15 Ke̱no͡u si, ma̱ adio͡u ha̱ a̱ mala̱ feli̱ mei kelegebe, Godiha̱ge a̱me yo͟͡u e̱ bi degeleyodema makama̱i̱. Kegei kaha̱ degemo͡u, a̱ midiho̱ kasaga̱i̱ milo͡u gamo͡u haguabe demo͡u, sawisiei yo͟͡u makai kelege, e̱ge a̱ habagugueguomo͡u kuhe haguisai. 16 Godiha̱ a̱ haguisamo͡u, e̱ Dihi a̱moko͡u hegi, a̱ e̱ Dihiha̱ degegai kaha̱ ta̱ ke̱ sa sa ahudo o sasa̱i̱ kedia̱moko͡u hehegie tobo͡u yadomo͡u. Godiha̱ a̱moko͡u ko͡u hehegiei kaha̱ degemo͡u, a̱ge defe̱i̱do tawaleyodema omoko͡u ta yoduli mei. 17 A̱ge sa Jerusalemko͡u ta ilemo͡u, o ta̱-bolofe̱i̱-mala̱-suluguadi-o afu deleiguei kedia̱bo͡u de ta ta̱ keli mei. Ke̱no͡u si a̱ sa Arebiako͡u ilemo͡u dala dema, haba boholo͡u ma̱ hagua, sa hiye Damaskusko͡u fele̱mo͡u kele delei. 18 Sadebe kamadia kege mei degeimo͡u, a̱ sa Jerusalemko͡u boholo͡u ma̱ ile felei, Pitabo͡u de ta̱ kalamo͡u. Folomo͡u, sawisiei olo͡u fe̱i̱ 15 kege e̱bo͡u de kele delei. 19 Ta̱-bolofe̱i̱-mala̱-suluguadi-o ilo kedia̱me a̱ge ta duguli mei. Hiye O Kelesuha̱ e̱ mala̱ Jemsno͡u si a̱ ko͡u dugu. 20 A̱ ni̱moko͡u ko͟͡u nalolu̱be, Godiha̱ tewe, a̱ ogo͡u gai ta̱ ta nalo̱u̱yo mei, damale̱do ta̱no͡u.
21 Kegemo͡u, habage a̱ ile, sa Siriabo͡u sa Silisiabo͡u duo kileya ke̱ siei. 22 Sa Judia duo kilebe a̱ge ta sieli mei. Kegei kaha̱ degemo͡u, damale̱yodele i o sasa̱i̱, sa keleya dalagua kedia̱ge ma̱ midiho̱ ta duguo tawale ili mei. 23 Ke̱no͡u si dia̱ a̱ degeli ta̱ uwo ke̱ o iloye tobo͡u mo͡u dulo ibe, di walamo͡u degedi o kaha̱ge e̱ di damale̱yodei midiho̱, e̱ makolamo͡u degedi ke̱no͡u be, e̱ haba hehegiemo͡u siadiyode tobolo͡u imo͡u dulo i. 24 O sasa̱i̱ kedia̱ ta̱ ke̱ dulomo͡u, Godiko͡u bolofe̱i̱yode tobolo͡u i, yobe Godiha̱ ma̱ fi̱ bohou kaha̱ degemo͡u.

*1:12 1:12 Dabai 9:1-19

*1:13 1:13 Dabai 8:1-3